Slayt 1 - Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Report
Ar-Ge /Ür-Ge
Projelerinde Yön
Belirleme
Uludağ Üniversitesi 2 Nisan 2013
AR-GE ÜR-GE PROJELERİNDE YÖN BELİRLEME
 Herhangi bir AR-GE yada ÜR-GE projesinin başarılı olarak kabul
edilebilmesinin tek yolu pazarda kabul edilip sonucunda katma değerli satışı
oluşturması ve max.karı ettirmesidir.
 Bu nedenle doğru projeler üzerinde çalışılıp eforun ve paranın bu yönde
harcanması AR-GE yada ÜR-GE bölümlerinin başarılı yada başarısız olarak
değerlendirilmesine direkt olarak etki göstermektedir.
 Gösterilecek olan eforun doğru hedeflere kanalize edilmesi,bir projeyi
baştan doğru olarak seçip,başlamakla mümkündür.Kutuplarda yaşayan
insanlara yeni buz elde etme fikirleri yerine doğru kitlelere, ihtiyaçları olan
konuları bulup,pazardaki arz durumunu tespit edip, bu topluluğun
beklentilerini karşılayacak çalışmalara ,kendi imkanlarımızı da gözönünde
bulundurarak yönelebilmek doğru yerden başlamak anlamına gelmektedir.
DÜnyada Ar-Ge ve Ür-Ge Projeleri belirlenirken Pazar
Takibi ve Analizi çok önemlidir. Bu konu ile ilgili en sık
uygulanan 4 teknik vardır.
a) GLOBAL PAZAR TAKİBİ
b) REKABETÇİ TAKİBİ
c) MÜŞTERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ TAKİBİ
d) KENDİ KABİLİYET VE KAPASİTELERİNİ BİLME
GLOBAL PAZAR TAKİBİ : Projeye başlama yada bir proje
kararı alabilmek için sonuçta elde edilecek olan ürünün sunulacağı pazarın
çok iyi analiz ve takip edilmesi gerekmektedir.Hangi pazara,hangi kitlelere
hitap edileceğinin resminin en baştan çekilmesi gerekmektedir.
Global Pazarı takip teknikleri olarak aşağıdaki metodlar uygulanabilir;
 Pazarda halihazırda bulunan yada pazara yeni sunulan ürünlerin belirli
periyotlarda kontrol edilmesi
 Yazılı basın (gazete,dergi),internet (websites,blogs,haber portalları),sosyal
medya takibi
 İlgili fuarlara katılım piyasaya çıkacak ürünlerin önceden tespit edilmesi
 Dünya tüketici trendinin takip edilmesi sokaktaki insanların nabzının
tutulması
 Dünya’nın farklı ülkelerinde resmi makamlar tarafından yayınlanan
ithalat,ihracat,birim fiyat ,eğilimler vs raporlarına ulaşmak ve bu konuları
irdelemek
 Müşteriler ve nihai tüketicilerle direkt temas kurmak,ileri trendler ve
beklentiler hakkında onların bile kendi kendilerine dillendiremedikleri fikirlere
ulaşabilmek için sohbetler ve ilişkiler kurmak.
 Word of Mouth:Her türlü dedikodulara,söylentilere kulak kabartmak,pazarda
yer alan kişilerle ikili samimi ilişkiler kurarak daha fazla bilgiye sahip olmak
 Alış veriş etmek, alış veriş sırasında satış elemanları ile sohbet etmek hangi
ürünün neden ve hangi yollarla tercih edildiğini ilk ağızdan dinlemek
 Tedarikçilerimizden bilgi almak
 Konumuzla ilgili yenilikleri içeren seminer ve sempozyumlara katılımak
REKABETÇİLERİ TAKİP:
 Rakip ürünlerinin ele geçirilip analizlerinin yapılması.
