indirmek için tıklayınız

Report
YENİ KAYNAKLAR BAĞLAMINDA ENERJİ DENKLEMİ,
EKONOMİK DÖNÜŞÜM VE OLASI YAN ETKİLER
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
 Son dönemde keşfedilen hidrokarbon kaynakları Doğu
Akdeniz’i uluslararası enerji sektörü ve jeopolitiğin odak
noktalarından biri haline getirmiştir.
 Yaşanmakta olan gelişmelerin Akdeniz havzasındaki enerji
tablosunda olduğu gibi bölgesel dinamikleri de önemli ölçüde
değiştirmesi beklenebilir.
2
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
 Nitekim varlığı tahmin edilen enerji kaynaklarının büyüklüğü
göz önünde bulundurulduğunda;
 Doğu Akdeniz sadece enerji transferinde önemli bir kavşak
olmakla kalmayacak,
 aynı zamanda bir enerji merkezi haline dönüşecektir.
3
Doğu Akdeniz’de Gaz Keşfedilen Sahalar
Doğu Akdeniz’de keşfedilen yeni enerji kaynakları bağlamında ortaya
çıkacak enerji denklemi, ekonomik dönüşüm ve olası yan etkileri dikkate
4
alındığında birbirine zıt iki yönlü gelişme yaşanabilir.
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
1.
Enerji kaynaklarının paylaşılması ile ilgili anlaşmazlıklar bölge
ülkeleri arasında var olan bazı sorunları daha da derinleştirebilir.
2.
Çıkarılacak enerji kaynakları taraf ülkeleri ortak projeler
geliştirmeye zorlayabilir ve işbirliği süreçlerini başlatabilir.
3.
Koşullar her iki gelişmenin aynı anda yaşanmasına da neden
olabilir.
5
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
Senaryolardan hangisinin gerçekleşebileceğini değerlendirebilmek için
 dünyadaki enerji trendleri,
 AB ve Türkiye’nin enerji ihtiyacı ve bağımlılığı,
 taraf ülkelerin ekonomik durumları,
 Doğu Akdeniz’deki keşfedilen yeni enerji kaynaklarının önemi
 taraf ülkeler arasındaki ilişkilere etkileri incelenmelidir.
6
Dünya’da Artan Enerji İhtiyacı
 Dünyada doğal gaz tüketimi her geçen gün artmaktadır.
 Uzak Doğu’da Çin'in başını çektiği ekonomik gelişmeler de
doğal gaza duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
 Çin enerji tüketiminde ABD'yi geride bırakmaktadır.
7
Dünya’da Artan Enerji İhtiyacı
 Çin ve Hindistan'ın toplam enerji ihtiyacı dünya enerji
tüketiminin yüzde 10'unu geçmiştir ve bu ihtiyacın 2030'lu
yılların ortalarına kadar yıllık ortalama yüzde 2.9 oranında
artarak devam etmesi beklenmektedir.
8
Dünya’da Artan Enerji İhtiyacı
 Kaya gazı gibi alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesi
gaz fiyatlarını etkilese bile doğal gaza olan ihtiyacı
azaltmayacaktır.
 Dünya genelinde doğal gaz tüketiminin yılda ortalama yüzde
1.6 artarak 2035 yılında 169 trilyon ayak küpe (Yaklaşık 5
trilyon metre küp) ulaşması beklenmektedir.
 Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji keşiflerinin önemini bölgesel
ve küresel anlamda daha fazla artırmaktadır.
9
Enerji Rezervlerinin Arz Maliyeti
 Alternatif enerji olanaklarının piyasaya arzı ile doğal gaz
fiyatlarında meydana gelecek değişiklikler Doğu Akdeniz'deki
potansiyel enerjinin geleceğini doğrudan etkileyecektir.
 Bölgede keşfedilen enerji yatakları çok derinde bulunduğundan
ancak gelişmiş teknolojik imkânların kullanılmasıyla üretimleri
mümkündür.
