yesil-pazarlama

Report
Hazırlayan:
Ceylan AKDOĞAN
Hazırlayan : Ceylan AKDOĞAN
Yeşil pazarlama nedir?
• Ekolojik pazarlama (1975)
• Yeşil veya çevresel pazarlama, tüketici istek ve
gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü
çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini
içermektedir.
Yeşil pazarlama nedir?
• Peattie (1995)’e göre yeşil pazarlama; Tüketici ve
toplum ihtiyaçlarının karlı ve sürdürülebilir bir şekilde
belirlenmesi, tahminlenmesi ve karşılanmasından
sorumlu bütünsel bir yönetim sürecidir.
• Fuller (1999) ise yeşil pazarlamayı, ürünlerin
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve
dağıtımında planlama, yürütme ve denetleme
süreçlerinin tüketici ihtiyaçlarının karşılanması,
kurumsal hedeflerin ve sürecin ekosistemlerle uyumlu
olmasının sağlanması gibi kriterlere uygun olarak ele
alınması olarak tanımlamıştır.
Yeşil Pazarlamanın Gelişimi
• Ekolojik pazarlama,
• Çevreci pazarlama,
• Yeşil pazarlama veya sürdürülebilir pazarlama.
Yeşil Pazarlamanın Gelişimi
Birinci Evre: Ekolojik Pazarlama
• Ekolojik pazarlama, “çevresel sorunlara neden
olan ve bu çevresel sorunlara çözüm olacak tüm
pazarlama faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır.
• Bu dönemde yazılan bazı kitaplar (Silent Spring ve
Limits to Grow gibi), sonu olmayan, kontrol
edilemeyen büyümenin, eninde sonunda
yaşamımızın bağlı olduğu doğal kaynakları ve
sistemleri tüketeceğini; üzerinde yaşadığımız bu
dünyanın
da
bir
sonu
olabileceğini
vurgulamışlardır.
Birinci Evre: Ekolojik Pazarlama
• Bu ilk evrede de sosyal ve çevresel değerleri
benimseyen ve yeşil pazarlamanın öncüsü olan
bazı şirketler olmuştur. Bu şirketler, müşteri
ihtiyaçları ve pazar baskıları doğrultusunda
hareket etmeyi öngören, klasik pazarlama
geleneği yerine, girişimciliği ve değer odaklı
olmayı benimsemişlerdir. Body Shop, Ben and
Jerry’s ve 3M’in de içinde bulunduğu bu
işletmeler, yeşil hareketin ikonları haline
gelmişlerdir.
Yeşil Pazarlamanın Gelişimi
İkinci Evre: Çevreci Pazarlama
• 1984’de tarihin en büyük kimyasal felaketi
olarak adlandırılan Bhopal felaketi, 1995’de
keşfedilen ozon tabakası deliği, 1986 Çernobil
faciası ve 1989’da Exxon-Valdez tankerinin
neden olduğu çevre kirliliği bu değişimi
başlatan olaylar içinde yer almıştır. Medyanın
bu olayları manşetlere taşıması, halkın
çevresel endişelerini harekete geçirmiş ve
konu kitlesel bir önem kazanmıştır.
İkinci Evre: Çevreci Pazarlama
• ABD’de 1990 yılında yapılan bir araştırma,
tüketicilerin %82’sinin, daha yeşil bir ürün için
%5 daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını
ortaya koymuştur. Özellikle Avrupa’da
seçmenler yeşil siyasi partilere daha fazla
destek vermeye başlamışlardır.
İkinci Evre: Çevreci Pazarlama
• Tüm bu gelişmelerle aynı anda, işletme
faaliyetleri ve çevre arasındaki ilişkiye dair
önemli bazı fikirler de oluşmaya başlamıştır.
Bu fikirler;
Sürdürülebilirlik,
Temiz teknoloji,
Yeşil tüketici,
Rekabet avantajıdır.
Sürdürebilirlik ?
• Sürdürülebilir tüketim ve üretim yaklaşımı,
gelecek nesillerin yaşam standartlarından
çalmadan, bugüne ait maddi yaşam
standartları içinde yaşamayı öngörmektedir.
• Doğal kaynakların, çevresel sistem veya insan
faaliyetleri
ile
yenilenebilecek
veya
yenilenemeyen kaynaklar için, yenilenebilir
alternatiflerin bunların yerine konmasına
yetecek ölçüde kullanımını gerektirmektedir.
