Phoenix - Melikşah Üniversitesi

Report
Grup adı : Phoenix
Kübra İŞERİ
Gizem TÜRKCAN
Amaç:

 Araştırma Kayseri’de eğitim gören kız öğrencilerin
kişilik özelliklerine göre saç rengi tercihleri
arasındaki ilişkiye yönelik bilgi toplamak amacıyla
yapılmıştır. Ayrıca bu araştırma ile öğrencilerin saç
rengi tercihlerine etki eden faktörlerin neler
olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
İlgili Araştırmalar:

 Kişilik özelliğine göre saç rengi tercihinin incelenmesi ile
ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Fakat bu araştırmaya
yakın başlıklar incelendiğinde bulunan başlıklar şu
şekildedir:
 Koçak (1993): “Türk Toplumunun Saç Sağlığı ve Bakımı
Konusundaki Bilgiler”
 Değer (1993) : “Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Saç
Bakımları Konusundaki Bilgi ve Alışkanlıklarının
İncelenmesi”
 Maden (2001): “ Karadeniz Bölgesinde Yaşayan
Kadınların Geleneksel Süslenme Biçimleri”
 Güleç (2000): ‘Kadınların Saç Tasarım Tercihlerine Etki
Eden Faktörler’
Yöntem:

 Kayseri’de üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin
saç rengi tercihlerine etki eden faktörler hakkında
bilgi toplamanın amaçlandığı bu araştırma; test ve
yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılan
bir araştırmadır.
Örneklem:

 Araştırma Kayseri ilinde Erciyes ve Melikşah
Üniversitelerinde eğitim gören 100 kız öğrenciye
yapılan kişilik testi sonucu seçilen 15 kız öğrenci ile
yapılmıştır.

Veri Toplama Süreci:

 Random seçki yöntemiyle 100 kız öğrenciye ‘Sıfatlara
Dayalı Kişilik Ölçeği’ uygulanmıştır.
 Bu ölçek verileri SPSS programı yardımıyla
puanlanmış ve puanlama sonucu farklı kişilik
özelliğine sahip 15 kız öğrenci seçilmiştir.
 Bu öğrencilere ilk uygulanan ölçekte yer verdiğimiz
demografik bilgi formu yardımıyla tekrar
ulaşılmıştır.
 Ulaşılan 15 kız öğrenciyle 7-17 dakika arasında
mülakat yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı:

 Demografik Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda katılımcılara
cinsiyet, ilişki durumu, , yaş, eğitim düzeyi, iletişim bilgileri gibi
sorular sorulmuştur.
 Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT): Bacanlı, İlhan ve Aslan (2007)
tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) toplam
40 maddeden oluşmaktadır. Sıfat listesinde her madde de birbirine
zıt sıfat çiftleri verilmekte ve katılımcılar “Sakin - Sinirli”; “Durgun
– Delidolu” yazılan maddeleri okuyup, kendilerine en uygun olan
yanıtı maddelerin ortasında verilen “Çok uygun – Ne uygun ne
uygun değil, “Çok uygun” biçimindeki yedili dereceleme
ölçeğinde işaretlemektedirler. SDKT, duygusal dengesizlik, dışa
dönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk
olmak üzere beş kişilik boyutundan oluşmaktadır. SDKT’den
alınan puanların artması, ilgili boyuttaki nitelikler bakımından
bireyin baskın kişilik özellikleri gösterdiği anlamına gelmektedir.
Mülakat:

 Görüşme (Interview, mülakat), sözlü iletişim yoluyla
veri toplama (soruşturma) tekniğidir. Stewart ve
Cash (1985) görüşmeyi, “önceden belirlenmiş ve
ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama
tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim
süreci” olarak tanımlamıştır.
Giriş Metni:

 ‘ Melikşah Psikoloji öğrencisi olarak ‘Kişilik
özelliğinin saç rengi tercihine etkisi’ni araştırıyoruz.
Sizinle bu araştırma için bir görüşme yapmak
istiyorum. Sadece izniniz olduğu sürece görüşmeyi
ses kaydı yapacağım ve kişisel bilgileriniz kesinlikle
gizli kalacaktır. Araştırmanın amacına yönelik, size
bazı sorular soracağım . İstemediğiniz takdirde
soruya cevap verme zorunluluğunuz yoktur.
Eklemek istediğiniz yerler olursa lütfen
çekinmeyiniz. Hazırsanız şimdi başlayalım..’
Sorular:

 Mülakatta sorduğumuz soruların açık uçlu olmasına
dikkat ederek araştırmaya uygun ve araştırmanın
farklı boyutlarını ele alan sorular olmasına dikkat
edildi.
 Psikolojik , fiziksel ve çevresel etkilere dayalı sorular
sorulmuştur.
Sorulardan bazıları:

