Kanun İle İlgili Powerpoint Sunum

Report
T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET
BAKANLIĞI
GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No: 6455
Kabul Tarihi: 28/3/2013
1/73
4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2/73
5607
sayılı
Kaçakçılıkla
Mücadele
Kanununda yer alan kabahat fiilleri 4458 sayılı
Gümrük Kanununa aktarılmış ve bu fiillere ilişkin
para cezaları Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
olduğu gibi gümrüklenmiş değer üzerinden
belirlenmiştir.
3/73
Birden fazla beyannameye tek tahakkuk ve
ceza kararı düzenlenmesi, tek itirazda
bulunulması ve tek dava açılması sağlanarak hem
yargılama ekonomisine uygun düzenleme
yapılmış, hem de idarenin ve yargının yükü
azaltılmıştır.
4/73
Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde
bulunan havayolu şirketleri tarafından bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilecek
hava taşıtlarına, motorlara ve bunların aksam ve
parçalarına gümrük vergisi muafiyeti yanı sıra
KDV ve ÖTV muafiyeti de sağlanmıştır.
5/73
Gümrük müşaviri olabilmek için, üç yıl
stajyerlik, üç yıl gümrük müşavir yardımcılığı
yapmış olmak şartı değiştirilerek, bir yıl stajyerlik
ve iki yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapmış
olmak şartı getirilmiştir.
6/73
Vergi aslına bağlı para cezalarının
zamanaşımı süresinin, verginin zamanaşımı
süresine tabi tutulması sağlanarak, vergi aslı
zamanaşımına uğrayan para cezalarının tahsil
edilmeye çalışılmasından vazgeçilmiştir.
7/73
Beyana ilişkin hatalarda gümrük vergisine
uygulanan cezanın ithalat vergileri tanımına giren
tüm vergi ve mali yükümlülüklere de
uygulanması esası getirilmiştir.
8/73
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve
transit rejim beyanında bulunulan serbest
dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden
belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun
tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı idari para cezası uygulanması
hükmü getirilmiştir.
9/73
Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki
serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın gümrük
idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen
çıkarılması veya değiştirilmesi fiilleri için idari
para cezası uygulanması ve eşyanın tasfiye
edilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir.
10/73
Duty free olarak da bilinen gümrüksüz
satış mağazalarından alışveriş hakkının
üzerinde ya da alışveriş hakkı olmayanlara satış
yapıldığının tespiti halinde idari para cezası
uygulanması getirilmiştir.
11/73
Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren
kişiden başka kişilerin verdikleri özet beyanda
eksiklik ve fazlalık tespiti halinde sorumlu
tutulabilmeleri sağlanmış, taşıtta özet beyanı
verilmemiş veya sahipsiz eşya bulunması
durumunda uygulanacak usul ve özet beyana
ilişkin
idari
para
cezalarının
muhatabı
belirlenmiştir.
12/73
İthali yapılan eşyanın gerek ithal edildiği
haliyle gerekse üretilmiş şekliyle
rejim
kapsamında izin verilen yerlerde olduğunun
tespit edilmesi halinde, gümrüklenmiş değerin
değil gümrük vergileri tutarının iki katı oranında
para cezası uygulanması öngörülmüştür.
13/73
Kaçakçılıkla
Mücadele
Kanunundan
Gümrük Kanununa aktarılan kabahat fiilleri
konusu eşyadan tasfiyeye tabi tutulacak olanlar,
tasfiye edilmesi gereken eşyanın bulunamaması
halinde yapılacak işlemler ile sahibine iadesi
yönünde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan
eşya ve araçların teslim alınmaması durumunda
yapılacak işlemler belirlenmiştir.
14/73
Taşıtların üzerindeki şerhlerin tasfiye kararı
ile birlikte kalkmasına ilişkin düzenleme yapılarak
taşıtın ekonomik değerlerini yitirmeden bir an
önce ekonomiye kazandırılması sağlanmış ve
taşıtı alan kişinin taşıt üzerindeki tasarruf hakkını
kısıtlayan unsurlar giderilmiştir.
