ÇÖZÜM ÖNERiSİ - Ankara Yurtayder

Report
ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR
ERNEĞİNİN AMACI
 18 Yaşını doldurduktan sonra yurttan ayrılmak zorunda olan
gençlerimizin sorunlarını en aza indirecek ya da sorun olmaktan çıkarıp
topluma kazandırılmaları ile ilgili çalışmalar yapmak,
 Bu çalışmaları ilgili kurumlarla paylaşarak hayata tutunmaları ve kendi
ayakları üzerinde kalabilmeleri için destek verilmesi gereken konularda
bilgilendirme yapmak,
 Takip mekanizması oluşturulmasını sağlamak, yapılan çalışmalarla
yaşanabilecek olumsuz durumlardan korunmalarını sağlamak.
ANKARAYURTAYDER
1
1- 18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA YURTTAN ÇIKAN GENÇLERİN İŞE
YERLEŞTİRİLME SORUNLARI
SORUN :
 Ülke genelinde her yıl ortalama 1500 çocuk kurum bakımından ayrılmaktadır.
 Zorunlu eğitim sürelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunlarının
istihdam edilememiş olup, hali hazırda yaklaşık 4500 çocuk işe yerleştirilmek üzere sınav
beklemektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
 İşe girmek için sırada bekleyen çocukların tamamının işe yerleştirilmesinin sağlanması,
 2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi gereği hali hazırda işe yerleştirilmek üzere sırada
bekleyen çocuklarımıza, bir kereye mahsus kadro şartına bakılmaksızın sınavsız işe
yerleştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması(Belediye, Belediye Şirketleri, Bankalar dahil)
 Haksız çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya 657 Sayılı yasa gereği
işe girme şartlarını taşımayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilen merkezi sınav sistemi
öngören yasal düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına destek olunması,
2
ANKARAYURTAYDER
2- 3413 S.K. İLE KURUMLARIN 1000/1 ORANINDA KONTENJAN AYIRMA
ZORUNLULUĞUNA RAĞMEN SINAV AÇMAMA SEBEPLERİNE İLİŞKİN
SORUNLAR
SORUN :
 Sınav açan kamu kurumları, genellikle yüksek öğrenim mezunlarına uygun kadro ayırıp
bunlar arasından sınav yapmaktadır.
 Özellikle son dönemlerde tüm kamu kurumlarında yaygınlaşan özel hizmet alımı
uygulamaları nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunu gençler işe yerleşememektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ :
 Kamu kurumları atama yapacakları kadroları belirlerken sırada bekleyen kişilerin mezun
oldukları bölümleri dikkate alarak kadro ayırmamaktadır. (Ör. MEB genelde hizmetli almakta,
öğretmenlik mezunlarına kadro ayırmamaktadır.)
 Benzer uygulamaların çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya 3413
Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilen merkezi sınav sistemi
öngören yasal düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına destek olunması,
3
ANKARAYURTAYDER
3- 18 YAŞI HENÜZ DOLDURMADAN KORUMA KARARI KALDIRILANLAR VE BU
NEDENLE 3413 SK DAN FAYDALANAMAMIŞ OLANLAR
SORUN :
 Kurum bakımında iken reşit olmadan haksız ve gerekli incelemeler yapılmadan
korunma kararları kalkan veya 3413 Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan
kişiler, daha sonraki hayatlarında da ciddi sorunlar yaşamakta, düzenli bir iş bulmakta
çok zorlanmaktadırlar.
