düzenlilik_denetim_rehberi

Report
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
DÜZENLİLİK DENETİM
REHBERİ
Taner ERASLAN ----- İç Denetçi ----- Aralık / 2011
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
1. Düzenlilik Denetiminin Tanımlanması
2. Planlama
3. Uygulama
4. Raporlama
5. İzleme
DÜZENLİLİK DENETİMİNİN TANIMLANMASI
Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans
denetimini,
Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk
denetimini,
Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile
mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin
değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve
tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin
denetimi,
Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve
mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve
diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun
incelenmesine ilişkin denetimi,
6085 S.K. 2.madde
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Düzenlilik denetimi;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç
duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu
hakkında görüş bildirilmesi,
c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
6085 S.K. 36.madde
Sayıştay tarafından bir kamu idaresi hesabına ilişkin olarak yapılacak düzenlilik
denetiminin amacı;
 Denetim görüşünü oluşturmayı,
 Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmeyi,
 Kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırı işlemleri ve sebep olunan kamu
zararlarını tespit etmeyi,
amaçlamaktadır.
Makul Güvence
Düzenlilik denetiminde denetim görüşü makul güvence elde edilmesi şeklinde
oluşturulur. makul güvence yeterli ve uygun denetim kanıtlarını toplamak suretiyle
aşağıdaki unsurlara ilişkin olarak elde edilir;
 Mali rapor ve tabloların şekil ve içerik açısından öngörülen mali raporlama
sistemine uygunluğu,
 Mali rapor ve tablolarda yer alan rakamların kuruma ilişkin tüm işlemleri içerecek
şekilde doğru ve güvenilir olduğu,
 Kuruma tahsis edilen kamu kaynaklarının yetkili organca öngörülen amaçlara ve
hizmetlere harcandığı,
 Gelir, gider ve mallara ilişkin hesap ve işlemlerin kanun ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olarak yapıldığı.
Düzenlilik denetimi, mali rapor ve tabloların yüzde yüz hata içermediğini
garanti etmez, çünkü mutlak güvence ulaşılabilir değildir.
Düzenlilik denetimleri sonucunda aşağıdaki raporlar düzenlenir.
 Denetim raporu
 Yargılamaya esas rapor
Denetim raporları, ilgili kamu idaresi itibariyle TBMM’ye sunulmak üzere
düzenlenecek dış denetim genel değerlendirme raporunun eki olarak hazırlanır ve
denetlenen kamu idaresinin bir yıllık mali işlemleri hakkında Sayıştay’ın denetim
görüşünü içerir. Değerlendirme raporunda yer alan denetim bulgularına ilişkin
olarak denetlenen kurumun görüşü alınır.
Yargılamaya esas raporlar ise tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak mali yıl
sonu itibariyle hazırlanır ve yargılanmak üzere başkanlığa sunulur.
Düzenlilik Denetim Sonucu
Denetim
Raporu
Yargılamaya
Esas Rapor
PLANLAMA
UYGULAMA
RAPORLAMA
İZLEME
1. Denetlenen Kurumun Tanınması
Kurumun tanınması, denetçiye;
 Kurumun faaliyetlerine ve iç kontrollere ilişkin riskleri tanımlama ve bu
risklerin mali rapor ve tablolarda önemli hataya neden olma ihtimalini
değerlendirme ve böylelikle denetim sırasında yöneleceği riskli alanları
belirleme,
 Denetimde kullanacağı önemlilik seviyesini belirleme,
 Denetimin belirli aşamaları ya da tüm denetim süreci ile ilgili olarak
denetimin şeklini, zamanlamasını ve denetim sırasında uygulayacağı denetim
prosedürlerinin kapsamını belirleme
imkânı sağlar.
Yasal düzenlemeler
İkincil mevzuat
Kurumsal veriler
Maliye Bakanlığının kurum üzerindeki yetkileri
Denetlenen kurumun bağlı veya ilgili olduğu kurumla ilişkileri
Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri
Politik ortam
Kurumun yetkileri
Faaliyet ortamı
Kurum hakkında düzenlenmiş/düzenlenmesi gereken raporlar
Muhtemel gelişmeler
Kurumun görev ve hedefleri
Kurumsal yapı
Hukuki ihtilaflar
Muhasebe sistemi ve mali yapısı
Bilişim sistemi
İnsan kaynakları yönetimi
Risk değerlendirmesi
İç denetim faaliyeti
Kurum Tanıma Kaynakları:
Politik ortam;
Hükümetin, Meclisin, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının denetlenen kurumun
faaliyetleri ve faaliyetlerinin raporlanması üzerindeki etkileri.