 Rakiplerimizin mevcut kabiliyet ve kapasitelerinin
takibinin yapılması;
 Rakiplerimizin pazardaki paylarının durumunun takip edilmesi,ortak
müşterilerimizdeki durumlarının ortaya çıkarılması kuvvetli ve zayıf
yönlerinin bulunması
 Rakiplerimizi en az kendimizi tanıdığımız kadar tanıyıp kendimizi bir o kadar
tanınmaz hale getirebildiğimiz sürece aynen bir satranç oyununda olduğu
gibi karşımızdakilerin bir sonraki hamlelerini önceden tahmin etmiş,
kendimizi de buna hazırlamış oluruz
MÜŞTERİLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ TAKİBİ:
 Tüketici yada hedef tüketici gruplarını belirli programlar dahilinde
toplayıp önceden hazırlanmış bir grup anket soruları yöneltme
 Yerinde müşteri eğilimleri seçimleri izlenmesi
 Anketler düzenlenmesi
 Trend araştırmalarının yapılması
KENDİ KABİLİYET VE KAPASİTELERİMİZİ BİLME
 Yeni projeyi yürütebilecek kapasitede, beyin ve insan gücünün olup
olmadığı, kimlerden,içeriden yada dışarıdan ne gibi insanlardan yararlanılıp
yararlanılamayacağının ortaya çıkarılması
 Yeni projeyi geliştirebilecek olan makine parkının mevcut olup olmadığı
 Hammadde ve yardımcı maddelerin temin edilebilir yada sürekli temin
edilebilecek olması
 Finansal olarak projeye yeterli bütçe ve kaynak olup olmadığı
 Zaman (Hız) ,projenin ne kadar bir zaman periyodu içerisinde
gerçekleşebileceği
 Yasal zorunluluklar,yükümlülükler sosyal ve çevre koularında herhangi bir
problemle karşılaşılıp karşılaşılmayacağı






Yukarıda anlatılan süreçlerin belirlenmesi ve verilerin toplanması sırasında
genel olarak bizi zorlayan birçok konu oldu ve bu zorlukların bir çoğunu
zaman içerisinde öğrenerek yada profesyonel yardımlar alarak çözdük.
Bilgiye ulaşma ,bilgiyi toplama ve bilgiyi paylaşma konuları bizim için
zorlukların en başında geliyordu.Birçok farklı kaynaktan elde edilen
karmaşık ve çok fazla sayıda informasyonun düzenlenip
filtrelenmesi,gruplara ayrıldıktan sonra paylaşılıp tartışılma süreci bizim için
önemli zorluklarandı
Bizim için sürekli bir veri akışının sağlanabilme metodunu kurabilme de
önemli konuların başında gelmektedir
Zaman planlamasının yapılması her konuya tüm analizleri yapmadan
balıklama atlamanın bizi ileriye değil yavaşlattığını hatta ağırlaştırdığından
geriye doğru götürdüğünün farkına varabilmek zor bir süreç olmuştur.
Kendi imkanlarımızın farkına varabilmek neyi ne kadar,hangi başarı ile
yapabileceğimizi kendi gerçek kapasitemizi bilebilmek te bizim için önemli
olmuştur
Rakiplerimiz ve pazardaki konumlarını doğru olarak bilebilmek belki de en
zor ve bazen hala imkansız konulardandır
Anketlerin ve müşteri eğilimleri sonuçlarının doğru değerlendirilebilmesi için
tarafsız olabilmek duymak istediğinizi değil de gerçeklere kulak verebilmek
te önemli adımlardandır.
Ancak uzun zaman alan bir periyod içerisinde adım adım , rakamlara dayalı
sistematik yaklaşımlarla ,süreç hem kurumsallaşmaya hemde haraket bir
çarktan başladığında bir düzen içerisinde diğer çarkları döndürmeye
başlamaktadır.
Ar-ge yönlendirmeleri kesinlikle bireylerin tek başına yürütebilecekleri
konular olmadığı, ekiplerin konuyu kurumsallaştırmaları ile pazar arastırma,
iş geliştirme, planlama, strateji gelistirme birimleri birbiri ile ilişki kurarak,
raporlar ve rakamların birimden birime gittiği, karar süreçlerinin mevcut
olduğu ,süreçler olmalıdır.Tek kişi ve patron modelinden çok, takım ve süreç
olgusu önem kazanmıştır.
Benim sizlere tavsiyem bu uzun belki de meşekkatli ancak ne olursa olsun
çok zevkli olan bu konuda mutlaka ısrar edilmesi olacaktır.
Bir sonraki slaytta İSKO nun kurumsal süreç haritası içinde özellikle sol
tarafta bulunan ar-ge yada ür-ge çalışmalarının yönlendirmesi ile ilgili
algoritma görülmektedir.Ar-Ge dişlisine çarkların dönebilmesi için gerekli ön
haraket sol taraftaki kaynaktan gelmektedir.
PAZARLAMA SÜRECİ
İŞ GELİŞTİRME SÜRECİ
TASFİYE SÜRECİ
AR-GE SÜRECİ
SDK
Veri Seçme
Ar-Ge
Fikri
E
H
Yeni İş
Fikri
SDK
H
E
Durum Analizi
SWOT Analizi
Strateji Geliştirme
Fizibilite/Teklif
Raporu
Onaylanmış Ar-Ge
Projesi
Fizibilite/Teklif Çalışması
 Personel
 Altyapı
 Bilgi
Proje Planlama
Çalışması
 Ortaklar
 Finansman
 Takvim
Tür
Ürün Planlama/
Spek Geliştirme
Tasfiye
Fizibilitesi Yapma
Proses
Projesi
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Hedef Geliştirme
Proje Tanımı/Hedefler
Strateji
Değ.