Temiz Teknoloji
• “Temiz Teknoloji” yaklaşımı ise, kirlenme ve
atıkların tasarım aşamasında elimine edildiği,
yenilikçi yeni ürünlerin ya da üretim
sistemlerinin tasarlanmasıdır.
• The Green Consumer Guide
(Yeşil Tüketici Rehberi)
Yeşil Tüketici
• Yeşil tüketiciyi bir takım ürünleri
 Tüketicileri veya diğer insanların hayatını tehdit eden
ürünler;
 Üretimi, kullanımı ya da atıkları çevreye önemli şekilde
zarar veren ürünler;
 Oransız olarak büyük miktarda kaynak tüketen ürünler;
 Fazladan ambalajlama, ilave özellikler ve aşırı derecede
kısa ömürlü olmaları nedeniyle gereksiz atığa neden olan
ürünler;
 Hayvanlara eziyet eden uygulamaları içeren ürünler,
 Diğer ülkeleri olumsuz etkileyen ürünler gibi
almaktan kaçınan kişi olarak tanımlamaktadır.
Rekabet Avantajı
• “Rekabet Avantajı”, sosyal ve çevresel
performansın, rekabet avantajına temel
oluşturabileceğinin fark edilmesidir. Eğer
tüketicilerin önemli bir kısmı çevre konusuna
ilgi duyuyorsa ve ürün ve şirketlerin çevresel
performanslarına dair bilgi bu tüketicilere
ulaşabiliyorsa, bu durumda daha yeşil şirketler
rakiplerinden kendilerini farklılaştırabilecek ve
yeşil talebe ulaşabileceklerdir.
Yeşil Pazarlamanın Gelişimi
Üçüncü Evre: Sürdürülebilir Pazarlama
• IBM, McDonalds gibi büyük firmalar,
ellerindeki satın alma gücünü kullanarak
tedarikçilerini daha yüksek eko performans
göstermeleri için zorlamışlar ve bu
çalışmalarını da yeşil denetleme ile kontrol
etmişlerdir. Pek çok endüstride, kirlenmeyi
azaltmak ve kaynakları korumak için
teknolojiler ve üretim sistemleri geliştirilmiştir.
Yeşil Pazarlamanın Amaçları
• John Grant, yeşil pazarlamanın amaçlarını:
Yeşil: Ürün, uygulama ve diğer süreçlerde yeni
standartlar belirlemek
Daha Yeşil: Sorumluluğu tüketiciler ile paylaşmak
En Yeşil: Yeni iş modelleri gibi yenilikçilik
süreçlerini desteklemek
olarak üç çeşide ayırmıştır.
Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
• Yeşil Hedefleme
• Yeşil Stratejilerin Geliştirilmesi
• Çevresel Oryantasyon
• Sorumlu Organizasyon
Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
Yeşil Hedefleme
• Otomobil sanayinin belli başlı kuruluşlarının
çoğu yeşil-oto üretimi için ar-ge departmanları
kurmuşlardır. Hibrid otomobiller, elektrikli
otomobiller ve alternatif yakıt teknolojisi ile
çalışan otomobillerin üretimi bu sayede
gerçekleşmiştir. Ama bunun yanında pahalı
spor oto üretimi de devam etmektedir. Bu
otomobiller çevreciler tarafından gürültü ve
hava kirliliğine neden olan araçlar olarak kabul
edilmektedir.
Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
Yeşil Stratejilerin Geliştirilmesi
• Bu aşamada yeşil ve yeşil olmayan ürünlerin
üretimi devam eder. Bu arada işletme çevreye
yönelimli stratejiler geliştirmeye başlar ve
çevreci politikalarını saptamaya çalışır. İşletme
içinde çevresel önlemler alınır. Ö. İşletme
böylelikle yalnız yeşil ürünler üretmez fakat
pazarlama departmanında ve işletmenin
tümünde çevresel olgular özümser.
Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
Çevresel Oryantasyon
• Yeşil olmayan ürünlerin üretimi durur. Yalnız
yeşil sınıfına giren ürünler üretilir. Ürünler
sürekli olarak yeni çevreci gereksinmelere
uyum sağlayacak biçimde yenilenir, günün
koşullarına uyarlanır. İşletme kendisini
tümüyle yeşil ürün üretimine adar. Tüketicinin
yeşil olmayan ürün talebi dikkate alınmaz.
Talebe göre arz yoktur.
Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
Sorumlu Organizasyon
• Bu aşamada işletme yalnız yeşil konularla
uğraşmakla kalmaz aynı zamanda fırsat eşitliği
ve asgari ücret politikaları gibi güncel sosyal
konularla da uğraşır. Bu aşamada yeşil
gelişmeler sosyal sorumluluğun bir parçası
durumundadır
ve
pazarlama
bölümü
işletmenin diğer fonksiyonları ile ilişkili hale
gelir.
İşletmelerin Yeşil Pazarlamayı
Kullanma Nedenleri
• Yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşma yolunda bir fırsat
olarak görmeleri,
• Çevreyle ilgili faaliyetleri, rekabet edilen diğer firmalar
üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanabilmeleri
• Ortaya çıkan atıkların azaltılmasında tarafların
işbirliğine gitmesi,
• Kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım çalışmaları
gibi maliyet düşürücü etkilerin farkına varmaları,
• Çevresel konulara duyarlılık göstererek işletmenin
moral seviyesinin yükseltilmesi
• Devletten teşvik alma ve yaptırımlarına uyma.
YEŞİL PAZARLAMA DAVRANIŞLARI
•
•
•
•
•
Azaltma
Geri dönüşüm
Yeniden kullanılabilirlik
Sürdürülebilirlik
Yeşil Boyama
Yeşil Pazarlama Davranışları
Azaltma
• Atık oluşumunu azaltmak enerji kullanımını
düşürür. Bunun yanında en küçük bir çalışmada
kısa sürede atık haline gelebilen hava, su ve
toprağın atık haline gelmesi engellenir. Atıkların
azaltılması kurumun yarattığı atıkları ortadan
kaldırmak için harcadığı maliyetin ve enerji
kaynaklarının masraflarını ortadan kaldırır.
Böylece kurumlar çevre ve sosyal yapıyla ilgili
çalışmalar yaparken bir yandan da ekonomik
anlamda kazanımlar elde etmiş olur.
Atık Azaltma
• Kurumların atık azaltma çalışmaları sadece üretim
sürecinde ortaya çıkan atıkların azaltılmasıyla sınırlı
kalmamalıdır. Üretilen ürün, son kullanımdan sonra geri
dönüşüm sürecine girebilmeli ya da çevreye zarar
vermeyecek küçük atıklar halini almalıdır. Ürün
paketlemelerinin azaltılması uygulamadaki güzel
örneklerdendir.
• Paketleme
miktarındaki
azaltmayla
birlikte
paketlemede kullanılan maddenin doğaya uyumlu hale
getirilmesi atık miktarında azalmayı sağlayacaktır.
Doğaya uyumlu kaplar ve kese kâğıdının kullanılması
paketleme alanındaki çalışmalardır.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Geri dönüşüm
• İade ürünler kimi zaman aracı kurumlar
tarafından, kimi zaman ise kurumun bire bir
kendinin kabul etmesi şeklinde toplanır. Toplanan
ürünler temizlenip yeniden kullanılabileceği gibi
hammadde haline getirilip yeni bir ürün olarak da
geliştirilebilir. Bunun uygulamadaki en yaygın
örneği geri dönüşümlü, depozitosuz cam
şişelerdir. Geri dönen şişeler ya temizlendikten
sonra yeniden üretim zincirine dahil edilir ya da
hammadde haline dönüştürülerek yeni ürün elde
edilmesi sağlanır.
Geri dönüşüm nasıl yapılır?
Yeşil Pazarlama Davranışları
Geri dönüşüm
• Örneğin Nike firması 1983’te Nike Enviromental Action
Team (NEAT) oluşturdu. Bu grubun amacı çevreye
yönelik eğitim, yenilik ve geri döşüm programları
oluşturmaktır.
Hazırlanan
Reuse-A-Shoes
(bir
ayakkabıyı
yeniden
kullanmak)
kampanyasıyla
kullanılmış ayakkabıları toplayıp yeni üretimlerde
kullanmak amaçlanmıştır. Toplanan ayakkabıların
makinelerden geçirilerek ayrıştırılması, küçük parçalar
halinde doğranmasıyla Nike Grind denilen madde elde
edilir. Bu kauçuk madde daha sonra top, ayakkabı ya da
diğer kauçuk spor malzemelerinin üretiminde
kullanılmıştır. Bu kampanya ile 7.5 milyon spor ayakkabı
yeniden kullanılmıştır.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Yeniden kullanılabilirlik
• Yeniden kullanılabilirlik, üretilen ürünün daha sonra aynı ya
da farklı amaçlar için, farklı ortamlarda defalarca
kullanılabilmesidir. Yeniden kullanımda yeni bir ürün yoktur.