10
Enerji Rezervlerinin Arz Maliyeti
 Nitekim Hindistan'ın önde gelen enerji şirketlerinden ONGC
Videsh Ltd. yüzde 33 pay sahibi olduğu Mısır'a ait NEMED
sahasından ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle
çekilmiştir.
 ONGC, kaya gazının devreye girmesiyle düşen doğal gaz
fiyatlarını bu kararına gerekçe olarak göstermiştir.
11
Enerji Rezervlerinin Arz Maliyeti
 Doğu Akdeniz’deki enerjinin ekonomik avantajını
kullanabilmenin kilit noktası aslında rezervlerin yüzeye
çıkarılması ve tüketim pazarlarına ulaştırılması için maliyetleri
düşürmeye dayanmaktadır.
12
AB’nin Rusya’ya Olan Enerji Bağımlılığı
 Dünyada artan enerji ihtiyacının yanında AB’nin Rusya’ya olan
enerji bağımlılığının da Doğu Akdeniz’de keşfedilen yeni doğal
gaz yataklarının önemi artırmaktadır.
 Ukrayna Krizi AB’nin enerji güvenliği ve enerjide Rusya’ya
bağımlılığı nasıl azaltabileceği konusunu tekrar gündeme
taşımıştır.
13
AB’nin Rusya’ya Olan Enerji Bağımlılığı
 AB Enerji Komiseri Günther Öttinger geçtiğimiz ay
gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında,
Birlik ülkelerinin
ham petrolde
• %90
Doğal gazda
• %66
 dışa bağımlı olduğunu dile getirmiştir.
14
Katı yakıtlarda
• %40
AB’nin Rusya’ya Olan Enerji Bağımlılığı
 Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi raporunda, AB ülkelerinin
enerji güvenliği alanındaki en acil sorununun Rusya’ya olan
bağımlık olduğunu belirtmektedir.
 AB’nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalatının %39’unu
Rusya’dan gerçekleştirdiği, yani geçen yıl 400 milyar avroya
yakın enerji ithalatı yapan Birliğin, bunun 130 milyar avroluk
kısmını Rusya'dan yaptığı vurgulanmıştır.
15
AB’nin Doğal Gazda Rusya’ya
Bağımlılık Oranları
AB üyeleri arasında doğal gazda Rusya’ya bağımlılık
Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Finlandiya ve
Bulgaristan'da %100'ü
Çek Cumhuriyeti'nde %90'ı
Avusturya, Macaristan, Slovenya, Yunanistan ve
Polonya'da %60-80
16
AB’nin Doğal Gazda Rusya’ya
Bağımlılık Oranları
Almanya'da %40-60
İtalya ve Hırvatistan'da %20-40
İngiltere, Fransa, Hollanda, Romanya ve Danimarka'da
%20’yi bulmaktadır.
17
Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı
 Türkiye, 2013 yılında 55.9 milyar dolar seviyesinde enerji
harcaması yapmıştır.
 Yaptığı enerji tüketimin % 71.5’ni dışarıdan karşılayan
Türkiye, yıllık enerji ithalatının% 64’ünü Rusya, % 19’unu da
İran’dan karşılamaktadır.
 Türkiye’de de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Rusya’ya
bağımlılık söz konusudur.
18
Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı
 Türkiye, enerji ithalatı yaptığı ülkeleri çeşitlendirmeye ihtiyaç
duymaktadır.
 Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz yatakları, hem Rusya’ya
olan enerji bağımlığını azaltmak hem de doğal gaz
kaynaklarının ülke üzerinden AB ülkelerine taşınması
açısından büyük önem taşımaktadır.
19
Doğu Akdeniz’de Keşfedilen
Doğal Gaz Yatakları
 Doğu Akdeniz’deki enerji keşifleri ekonomik açıdan
değerlendirildiğinde, varlığı tahmin edilen enerji miktarı ile
varlığı ispat edilen enerji oranları arasında ciddi bir fark olduğu
gözlenmektedir.