* Koruma Kararı 18 yaşından önce bir çok nedenlerle kaldırılmış çocuklarımızın yıllarca devletin
kendilerine sağlamış hiçbir haktan faydalandırılmadığı şuan geçimini sağlayacak gelirlerinin bile
olmadığı tespit edilmiş kişilerin,
* Koruma Kararının Kaldırılması nedeniyle koruma kararlarının tekrar kazanılması hususunda
dava açmış ve davaları devam ediyor olanların,
* Yıllarca yetiştirme yurdu yada yuvalarında kalmış olmalarına rağmen dosyaları kayıp olduğu
için devletin verdiği hiçbir haktan faydalandırılmamış olanlar için,
* Ailelerine Ayni nakdi yardım verilmesi taahhüt edilmiş ancak ödemelerin birkaç ay sonra
koruma kararlarının kalktığı bahanesi ile kesilmiş, hem yurttan çıkarılan hem de devletin
sağladığı herhangi bir haktan faydalandırılmayanlar için,
ÇÖZÜM ÖNERİSİ :
* Yukarıda sayılan sebepler nedeni ile koruma kararları haksız yere kaldırılmış aile yanına ayni
nakdi yardım adı altında gönderilmiş ve madur olmuş kişiler içinde 3413 S. K. dan
faydalandırılmaları için ilgili kanunda sınava girme şartlarında düzenleme yapılması,
ANKARAYURTAYDER
4
4- 3413 S.K İLEİŞE YERLEŞTİRİLEN ANCAK KURUMLARINDA
YAŞADIKLARI ÇEŞİTLİ PROBLEMLER NEDENİ İLE MÜSTAFİDURUMA
DÜŞMÜŞ KİŞİLERİN SORUNLARI
SORUN :
 Çeşitli nedenlerle işten çıkarılmış veya müstafi sayılmış gençlerin, bir kereye mahsus kadro
şartına bakılmaksızın tekrar eski kadroların dönebilmelerine yönelik düzenleme yapılması,
ÇÖZÜM ÖNERİSİ :
*
İşe giren gençlerin iş yerinde yaşadıkları sorunlarının iletilmesi, çözümü ve iş yerinde
yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verebilecekleri iletişim kanalının oluşturulması ile işten
atılmaların önüne geçilmesi amacı ile,
Müstafi duruma düşmüş gençlerimizin tekrar kurumlarına kazandırılmaları için çalışmalar
yapılması, bunun için müstafi duruma düşmüş kişilerin açıktan atama yoluyla tekrar işlerine
döndürülmeleri için acilen çalışma yapılması gerektiği,
5

ANKARAYURTAYDER
5- 3413 SAYILI KANUNLA İŞ SAHİBİ OLMUŞ ANCAK MADDİ
YETERSİZLİKLER DOLAYISI İLE EV SAHİBİ OLAMAYANLAR İÇİN TOKİ İLE
YAPILACAK PROTOKOL
SORUN :
 Normal aile bireyleri gibi Anne ve Babadan maddi ve manevi destek alamayan kardeşlerimizin çok
büyük bir bölümü hayatları boyunca barınacakları bir eve sahip olamamaktadırlar.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ :
* 2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi kapsamında olan çocuklara, Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak
kredi verilmesi için 2985 sayılı Toplu Konut Yasasının ek-2. maddesinde yasal düzenlemeler
yapılması.
* Toki İle Aile Bakanlığı Arasında yapılacak bir protokolle devlet kurumlarına yerleştirilmiş
gençlerimizin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için, maaşlarından yapılacak faizsiz, peşinatsız,
hesaplarından otomatik ödeme ile maaşlarının 5/1 oranında kesinti yapılarak ev sahibi olmalarına
yardımcı olunması,
6
ANKARAYURTAYDER
6- 5395 S.K. İLE SUÇA BULAŞAN ÇOCUKLARIN TEDAVİ SÜRECİ İÇİN REHABİLİTE
MERKEZLERİNİN HALEN KURULMAMIŞ OLMASI SORUNU
SORUN :
 Madde bağımlısı gençlerin ve çocukların tedavi olabilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri
ülke düzeyinde yetersizdir.
* 5395 sayılı yasayla suça bulaşan çocuklarla bir arada yetişen çocukların yurttan ayrıldıktan sonra
işlerinde ve evliliklerinde başarısız olmuş ve bu durumda olan kişiler her hangi birinden yada
kurumlarından destek alamadıkları için yuvaları dağılmış ve işlerini kaybetmek durumunda
kalmışlardır.
