Slayt 1 - tc pazar kaymakamlığı

Report
T.C.
PAZAR KAYMAKAMLIĞI
PAZAR
2013
İLÇENİN GENEL TANITIMI
TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI:
Pazar, M.Ö. 64 yılında Pompeius tarafından
“Athena“ adıyla kurulmuştur. Grekçe bir sözcük
olan “Athena” Latincede Minerva akıl, güzellik ve
hikmet anlamındadır.
Roma konsülü Pompeius tarafından kurulan
Athena uzun bir süre Roma’ya bağlı olarak
kalmıştır. Athena dağları geçit vermeyen bir
güzelliğe
sahip
olduğundan,
zamanın
istilacılarından kaçan Grekler, Gürcüler, Mergeller
ve Ermenilerin de sığınak yeri olmuştur.
Yeryüzünde Müslümanlığın doğuşundan
sonra, Emeviler döneminde Anadolu’ nun, özellikle
güney bölümlerinde büyük kuşatmalar olmasına
karşın, Athena bölgesine Müslümanların geldiğine
ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamıştır.
İlçenin Müslümanlıkla doğrudan temasa
geçmesi Türklerin Müslümanlığı kabulü ile başlar.
Pazar ve bölgesi 1054 yılında Müslümanlığı kabul
eder.
Trabzon’un Rum Pontus İmparatorluğundan
kurtarılması Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461
yılında gerçekleşince Rize sahilleri tamamen
Osmanlıların eline geçmiştir. Athena bölgesi de Türk
egemenliğine katılınca Pazar, Ali Paşa’nın emrindeki
komutanlara tımar olarak verilmiştir. Erzurum halkının
bir bölümü Yavuz Sultan Selim döneminde Rize’ye
yerleştirilmiştir. Pazar Osmanlı döneminde, uzun bir
süre tımar olarak yönetilmiştir. İlçemiz 1864 yılında
çıkan Vilayetler Nizamnamesine göre Rize’ye bağlı
İlçe durumuna getirilmiştir.
İlçemiz 1916 yılında Rus işgaline uğramış, 1918
de Rus işgalinden kurtulmuştur. Cumhuriyet
döneminde 1928 yılında Athena adı Pazar adıyla
değiştirilmiştir. Pazar’ da ‘’Pazar yeri’’ anlamında
kullanılmıştır.
Pazar Rize’nin doğusunda Hopa – Rize devlet yolu üzerinde doğu batı istikametinde kurulmuştur.
Doğusunda Ardeşen, batısında Çayeli, güneyinde Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleri, kuzeyinde de Karadeniz
yer alır. Yüzölçümü 315 km2 dir.
Pazar engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Arazi derin vadilerle yarılmıştır. İlçenin en büyük akarsuyu,
Hemşin deresidir. Diğerleri Bodasarı, Melyat, Haku ve Hunarsu dereleridir. Akarsuların rejimi düzenlidir.
Yılın her mevsiminde düzenli olarak yağış alır. Gece gündüz, yaz kış ısı farkı oldukça düşüktür. Kışlar
oldukça ılıman, yazlar ise çok sıcak olmamakla birlikte aşırı nem dolayısıyla bunaltıcı geçmektedir.
Nüfus Durumu:
2007 Yılında yapılan ve halen devam eden Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde yapılan Nüfus sayımına göre 2012 yılı sonunda İlçe
Merkezinde 15.892 ve köylerde 14.579 olmak üzere toplam Nüfus 30.471
olarak belirlenmiştir.
İdari Durum:
-Belediye:
İlçemiz 1 belediye, 10 Mahalle ve 50 Köyden oluşmaktadır. Ayrıca 4 Köyün bazı kesimleri (Hamidiye, Ocak,
Sahil, Derebaşı ve Kocaköprü Köyleri kısmen) Belediye mücavir alan sınırları içerisine alınmıştır. Mahalle ve
Köyler arazi yapısına bağlı olarak dağınıktır. Mahalle ve Köylerin tamamına ulaşım, telefon ve elektrik
mevcuttur. Mahalle ve Köy yollarının tamamı betonlanmış olup, yeni açılan yolların çalışmaları halen devam
etmektedir. Çalışmalar genel olarak devlet-vatandaş işbirliği ile yapılmaktadır.