 Örneğin İsrail’in sadece Leviathan sahasında bulduğu doğal gazın
yaklaşık 500 milyar metreküp olduğu söylenmektedir.
 Ancak İsrail Enerji Bakanlığı verilerine göre İsrail'in ispatlanmış
20
toplam doğal gaz rezervi 300 milyar metreküpü geçmemektedir.
Doğu Akdeniz’de Keşfedilen
Doğal Gaz Yatakları
 Güvenilecek en temel kaynaklardan birisi olan ABD Jeolojik
Araştırmalar Merkezi'nin 2010 yılında yayımladığı rapora göre;
 Kıbrıs Adası ile İsrail arasında kalan ve Leviathan olarak adlandırılan
bölge, Mısır ile Kıbrıs Adası arasında kalan ve Nil olarak adlandırılan
bölge, Girit Adası'nın Güneydoğusunda kalan ve Heredot olarak
adlandırılan bölge ile Kıbrıs Adası etrafındaki bölgede toplam enerji
rezervi (petrol, doğal gaz ve sıvı doğal gaz) yaklaşık olarak 30 milyar
varil petrole eşdeğer bir rakama ulaşmaktadır.
21
 Bu rakamın piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolardır.
Doğu Akdeniz’de Keşfedilen
Doğal Gaz Yatakları
 Varlığı tahmin edilen enerji kaynakları ile varlığı ispatlanan
miktarlar arasındaki önemli farklar nedeniyle,
 havzadaki potansiyel enerji kaynaklarının parasal değeri
hakkında 1 trilyon dolardan 3 trilyon dolara kadar farklı
tahminler yürütülmektedir.
 En iyimser tahmin tüm Doğu Akdeniz havzasında toplam değeri 3
trilyon dolar olan 60 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon
22
rezervi bulunduğu yönündedir.
Küresel Ekonomik Krizin Doğu Akdeniz’deki
Enerji Paylaşımına Etkileri
 Analize etki edebilecek bir diğer konu;
 son yıllarda ABD’de başlayan ekonomik krizin AB, Yunanistan
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekonomilerini
derinden etkilemesidir.
 Yunanistan ekonomisindeki çöküş GKRY ekonomisindeki
çöküşü tetiklemiştir.
23
Küresel Ekonomik Krizin Doğu Akdeniz’deki
Enerji Paylaşımına Etkileri
 Açık bir ekonomi olmasına karşın oldukça dar bir kapsama sahip
GKRY’nin yıllık GSMH’sı 24 milyar dolar civarındadır.
 Kriz sürecinde ekonominin yaklaşık % 45’ini oluşturan
bankacılık sektörü sermayesinin büyük bir bölümünü (% 90’nını)
kaybetmiştir.
24
Küresel Ekonomik Krizin Doğu Akdeniz’deki
Enerji Paylaşımına Etkileri
 Temmuz 2012’de Vasiliko Elektrik Santrali’ndeki patlama
nedeniyle meydana gelen hasar GKRY ekonomisindeki çöküşü
hızlandırmış ve Aralık 2012 tarihinde iflasını ilan etmiştir.
 Elektrik Santrali’nde meydana gelen hasar nedeniyle
KKTC’den elektrik alan GKRY ekonomik krizden çıkmak için
yeni keşfedilen enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmeye
çalışmaktadır.
25
Küresel Ekonomik Krizin Doğu Akdeniz’deki
Enerji Paylaşımına Etkileri
 Bu gelişmelerin etkisiyle Annan Planına % 75 hayır diyen
GKRY vatandaşları arasında KKTC ile sorunların çözülmesi
yönündeki eğilimleri kuvvetlendirmektedir.
 Ekonomik krizden etkilenen Rum Kilise’si dahi bu yöndeki
girişimlere ilk defa destek vermektedir.
26
Küresel Ekonomik Krizin Doğu Akdeniz’deki
Enerji Paylaşımına Etkileri
 Doğu Akdeniz’de keşfedilen yeni enerji kaynakları aralarında siyasi
sorunlar bulunan en az yedi farklı ülkeyi ilgilendirmektedir.