15/73
Yap-İşlet-Devret mevzuatında, devirden
sonra nasıl bir yöntem izleneceği belli olmadığı
için, işletme döneminin bitiminden itibaren
hazineye yük oluşturmayacak bir şekilde yeniden
işletilebilmesi için usul ve esaslarının belirlenmesi
ve kamu hizmetinin daha etkili verilmesi
sağlanmıştır.
16/73
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
17/73
5015 sayılı Kanunda yer alan kaçak
akaryakıta ilişkin ceza hükümleri ile 4733 sayılı
Kanunda yer alan tütün mamulleri ve alkollü içki
kaçakçılığına ilişkin ceza hükümleri 5607 sayılı
Kanuna aktarılarak kaçakçılıkla mücadeledeki
yetki karmaşasına son verilmiştir.
18/73
Kaçak petrol ifadesi yerine akaryakıt
ifadesi kullanılmış ve akaryakıt olarak kullanılan
veya kullanabilecek tüm ürünler akaryakıt tanımı
içerisine alınarak akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili tüm
fiillerin düzenlenmesi sağlanmıştır.
19/73
Kaçak akaryakıt satışının özel bir çaba sarf
edilerek tank, gizli düzenek ve ekipman
kullanılarak yapılması halinin daha ağır bir şekilde
cezalandırılması hükmü getirilmiştir.
20/73
Kaçakçılıkla mücadelede caydırıcı bir etki
sağlanması için; tütün ve tütün mamulleri,
alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve
mühimmat, elektronik eşya, canlı hayvan, et,
çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli
görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili
mahkûmiyet
hükmü
kesinleşenlerin,
kamuoyuna
ilan
edilebilmesine
imkan
sağlanmıştır.
21/73
Kaçak sigara ve içkilerin tasfiyesi ile ilgili
olarak, ülkemizin de taraf olduğu “Dünya Sağlık
Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ne
uyum sağlanmış, imha dışında bir tasfiye
yöntemi bulunmayan tütün ve tütün mamulleri
ile alkollü içkilerin imhası hızlandırılmış ve bu
eşyaların gereksiz depolanması nedeniyle ortaya
çıkan çevre ve insan sağlığına zararlı durumlar
engellenmiştir.
22/73
Bugüne kadar ikramiye ödemesi
yapılmayan, uyuşturucu madde elde etmek
amacıyla ekilen bitki yakalamalarına da ikramiye
verilmesi öngörülerek uyuşturucu madde
kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmesi
sağlanmıştır.
23/73
Kaçak eşyanın nakliyesi, depolanması,
muhafazasında ortaya çıkan sorunlar giderilerek
imha dahil bütün masrafların Bakanlığımız
döner
sermaye
işletmesi
gelirlerinden
karşılanması sağlanmıştır.
24/73
Kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın
tasfiyelik hale gelme süresi ve koşulları yeniden
belirlenmiş, bu eşyanın ekonomik değerini daha
fazla yitirmeden bir an önce satışa sunulması,
hızlı bir şekilde satılarak daha fazla gelir elde
edilmesi ve mahkemece iade kararı verilmesi
halinde hak sahibi kişinin bu dava süreci
nedeniyle yaşayabileceği zararın minimize
edilmesi sağlanmıştır.
25/73
4733 SAYILI TÜTÜN VE
ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURUMU TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
26/73
Tütün ve Alkol Piyasasını Düzenleme
Kurumunun görev alanı ile ilgili kamu davalarını
katılan sıfatıyla takip edebileceği, adli ve mülki
makamlardan yaptırım talebinde bulunabileceği
hüküm altına alınmıştır.
27/73
Münhasıran uyuşturucu madde, alkollü
içki, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığı ile
mücadele etmek amacıyla kurulmuş ve kamu
yararına çalışma statüsü verilmiş olan Türkiye
Yeşilay Cemiyetine, faaliyetlerini etkili ve verimli
bir biçimde gerçekleştirebilmesi amacıyla kaynak
aktarımı öngörülmüştür.
28/73
5015 SAYILI PETROL
PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
29/73
Kaçakçılık fiillerinden dolayı kesinleşmiş
mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyeceği
hususu düzenlenmiş ve 5607 sayılı Kanuna aykırı
fiillerden
dolayı
haklarında
kesinleşmiş
mahkûmiyet kararı olanlara yönelik yaptırımlar
ağırlaştırılarak
akaryakıt
kaçakçılığı
ile
mücadelede
caydırıcılık
sağlanması
hedeflenmiştir.
