Bilgilendirme Sunusu - Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Report
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
UYGULAMADA YAŞANAN BAZI EKSİKLİKLERİN
GİDERİLMESİ AMACIYLA
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN SUNUMDUR.
TOPLAM 55 SLAYTTAN OLUŞUR.
DÜZCE 2012
İDARİ PERSONEL
 Bu bölümün sunumunu İdari Personel Büro
personellerinden Sibel VELİ yapacaktır.
Birimlerin Yapması Gerekenler
Yapılan:
Birimlerde Özlük dosyası oluşturulmadığından Özlük dosyasında bulunması
gereken evraklar Merkezden istenmektedir.
Yapılması Gereken:
Her personel için bir özlük dosyası oluşturulmalı ve personelin;
Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
Fotoğraf,
Diploma Örnekleri,
Askerlik Belgeleri,
ÖSYM Sonuç Belgesi,
İzin ve Raporları (Varsa Ücretsiz İzin Yazışmaları),
Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve birimlere gönderilen tüm Personel Hareket
Onayları (Kararnameler) ,
8. İlgili personel hakkında yapılan tüm yazışmalar,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bu dosyada saklanmalıdır.
Yapılan :
İlgili personelin Biriminize verdiği dilekçesinin ve diplomasının
fotokopisi Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmektedir.
Yapılması Gereken:
İlgili personelin Biriminize verdiği dilekçesinin aslıyla birlikte
diplomasının onaylı örneği Personel Daire Başkanlığı’na
gönderilmelidir.
ADAYLIK
KALDIRMA
İŞLEMLERİ
Yapılan:
1.
2.
Aday Personelin hizmet günü takip edilmemekte ve adaylığının
kaldırılması teklif edilmemektedir.
Teklif yazısının ekine Staj Değerlendirme Formu eklenmemekte,
eklenmişse de yanlış veya eksik doldurulmaktadır.
Yapılması Gereken :
1. Birimlerde görev yapan Aday personelin 1 yıl 6 ay hizmet gününün dolup
dolmadığı kontrol edilmelidir.
2. Aday personel adaylığının kaldırılması için gerekli olan hizmet gününü
tamamlamış
ise
Başkanlığımız
resmi
web
sayfasında
bulunan
(www.personel.duzce.edu.tr) Staj Değerlendirme Formunun da doldurularak
ekine konulduğu adaylık kaldırma teklif yazısı yazılmalıdır.
NOT : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. Maddesinde geçen «Aday
olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok
olamaz..» hükmü gereğince bu adaylık kaldırma teklifinin aday personelin 2 yıl
hizmet gününün dolmasına en geç 1 ay kala yapılması gerekmektedir.
Staj Değerlendirme Formunun Doldurulması
50 Puan
KPS Sınavında
aldığı puan
50 Puan
100 Puan üzerinden
100 Puan üzerinden
1-Staj Değerlendirme Formu 2 nüsha olarak düzenlenir, 1. ve 2. Amirler
tarafından imzalanarak bir nüshası Aday personelin kendisine bir nüshası
Adaylık Kaldırma teklif yazısı ile birlikte özlük dosyasına konulmak üzere
Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
2-Staj Değerlendirme Formunda bahsi geçen «1. Amir» ;
Yüksekokullarda görev yapan Aday personel için Yüksekokul Sekreteri,
Fakültelerde görev yapan Aday personel için Fakülte Sekreteri,
Enstitülerde görev yapan Aday personel için Enstitü Sekreteri’dir.
3-Staj Değerlendirme Formunda bahsi geçen «2. Amir» ;
Yüksekokullarda görev yapan Aday personel için Yüksekokul Müdürü,
Fakültelerde görev yapan Aday personel için Fakülte Dekanı,
Enstitülerde görev yapan Aday personel için Enstitü Müdürü’dür.
4-Staj Değerlendirme Formunda bahsi geçen «Tasdik Eden Yetkili Amir» ;
Tüm Birimler için yukarıda tanımlanan 2. Amir’dir.