 Bu ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel barış ve istikrarın
sürdürülebilirliği yüksek maliyet gerektiren yatırımların karlı
olabilmesi için çok önemlidir.
 Yapılan yatırımların en az 20 yıl süreyle aktif olarak çalışmasını
sağlayacak güvenli bir uluslararası ilişkiler ortamına ihtiyaç vardır.
27
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Bölge ülkeleri Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının
paylaşımı için iki farklı teorik yaklaşım çerçevesinde politika
geliştirebilirler.
 Realist teori çerçevesinde olayı değerlendiren ülkeler “sıfır
toplamlı oyun modeli” ve “mutlak kazanç” ilkesi doğrultusunda
politika oluşturabilirler.
28
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda aktörlerden birinin
elde edeceği çıkar, diğerinin kaybı olarak algılanacaktır.
 Mutlak kazanç ilkesi doğrultusunda maksimum ve
diğerlerinden daha fazla kazanç elde etmek için gayret sarf
edecektir.
29
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Bu durum Türkiye-Yunanistan, GKRY-KKTC ve Türkiye-İsrail
arasındaki mevcut sorunları daha da derinleştirebilecektir.
 Çatışan menfaatler ve rekabet bölgede ihtiyaç duyulan barış ve
istikrar ortamını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
30
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Bölgenin istikrarsız durumu dikkate alındığında, küresel ve
bölgesel güçler arasında yaşanan potansiyel gerilimlerden en
fazla terör örgütleri istifade edebilecektir.
 Bu senaryonun gerçekleşmesi terörün bölgede yerleşmesi gibi
büyük bir tehdidi bünyesinde taşımaktadır.
31
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 İkinci senaryo aktörlerin Liberal teorik yaklaşımlar çerçevesinde
politika geliştirmesidir.
 Bu durumda aktörler “sıfır toplamlı olmayan oyunlar modeli”
çerçevesi ve “nispi kazanç” ilkesi doğrultusunda kazan-kazan
stratejisini benimseyebilirler.
32
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Bu durum bölge ülkeleri arasında herkesin kazanabileceği
işbirliği süreçlerini başlatabilir ve bölge ülkeleri arasında var
olan birçok siyasi sorunun çözümünde olumlu katkılar
yapabilir.
 Bölge ülkeleri arasında karşılıklı menfaate dayalı işbirliğinin
artması bölgede yatırımların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan
barış ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
33
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Bölgedeki işbirliği çerçevesinde geliştiren ekonomik ilişkiler
bölge ülkeleri arasında karşılıklı bağımlılığı artıracak ve bu
durum barış ve istikrar ortamının sürdürülebilirliğini
sağlayacaktır.
 Bu senaryonun gerçekleşmesi için bölge ile ilgilenen diğer
devletlerin de benzer şekilde işbirliğine açık politikalar izlemesi
gerekmektedir.
34
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Üçüncü senaryo farklı aktörlerin farklı teorik yaklaşımlara uygun
politikalar geliştirmesidir.
 Bu durumda bazı aktörler arasında mevcut sorunlar
derinleşirken bazı aktörler arasında işbirliği süreçleri gelişebilir.
35
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Potansiyel gerilimlerden terör örgütleri istifa edebilir.
 Böylesi bir karmaşık uluslararası ilişkiler ortamda gelişmelerin
hangi yönde evirileceğine küresel ve bölgesel güçlerin
politikaları belirleyecektir.
 Muhtemelen Rusya ve İran sürece olumsuz girdiler sağlarken
ABD ve AB sürecin olumlu gelişmesi için elinden geleni
yapacaktır.
36
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Değerlendirmeler bu büyüklükteki bir enerji kaynağının ilgili taraflar
arasında realist teorik yaklaşımı dikkate alınarak paylaşım sorunlarına
yol açmaması mümkün değildir.
 GKRY, 2003 yılından itibaren Doğu Akdeniz’deki bazı sahildar ülkelerle,
ikili anlaşmalar yapmak suretiyle, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)
sınırlandırmasında bulunmuştur.