-Köyler:
İlçemizde 50 köy bulunmakta olup bu bölgelerde yaşayan yerleşik nüfus sayısı 14.775 olmakla birlikte bu
nüfus yaz dönemlerinde 3 katına kadar çıkabilmektedir. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen
stabilize yollarla sağlanmaktadır.
İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 661 km olup; bunun 11 km.si asfalt, 290 km.si
beton (yaklaşık %50’ si bozuk beton), 138 km’ si stabilize, 142 km’ si tesviye, 80 km’ si ham yol niteliğindedir.
Sosyal Durum:
Pazar, bölgenin en eski yerleşim birimidir. Kültürel özellikleri itibarıyla geleneksel Türk örf ve
adetlerini taşımaktadır. Örf ve adetlerine bağlı olmanın yanı sıra, medeni ve sosyal ilişkileri zengindir.
Ataerkil aile tipi egemendir. Özellikle köylerde, imece yaygındır. Köylerin müşterek ihtiyaçlarına halk
katkısı oldukça yüksektir. İlçe dışında yaşayan vatandaşların tamamına yakınının yörede geleneksel
konutu bulunmaktadır. Geleneksel konutlar ve yapılar yörenin doğa ve iklim yapısına paralel olarak
şekillendirilmiştir. “Serender” bunun tipik bir örneğidir.
EKONOMİK DURUM
İlçemizin geçmişte en önemli geçim kaynağı mısır, çeşitli meyve
sebze, tütün tarımı ve hayvancılık iken, bugün bunların yerini çay tarımı
almıştır. İlçemizde yaklaşık 20.000 çay üreticisi yılda 90.955 ton yaş çay
üretmekte olup, elde edilen net gelir yıllık 60.030.630 TL civarındadır.
Ekonomik hayatın temeli çay olmakla birlikte bugün çayın sağladığı reel
gelirin düşmesi, zaten küçük olan arazilerin mirasla bölünüp iyice
küçülmesi ve pazarlama sorunlarından dolayı, çaya alternatif ürün
arayışları başlamıştır. Bu amaçla kamunun ve meslek odalarının desteğiyle
kivi üretimi bölge genelinde olduğu gibi Pazar’da yaygınlaşmış, kivi
rekoltesi ve getirisi yılara göre değişiklik arz etse de ortalama yıllık kivi
üretimi 350 ton ve getirisi 525,000 TL’dir.
Ayrıca son yıllarda likapa (Mavi Yemiş) üretimine de vatandaşlar
yönlendirilmekte ve örnek uygulama bahçeleri tesis edilmektedir.
Pazar MYO’ nun ve Likapa enstitüsünün yöreye uygun fidan geliştirme
projesi neticelendiğinde ucuz fidan elde etme olanağı sağlanacağından
üretimin yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bazı köylerimizde az da olsa
fındık üretimi yapılmaktadır.Yöreye özgü sebze ve meyveler aile
ihtiyacını karşılayacak miktarlarda üretilmekte, köyden kente göçün
etkisiyle üretim her geçen yıl düşmektedir.
İlçemizin gelir getiren kaynaklarından biri de balıkçılık olup; 4 adet kayıtlı gırgır teknesi ve
bunların dışında küçük çapta balıkçı tekneleri ile yapılmakta olup, yaklaşık 400 kişi geçimini balıkçılıktan
sağlamaktadır. Balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam dört balıkçı barınağı Balıkçı Köyü,
İkiztepe, Soğuksu ve Kirazlık mahallelerinde bulunmaktadır.
Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında bulunan balıkçılıkta Pazar geleneksel birikiminin de
etkisiyle önemli bir konuma sahiptir. Toptan ve perakende olarak Pazar dışına balık satmakta ve kayda
değer gelir elde etmektedir. Fakat Karadeniz’in kirlenmesi, bilinçsiz avlanma, iklim değişikliği ve kıyı
tahribatı sonucu balıkçılıkta eskiye nazaran çok daha büyük belirsizlikler, keskin dalgalanmalar
yaşanmakta bu da balıkçıları olumsuz etkilemektedir.
Yıllık yavru alabalık üretimi 50,000 adet olup 3.000 TL destekleme yapılmıştır. Porsiyonluk
alabalık desteklemesi ise 12,5 ton olup 8,125,00 TL destekleme yapılmıştır.
İlçemizde toplam 2.720 hayvan varlığı bulunmaktadır. Arazinin engebeli olduğu, çayır ve
meranın az olduğu, çay bahçeleri nedeniyle yem bitkilerinin ekilemediği ilçemizde hayvancılık küçük
ölçekli ‘‘ahır hayvancılığı’’ şeklinde yapılmakta olduğundan üretim çok pahalıya mal olmaktadır.
Bölgemizde halen geleneksel olarak kısmen yaylacılık sürdürülmekte bu da hayvancılık faaliyetlerine
olumlu katkı sağlamaktadır. Aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaygın olarak küçük çaplı kümes
hayvanı yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
2012 yılında 33 kişiye 2.475,00 TL suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi
yapılmıştır.
Bunların dışında yaygın olarak arıcılık yapılmakta, üretim miktarı ve kovan başı verim yaz
aylarının yağışlı geçmesine bağlı olarak düşük olmakla birlikte son yıllarda yöre balına olan talebin
artması ve fiyatın yükselmesi sonucunda kayda değer gelir sağlamaktadır. 2012 yılında 32 kişiye
17,856,00 TL Aktif kovan desteklemesi yapılmıştır.
SANAYİ: İlçemizde çay tarımına bağlı olarak çay sanayi gelişmiş, Çay- Kur’a ait 3 fabrika
ve özel sektöre ait 11 adet fabrika olmak üzere toplam 14 adet çay fabrikasında yaş çay
işlenmektedir.
Ayrıca Hamidiye köyünde balık yemi fabrikası faaliyet göstermektedir.
Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik zanaat dallarında çok yaygın üretim yapılmakta
fakat henüz ilçede küçük sanayi sitesi kurulamadığından mevcut işletmelerin bir çoğu uygun
olmayan yerlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinden gelişip kendini yenileyememiştir.Küçük
sanayi sitesine olan ihtiyacın karşılanması amacıyla çalışmalara başlanılmış, arsa temini işlemi
tamamlanmış ve proje aşamasına gelinmiştir.
ULAŞIM:
İlçemizde ulaşım karayoluyla sağlanmaktadır. Demiryolu, hafif raylı sistem, deniz yolu
ve havayolu taşımacılığı ve alt yapısı bulunmamaktadır. En yakın hava yolu taşımacılığı
Trabzon havalimanından sağlanmaktadır.İlçe merkezinde şehirler arası yolcu taşımacılığında
kullanılan yolcu terminali mevcuttur. İlçemizin sahilinden uluslar arası transit karayolu
geçmektedir. Eski karayolu ilçe içerisinde kalmakta ve daha çok şehir içi ulaşımda
kullanılmaktadır.
İlçe merkezinden köy ve mahallelere ve Hemşin ilçesine bağlantı vardır. Diğer il ve
ilçelere sahil yolu vasıtasıyla bağlantı sağlanmaktadır. Komşu il ve ilçelerle ulaşım düzenli
yolcu taşımacılığı yapan Y1 yetki belgeli M plakalı özel minibüslerle sağlanmaktadır. PazarArdeşen ve Ardeşen-Rize arasındaki yolcu taşımacılığında yaklaşık otuz yılı aşkın süredir
devam eden sıkıntı ve sorunlar kaymakamlığımızın öncülüğünde kalıcı şekilde çözülmüş,
bugün her iki ilçenin yolcu ve minibüsçüleri huzur ve güven içerisinde taşımacılık
yapmaktadır. İlçe içerisinde ve Kaçkar Devlet Hastanesinde olmak üzere toplam 10 taksi
durağı mevcuttur. Ulusal ve uluslar arası taşımacılık yapan 200 üyeli kamyoncular kooperatifi
faaliyet göstermektedir. İlçe merkezi ve bütün köylerde sabit telefon, internet ve GSM
operatörleriyle iletişim altyapısı mevcuttur.