Pazara Girme
Stratejisi Geliştirme
İş Planı Geliştirme
Tür
Tasfiye
Stratejisi Geliştirme
Tasfiye Planı
Geliştirme
Stratejik Plan
Geliştirme
İş Planı
Strateji Değerlendirme Komisyonu (SDK)
Stratejileri
Uygulama Planı
Tasfiye Planı
SDK
Stratejiler
/
Projeler
Konsept
Aşaması
Fizibilite
Aşaması
Proje Tanımı/Hedefler
Ürün Planlama/
Spek Geliştirme
ÜRTÜN GELİŞTİRME
İş Planı
Ür-Ge
Projesi
M/Y
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
İş Planı Geliştirme
Üretim Planlama
Beklentiler/
Spekler
Teknoloji
Projesi
TEKNOLOJİ GELİŞTİRM
Pazara Girme
Stratejisi Geliştirme
YENİ ÜRÜN GRUBU GELİŞTİRME
İŞ GELİŞTİRME
Hedef Geliştirme
ÜRETİM
Üretim
Talimatı
PAZARLAMA
E
Durum Analizi
Ar-Ge Sonuç Raporu/
Üretim Spekleri
Ürün Tasarım
Üretim Proses
Planlama
Hazır Olma
Aşaması
Üretim Operasyon
Planlama
Performans Tanımı
Bozucu P/S Belirlenmesi
Kontrol P/D Belirlenmesi
Deneyler/Veri Toplama
Veri Analizi/Optimizasyon
Konfirmasyon Çalışması
PROSES GELİŞTİRME/ OPTİMİZASYON
H
Ticari Pot.
TASFİYE STRATEJİ GELİŞTİRME
SDK
(MEVCUT ÜRÜN) STRATEJİ GELİŞTİRME
Yeni
Ürün
Fikirleri
KAYNAK PLANLAMA
Portföy Analizi
ARGE YÖNETİMİ
Veri Tedariki
Mevcut Ürün
Verileri
Fikirler/
Veriler
SDK
SBU ait Veri Belirleme
Veri Değerlendirme
MEVCUT ÜRÜN OPTİMİZASYON
Pazar
Araştırma
PAZARLAMA
STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
Performans Tanımı
Bozucu P/S Belirlenmesi
Kontrol P/D Belirlenmesi
Deneyler/Veri Toplama
Veri Analizi/Optimizasyon
Konfirmasyon Çalışması
Uygulama/ Raporlama
Uygulama/ Raporlama
Ar-Ge Projesi Sonuç Raporları








Global Pazar Takibinde İSKO neler yapıyor?
Yaklaşık 20 ye yakın dış ülke ofisleri ve 12 kişilik ar-ge ür-ge uzman kadrosu ile
tüm müşterilerimizin ürünlerini en fazla 3 er aylık periyotlar halinde izliyoruz.
İnternet,blog,sosyal medya da gelişen olayları izlemek için bir ufak bölüm
oluşturduk ve tüm mesailerini buraları takip etmek oluyor.Bunun haricinde 2 en
önemli fashion website ına üyeliğimiz devam ediyor.Denim,blue jean ile ilgili
dünyada bilinen tüm magazinlere üyeliğimiz var bölgesel olan önemli haberler o
bölge temsilcisi tarafından kısaca çevirilip sisteme dahil ediliyor.
Dünyanın her bölgesindeki denim fuarlarına katılım sağlanıyor.Bölgesel fuarlara
daha ufak ,ancak BBB Denim by PV gibi fuarlara çok büyük katılımlar
sağlanıyor.
Uzman profesyonel ekipler işe alındı ve bizim için önemli olan
Londra,Tokyo,Stockholm,Los Angeles,NewYork,Paris,Berlin,Milano da street
shotlar yapılıp müşteri eğilimleri senede iki sezon olmak üzere yapılıyor.
Müşterilerin beyin arkalarında bulunan fikirlerin çıkarılması amacıyla mutlaka ürge personeli birebir kontakt kurup müşterilerimizin hayallerine ulaşmaya birebir
görüşerek çalışıyoruz.
Kendi konumuz ve ilintili konularla ilgili toplantı ve seminerlere en az 2 kişi ile
katılmaya çalışıyoruz.Geçen sene toplam 20 nin üzerinde aktiviteye katıldık.
Tüm dedikodular sisteme dahil ediliyor ve paylaşılıyor kaynakları mutlaka
bildiriliyor.