30/73
Akaryakıt
dağıtıcılarına,
bayilerinde
kurdukları otomasyon sistemine, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna erişim sağlamaları
zorunluluğu getirilerek bu sistemden, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
doğrudan erişim imkânı verilmesi sağlanmıştır.
31/73
Düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun da açılan davaları katılan
sıfatıyla takip edebilmesine imkan sağlanmış,
rafineri denetimlerinde etkinliği sağlayacak
şekilde düzenlemeler yapılmıştır.
32/73
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin
edilen ham petrol ve petrol ürünlerinin piyasaya
arzında, kriz ve olağanüstü durumlarda
sürdürülebilirliğini etkileyecek olumsuzlukların
asgari düzeyde tutulması ve uluslararası
anlaşmalardan
kaynaklanan
ülkemiz
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla,
ulusal petrol stoku uygulamasının sağlıklı bir
şekilde
denetlenmesi
amacıyla
gerekli
düzenleme yapılmıştır.
33/73
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede
önemli bir unsur olan ulusal marker sisteminin
denetiminde etkinliğin arttırılması amacıyla
bağımsız gözetim firmalarına yetki verilmiş,
ulusal marker ekleme işlemlerinde meydana
gelecek usulsüzlüklerden, lisans sahibi ile
bağımsız gözetim firmaları müştereken sorumlu
tutulmuştur.
34/73
İdari para cezaları miktar olarak arttırılmış,
yapılan soruşturma veya mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar Kurum tarafından tesisin
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve
lisans sahibine verilen idari para cezası
ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans
verilmemesi hususları düzenlenmiştir.
35/73
İdari para cezaları miktar olarak arttırılmış,
yapılan soruşturma veya mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar Kurum tarafından tesisin
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve
lisans sahibine verilen idari para cezası
ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans
verilmemesi hususları düzenlenmiştir.
36/73
5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR
VE BORSALAR KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
37/73
Oda ve borsa organlarına seçilme yeterliliği
bulunmadığı halde sehven seçilen kişilerin organ
üyeliklerinin sonlandırılması sağlanmış, seçimlere
katılımı artırmak amacıyla, seçme hakkının
kullanılabilmesi için gereken ilave şartlar
kaldırılmış, uygulamada tereddütlerin giderilmesi
amacıyla gerçek kişi üyelerle tüzel kişi üyelere
özgü şartlar daha belirgin hale getirilmiştir.
38/73
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar
ve borsalara ilişkin Bakanlığımızın denetim
yetkisinin daha sağlıklı ve sonuç odaklı
kullanılabilmesinin
sağlanması
için
yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya görevi
başında kalması sakıncalı görülen personel ve
organ üyelerinin geçici olarak görevden
uzaklaştırılması tedbiri getirilmiştir.
39/73
Bu yılın Şubat-Mart aylarında yapılması
gereken oda ve borsa organ seçimlerinde
kullanılmak üzere ticaret sicili müdürlüklerinden
alınan yetki belgelerinin, Mayıs-Haziran aylarına
ertelenen organ seçimlerinde de kullanılabilmesi,
temsilci değiştiren şirketlerin yeni seçilen
temsilcilerinin Mayıs-Haziran aylarında yapılacak
organ seçimlerinde de seçilme haklarını
kullanabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
40/73
4572 SAYILI TARIM SATIŞ
KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ
HAKKINDA KANUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
41/73
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem
Planında öngörülen hedefler doğrultusunda
kooperatif ve birliklerin organları yeniden
düzenlenmiş, Birliklerde seçimle gelen yönetim
kurulu üyelerinin en az ikisi, kooperatiflerde de
müdürler için dört yıllık yüksek öğrenim şartı
getirilmiş, yönetim kurulu ile icra organlarının
görev ve yetkileri tanımlanmış ve Birlik genel
müdürü ve genel müdür yardımcılarının
görevden alınmalarına kriterler getirilmiştir.