Var olan ürün yeniden düzenlenip, tamir edilerek veya
modernize edilerek yeniden piyasa sürülür. Bireyler üstüne
para verip yenisiyle değiştirmek, nakit elde etmek, bağış
yapmak, yeniden kullanım ve geri dönüşüme destek olmak
için ürünlerini kurumlara iade ederler. Yeniden kullanım için
toplanmış ürünler, gerekli bakımdan geçtikten sonra
yeniden pazara sürülürler. Geri dönüşüm için toplanmış
ürünler ise parçalara ayrılır. Bu parçaların bir kısmı diğer
ürünlerin üretiminde, bir kısmı ise enerji kaynağı olarak
kullanılır. Geri kalan parçalar ise kurum tarafından elden
çıkarılır.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Yeniden kullanılabilirlik
• Global anlamda yeniden kullanılabilirlik ve geri dönüşüm
alanında çalışma yapan şirketlerin başında HP gelir. Kurum
ilk olarak 1981’de yeniden kullanılabilir ürünler kullanmaya
ve 1987’de de geri dönüşüm uygulamaya başlamıştır. Kurum
2007 yılına geldiği zaman, 2006 yılına oranla % 31’lik bir
büyümeyle, yaklaşık olarak 29,500 ton ağırlığına ( 60 milyon
dolar ) denk gelen 3 milyon hardware ürünü yeniden
kullanmak üzere toplamış. Bunun yanında Hp yine 2006
yılına oranla % 50’lik bir artışla 113,000 tonluk ( 250,000
milyon dolar ) geri dönüşüm yaratmıştır. Hp bugün, HP
LaserJet ve mürekkep püskürtmeli baskı kartuşu iade ve
geriye kazandırma programını devam ettirmektedir.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Sürdürülebilirlik
• Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin de bugün
kullanılan kaynaklara ihtiyacı olacağını ve
onların da kendi ihtiyaçlarını karşılama
yeteneğini göz önünde bulundurularak
tüketmeyi öngörür.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Sürdürülebilirlik
• GE “ecomagination” olarak adlandırılan çevre ve hayal
gücünün birleşimini ifade eden çalışma programıyla
sürdürülebilirliği
geliştiriyor.
Şirket
hedeflerini
açıklarken Ar-Ge çalışmalarını 1.5 milyar dolara, çevre
ürünlerinin satışını 10 milyar dolardan 20 milyar dolara
çıkarırken, bu büyüme yanında sera gazı emisyonunu
da yüzde 1 azaltacağını açıkladı. Kurum sürdürülebilirlik
çalışması kapsamından ilk etapta 17 ürün üzerinde
çalıştı. Bu ürünler seçilirken tüketici yararları ve çevre
performansları etkili oldu. Kurum bu 17 ürünün çevreyi
koruması kapsamında güçlü ve zayıf yönlerini ortaya
koyan bir çizelge hazırlayarak eleştirilerden korunmayı
başardı.
Yeşil Pazarlama Davranışları
Yeşil Boyama
• Yeşil yıkama ya da yeşil giydirme olarak da
adlandırılan yeşil boyama, kurumların
sürdürülebilir anlayışı benimsemeden, sadece
dışarıdan bakıldığı zaman yeşil bir şirket olarak
görünmesini sağlayan yaklaşımdır.
Yeşil Boyama
• Amerika’da
Needham
Lifestyle
Study
tarafından
yapılan
araştırmada
yeşil
tüketicilerin yeşil pazarlama faaliyetlerine
iyimser baktıkları ancak yeşil içerikli reklamları
inandırıcılıktan uzak gördükleri sonucuna
varılmıştır. Reklamların inandırıcılıktan uzak
olmasının temel sebepleri arasında ise
reklamlardaki mesajların belirsiz ya da yanlış
olması gösterilmektedir.
Güncel Örnek:
• Opel Flextrem reklamında Opelle çevreye farklı
bir bakış açısıyla bakılabileceği söylenirken rüzgar
değirmenleri ve değirmenler üzerinde açan
rengarenk çiçekler ekranda görülüyor. Ancak
reklam içeriğinde ne Opel kullanarak tüketicinin
çevreye ne tür bir katkı sağlayacağı ne de Opelin
yeni ürünü Flextrem’in çevreci özelliklerinden
bahsedilmiyor.