Hukuki ihtilaflar;
Kurumun veya kurum içindeki birimlerin taraf olduğu mali sonuç doğuran hukuki
ihtilaflar.
Risk değerlendirmesi;
Kurumun risk tanımlama, değerlendirme ve yönetme faaliyetleri.
İç denetim faaliyeti;
İç denetimin varlığı, fonksiyonel bağımsızlığı, faaliyetleri ve etkinliği.
…
Kurumu tanıma yöntemlerinden biri de “ön analitik incelemedir.”
Bu kapsamda denetçi, aşağıda yer alan çalışmaları yürütebilir:
 Mali tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması
 Mali bilgiler ile mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesi
 Cari döneme ait bilgiler ile önceki dönemlere ilişkin bilgilerin
karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 Benzer kurum bilgilerinin karşılaştırılması
 Bütçenin değerlendirilmesi
Kurumun Tanınması Kontrol –
Formu – EK/2
Hesap Alanları İle İlgili Ön Çalışmalar - 1
 Aylık, geçici ve kesin mizanlar, bilanço vb. tablolarda yer alan borç-alacak
miktarlarındaki önemli artış ya da eksilişler yıllar ya da aylar itibariyle
değerlendirilir.
 Devir veren hesapların önceki yıl kapanış kayıtları ile yılı açılış kayıtları
karşılaştırılır.
 Kullanılan muhasebe programlarının yardımcı defter üretip
üretmedikleri sorgulanarak hesap alanlarında bütçe kodları itibariyle
yardımcı defterler oluşturulur.
 Kurum tarafından üretilen büyük defter ve yardımcı defter toplamları
yukarıda oluşturulan yardımcı defterler ile karşılaştırılır. Geçici ve kesin
mizana aktarılan rakamların doğruluğu kontrol edilir.
 Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar ile kurum hesabının
takip ve işleyişine dair yayınlanan kurum içi genelgelerle öngörülen hesap
alanı ile ilgili tutulması gereken defter, cetvel ve belgeler değerlendirilir.
Hesap Alanları İle İlgili Ön Çalışmalar - 2
 Hesabın herhangi bir zaman diliminde ayrıntı bazda ters kalanı verip
vermediğine, mevzuat gereği hesabın karşılıklı olarak çalışmaması gereken bir
hesapla çalışıp çalışmadığına bakılır.
 Hesabın muhasebe kayıtlarına ilişkin çıkarılmış özel bir kanun, tüzük,
yönetmelik, tebliğ, genelge v.b. varsa dikkate alınır.
 Hesabın süreç akışı (hesaba ilişkin işlemlerin başlangıcından
muhasebeleştirilmesine kadar olan süreç) çıkarılır ve muhasebe işlemleri
açısından görevliler tespit edilir.
 Muhasebe bilişim sisteminden (Say2000i gibi.) Sayıştay’ca alınan veriler ile
kurum verileri hesap ve yardımcı hesap kodları itibariyle karşılaştırılarak
uyumsuzluklar sorgulanır.
 Kurumun muhasebe hesap planına göre işlemlerin doğru hesaplara ve
doğru yardımcı hesap kodlarına kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir.
BİLİŞİM SİSTEMİNİN ANLAŞILMASI
2. Önemliliğin Belirlenmesi
Önemlilik; denetçinin, hangi hata ya da yanlışlıkların mali rapor ve tabloların
doğruluğunu ve güvenilirliliğini zedeleyip zedelemeyeceğini belirlemesinde
kullandığı kriterdir.
Önemlilik seviyesi aynı zamanda planlama sürecinde önemli önemsiz hesap
alanlarının belirlenmesinde ve örnekleme formüllerinin uygulanmasında veri
olarak kullanılmaktadır.
 Parasal değer bakımından önemlilik,
 Mali rapor ve tablolara yansıyan bir hatanın parasal tutarı, bu rapor tablo
kullanıcılarının görüşlerini değiştiriyorsa, o hata parasal değer bakımından
önemli sayılır.
 Nitelik ve etki bakımından önemlilik,
 Yapılan hata, mali rapor ve tablolarda yer alan ve kullanıcıların büyük
ihtimalle doğru ifade edilmiş olmasını umduğu bir rakamı etkiliyor ya da
mali tablo kullanıcıları için büyük önem arz ediyorsa, söz konusu hata nitelik
bakımından önemlidir.
3. İç Kontrol Sisteminin Tanınması
İç kontrol sistemini tanımaya yönelik çalışma; iç kontrol sisteminin tasarımının ve
işleyişinin kavranmasını kapsar. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ise iç kontrolün
önemli hataları önleme, tespit etme ve düzeltme kapasitesine sahip olup olmadığını
belirlemeye yöneliktir.