 Aday Personele;
Tahsil Değerlendirme dışında kademe ilerlemesi, terfi
vs. uygulanmamaktadır.
SGK Giriş- Çıkış İşlemleri
Yapılan :
 İstifa eden, Kurumiçi Naklen Atanan, Emekliye yada Ücretsiz İzne
Ayrılan personelin SGK düşüm işlemi kanuni süresi olan 10 gün
içerisinde yapılmamaktadır.
 Açıktan yada naklen atanan (Kurumiçi Naklen Atamalar dahil)
personelin SGK girişleri kanuni süre olan 15 gün içerisinde
yapılmamaktadır.
Yapılması Gereken:
 İstifa eden, Kurumiçi Naklen Atanan, Emekliye yada Ücretsiz İzne
Ayrılan personelin SGK düşüm işlemi en geç 10 gün içerisinde;
 Açıktan yada naklen atanan (Kurumiçi Naklen Atamalar dahil) en geç
15 gün içerisinde yapılmalıdır.
İstifa İşlemleri
Yapılan :
İstifa talebinde bulunan personelin dilekçesinin fotokopisi gecikmeli
olarak gönderilmektedir.
Yapılması Gereken:
İstifa talebinde bulunan personelin dilekçesinin aslı OLUR alınmak
üzere bekletilmeden Personel Daire Başkanlığına gönderilmelidir.
Askerlik İşlemleri
Yapılan :
 Askerlik görevini ifa etmek üzere izne ayrılmak isteyen personelin
dilekçesinin fotokopisi ve Sevk Belgesi gecikmeli olarak gönderilmektedir.
 Aynı şekilde Askerlik görevini tamamlayan personelin göreve başlama
isteğini belirtir dilekçesi ve terhis belgesinin fotokopisi gönderilmektedir.
Yapılması Gereken :
 Askerlik görevini yapmak üzere ücretsiz izne ayrılmak isteyen
personelin dilekçesi ve Sevk belgesi OLUR alınmak üzere
bekletilmeden Personel Daire Başkanlığına gönderilmelidir.
 İlgili personel Askerlik hizmetini tamamlayan personel göreve başlama
talebini içerir dilekçesi ve terhis belgesini Birimine vermeli, İlgili
birimde bahsi geçen dilekçe ve terhis belgesini bekletilmeden
Personel Daire Başkanlığına gönderilmelidir. Göreve başlayacak
personel
TERHİS
TARİHİNDEN
ÖNCE
GÖREVE
BAŞLATILMAMALIDIR(Teskere Mahiyetinde İzinli Olanlar.).
Kadro Değişikliği Taleplerinde;
 Öncelikle
Birimde kadronun dolu-boş durumu
öğrenilmeli, boş kadro var ise UYGUNDUR yazısı ile
birlikte Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmelidir.
 Ayrıca; Kadro Unvan değişikliği talepleri yapılırken,
talep edilen kadronun Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınavına tabi kadrolardan olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
ÖNEMLİ
Biriminizde görev yapan personelin intibak,
askerlik, ücretsiz izin vs. İşlemleri için vermiş oldukları
dilekçelerin asılları (ıslak imzalı); dilekçe ekinde
gönderilen diploma, kurs sertifikası vs. belgelerin ASLI
GİBİDİR onaylı sureti Personel Daire Başkanlığına
gönderilmelidir.
AKADEMİK PERSONEL
 Bu bölümün sunumunu Akademik Personel Bürosu
personelinden Fatih MUSTAKLIOĞLU yapacaktır.
ÜNİVERSİTEMİZDE SÜRELİ
GÖREV YAPAN ÖĞRETİM
ELEMANLARININ GÖREV
SÜRESİ UZATIMI
YAPILAN
YAPILMASI GEREKEN
- Birimler kendi
bünyelerinde oluşturacakları
veri tabanı veya doküman ile
akademik personelin görev
süresi bitiş tarihlerini takip
ederek, Rektörlük
tarafından görev süresi
uzatma teklifleri
istendiğinde eksiksiz
biçimde tekliflerini
yollamalıdırlar.