 Mısır, Lübnan ve İsrail ile yapılan bu anlaşmalarla, petrol ve doğal gaz
yataklarının aranmasını ve çıkarılmasını hedefleyen girişimleri olmuştur.
37
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Lübnan ile yapılan anlaşmanın ardından
ise Güney Kıbrıs, ilan ettiği MEB sınırları
içinde kalan sularda 13 bölge belirlemiştir.
 Bu bölgelerden 1,4,5,6, ve 7 numaralı
sahalar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
kıta sahanlığı alanlarının 7.000 km²’lik
kısmına tekabül etmektedir.
 Dolayısıyla, Türkiye’nin bu alanlardaki
38
haklarının ihlali söz konusudur.
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Deniz yetki alanları ile ilgili yaşanan sorunlar Kıbrıs meselesini de
olumsuz etkilemekte ve muhtemel bir çözümü geciktirebilecek nitelik
taşımaktadır.
 2011 yılında yaşanan sondaj krizi bunun en açık göstergesidir.
 Rum Yönetimi’nin 12. parsel üzerinde bulunan doğal gaz yatağında
sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurması üzerine yaşanan
gelişmeler kısa zamanda bir krize dönüşmüştür.
39
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının
Paylaşımına Teorik Bakış
 Buna rağmen GKRY, adanın doğusunda
Lübnan kıyıları ile arada kalan 3 ve 13
numaralı parseller dışında 11 parsele de
ruhsat vermek için ihale açmış ve bu
çerçevede 12. Parselde Noble Energy
isimli Amerikan şirketi ile anlaşmaya
varmıştır.
 2014 yılı içerisinde ise, İtalyan ENI ve
Fransız Total şirketlerinin de sondaj
40
işlemlerine başlaması beklenmektedir.
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Hukuki açıdan netliğe
kavuşturulmamış bu tür alanlarda
benzer gelişmelerin yaşanması
muhtemeldir.
 Daha büyük krizlerin doğmasına neden
olmamak için Doğu Akdeniz’deki yetki
alanı sınırlandırması sorunları ile Kıbrıs
Adasında devam eden siyasi sorunların
birbirini olumsuz yönde etkilemesine izin
verilmemelidir.
41
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Aksi takdirde her iki sorun da çözümsüzlüğe mahkûm olacak ve
kaybedenler Kıbrıs Adasında yaşayan Türk ve Rum toplumları
olacaktır.
 Ayrıca, Arap Baharı nedeniyle bölge ülkelerinin yaşadığı sorunlar
ortadadır.
 Doğu Akdeniz’deki çözüme kavuşturulmamış deniz yetki alanı
paylaşımı, mevcut anlaşmazlıkları ve sorunları daha da
karmaşıklaştırarak içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.
42
Keşfedilen Enerji Kaynaklarının
Tüketici Pazarlara Ulaştırılması
 Tarafların bölgede mevcut olduğuna inanılan enerjiden ekonomik
olarak maksimum fayda sağlamaları bir araya gelip ortak projeler
geliştirmeleriyle mümkündür.
 Şu ana kadar yapılan keşiflerde Türkiye'nin potansiyel MEB
alanında ciddi sayılabilecek bir enerji kaynağına rastlanmamıştır.
 Ancak bölgede keşfedilen enerji kaynaklarının tüketici pazarlara
ulaştırılmasında tercih edilebilecek en ekonomik yol Türkiye'den
geçmektedir.
43
Keşfedilen Enerji Kaynaklarının
Tüketici Pazarlara Ulaştırılması
 Örneğin Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Afrodit sahasında bulduğu doğal
gazı tüketici pazarlara ulaştırabilmesi üç yolla mümkündür.
 Birinci yol çıkarılacak gazın deniz altından döşenecek bir doğal gaz
boru hattıyla önce Girit'e, oradan Yunanistan'a ve nihayet İtalya
44
üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasıdır.