Opel
kullanarak
çevreci
olunabileceği söylenirken, çevreciliğin nasıl
sağlandığına açıkça değinilmiyor. Reklamın
içeriğinde belirsizlik söz konusu olmaktadır.
• Garanti Bankası, küresel ısınmanın etkilerini
azaltmak adına “Çevreye Duyarlı Bonus” ismini
verdiği kredi kartını üretmiştir. Bu kredi kartı için
kullanılan materyalin geri dönüşümü kolaydır,
ekstreleri e-posta ile gönderilir, tüm resmi
yazışmalarda geri dönüşümlü kâğıtlar kullanılır,
dahası bu kredi kartı ile yapılan alışverişler
sonunda kazanılan bonusların bir kısmı Doğal
Hayatı Koruma Vakfı’na bağışlanır. “Çevreye
Duyarlı
Bonus”
için hazırlanan
reklam
kampanyasında küresel ısınmanın gözle görülür
etkilerine yer verilmektedir.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
• Yeşil ürün
• Yeşil fiyat
• Yeşil dağıtım
• Yeşil tutundurma
• Eko Etiketleme
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Yeşil ürün
• Yeşil ürün, çevreyi kirletmeyen, doğal kaynakları
daha az tüketen, geri dönüştürülebilen veya
korunabilen üründür.
• Bir ürünün yeşil olup olmadığına, ürünün
tüketicilerin gereksinimlerini ve isteklerini tatmin
etmesi, enerji ve doğal kaynakların sürekliliğini
sağlaması ve koruması, canlılara, insanlara veya
diğer ülkelere zarar vermemesi konusunda kabul
görmesi, kişilerin sağlığını tehdit etmemesi,
kullanım ve tüketim yoluyla çevreye zarar
vermemesi gibi özellikleri incelenerek karar verilir.
Yeşil ürün kavramı 4S formülü şöyle
özetlenebilir
• Tatmin (Satisfaction): Tüketicilerin
gereksinimlerinin ve isteklerinin tatminidir.
• Sürdürülebilirlik (Sustainability): Ürünün enerji ve
kaynaklarının devamlılığının sağlanmasıdır.
• Sosyal Kabul (Social Acceptibility): Ürünün veya
işletmenin canlılara, doğaya zarar vermemesi
konusunda sosyal kabul görmesidir.
• Güvenlik (Safety): Ürünün kişilerin sağlığını
tehlikeye atmamasıdır.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Yeşil fiyat
• Çevreci ürünler geliştirmek için yapılan yatırımlar, ürünün
maliyetine ilave katkılar yaparak, nihai satış fiyatını arttırmaktadır.
• Çevre dostu ürünler üreten bir işletmenin karşılaştığı önemli karar
alanlarından biri de, bu ürünün benzeri, ama çevre dostu özelliklere
sahip olmayan ürünlerle aynı fiyata mı, daha düşük, yoksa daha
yüksek bir fiyata mı satılacağıdır. Bir yandan, maliyet tasarrufundan
kaynaklanan daha düşük bir fiyat, tüketicileri çevre dostu ürünü
satın almaya teşvik edecektir. Ürüne olan talebin fiyata duyarlı
olduğu bir durumda, daha düşük bir fiyat şirket için daha başarılı bir
strateji olacaktır. Fiyat aynı seviyede tutulduğu zaman, ürünün
çevreyle ilgili olumlu özellikleri bir rekabet avantajı unsuru olarak
kullanılabilir. Ürünün fiyatının daha yüksek olduğu durumda ise,
hem farklılaştırılmış yeşil ürünün promosyonuna önem verilmeli,
hem de ürün için fazladan para ödemeye istekli tüketiciler var
olmalıdır.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Yeşil Dağıtım
• Pek çok şirket kullandıkları hammaddeleri ve
ambalaj malzemesini değiştirerek doğrudan ya da
dolaylı olarak dağıtım maliyetlerini düşürmeye
çalışmışlardır. Örneğin, “konsantre formül”
çamaşır deterjanı üreticisi şirketler, ürünün bu
modifiye edilmiş halini daha küçük paketlerde ve
daha az miktarda paketlenmiş olarak satmakta ve
böylece de yükleme ve taşımadaki maliyetleri
düşürebilmektedirler. Ayrıca bu ürünler aynı
temizleme performansını daha az enerji ve
hammadde
kullanımına
ihtiyaç
duyarak
sağlayabilmektedirler.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Yeşil Dağıtım
• Bütünleşik nakliye sistemleri ve internet
kullanımı
da
dağıtım
faaliyetlerinden
kaynaklanan çevre zararlarını azaltmakta etkili
olmuştur. Ancak bu alandaki en büyük yenilik
“ters yönlü lojistik” (reverse logistics) olarak
tanımlanan ve şirketlerin kullanılmış ürünleri
ve ambalaj malzemelerini dağıtım kanalları
üzerinden şirkete geri getirmelerini sağlayan
faaliyettir.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Yeşil Tutundurma
• Tanıtım, tüketicinin gözünde yeşil işletme imajı
yaratma ve tüketiciye ürün hakkında mesaj
verme amacı taşıdığından, tüketicilere
verilecek bilgiler, firmanın faaliyetleri ile
uyumlu, çevresel performansı ile ilgili ve bir
bütünlük oluşturacak şekilde verilmelidir.