EĞİTİM – ÖĞRETİM Ve KÜLTÜR HİZMETLERİ
Okul Öncesi Eğitim:
İlçemizde 1 adet bağımsız Anaokulu, 9 adet ilkokul bünyesinde okul öncesi anasınıfı mevcut
olup, 386 öğrenci, 17 öğretmen ve 21 derslik ile eğitim öğretim verilmekte olup, her geçen gün ilgi ve
katılım artmaktadır.
İlkokul ve Ortaokullar :
İlçemizde 7 ilkokul ve 9 ortaokul’ da eğitim verilmektedir. Toplam 165 dersliği bulunan bu
okullarımızda toplam 3.178 öğrenci ve 184 öğretmen ile eğitim verilmektedir.
OKUL ADI
DERSLİK
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
ORTAOKULU
111
6
5
İLKOKULU
89
6
6
ORTAOKULU
173
14
8
İLKOKULU
166
10
10
ORTAOKULU
67
7
4
İLKOKULU
86
5
5
ORTAOKULU
85
8
5
İLKOKULU
85
5
5
ORTAOKULU
54
6
4
İLKOKULU
44
4
4
VEYSEL VARDAL
İLKOKULU
291
17
17
A.M.YILMAZ
İLKOKULU
708
27
38
A.T.KILIÇ
ORTAOKULU
571
32
23
HABERAL
ORTAOKULU
364
21
15
H.SARIOĞLU
ORTAOKULU
221
16
13
Anadolu İmam Hatip Lisesi
ORTAOKULU
63
VALİ ERDAL ATA
TOKİ
HAMİDİYE
F.ERGENÇ
AKTEPE
TOPLAM
3178
SAYISI
3
184
165
Ortaöğretim Okulları :
Ortaöğretim kurumu olarak ilçede 7 lise bulunmaktadır. Toplam 114 derslikte 2.163 öğrenci
eğitim görmekte, 138 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır.
OKUL ADI
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
DERSLİK
SAYISI
ATATÜRK LİSESİ
GENEL LİSE
336
20
20
N.S.ANADOLU LİSESİ
GENEL LİSE
384
17
20
ANADOLU ÖĞRETMEN L.
GENEL LİSE
232
13
21
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MESLEKİ TEKNİK
404
23
9
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
MESLEKİ TEKNİK
312
27
17
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
MESLEKİ TEKNİK
280
22
18
AND.SAĞLIK MESLEK LİSESİ
MESLEKİ TEKNİK
215
16
9
2163
138
114
TOPLAM
Taşımalı Eğitim:
İlimizde, Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamında;
 Tamamı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
: 99
 Toplam Araç Sayısı
: 113
 Taşınan Öğrenci Sayısı
: 1322
 Bir Öğrencinin Taşıma Maliyeti
: 946
 Taşıma Maliyeti
: 1250,616
 Yemek Maliyeti
: 503,74
 Toplam Maliyet
: 665.944,28
 Taşınan Engelli Öğrenci Sayısı
:9
 Engelli Öğrenciler Maliyet
: 11.158,56
İlçemizde Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasında;
 Tamamı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
: 35
 Toplam Araç Sayısı
: 37
 Taşınan Öğrenci Sayısı
: 432
 Bir Öğrencinin Taşıma Maliyeti
: 950.025
 Taşıma Maliyeti
: 410.410.80
PAZAR DA BULUNAN KUR’AN KURSU KURSİYER BİLGİLERİ
İlçemiz Merkezinde ve Köylerde toplam 5 adet Kur’an Kursu bulunmakta
ve bu kurslarda 289 öğrenci eğitim almakta olup Yaz döneminde 18.06.2012 ve
17.08.2012 tarihleri arasında açılan yaz dönemi kurslarında ise 4.927 öğrenci
eğitim görmüştür.