Denetçi yukarıdaki bilgi kaynaklarından iç kontrol sistemini incelemek ve
değerlendirmek için aşağıdaki çeşitli yöntemlere de başvurur:
Yönetici ve diğer düzeylerdeki personel ile yazılı/sözlü görüşme yöntemi,
Kayıt ve belgelerin incelenmesi,
Faaliyetlerin gözlemlenmesi,
İş akışı ve süreç haritalarının takibi,
Yöntem ve sistem dokümanlarının incelenmesi,
İç denetçilerle iletişim,
Üçüncü kişilerden ve/veya uzmanlardan doğrulama,
Kurum tesislerinin, bölgelerin ziyareti,
İç kontrol mekanizmalarının ve iyi uygulama örneklerinin karşılaştırılması,
İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin çalışmalarının gözden geçirilmesi
Denetçi ise bu unsurlarla ilgili yapacağı çalışma sonucunda;
İç kontrol sisteminin mevzuatta öngörüldüğü üzere kurulup
kurulmadığı ve iç kontrollerin çalışıp çalışmadığı,
 İç kontrollerle ilgili kurumun yapması gereken işlemlerin gerçekleşip
gerçekleşmediği,
İle ilgili bir değerlendirme yapacak ve kurumun hesap ve işlemleri dolayısıyla
mali rapor ve tabloları üzerinde önemli bir hataya sebebiyet verecek olan
kontrol eksikliklerini ve zayıflıklarını tespit edecektir.
Denetçi ayrıca her bir iç kontrol bileşenine ait yayınlanmış temel standartları
ve standartlar için gerekli genel şartları dikkate alarak kurum tarafından
hazırlanan iç kontrol standartları eylem planındaki faaliyetlerin neler
olduğunu ve bu faaliyetlerin gerçekleşmelerini de sorgulamalıdır.
İç Kontrol Sistemini
Değerlendirme Formu EK-4
İç kontrolün tanınması çalışmaları kapsamında iç denetim fonksiyonun
anlaşılması ve bilişim sistemleri kontrollerinin değerlendirilmesi de yapılacaktır.
Bu kapsamda bilişim sistemleri ile ilgili mantıksal erişim kontrolleri yapılacaktır:
Mantıksal erişim politikaları oluşturulmaması, kurum varlıklarına erişimde
yetki karmaşıklığına, sorumluların belirlenememesine ve kullanıcıların yeterli
düzeyde bilgilenememelerine yol açabilir.
Yetersiz şifre uygulamaları, sisteme ve uygulama programlarına yetkisiz
erişimi kolaylaştırır.
Kullanıcı şifreleri çalınabilir.
İşten ayrılan personel sisteme yetkisiz erişebilir.
Sahtecilik nedeniyle doğrudan, sistemi değiştirme veya verileri düzeltme
maliyeti ile de dolaylı mali kayıplara neden olabilir.
Denetim izi kaybından dolayı hesapların denetlenememesine neden olabilir.
Veri bütünlüğü kaybından dolayı mali tablolarda hatalara sebep olabilir.
4. Risk Değerlendirmesi
Denetçi yapısal riskleri değerlendirirken aşağıdaki faktörleri dikkate alır.
Kurumun özellikleri:
Kurumun büyüklüğü, organizasyon yapısı, faaliyetlerinin karmaşıklığı.
Olağan dışı işlemler:
Kurumun rutin faaliyetleri dışında, kurum personelinin tecrübesinin az olduğu
faaliyetlere ilişkin işlemler.
Kurum yönetimin tahmin ve değerlendirme yapmasını gerektiren hesap ve
işlemler:
Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı, tahsil edilemeyen faaliyet alacakları gibi
yönetimin tahminlerini içeren işlemler.
Kötüye kullanılmaya yatkın olan varlıklar:
Hazır değerlere, kolayca paraya çevrilebilen menkul kıymetlere ya da stoklara ilişkin
hesap ve işlemler.
Mevzuat ya da muhasebe uygulamalarının karmaşıklığı.
Bilişim sistemlerinin karmaşıklığı.
5. Denetim Yaklaşımının Belirlenmesi
Denetim yaklaşımı; denetimin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması
süresince denetçinin her bir hesap alanı ile ilgili kanıtları toplaması ve
değerlendirmesi için yapacağı planlamanın genel adıdır.
Denetim yaklaşımı, uygulanacak denetim prosedürlerinin kapsamını,
zamanlamasını ve niteliğini gösterir. Amaç en uygun ve etkili denetim
prosedürüne karar verebilmektir.