Tedarikçilerimize yaptıkları yenilikleri sunmaları ,bizleri bilgilendirmeleri için İSKO
da toplantılar düzenliyoruz.Her firma yılda en az iki kez davet ediliyor.
Rekabetçilerin Takibinde İSKO Neler Yapıyor?
 Dünyada bulunan tüm rakiplerimizin ürünlerini ele geçirmeye
çalışıyoruz,analizleri yapılıp rakiplerin kütüphanesine kayıt ediliyor,bizim
mevcut ürünlerimizle kıyasları yapılıp, kuvvetli ve zayıf yönleri kaydedilip,
paylaşılıyor.Her rakipten sorumlu ür-ge personeli belirledik rakiplerimizi
yakından takip ediyoruz.
 Rakiplerimizin makine parklarını ve kapasitelerini yeni ne gibi ekipmanlar
aldıkarını, ne gibi modifikasyonlar yaptıklarını, makine
üreticilerinden,müşterilerden ve tedarikçilerimizden öğrenmeye çalışıyoruz.
 Rakiplerimizin ortak müşterilere olan satışlarını, hangi tipleri sattıklarını takip
ediyoruz.Rakiplerimizin neden bu malları satabildikleri ,müşterilerimizin
bizim yerimize neden rakiplerimizi tercih ettiklerinin analizleri yapılıyor.
 Rakiplerin yaptıkları yatırımları takip edip ileride ne gibi ürünleri piyasaya
çıkarabilecekleri takip ediliyor buna göre ar-ge yada ür-ge çalışması yapılıp
yapılmayacağına karar veriliyor.
Müşterilerin Tüketim Alışkanlıklarının Takibi İçin İSKO Neler Yapıyor?
 Yurtiçi ve Yurtdışı profesyonel ajanslarla kontratlar yaptık ve müşteri
eğilimlerini anlamak için belirli gruplara, uygun kişiler belirleyip (bu kişilere
ufak hediyeler vererek) hazırladığımız soruları yönlendiriyoruz ve soru
cevap kısmı video ile kayıt edilip daha sonra uzmanlar tarafından
değerlendiriliyor.
 Müşteri anketleri düzenliyor ve beklentilerini araştırıyoruz.Anketleri bizim
adımıza bizden bağımsız şirketlere yaptırıyoruz.Genel de yılda bir kez genel
değerlendirme yapıyoruz.
 Satış mağazaları gezilip satış elemanları ile çok satılan ürünlerin neler
olduğu ve neden seçildikleri konusunda araştırmalar yapıyoruz.Lokal ofisler
bu konuda görevli olduğu gibi uzman ür-ge personeli de yılda en az iki kez
bu çalışmayı raporluyor.
 Gerçek giyim testi çalışmaları yaptırıyoruz belirli grupta insanlara farklı
ürünler giydirip sonuçlarını topluyor ve raporluyoruz.
 Daha öncede söylediğim gibi bizim için trend ve müşteri eğilimi , önemli
merkezlerde street shotlar yaptırıyoruz.
Kendi Kabiliyet Ve Kapasitelerimizi Bilme Konusunda İSKO Neler Yapıyor?
 İSKO daki ar-ge ,ür-ge personelinin eğitim ve mesleki tecrübelerini
geliştirmek için eğitim programları düzenlenip tecrübelerini arttırabilmek için
çalışmalar düzenlenmekte.Yeni projeler ortaya atıldığında yeterli tecrübe
olmaması durumunda özellikle yurt dışından olmak üzere yardım
alınmakta.Mevcut ar-ge personeline yüksek lisans ve doktora seviyesinde
2011 yılında 5 yeni katılım gerçekleşmiştir.
 Labaratuvar ve işletme makina parkına yeni yada potansiyel olabilecek
projeler doğrultusunda sürekli yatırımlar yapılmaktadır.
 Hammadde ve yardımcı maddelerin temini ve yeni malzemelerin temini
konusunda satın alma bölümünde bir kişi sadece bu konu ile
görevlendirilmiştir.Bu kişi teknik satın alma yapmaktadır.
 Her proje fikri komisyona sunulmadan önce maliyet ve geri dönüşüm
süreleri hesaplanmaktadır.
 Projelerin tahmini tamamlanma süreleri ve gerçekte tamamlanma süreleri
kayıt altına alınmakta gecikmelerin sebepleri irdelenmektedir.
 Legal departmanı kurularak bu konudaki yasal yükümlülük ihtimalleri en
baştan değerlendirilmekte ve buna göre ilk adım atılmaktadır.Bu konuda
Amerika,Avrupa ve Türkiye ‘den avukat gruplarıyla çalışılmaktadır.
İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

similar documents