Keşfedilen Enerji Kaynaklarının
Tüketici Pazarlara Ulaştırılması
 İkinci yol gazın Kıbrıs'a taşınması ve burada inşa edilecek bir
doğal gaz sıvılaştırma santralinde işlenip sıvılaştırılarak
tankerler yolu ile tüketim pazarlarına taşınmasıdır.
 Üçüncü yol ise gazı doğrudan Türkiye'ye ulaştırmak ve burada
mevcut boru hatlarıyla tüketici pazarlara aktarılmasını
sağlamak şeklindedir.
45
Keşfedilen Enerji Kaynaklarının
Tüketici Pazarlara Ulaştırılması
 Tercih edilebilecek
İlk Yol İçin
Gerekli Yatırım
• 19,5
Milyar $
İkinci Yol İçin
Gerekli Yatırım
• 12,6
Milyar $
Üçüncü Yol İçin
Gerekli Yatırım
• 4,7
Milyar $
 Diğer bir ifadeyle gazın Türkiye üzerinden taşınması ilk yola
göre yaklaşık 15 milyar dolar, ikinci yola göre ise yaklaşık 8
milyar dolar daha hesaplıdır.
46
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Belirtilen geçerli olan bu rakamlar bile Doğu Akdeniz'de
tarafların neden işbirliği yapmaları gerektiğini açıkça ortaya
koymaktadır.
 Doğu Akdeniz’deki enerjinin paylaşımı konusunun tüm
tarafların haklarını teslim ederek halledilmesi aynı zamanda
bölgede uzun yıllardır süre gelen siyasi sorunların çözümü
adına da bir umut ışığı niteliği taşımaktadır.
47
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Sadece Kıbrıs Adası ve etrafı değil, tüm Doğu Akdeniz havzasında
üretilecek doğal gazın tüketici pazarlara ulaştırılması için tercih
edilebilecek en ucuz yol gazın önce Türkiye'ye ve buradan mevcut
hatlarla tüketici pazarlara gönderilmesidir.
48
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Bu durum İsrail MEB alanında çıkarılacak enerji kaynakları
için de geçerlidir.
 Türkiye-İsrail ilişkileri tarihinin en kötü dönemini yaşadığı
bugünlerde bile İsrail, bazı Türk şirketleri aracılığıyla Doğu
Akdeniz havzasında çıkaracağı enerjiyi Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşımayı planlamaktadır.
49
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Doğu Akdeniz'de çıkarılacak enerjinin Türkiye üzerinden taşınması,
Türkiye için de önemli bir ekonomik avantaj oluşturacaktır.
 Ayrıca bu metodun tercih edilmesinin Türkiye'nin son yıllarda
izlediği güvenli bir enerji merkezi olma politikasına da ciddi katkısı
olacaktır.
50
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 AB Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak için Doğu Akdeniz’de yeni
keşfedilen enerjiyi kaynaklarını bir alternatif olarak değerlendirmektedir.
 ABD de bu kaynakların işletmeye bir an önce açılması ve AB pazarlarına
ulaştırılmasını kendi çıkarlarına uygun görmektedir. Bu nedenle şirketler
vasıtasıyla bir yandan bölgede arama faaliyetlerine devam ederken,
 Diğer taraftan bölgedeki ülkeler arasında işbirliği ortamı sağlayabilmek
için bu ülkeler arasında var olan sorunların çözülmesi maksadıyla gayret
sarf edilmektedir.
51
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Bu kapsamda Türkiye-İsrail arasında Mavi Marmara olayı
nedeniyle kopma noktasına gelen ilişkileri tekrar başlatmak ve
geliştirmek için siyasi girişimlerini attırmıştır.
 Dondurulmuş bir sorun olan Kıbrıs Sorunu’nun çözümü
doğrultusunda GKRY-KKTC-Yunanistan-Türkiye arasında
görüşmelerin tekrar başlamasını sağlamış ve görüşmelerin
ilerlemesini desteklemiştir.