Hizmet Alımı Kontrol Testi Formu
EK 10/3
7. Planlamanın Tamamlanması
Denetçi planlama çalışmaları ile kurumun içinde faaliyet yürüttüğü ortam ve
kurumun iç kontrolleri hakkında edindiği bilgilere dayanarak hesap alanları
itibariyle yapısal riskleri ve kontrol risklerini belirlemiş, ulaştığı bu risk
değerlendirmesine bağlı olarak hesap alanlarında uygulayacağı denetim
yaklaşımını tespit etmiştir.
Denetçi bu aşamada, benimsediği denetim yaklaşımı konusunda grup
başkanının onayını almak üzere, planlama çalışmalarından elde ettiği, denetim
yaklaşımın gerekçesini ve dayanaklarını oluşturan özet bilgileri içeren bir
denetim planı hazırlar.
DENETİM PLANINDA AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BULUNUR:
 Denetlenen Kurum Hakkında Özet Bilgi
 Bilişim Sistemi Hakkında Bilgi
 Muhasebe Sistemi Hakkında Bilgi
 Kurumun İç Kontrol Ortamı
 Önemlilik Seviyesi
 Kuruma İlişkin Hesap Alanları
 Risk Değerlendirmesi
 Denetim Yaklaşımı
 Denetim Takvimi
 Denetim Ekibinde Görevli Denetçiler
 Denetlenen Kurumda İrtibat Kurulacak Kişiler
Denetim Programının Uygulanması
 Personel Ödemeleri EK-11/1
 Yolluklar EK-11/2
 Alacaklar EK-11/3
 Kişilerden Alacaklar EK-11/4
 Mal Alımları EK-11/5
PLANLAMA
UYGULAMA
RAPORLAMA
İZLEME
1.Denetim Kanıtlarının Elde Edilmesi
Denetçi için denetim kanıtının elde edileceği en önemli kaynak mali tabloları
oluşturan hesap ve işlemlere ilişkin belgelerdir.
 Kurum dışında bağımsız bir kaynaktan elde edilen denetim kanıtı, kurum
içinden elde edilenlere göre daha güvenilirdir.
 Kurum içinde etkin kontrol süreçlerinden geçen denetim kanıtları daha
güvenilirdir.
 Doğrudan denetçinin gözlemine dayalı olarak elde edilen denetim kanıtı,
dolaylı yollardan elde edilen denetim kanıtına kıyasla daha güvenilirdir.
 Belge ya da elektronik formatta olan denetim kanıtı, sözlü ifadelere dayalı
olanlara kıyasla daha güvenilirdir.
KANIT TOPLAMAYA İLİŞKİN BAŞLICA TEKNİKLER ŞUNLARDIR:
Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi
Fiili-Fiziki Denetim (Maddi Duran Varlıkların İncelenmesi)
Gözlem
Soruşturma
Teyit Etme
Karşılaştırma
Yeniden Hesaplama
Yeniden Uygulama
Denetimin Uygulama Aşamasında:
 Mali tabloların yasal gereklere uygun olup olmadığı,
 Muhasebe uygulamalarının, hesap talimatlarına uygun olup
olmadığı, gerektiği şekilde açıklanıp açıklanmadığı, istikrarlı
şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve denetlenen kuruma
uygun olup olmadığı,
 Bir bütün olarak mali tabloların, denetlenen kurum
hakkındaki bilgilerle tutarlı ve denetim prosedürlerinin
sonuçlarına uygun olup olmadığı,
 Mali tablolardaki açıklamaların makul olup olmadığı,
 Mali tablolarda yer alan ara toplamlar ile toplam miktarın
uyumlu olup olmadığı,
2. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Denetçi,
 Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerip içermediği;
 İç kontrollerin tasarımı ve etkinliği;
 Kurumun işlem ve faaliyetlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere
uygunluğu
hakkında bir sonuca ulaşmak amacıyla denetimin sonuçlarını değerlendirmelidir.
Denetçi denetim sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirirken bulunan hataları,
tespit edilen kontrol zaaflarını ve yolsuzluğa işaret edebilecek bulguları içeren
tüm önemli hususları mutlaka göz önünde bulundurur.
Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki
denetim görüşlerinden birine ulaşılır;
 Olumlu görüş
 Nitelikli görüş
 Şartlı görüş
 Olumsuz görüş
 Görüş bildirmekten kaçınma
Olumlu görüş; denetlenen kurumun mali rapor ve tablolarının doğru ve
güvenilir bilgi verdiği; gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu; mali
yönetim ve iç kontrol sistemlerinin uygun olarak kurulup etkin bir şekilde
çalıştığı ve bunların önemli hata veya zayıflıklar içermediği durumlarda
verilen görüştür.