 ‘Saç stili kadın yaşamı ve karakterinin bir parçasıdır.’ Siz
bu konuda ne düşünüyorsunuz?
 Kayseri’de yaşamıyor olsaydınız farklı bir renk tercih
eder miydiniz?
 Saçınızı boyatmanızda/boyatmamanızda dini ve politik
görüşünüzün bir etkisi var mı?
 Saç renginizle kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
 Kişiliğinizin saç rengini tercih etmenizdeki etkileri neler?
 Saç renginizi hangi durumlarda değiştirmeyi
düşünürsünüz?
Kapanış Metni:

 ‘ Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda görüşmemizi
burada tamamlıyoruz. Daha önce uyguladığımız
kişilik testi sonucunuz ise ‘dışadönük’ olarak
çıkmıştır. Bu test sonuçlarınız ile görüşmeyi
değerlendirip kişilik özelliğinin saç rengi tercihine
etkileri hakkında bilgi elde etmiş olacağız. Sabrınız
ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.’
Veri analizi:

 Veri analizi yaparken görüşme metinlerinden kodlar,
kodlardan kategoriler, kategorilerden ise temalar
elde ettik.
Kod Ten rengi
-saç renginin yüzle uyumu
Kod Yüz şekli
-renklerin birbiriyle uyumu
Kod Göz rengi
-ten renginin saç rengiyle
uyumu
Tema=Saç rengini belirlemede etkili
fiziksel faktörler

Aile tutumu
Yaşadığı şehir
Moda
Arkadaş çevresi
-Baskıların olması,
-görüşlerin etkisi,
-başkalarının fikirlerinden
etkilenme
Tema= Çevresel faktörlerin etkisi

Ailenin politik ve dini görüşü
Dini görüş
Politik görüş
Baskıların olması,
Dini ve politik kuralların
etkisi,
Yumuşak başlılık kişilik
etkilenir.
Tema-Politik, dini ve yazılı olmayan toplum
kurallarının etkisi

Bakış açısı
Kendini algılayışı
Kişiliğini tanımlaması
İzlenimlerin etkisi
Kötü, mutsuz ve depresif
hissedenlerin saçlarını sık
boyatması
Dışadönük ve deneyime
açık kişiliğin daha sık
boyatması
Tema= Psikolojik özelliğin
etkisi
Geçerlik- Güvenirlik

Bu araştırmanın geçerlik- güvenirlik çalışması
Mülakat metinlerini , kodları ve temaları araştırmaya
dahil olmamış bir başka psikoloji öğrencisine
gösterilerek bizimle aynı fikirde olup olmadığı
konusunda görüşleri alınarak yapılmıştır. Fikirler
doğrultusunda başka psikoloji öğrencisine de sorularak
ortak karara varılmış geçerlik ve güvenirlik sağlanmaya
çalışılmıştır.
Sonuç ve bulgular:

Araştırma sonucunda Melikşah Üniversitesi ve Erciyes
Üniversitesinde okuyan kızlar arasında anlamlı
farklılıklar çıkmamıştır.
-Dışadönük ve deneyime açık insanlar daha sık saçını
boyatıyor.
-Çevresel faktörler dışadönük insanlarda boyatmaya
daha az engel arz ediyor.
-Genel olarak bütün kişilik tipleri uzun yüzde kısa
saçın yakışmadığını belirtiyor.
-Yumuşakbaşlılık kişilik tipine sahip şahıslar saç
rengini tercih ederken ailelerinin düşüncelerinden,
politik ve dini görüşlerden etkileniyor.
Sonuç ve bulgular:

 Yumuşak başlılık kişilik tipine sahip insanlar saç
renklerini tercih ederken bulundukları toplumun
baskısından etkilenirler.
 Genel olarak duygusal dengesizlik, dışadönüklük,
yumuşakbaşlılık ve sorumluluk sahibi kişilik tipleri
sarı saçın kişiyi olduğundan daha büyük
gösterdiğini belirttiler.
 Kızıl ve tonlarındaki saç renkleri bütün kişilik
tiplerince Kayseri şehri için iddialı bulundu.
Daha sonraki çalışmalar için öneriler

Bu konuyla daha önceden hiçbir araştırma
yapılmamıştır. Mülakat tekniği dışında bir araç
kullanılıp daha çok örneklem üzerinde bir araştırma
yapılırsa kişilik özelliğinin saç rengi tercihine etkisi
üzerinde daha genel geçer bir sonuca ulaşılır.

similar documents