52
Doğu Akdeniz’deki Enerji Keşifleri
ve Bölgedeki Siyasi Durum
 Bu çerçevede 1962 yılında ABD Başkan Yardımcısı Lyndon
Johnson’nun Kıbrıs ziyaretinden 52 yıl sonra ABD Başkan
Yardımcısı Joe Biden Kıbrıs’ı ziyaret etmiş ve taraflarla
görüşmüştür.
53
Sonuç
 Doğu Akdeniz’deki paylaşım sorunu sadece hukuki bir mesele
değildir.
 Konunun siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları vardır.
 Siyasi alandaki en büyük sorun Kıbrıs meselesidir.
54
Sonuç
 2013 AB ilerleme raporunda ifade edildiği gibi Türkiye’nin
Kıbrıs meselesindeki yapıcı rolü uluslararası toplumca da
takdir edilmektedir.
 Türkiye Kıbrıs meselesindeki yapıcı tutumunu kararlılıkla
sürdürmeli ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni sorunları
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve GKRY üzerinden AB’ni de
kapsayacak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek politika
üretmelidir.
55
Sonuç
 Ekonomik açıdan bakıldığında Türkiye ancak bu şekilde
geliştireceği yapıcı ve bütüncül politikalarla etkili olabilecektir.
 Doğu Akdeniz’den çıkarılacak enerjinin tüketim pazarlarına
taşınmasında en ekonomik ve karlı yolun, enerji kaynağının
Türkiye üzerinden aktarılmasıyla mümkün olduğu ilgili tüm
taraflarca bilinmektedir.
56
Sonuç
 Bu avantaj; doğal gazda hızla artan iç tüketim,
 Rusya ve İran’a olan bağımlılık ve
 bir süredir uygulanmaya çalışılan enerji üretim merkezleri ile
tüketim pazarları arasında güvenli bir nakil odağı olma
politikası çerçevesinde üretilecek akılcı yaklaşımlarla dikkatle
değerlendirilmelidir.
57
Sonuç
 Mevcut şartlar dahilinde Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji
kaynakları hem bölgesel işbirliğine gidilmesi hem de enerji
güvenliğinin sağlanması açısından, önümüzdeki dönemin kritik
konuları arasında yer alacaktır.
 Tüm veriler ışığında bir değerlendirilme yapıldığında, özellikle
Türkiye- Kıbrıs ve İsrail ekseninde enerji üzerinden
oluşturulacak bir birliktelik, bölgedeki barış ve istikrar
alanında önemli katkılar sağlayabilir.
58
YENİ KAYNAKLAR BAĞLAMINDA ENERJİ DENKLEMİ,
EKONOMİK DÖNÜŞÜM VE OLASI YAN ETKİLER
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ruhsatların Çakıştığı Parseller
60
Doğu Akdeniz’deki Onüç Parsel
61
Doğu Akdeniz’deki Siyasi-Ekonomik
Genel Durum
62
Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Sorunları
İsrail ile Lübnan arsındaki MEB anlaşmazlığı
Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Sorunları
Türkiye’nin Sahip Olabileceği Potansiyel MEB Alanı
Export Opportunities
EEZ and Continental Shelf Claims
EEZ and Continental Shelf Claims
GKRY/Yunanistan İkilisinin Elde Etmek
İstediği Hukuka Aykırı Durum
64.191 KM2
58.715 KM2
17.02. 2003 TARİHLİ GKRY-MISIR
MEB SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI
156.614
KM2
33.705 KM2
17.12.2010 TARİHLİ
İSRAİL-GKRY ANLAŞMASI
17.01. 2007 TARİHLİ
GKRY-LÜBNAN MEB
SINIRLANDIRMA
ANLAŞMASI
Değerlendirme
Değerlendirme
Doğu Akdeniz’de Faaliyet Gösteren
Uluslararası Şirketler
75
Doğu Akdeniz’deki Onüç Parsel
76
Doğu Akdeniz’de Faaliyet Gösteren
Uluslararası Şirketler
77

similar documents