Yeşil Tutundurma
• Birçok işletme artık tutundurma aracı olarak
e-maillerden
yararlanmaktadır.
Elektronik
pazarlama hızlı bir şekilde geleneksel pazarlama
tekniklerinin yerine almaktadır. Yazıcı tonerlerinin
ve kâğıtların geri dönüştürülebilir olması da bu
hızı tetiklemektedir.
• Perakendeci işletmeler ise, artık reklam yapmak
amacıyla geri dönüştürülebilir alışveriş çantaları
satmaya başlamışlardır.
Yeşil Tutundurma
• Mısır gevreklerinin üzerinde yer alan “geri dönüşümlü
ambalaj” ifadesidir. Mısır gevrekleri, üstte karton bir
kutu ve içte su geçirmez şeffaf başka bir ambalajdan
oluşan iki ambalajlı şekilde piyasaya sürülmektedir.
Peki, reklamını bu şekilde yapan işletme aslında neyi
kastetmiş olmaktadır?
• Sadece karton kutu mu geri dönüştürülebilmektedir?
Yoksa içteki ambalaj mı geri dönüşümlüdür? Yoksa her
ikisi de mi aslında geri dönüşümlü malzemelerden
üretilmiştir? Aslında çok çelişkili ifade kullanıldığı
açıktır.
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
Eko Etiketleme
• Eko Etiketleme; gönüllü yapılan bir sistem
olup, karşılaştırıldığı diğer ürünlere göre
çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen
ürünlere bir ödül olarak verilmektedir. Ekoetiketlemenin en iyi örneklerinden biri ISO
14000 serisidir .
Eko Etiketleme
• Yeşil simgelerin tam tersine, üreticiler veya
hizmet sektörünce geliştirilen açıklayıcı
bilgileri ortaya koymaktadır. Eko- Etiket; belirli
ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, öncü
çevresel kriterlere ulaşmak üzere bağımsız
biçimde ortaya konulan ve tarafsız üçüncü
şahıslarca yapılan bir ödüllendirmedir.
Yeşil Pazarlama Örnekleri
OPET-"YEŞİL YOL" Yeşillendirme projeleri
arasında en eski ve uzun soluklu olanı OPET’in
yürüttüğü "Yeşil Yol". Küresel ısınmanın
etkilerine dikkat çekerek, ağacın ve yeşilin
önemini vurgulamak ve bu konuda toplumsal
bilinci geliştirmek amacıyla projenin fikir lideri
kurumun yönetim kurulu üyesi Nurten
Öztürk’ün önderliğinde 2004 yılından bu yana
uygulanan proje kapsamında tüm OPET
akaryakıt istasyonları ve çevresindeki 1, 5
kilometrelik
alanın
ağaçlandırılması
amaçlanıyor..
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı’nın işbirliği ile gerçekleşen projede
gelinen son rakamlar ise; 579 istasyonda ve belediyelerce belirlenen ağaçsız
alanlarda, OPET bulvar, park ve ağaçlandırmaları ile 488 bin 607 adet bitki dikimi
yapılmış. Yıllık bütçesi 500-600 bin dolar civarında olan Yeşil Yol, ayrıca Türkiye Halkla
İlişkiler Derneğinin (TÜHİD) 5’inci Altın Pusula Ödülleri’nde kurumsal sosyal
sorumluluk kategorisinde çevre konusunda Altın Pusula Ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Video
81 İlde 81 Orman Projesi Fidan
Sertifikanız
Çevre Dostu CarrefourSA Poşetleri
SON…

similar documents