T.C. Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi
Pazar Meslek Yüksekokulu
Pazar Meslek Yüksekokulu:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, 31.03.2008 tarih ve
Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanundaki değişiklikle 7/d-2 maddesi
uyarınca kurulmuştur. Yüksekokul bünyesinde 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 9
öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 6’sı idari, 11’i hizmet ve 8’i de güvenlik personeli olmak
üzere toplam 25 çalışanı mevcuttur.
Fiziki İmkânlar:
Pazar Meslek Yüksekokulu, 11.000 m2 ‘si okul yerleşkesi, 18.000 m2 ‘si araştırma ve uygulama
bahçesi olmak üzere toplam 29.000 m2 ‘lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²),
yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda
kuruludur.
YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
Ana bina içerisinde Bitki Analiz,
Toprak, Moleküler Genetik ve Suni
Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt
yapıları tamamlanmış olup, gerekli
cihazların temini devam etmektedir.
Birim / Bölüm Adı
2010
2011
2012
Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve
Süs Bitkileri Prog.
21
5
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prog.
50
59
58
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Arıcılık Programı
8
-
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Organik Tarım Prog
10
25
43
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Bahçe Tarımı Prog
-
8
8
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Kooperatifçilik Prog.
5
5
-
Toplam
94
93
109
Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu
18.000 m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi yer almaktadır.
Uygulama ve Araştırma Bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan
500 m2 lik cam sera yenilenerek polikarbon örtülü, ısıtma ve sisleme
sistemlerine sahip tam otomasyonlu araştırma ve üretim serası haline
dönüştürülmüş ve sera da bitkisel materyal üretimine başlanmıştır.
Mevcut seranın yanında 120 m² lik üretim serası inşa edilmiştir.
Bahçe içerisinde drenaj ve toprak örtüsü sebebiyle kullanılamayacak
durumda olan yaklaşık 2500 m² lik alanda yapılan drenaj
çalışmalarını ardından, 70 adet uluslararası normlarda araştırma
parselleri oluşturulmuş ve bu parseller üzerinde üretim ve araştırma
çalışmalarına başlanmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek
Yüksekokulu sertifikalı meyve fidanı ve sertifikalı Süs Bitkisi
fidesi üretimi ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından düzenlenen “Fidan Üretici Belgesi” ve Süs Bitkisi
Üretici” belgeleri almıştır. Bu belgelerin ikisini birlikte alan
ülkemizdeki tek üniversitedir. Ayrıca toplam 18 dekar alanda 27.
000 meyve fidanı ve 56.000 süs bitkisi fidesi üretim kapasiteli
tesisler kurulmuştur.
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi
. belediyeye ait sobalı, ışık görmeyen, çatısı akan masa
sandalyesi ve rafları olmayan son derece elverişsiz ve
sağlıksız
bir
ortamda
hizmet
vermekteyken
Kaymakamlığımızın öncülüğünde ve girişimleriyle yeni
belediye binasında uygun büyüklükteki bir salon
kütüphane yapılmak üzere maliye bakanlığından kültür
bakanlığına tahsis edilmiş, kültür bakanlığından ödenek
temin edilerek masa, sandalye, raf, bilgisayar ve gerekli
mefruşatlar temin edilerek yeni yerinde hizmet vermeye
başlamıştır.Taşınma sırasında kitap sayım, ayıklama, kayıt
işlemleri de yapılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
kütüphanemiz dahilinde 326 üye 6.420 okuyucu, 12.454
adet kitap ile okurların ihtiyaçlarına cevap vermekte olan
kütüphanemizde bundan sonraki en önemli hedef halkın
talepleri doğrultusunda kitap sayısını 30 bine ulaştırmak
olacaktır.
İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ
Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 1. Grupta İlçemizi başarı ile temsil etmektedir. 2004 2005 sezonunda 3. ligde şampiyonluk yaşamış ve 4 sezon 2. ligde mücadele etmiştir.
Ğ
İlçemizde Gençlik Spor Kulübü basketbol tekvando, kick boks ve masa
tenisi branşında faaliyetler yapmakta ayrıca doğa gezileri düzenleyerek
gençlik faaliyetlerine devam etmektedir. Atina Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulübü, Pazar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, ayrıca yeni
kurulan Jimnastik Kulübü de ilçemizde jimnastik alanında sporcu
yetiştirmektedir. Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen güreş
antrenörü ile İlçemizde güreş alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır.
2007 yılında Kaymakamlığımızın başlattığı “Spor
Şenlikleri” sayesinde her yıl yaklaşık olarak 1000 sporsever
vatandaşımız spor şenliklerinde yarışmaktadır. Köy ve
Mahalleler ile Kurumlarımız ve İlk Öğretim okulları arası
futbol turnuvası, havalı tüfek atış yarışmaları, halk koşusu,
bisiklet yarışı, kort tenisi, masa tenisi turnuvası ve yaylalara
yapılan doğa gezisi ile halkımızın ve çevre ilçe insanının spor
yapması sağlanmaktadır.
SAĞLIK HİZMETLERİ

KURUM ADI: PAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SORUMLU HEKİM / İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ: Dr. Sinan SAYMAZ

ADRES: Kirazlık Mah. Ziraat Caddesi No. 3/A Pazar-RİZE

TLF: 0 464 612 10 17 FAKS: 0 464 612 20 81

BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Toplum Sağlığı Merkezi Binası 4 katlı olup, 1. Kat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu,
2. Kat Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılmaktadır. Diğer üst 2 kat 4 dairelik lojmandan oluşmaktadır. Binamız
kaloriferli, jeneratörlü ve asansörsüzdür.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE
ÖZEL
Toplum
Sağ.
Mrk.
Aile.
Sağ.
Mrk.
Sağlı
k
Evi
Devle
t
Hast.
Ağız Diş
Sağl.
Mrk.
1 Nolu acil
Sağ. Hzm.
İst.
Tıp Fak. Hast.
Diş
Hekimi
Muayenehane
Hastane
Eczane
1
3
3
1
-
1
-
5
-
-
10
SOSYAL YARDIMLAŞMA
Ve
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
2012 YILI SONU İTİBARİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI YARDIM VE KİŞİ SAYILARI
2012 YARDIMLARI
KİŞİ SAYISI
YARDIM
MİKTARI (TL)
NAKDİ
679
315.109,00 TL
YAKACAK YARDIMI
700
297.360,00 TL
ŞEY (Şartlı Eğitim Yrd.)
311
169.360,00 TL
ŞSY (şartlı Sağlık Yrd.)
145
53.940,00 TL
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara
Düzenli Nakdi Yardım
44
67.750,00 TL
TOPLAM
1879
903.519,00 TL
2012 YILI SONU İTİBARİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINCA
YAPILAN GELİR TESPİTİ VE 2022 MAAŞ TALEBİ KİŞİ SAYILARI
G0
G1
G2
G3
(Kişi
Sayısı)
(Kişi
Sayısı)
(Kişi
Sayısı)
(Kişi
Sayısı)
1179
603
28
1
GELİR TESPİTİ
TOPLAMI
2022 MAAŞ
BAŞVURULARI
TOPLAM KİŞİ
SAYISI
(Kişi Sayısı)
(Kişi Sayısı)
(Kişi Sayısı)
1811
68
3690
PAZAR ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar Orman İşletme Müdürlüğü
10.06.1967
tarihinde
kurulmuş
olup,
24.02.1951 yılında teşkilatlanan Trabzon
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.
Pazar Orman İşletme Müdürlüğü'nün
merkezi, Rize İli Pazar İlçesi Kirazlık
Mahallesi'dir.