42/73
Bakanlıkça belirlenecek kriterleri taşıyan
birliklerin bağımsız denetime tabi tutulması
sağlanmış, kooperatif ve birliklerde erken risk
yönetim sistemi getirilmiş, zorunlu denetim
sonuçlarına göre birliklerin kendilerine bağlı
kooperatiflerin durumlarının düzeltilmesi için
gerekli tedbirleri aldırması ve tedbir almayanların
ortaklıktan çıkarılması yükümlülüğü getirilmiştir.
43/73
Örnek anasözleşmelerin hazırlanması ve
değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden
belirlenmiş, örnek anasözleşmelerin kabulünde
Bakanlar Kurulu kararı ve Resmi Gazete’de
yayımlanma
şartı
kaldırılmış,
örnek
anasözleşmelerin
ürün
gruplarına
göre
farklılaştırılmasına imkân tanınmıştır.
44/73
Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve
ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin
değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları her türlü
muameleden alınan borsa tescil ücreti
kaldırılmış, birliklerin maktu aidat ve nispi aidat
ödeme yükümlülüğü sona erdirilmiştir.
45/73
Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık
paylarının rehin ve haciz edilemeyeceği esası
korunmuş; ölen veya üretim faaliyetlerini
yapamaz hale gelen Kooperatif ortaklarının varis
veya yakınlarına ortaklık paylarını devrine imkan
tanınmıştır.
46/73
Geçici maddeyle, Birliklerin 2000 yılından
sonra kullandıkları DFİF kredi borçlarının yeniden
yapılandırılması, 1 /5/2000 sonrasında kullanılan
krediler için işlemiş tüm faiz ve cezaların
silinmesi, borçların 15 yıllık vadede eşit taksitler
halinde
ödenmesi
ve
taksitlere
faiz
uygulanmamasına ilişkin düzenleme yapılmış,
peşin ödemelerde %25 faiz indirimi avantajı
sağlanmıştır.
47/73
Birliklerin
yeniden
yapılandırma
döneminde Hazine tarafından üstlenilerek silinen
kredi borçları ile 1/5/2000 sonrası kullandıkları
mevcut DFİF kredilerinin tahsilinden vazgeçilen
faiz tutarlarından,
kooperatiflerden olan
alacaklarını mahsup etme imkanı getirilmiştir.
48/73
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER
İLE YETERLİ ARZ VE TALEP
DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER
MALLARIN TİCARETİNİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA
KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
49/73
Perakende olarak kendi mallarını satan
üreticilerin bildirim yapma yükümlülükleri
kaldırılmış, vadeli satışlarda mal bedelinin üretici
ve üretici örgütüne otuz iş günü içinde ödenmesi
yönünde düzenleme yapılmış, toptancı hali içinde
üretici ve üretici örgütleri hariç komisyoncu ve
tüccarların kendi aralarında mal almaları ve
satmalarına ilişkin yasak kaldırılarak belli kriterlere
bağlanmıştır.
50/73
Pazar yeri kurulacak alanların temininde
güçlük yaşanan yerlerde, semt pazarlarının imar
planında belirlenmiş alanların yanı sıra asıl tahsis
amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer
alanlarda (otopark, yeşil alan gibi) da
kurulabilmesine ve belediyelerin yanı sıra
belediyelerin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları iştiraklerince de pazar yerlerinin kurulup
işletilebilmesine imkan sağlanmıştır.
51/73
Hal rüsumu istisnalarının belediyelerin hal
rüsumu gelirinin azalmasına sebep olmasının
önüne geçilmesi için istisna kapsamındaki
mallardan gerektiğinde rüsum alınabilmesi
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
52/73
Semt pazarlarında bulunan satış yerlerinin
en az yüzde onunun üreticilere tahsis edilmesi
şartının kiralama yoluyla işletilen kapalı pazar
yerlerinde de uygulanması sağlanmıştır.
53/73
Pazarcıların işi bırakma, kanuni mirasçının
pazarcılık mesleğini devam ettirememesi ya da
diğer zorunlu nedenlerle satış yerlerinin devrini
yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.
54/73
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
55/73
Ticari işletmenin sahibi veya ortak ya da yöneticisi
tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek
kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf veya
sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı
Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek
kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve
sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum
ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak
kredilerde verilecek kefaletlerde eş rızası kaldırılarak
ticari
hayatın
doğal
akışının
kolaylaştırması
hedeflenmiştir.