TERFİLER
YAPILAN
- Akademik
Personelin terfileri
Başkanlığımızca
yapılmaktadır. Ancak
birimlerimiz kendi
kadrosunda bulunan
personelin terfisini
takip etmemektedir.
YAPILMASI GEREKEN
- Birimlerimiz terfileri
kendi bünyelerinde
takip ederek terfisi
yapılmayan
personellerin
Başkanlığımıza kısa
sürede bildirilip
terfisinin yapılmasını
sağlayabilirler.
TAHSİL DEĞERLENDİRİLMESİ
YAPILAN
- Tahsil
değerlendirmesi
yapılacak
personelin evrakları
fotokopi olarak
gönderilmektedir.
YAPILMASI GEREKEN
- Tahsil
değerlendirmesi
yapılacak personelin
gönderilen evrakları
aslı yada aslı gibidir
yapılmış fotokopileri
olacaktır. Bunun
dışındaki evraklar
hakkında işlem
yapılmayacaktır.
İSTİFA
YAPILAN
- İstifa ederek
Üniversitemizden
ayrılacak personelin
Rektörlük
Makamından istifa
oluru çıkmadan
ilişiğinin kesilmesi ve
sonrasında ilişik
kesme belgesinin
Başkanlığımıza
gönderilmemesi.
YAPILMASI GEREKEN
- İstifa eden personelin
istifa oluru alınır ve
birimine bildirilir.
Sonrasında kişinin
ilişiği kesilir ve evraklar
Başkanlığımıza
gönderilir.
Not = 35. Madde ile başka
Üniversitelerde
görevlendirilen personelin
ayrılışında personel
kimliğinin teslim alınarak
Başkanlığımıza
gönderilecektir.
GÜNLÜ
EVRAKLAR
YAPILAN
- Başkanlığımızca
birimlere gönderilen
Günlü evrakların
zamanında
dönüşünün
olmaması.
YAPILMASI GEREKEN
- Başkanlığımızca
birimlere gönderilen
Günlü evrakların
zamanında
Başkanlığımıza
ulaştırılması.
AKADEMİK İLANLAR
YAPILAN
- Akademik İlan sonunda
atama yapılacak personelin
evraklarının eksik
gönderilmesi. (Örn.;
Ataması yapılacak
personelin başvuru
evraklarının
gönderilmemesi veya bazı
evraklarının fotokopi
olması)
YAPILMASI GEREKEN
- Akademik İlan
sonunda atama
yapılacak personelin
başvuru evrakları
(asılları veya onaylı
fotokopileri), varsa
sınav tutanakları ve
birimin atama teklifini
içeren üst yazı ile
birlikte Başkanlığımıza
gönderilmesi.
NAKİL BİLDİRİM FORMLARI
- Üniversitemize naklen atanarak biriminizde göreve
başlayan Akademik Personelin Personel Nakil Bildirim
Formunun bir örneğinin Başkanlığımıza gönderilmesi.
AKADEMİK PERSONEL
 Bu bölümün sunumunu Akademik Personel Bürosu
personelinden Ramazan Murat AYDIN yapacaktır.
 Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Rapor nedeniyle
Vekalet bırakan Öğretim Elemanı (Fakülte
Dekanları, Yüksekokul/Enstitü Müdürleri,
Merkez Müdürleri ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm
Başkanları) hakkında yazılan talep yazılarının
ekinde İzin Formu veya rapor
gönderilmemektedir ve söz konusu yazılar çoğu
zaman talep yazısı yerine bilgi yazısı şeklinde
yazılmaktadır.
 Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Rapor gibi nedenlerle
Vekalet bırakan kişi (Fakülte Dekanları,
Yüksekokul/Enstitü Müdürleri, Merkez Müdürleri ve
Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanları) hakkında yazılan
talep yazılarının ekinde İzin Formu ( 2 (iki) nüsha) ve
Raporlu olunduğuna dair belgenin aslının
gönderilmesi ve yazıların bilgi yazısı değil talep yazısı
şeklinde yazılması gerekmektedir.
