Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje voditelj: izv.prof

Report
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
VJEŽBA 5.
(SAVIJANJE KNJIŽNIH ARAKA
I ŠIVANJE ŽICOM)
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Savijanje je tehnološka operacija kojom se knjižni arci
transformiraju u knjižne slogove.
Savijanje je u osnovi pretvaranje papirnih veličina
križnim ili paralelnim pregibanjem u manje,
međusobno kompaktne veličine.
Svinuti se arak zove slog, a svinuti arak za izradu
knjiga knjižni slog.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Savijanje ovisi o kvaliteti (debljini) papira i
Formatu knjige koja se želi izraditi
Četiri su osnovna oblika
knjižnog bloka:
1. Visoki format
2. Ležeći format
3. Uski format
4. Kvadratni format
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Na stroju za savijanje može se savijati
na dva načina:
1. na načelu savijanja nožem
2. na načelu savijanja na džepove
Nožem se savijaju papiri do 30 g/m2 i preko 140 g/m2
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Savijanje džepovima se koristi za papire gramature
od 30 do 140 g/m2.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Strojevi za savijanje na džepove mogu izvoditi sva Križna
savijanja. Isto tako, mogu raditi i sva paralelna,
kombinirana i cik-cak savijanja u kombinaciji sa križnim
savijanjem.
KNJIŽNI ARAK SA STANDADRDNIM OZNAKAMA
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
NAČINI SAVIJANJA KNJIŽNIH ARAKA
Paralelna savijanja – svi pregibi su međusobno paralelni
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Slika 1. – paralelno uložno savinuti arak sa 2 pregiba
Slika 2. – cik-cak ( izmjenično) savinuti arak s 2 ili 3 pregiba
Slika 3. – namotno paralelno savinuti arak s 2 ili 3 pregiba
Slika 4. – cik-cak i namotno paralelno savinuti arak
Prozorsko savijanje sa
2 pregiba
Prozorsko savijanje sa
3 pregiba
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
NAČINI SAVIJANJA KNJIŽNIH ARAKA
Križna savijanja – pregibi su međusobno okomiti pod 90°
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Slika 1.- jednostruko savijeni arak: 2 lista,
4 stranice; oznaka folio 2°
Slika 2. – dvostruko savijeni arak: križno 4 lista,
8 stranica; oznaka quart 4°
Slika 3. – trostruko savijeni arak: 6 listova,
12 stranica; oznaka duodez 6°
Slika 4. – trostruko savijeni arak: 8 listova,
16 stranica; oznaka oktav 8°
Slika 5. – četverostruko savijeni arak: 12 listova,
24 stranice; oznaka duodez 12°
Slika 6. – četverostruko savijeni arak: 16 listova,
32 stranice; oznaka sedez 16°
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
- Papire od 250 g/m2 preporučljivo je saviti samo
jedanput (“žljebljenje”)
- Papire do maksimalno 150 g/m2 moguće je
dvostruko saviti.
- Papire do 120 g/m2 ili do maksimalno 130 g/m2
moguće je trostruko saviti.
- Papiri od 80 g/m2 do maksimalno 100 g/m2
mogu se saviti četverostruko.
- Papiri za umjetnički tisak od 120 g/m2 mogu se
dvostruko saviti.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Osnovni preduvjet dobrog i kvalitetnog savijanja jest
udešenost razmaka valjaka za savijanje ovisno o
debljini papira koji se savija. Strojevi za savijanje
imaju posebne mehanizme koji lako i točno pomiču
valjke na potrebni razmak.
Pri strojnom sabiranju sloga u slog treba voditi računa
da se arci trebaju savijati tako da se jedna strana
“napusti”( asimetrično savijanje) do 8 mm kako bi
stroj lakše zahvatio slog po sredini.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Asimetrično savijeni knjižni slog
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Na stroju za savijanje mogu se obavljati i druge
operacije:
- razrezivanje
- obrezivanje ruba arka
- izrezivanje međutrake
- perforiranje
- nanošenje ljepila uz sljepljivanje
ravnih trakastih oblika
- šivanje žicom ili taljivim nitima
(prije posljednjeg pregiba)
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Alati za izrezivanje razrezivanje
i perforiranje koje nalazimo u
sklopu stroja za savijanje
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
KNJIŽNI SLOG NAKON SAVIJANJA
Nakon savijanja knjižni
slog pokazuje tendenciju
otvaranja zbog tog što
savijanjem nisu u
potpunosti savladane
povratno opružne sile
koje knjižni slog nastoje
vratiti u prvobitno stanje
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
KNJIŽNI SLOG NAKON SAVIJANJA
Knjižni se slog počinje
otvarati ali ne do kraja
nego do određenog
kuta i onda stane.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
KNJIŽNI SLOG NAKON SAVIJANJA
Kako bi se knjižni slog
mogao dalje obrađivati
potrebno je
izvršiti prešanje
Vrijeme tijekom kojeg je
potrebno vršiti prešanje
ne bi trebalo biti krače
od 8 sati
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PREŠANJE KNJIŽNIH SLOGOVA
Prešanje se može obavljati na prešama kao posebnim
Strojevima ili na prešama ugrađenim u stroj za
savijanje koje same oblikuju složaje koji se nakon
prešanja vežu trakom i odlažu na palete čime im se
produžuje vrijeme prešanja.