Nitelikli görüş; denetçinin olumlu görüş haricinde verdiği görüşlerdir.
nitelikli görüş şartlı, olumsuz ya da görüş bildirmekten kaçınma şeklinde
olabilir.
Şartlı görüş; bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla, denetlenen kurumun mali rapor ve
tablolarının doğru ve güvenilir bilgi verdiği; gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu; mali yönetim ve
iç kontrol sistemlerinin uygun olarak kurulup etkin bir şekilde çalıştığı ve bunların önemli
hata veya zayıflıklar içermediği durumlarda verilen görüşe denir. şartlı görüş verildiğinde
olumlu görüş dışında tutulan hususlar gerekçeleri ile belirtilir.
Olumsuz görüş; denetlenen kurumun mali rapor ve tablolarının doğruluğu ve
güvenilirliği; gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve
diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin uygun
olarak kurulup etkin bir şekilde çalıştığı hususlarında olumlu ya da şartlı görüş vermeyi
engelleyecek derecede önemli hata veya zayıflıklar bulunması halinde verilen görüştür.
Görüş bildirmekten kaçınma: kapsam sınırlaması nedeniyle, denetlenen kurumun mali
rapor ve tabloları ile bunları oluşturan gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin uygunluğu hakkında bir görüş oluşturmak için yeterli ve uygun denetim
kanıtının elde edilemediği zaman, ya da iç kontrol sistemlerinin hiç kurulmamış olması
veya denetçinin uygun ve yeterli denetim kanıtı elde etmesini engelleyecek derecede
zayıflıklar içermesi durumunda denetçi görüş bildirmekten kaçınabilir.
PLANLAMA
UYGULAMA
RAPORLAMA
İZLEME
Denetim raporu:
 Mali rapor ve tabloların denetlenen kamu idaresinin mali durumunu
ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bir
biçimde gösterip göstermediği veya mali rapor ve tablolarda önemli
hatalar bulunup bulunmadığı;
 Kurumun gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı;
 Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin uygun olarak kurulup
kurulmadığı ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı
konularında oluşturulan denetim görüşü ile bu denetim görüşünün
dayanaklarını içeren ve Sayıştay’ın Türkiye büyük millet meclisine sunacağı dış
denetim genel değerlendirme raporuna esas olmak üzere düzenlenen
rapordur. denetim raporu oluşturulurken, denetlenen kurumdan denetim
bulgularına ilişkin alınan kurum görüşü de değerlendirilir.
DENETIM RAPORUNA İLIŞKIN KURUM GÖRÜŞÜ:
Denetim raporunun taslağı, denetim bulgu ve önerilerine ilişkin kurum
görüşünün alınması amacıyla denetlenen kuruma gönderilir. kuruma gönderilen
rapor taslağında bütün denetim bulgularına yer verilir,
ayrıca
kurum yönetiminin acil olarak önlem alması ve düzeltmek için harekete geçmesi
gereken hataları belirlenerek bunlara ilişkin tavsiyelere yer verilir.
Denetim görüşü kurum cevabı alındıktan sonra oluşturulacağından kuruma
gönderilen taslak raporda görüş paragrafı yer almaz.
Kurum yönetiminin vereceği cevaplar ve mali tablolarda yapılan düzeltmeler
denetim görüşünün oluşturulması sırasında göz önünde bulundurulur.
Yargılamaya Esas Raporda önemli bir husus:
“Sorgu maddelerinin sonraki kısmında, kamu zararının hangi mevzuat
hükümlerine aykırılık sonucu oluştuğu, kamu kaynağındaki artışa engel ya da
eksilmeye nasıl neden olunduğu ve kamu zararına sebep olan kamu
görevlilerin kasıt, kusur ve ihmallerine ilişkin karar, işlem veya eylemlerinin
neler olduğu açıklanarak sorumluların konu hakkındaki savunmaları istenir. “
İZLEME
Gözden Geçirme (Denetimin İzlenmesi)
Denetim Sırasında Yapılan Gözden Geçirme
 Birinci Aşama Gözden Geçirme
 İkinci Aşama Gözden Geçirme
 Kalite Güvencesine Yönelik Gözden Geçirme
 Kalite Güvencesine Yönelik Gözden Geçirmede Dikkat Edilecek Hususlar
 Kalite Güvencesine Yönelik Gözden Geçirmenin Sonuçları
 Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
 İzlemeye İlişkin Görevlendirme
 İzlemenin Planlanması, Uygulanması Ve Raporlanması

similar documents