Yurt Dışı Destek Talebi için gerekli
belgeler arasında Bilgi Formu ile
Özgeçmiş ve Eserler
gönderilmemektedir
Yurt Dışı Destek Talebi için gerekli belgeler;
 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 Dilekçe
 Kabul Mektubu ( maksimum 3 (üç) aya kadar destek
sağlanıyor)
 Çalışma Programı
 Bilgi Formu (YÖK’ün sitesinden ulaşılabilir)
 Özgeçmiş ve Eserler
Görevlendirme talepleri
zamanında yapılmamaktadır.
 YÖK’ün desteği ile Yurt Dışına çıkacak Öğretim Elemanları
ile ilgili yazışma sürecinin uzun olması ve ödeme
işlemlerinin kişi yurt dışına çıkmadan 10 gün önce
yapılabilmesi için, görevlendirme tarihinden en az 2.5 (iki
buçuk) ay önce talep yazısının Rektörlüğümüze ulaşması
gerekmektedir.
 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca; Üniversite
Yönetiminde görüşülmesi gereken görevlendirme talepleri
görevlendirme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce
Rektörlüğümüze ulaşması gerekmektedir, görevlendirme
süresi geçmiş olan talepler Üniversite Yönetiminde
görüşülüp gündemden çekilmektedir ve bu durumda ilgili
Öğretim Elemanı yolluk ve/veya yevmiye alacaksa bu
hakkından faydalanamamaktadır.
Uzun süreli görevlendirmelerde
mevzuata hakim olunmadığından
talep yazıları eksik ya da yanlış
olabiliyor.
 YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA
GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA
İLİŞKİN YÖNETMELİK’ in ilgili maddeleri incelenmeli
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi
uyarınca 7 (yedi) güne kadar olan
yolluksuz-yevmiyesiz
görevlendirmeler sadece bilgi
olarak yazılması gerekirken gereği
arz ediliyor.
 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde “Öğretim
elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt
içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve
benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile
ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve
inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir
haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri,
onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler..” ibaresi
göz önüne alındığında birimlerin yolluksuz-yevmiyesiz
7 (yedi) güne kadar olan görevlendirmeleri tarafımıza
sadece bilgi olarak yazmaları yeterli olacaktır.
SİCİL VE DİSİPLİN
 Bu bölümün sunumunu Sicil Büro personeli Nuri
KENAN yapacaktır.
BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE
BİMER BAŞVURULARI


 Bilgi Edinme Başvuruları
 Yasal Süreler İçerisinde
 cevaplandırılmamaktadır.

BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ
Bilgi Edinme Kanunu;
Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru
üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on
beş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen
bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve
kuruluş içindeki başka bir birimden
sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka
kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının
gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden
fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz
iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin
uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru
sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük
sürenin bitiminden önce bildirilir.
EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN
EVRAKLAR
 Emeklilik evrakları
gönderilirken sadece dilekçe
gönderiliyor.
 Başvuru Dilekçesi (adres ve
iletişim bilgileri olan)
 Nüfus Kağıdı Fotokopisi
 Diploma Fotokopileri (aslı
gibidir)
 5 Adet Fotoğraf
GİZLİ
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN
SİCİL RAPORU
SİCİL YILI : 201...
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Çalıştığı Yükseköğretim Kurumu
Bu göreve Başlama Tarihi
Sicil No
:
:
:
:
:
:
X --
Y
RESİM
I. SİCİL AMİRİ
II. SİCİL AMİRİ
Yükseköğretim Kanunu'nun 4 ve 5. maddelerinde
belirtilen amaç ve İlkeleri gerçekleştirmedeki tutumu
ve uyumu
PEKİYİ
İYİ
Öğretim, Araştırma ve Uygulama yeteneği
PEKİYİ
İYİ
Sicil Amirinin Nihai Kanaati
PEKİYİ
İYİ
BİRİNCİ SİCİL AMİRİNİN
X - Y
Adı ve Soyadı
:
Ünvanı
:………………….………………….