56/73
6102 SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
57/73
Defter tasdiklerinde uygulamada yaşanan
zaman darlığının engellenmesi ve çifte defter
tutmanın önüne geçilmesi amacıyla, yevmiye
defterinin kapanış tasdikinin faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar
defterinin kapanış onayının ise faaliyet
döneminin birinci ayının sonuna kadar
yaptırılması sağlanmıştır.
58/73
Şirketin işletme konusunun kamu hizmeti
olup olmadığına bakılmaksızın, bir anonim
şirkette pay sahibi olan Devlet, il özel idaresi,
belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin
şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir hükme
yer
verilmeksizin,
yönetim
kurullarında
kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine
temsilcilerinin
görevlendirmesine
imkan
tanınmıştır.
59/73
Şirketlerin ve 4572 sayılı Kanun
kapsamındaki kooperatiflerin sistematik bir
biçimde denetlenmesi, şirket ve kooperatif
ortaklarının bilgi edinme ve inceleme haklarını
tam anlamıyla kullanabilmelerine imkan
sağlanması amacıyla düzenleme yapılmış, bazı
özellikli şirketlerde veya sektörlerde faaliyetlerin
kontrolünün ve takibinin sağlanması için, bu
kapsamdaki
şirketlerde
kamu
kurumu
temsilcilerinin bulunması sağlanmıştır.
60/73
213 SAYILI VERGİ USUL
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
61/73
Sahte belge düzenleyenlerin tekrar
mükellef olmak istemeleri durumunda, tüm vergi
borçlarının ödenmesi ve en az 75.000 TL olmak
üzere teminat göstermeleri şartı getirilmiş,
teminat gösterilmemesi durumunda ise bu
tutarın teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilip
mükelleften tahsili yoluna gidilmesi hususunda
düzenleme yapılmıştır.
62/73
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
63/73
Olağanüstü durumlarda Gümrük Kanunu
uyarınca tasfiyelik hale gelen malların ve
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye
edilmesi gereken malların kamu, kurum ve
kuruluşlarına bedelsiz olarak tesliminde ÖTV
istisnası getirilmiştir.
64/73
5488 SAYILI TARIM KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
65/73
Haksız yere destekleme ödemesinden
yararlanılan tutarların geri alınması sırasında
haksız ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri
alınacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51
maddesine
göre
hesaplanacak
gecikme
zammının alınacağı hükmü getirilmiştir.
66/73
5597 SAYILI YURT DIŞINA ÇIKIŞ
HARCI HAKKINDA KANUN İLE
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
67/73
Yurtdışına Türkiye Cumhuriyeti pasaportu
ile yapılan çıkışlarda alınan yurtdışı çıkış harcının,
yurtdışına pasavan ve benzeri belgelerle çıkış
yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da
alınması hükmü getirilmiş, Bakanlar Kuruluna bu
harç miktarını sıfıra kadar indirmeye yetki
verilmiştir.
68/73
1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
69/73
Piyasa Gözetimi ve Ürün Güvenliği
Değerlendirme Kurulunun aldığı karar gereğince,
halen Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ve
tüketici ürünü olan (oyuncak, çocuk bakım
ürünü, mumlar gibi) bazı ürünlerin sorumluluğu
Bakanlığımıza devredilmiş ve Bakanlığımızın nihai
tüketiciye yönelik üretilen ürünlerin piyasa
gözetimi ve denetiminde daha aktif rol alması
sağlanmıştır.
70/73
640 SAYILI GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
71/73
Anayasa Mahkemesince, kanun ile
düzenlenmediği gerekçesiyle iptal edilen 640
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
hükümleri kanun metnine eklenmiştir.
72/73
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev ve
yetki alanı içerisinde bulunan iç ticaret
hizmetlerinin denetimi konusunda uzmanlığa
sahip olan Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına geçişine ilişkin
geçici madde düzenlenerek, ticaret şirketleri,
kooperatifler, haller, meslek oda ve borsaları ile
tüketici şikayetlerinin denetimine etkinlik ve
verimlilik
kazandırılmış
ve
sözkonusu
denetimlerin süratle yapılması sağlanmıştır.
73/73

similar documents