İşletmeye Bağlı Şeflikler: Orman
İşletme Şeflikleri 4 adet olup, Şeflikler Pazar,
Ardeşen,
Fındıklı
ve
Çamlıhemşin
şeflikleridir. Hemşin İlçesi Pazar Orman
İşletme Şefliği'ne bağlıdır.
İşletmeye Bağlı İlçeler: İşletme Müdürlüğü'ne 5 ilçe bağlı olup bunlar, Pazar, Ardeşen,
Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin İlçeleri'dir.
Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz
köylerinde devlet imkânlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin
yanında, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı tesislerde
bulunmaktadır.
İlçeye bağlı 50 köyde de içme suyu tesisi bulunmakla birlikte,
bir kısmı yetersizdir.
Tüm köylerimizin ve bağlılarının
elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur.
Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli
kesintiler dışında, elektrik ve telefon
hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır.
Köylerimizin tamamında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.
ASAYİŞ DURUMU
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI:
Personel Durumu
Statü
Kadro
Mevcut
Subay
1
1
Astsubay
8
7
Uzman J.
11
14
Erb. / Er
59
28
Toplam
79
50
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Polis sorumluluk bölgesi nüfusu 15.489 dur.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk Bölgesinde;
1 Yüksek Okul, 3 Benzin İstasyonu , 2 Sürücü Kursu, 4 Matbaa, 5 Banka Şubesi, 12 Kuyumcu, 9
Otobüs Firması ve 10 Eczane bulunmaktadır.

İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu yerli halktan oluşmakla birlikte, çay hasat zamanlarında ve inşaat
sezonunda, özellikle Doğu Anadolu bölgemizden çalışmak amacıyla çok sayıda işçi gelmektedir. Bu
kişilerin bu güne kadar herhangi bir siyasi faaliyet yürüttüklerine rastlanmamıştır.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kadrosunda;
Emniyet Müdürü
: 1
Emniyet Amiri
: 1
Başpolis Memuru
: 1
Polis Memuru
: 56
Teknisyen yardımcısı
: 2
TOPLAM
: 61 Personel ile hizmet yürütülmektedir.
2010 – 2012 Yılları Arası Yıllara Göre Suçları
Gösterir Grafik
500
Faili Yakalanan
410
400
363
347
Faili Meçhul
Sayısı
Faili Firar Sayısı
300
200
100
10 0
25
0
2010
2011
43
2
2012
8
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 2012 yılı KÖYDES
programı kapsamında 934.200,00 TL ve İl Özel İdaresince 739.285,00 TL
olmak üzere 1.673,485,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır.

Tahsis edilen bu ödeneklerle gerek açık ihale usulü gerekse doğrudan temin
usulü ile projelere hayata geçirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili çalışmalar program doğrultusunda
normal sürelerinde tamamı bitirilmiştir.
KÖYDES
2012
yılı
kapsamında
ilçemizde mevcut 50 köyümüzünde istifade
edeceği 3.390 metre yol betonlaması
yapılmış,
Bu betonlamalar için 354.900,00TL
harcanmıştır.
İlçemizde içme suyu projeleri kapsamında bakım onarımda
kullanılmak üzere 14.500 m çeşitli ebatlarda içme suyu ve
koriger boru alımı gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı içerisinde Taş, Kum ve çimento ihtiyacı
Birliğimizce karşılanarak işçiliği vatandaşa ait
olmak üzere toplam 2.400m taş ve perde beton
duvar inşa edilmiştir.
İlçemizin köy yolları dar ve standartların altında
olmasından dolayı ulaşımda aksamalar yaşanmakta
can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte
iken, 2012 yılı içerisinde
KÖYDES Projeleri
kapsamında 13.580 m, diğer ödeneklerden 14.500m.
yol ağı genişletilerek standartlara uygun hale
getirilmiş ilçemize bağlı 50 köy ulaşımında büyük
rahatlık sağlamıştır.

similar documents