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
:Temmuz 201...
İmza
:………………….………………….
İKİNCİ SİCİL AMİRİNİN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
:Prof.Dr.
:Rektör
İmza
:………………….………………….
:Temmuz 201…
ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN KANAATİ (Gerektiğinde)
ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN
Adı ve Soyadı
:………………….………………….
Ünvanı
:………………….………………….
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
:Temmuz 201...
İmza
:………………….………………….
GİZLİ
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN
SİCİL RAPORU
SİCİL YILI : 201...
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Çalıştığı Yükseköğretim Kurumu
Bu göreve Başlama Tarihi
Sicil No
:
:
:
:
:
:
Yükseköğretim Kanunu'nun 4 ve 5. maddelerinde
belirtilen amaç ve İlkeleri gerçekleştirmedeki tutumu
ve uyumu
Öğretim, Araştırma ve Uygulama yeteneği
I. SİCİL AMİRİ
II. SİCİL AMİRİ
PEKİYİ-İYİ-ORTA-ZAYIF
………………….
PEKİYİ-İYİ-ORTA-ZAYIF
………………….
OLUMLU-OLUMSUZ (Olumsuz sicil notu verildiğinde neden
olumsuz olduğuna dair rapor düzenlenir.)
………………….
Sicil Amirinin Nihai Kanaati
BİRİNCİ SİCİL AMİRİNİN
Adı ve Soyadı
:………………….………………….
Ünvanı
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
İmza
:………………….………………….
:Temmuz 201...
:………………….………………….
İKİNCİ SİCİL AMİRİNİN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
İmza
ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN KANAATİ (Gerektiğinde)
:Prof.Dr.
:Rektör
:Temmuz 201…
:………………….………………….
ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN
Adı ve Soyadı
:………………….………………….
Ünvanı
Sicil Belgesinin
Düzenlenme Tarihi
:………………….………………….
:Temmuz 201...
SİCİL BAĞLANTILARI ÇİZELGESİ
ÜNİVERSİTELER
1. Rektörler
2. Rektör Yardımcıları,
Genel Sekreteri
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Üniversite Rektör
-
3. Genel Sekreter Yardımcıları Daire Genel Sekreter
Başkanları, Hukuk Müşavirleri,
Sivil Savunma Uzmanları
Rektör
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
3.1. Hastane İdari Personeli
Hastane Müdürü
Hastaneler Baş Müdürü
Genel Sekreter
3.2. Sivil Savunma Uzmanları
Genel Sekreter
Sivil Savunma Genel Müdürü
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
3.3. Sivil Savunma Uzman Personeli
Savunma Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
İlgili
Daire
Başkanları
Müşavirler
Genel Sekreter
Rektör
veya Genel Sekreter
Rektör
3.4. İdari Personel
FAKÜLTELER
1. Dekan
Rektör
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
-
Yardımcıları,
2. Dekan
öğretim elemanları
Kadrolu
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
3. Fakülte Sekreterleri
Dekan
Dekan
Rektör
Rektör
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
4. İdari Personel
Fakülte Sekreteri
Dekan
Rektör
ÜNİVERSİTELERDEKİ DİĞER BİRİMLER
1. Döner Sermaye İşletme Müdürleri
1.1 Üniversite Döner Sermaye İşletme
Müdürleri
1.2 Fakülte Döner Sermaye İşletme
Müdürleri
1.3 Enstitü Döner Sermaye İşletme
Müdürleri
Döner
Sermaye
1.4 Yüksekokul
İşletme Müdürleri