ÇÖZÜM ÖNERiSİ :
* Sağlık Bakanlığı tarafından genç ve çocukların yatılı tedavi görebilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi
Merkezlerinin yeterli sayıda ivedilikle oluşturulması ve yaygınlaştırılması,
ANKARAYURTAYDER
7
7- 30/03/2012 TARİHLİ VE 6282 KANUN NUMARASI İLE MİİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TARAFINDAN ÇIKARILAN 4+4+4 YASASI İLK VE ORTAOKUL MEZUNLARININ 3413
S.K DAN YARARLANMALARINA ENGEL OLUŞTURMAKTADIR.
SORUN :
Milli Eğitim Bakanlığının 4+4+4 uygulamasına geçmiş olmasından dolayı
2012 -2013 yılı itibarı ile ilk ve ortaokul mezunu olan ancak diploma alamayan kişiler 3413 SK
yararlandırılmıyorlar. Sebebi ise zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldığı için ancak 12 yıllık eğitim
sonunda diploma alabiliyor olmalarından kaynaklanıyor.
ÇÖZÜM ÖNERiSİ :
2012 -2013 yılı itibarı ile ilk ve ortaokul mezunu olan ancak diploma alamayan kişiler 3413 SK ile
form A belgesi doldurabilmeleri için almış oldukları öğrenim belgesinin diploma yerine geçmesi
gerekmektedir. 657 devlet memuru kanununda diploma ibaresi geçmesinden dolayı yaşanan bu
sıkıntının giderilmesi gerekmektedir.
2828 sayılı yasa ile koruma altına alınmış gençlerin milli eğitim bakanlığı tarafından çıkarılan ve
aile bakanlığı tarafından da gözden kaçırılan bu sorun sebebi ile büyük sıkıntılar yaşanmakta ve
3413 SK da herhangi bir haktan faydalanamamaktadırlar. Bu hatanın yapılacak kanun çalışması
ile giderilmesi gerekmektedir.
8
ANKARAYURTAYDER
9-
Maddi sıkıntı içinde kalmış gençlerimizin sorunlarının çözümü hususu,
Çözüm:
a) Kredi borcu yüzünden maddi sıkıntı içine girmiş hacizler yüzünden geçimini sağlayamayacak hale gelmiş
gençlerimizin yuvalarının yıkılmaması için, tüm borçlarının tek bir bankada toplanarak aylık sabit kesinti
halinde ödenmesinin sağlanması için bankalar ile protokol yapılması. (bu durumda kalmış ve çaresizlikten
intiharı seçmiş arkadaşlarımız mevcut)
10-
İş hayatına atılmış gençlerimizin Aile Bakanlığının yardımına ihtiyacı olduğu hususlar,
Çözüm:
a) Kız ve Erkeklerin evlenirken, yuvalarını kurarlarken bu gençlere Aile Bakanlığının maddi manevi yanlarında
olduklarını hissettirmeleri (kız isteme, çeyiz, düğün, nikah, sünnet vb.)
b) Erkeklerin Askere giderlerken tek kalmamaları için yine Aile bakanlığının maddi manevi yanlarında
olduğunu göstermeleri,
c) Ölümcül hastalık ve ölümlerinde de yine bu çocuklara Aile Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından sahip
çıkılması (ilaç, cenaze vb.)
Ayrıca; Bakanlığın hazırladığı yasa taslak metinlerinde yer alan ve kuruluşlardan ayrılan
çocuklara özel sektörde de istihdam olanağı oluşturabilmeyi hedefleyen (belirli bir süre
için işveren katkı payının devlet tarafından karşılanması vb) teşvik mekanizmasının
KOMİSYONUNUZCA desteklenmesini arz ediyoruz.
ANKARAYURTAYDER
9

similar documents