1.5 Konservatuvar Döner Sermaye
İşletme Müdürleri
Yüksekokulu
Döner
1.6 Meslek
Sermaye İşletme Müdürleri
1.7 Araştırma ve Uygulama Merkezi
Döner Sermaye İşletme Müdürleri
Genel Sekreter
Rektör
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Fakülte Sekreteri
Dekan
Rektör
Enstitü Sekreteri
Enstitü Müdürü
Rektör
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Müdürü
Rektör
Konservatuvar Sekreteri
Konservatuvar Müdürü
Rektör
Meslek Yüksekokulu Sekreteri
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Rektör
Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektör
Müdürü
2. Döner Sermaye İşletme Personeli
Döner
Sermaye
2.1 Üniversite
İşletmesi Personeli
2.2 Fakülte Döner Sermaye İşletmesi
Personeli
2.3 Enstitü Döner Sermaye İşletmesi
Personeli
Döner
Sermaye
2.4 Yüksekokul
İşletmesi Personeli
2.5 Konservatuvar Döner Sermaye
İşletmesi Personeli
Yüksekokulu
Döner
2.6 Meslek
Sermaye İşletmesi Personeli
2.7 Araştırma ve Uygulama Merkezi
Döner
Sermaye
İşletmesi
Personeli
3. Fonların Personeli
İşletme Müdürü
Genel Sekreter
Rektör
İşletme Müdürü
Fakülte Sekreteri
Dekan
İşletme Müdürü
Enstitü Sekreteri
Enstitü Müdürü
İşletme Müdürü
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Müdürü
İşletme Müdürü
Konservatuvar Sekreteri
Konservatuvar Müdürü
İşletme Müdürü
Meslek Yüksekokulu Sekreteri
Meslek Yüksekokulu Müdürü
İşletme Müdürü
Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektör
Müdürü
Fon Saymanı
Fon Yürütücüsü
Rektör
REKTÖRLÜKLERE BAĞLI ENSTİTÜ,
YÜKSEKOKUL, KONSERVATUVAR,
MESLEK YÜKSEK OKULU, ARAŞTIRMA
UYGULAMA MERKEZİ VE BÖLÜMLER
G
1. Müdürler, Başkanlar
Rektör
2. Müdür Yardımcıları, Bölüm Müdür, Başkan
Başkan Yardımcıları, Kadrolu
Öğretim Elemanları
3. Kurum sekreteri
Müdür, Başkan
4.
5.
6.
FAKÜLT
ELERE
BAĞLI
ENSTİTÜ
,
YÜKSEK
OKULLA
R
H.
1.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Rektör
Kurulu
Yükseköğretim
Başkanı
Rektör
Başhekim
Rektör
Kurulu
Kurulu
Dekan
Yükseköğretim
Başkanı
Rektör
Dekan
Rektör
Rektör
Hastaneler Başmüdürleri
Hastane Müdürleri
İdari Personel
Genel Sekreter
Hastaneler Başmüdürü
Kurum Sekreteri
Başhekim
Genel Sekreter
Müdür, Başkan
Müdür
Dekan
Rektör
Yardımcıları, Müdür
2. Müdür
Yardımcıları, Kadrolu Öğretim
Elemanları
3. Kurum Sekreteri
Müdür
4. İdari Personel
Kurum Sekreteri
-
Yükseköğretim
Başkanı
Not: Döner Sermaye Saymanları ile Fon Saymanlarının
Sicilleri Maliye
Müdür
Dekan ve Gümrük
Bakanlığı tarafından verildiği için listeye dahil edilmemiştir.
Sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜR
EDERİZ.
 YAPILAN TÜM İŞLEMLERLE İLGİLİ GÖREV
DAĞILIMINA
http://www.personel.duzce.edu.tr/index.php/personel.html
ADRESİNDEN
 UYGULAMALARDA KULLANILAN BELGE VE
FORMLARIN GÜNCEL ÖRNEKLERİNE
http://www.personel.duzce.edu.tr/index.php/belgeler--formlar.html
ADRESİNDEN
 UYGULAMALARIN DAYANDIĞI MEVZUATA:
www.mevzuat.gov.tr VEYA
http://www.personel.duzce.edu.tr/index.php/mevzuat.html
ADRESİNDEN
ULAŞABİLİRSİNİZ.
Hazırlayan: Mustafa Selim AĞAN

similar documents