Danas se vrlo često za prešanje koriste bubnjevi koji
Mogu prešati i do 500000 knjižnih araka odjednom, a
promjer bubnja je 2200mm.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PREŠANJE KNJIŽNIH SLOGOVA
Bubnjevi su se nekada upotrebljavali pri izradi novina
u rotacijama a danas se upotrebljavaju i za prešanje
araka.
Osuvremenjivanjem proizvodnje tako prešani knjižni
slogovi se potpuno automatski ulažu u strojeve za
sabiranje primjenom računala.Tako se osigurava visok
stupanj automatizacije, ali i kvaliteta proizvodnje.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PREŠANJE KNJIŽNIH SLOGOVA
Automatska
preša za prešanje
slogova
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PREŠANJE KNJIŽNIH SLOGOVA
Bubnjevi za prešanje
savijenih knjižnih slogova
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PREŠANJE KNJIŽNIH SLOGOVA
Skladište bubnjeva sa
slogovima i transportnim
vodilicama
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
KOEFICIJENT SPREŠANOSTI KNJIŽNIH SLOGOVA
Može se točno izračunati prema formuli
KS =
0,5s n
H
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
KOEFICIJENT SPREŠANOSTI KNJIŽNIH SLOGOVA
Gdje je:
H – visine ne sprešanog sloga
s – broj stranica u jednom slogu
δ – debljina lista
n – broj slogova u jednom složaju
KS – koeficijent sprešanosti
Treba napomenuti da se teoretski može postići
KS =1, no u praksi je on uvijek < 1 i
iznosi od 0,6 do 0,8.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PRORAČUN RADA STROJA ZA SAVIJANJE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STROJA:
Format ulaznih araka [m] (A)
Brzina rada stroja [m/min] (B)
Razmak između araka pri ulaganju u stroj
[5-10 mm] (C)
Broj savijenih araka na sat (D)
D = A/B+C [kom]
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
GREŠKE KOJE SE MOGU JAVITI PRI SAVIJANJU
Pogrešno okrenuti arci pri ulaganju,
Pogrešno odabran raspored savijanja na
stroju,
Savijanje nekoliko araka odjednom,
Nesimetrično savijeni arci,
Pojava “žabica”
Izostanak perforacije iako je ona projektom
predviđena
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
ZADATAK!!!
Izračunati vrijeme potrebno za savijanja naklade, prema normativima:
KA 4str.
80 g/m2
115 g/m2
135 g/m2
150 g/m2
12000 ar/h
11000 ar/h
7000 ar/h
6000 ar/h
KA 8str. (2xkriž.)
10000 ar/h
9000 ar/h
6000 ar/h
5000 ar/h
KA 16 str. (3xkrižno)
8000 ar/h
7000 ar/h
5000 ar/h
4000 ar/h
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Naklada: 1500 kom
Opseg: 320 stranica (1ka= 16 stranica)
Papir: 135 g/m2
Vrijeme savijanja ? 6 sati
1500 kom x (320:16=20 KS) : 5000 ar/h = 6 sati
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
ŠIVANJE (općenito)
Šivenje je postupak kojim spajamo dva ili više jednakih ili
različitih materijala u cjelinu, i to mehanički, pomoću konca,
žice ili taljivih niti.
Koncem šivamo u knjigoveštvu
Žicom šivamo u knjigoveštvu i u proizvodnji ambalaže
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
ŠIVANJE ŽICOM
Šivanjem žicom međusobno spajamo dva ili više materijala
Iz koluta se odreže žica na određenu duljinu, stvara se
spajalica koja se probije kroz materijal i zakreće.
Koristi se plosnata ili okrugla žica koja je izrađena od čelika
(galvanski zaštićenog od korozije)
U knjigoveškoj grafičkoj doradi spajaju se brošure, blokovi i
skripte.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
ŠIVENJE ŽICOM U KNJIGOVEŠTVU
Knjižni slog ili knjižni blok sašiven žicom kroz hrbat
Takav oblik uveza upotrebljava se za izradu opsegom
manjih knjigoveških proizvoda i isključivo s knjižnim
Blokom sabranim slog u slog (ako je više slogova u
Knjižnom bloku). Tako se izrađuju mnogi časopisi,
roto romani, teke i prospekti.
Knjižni se blok šiva na strojevima za šivenje žicom ili
Na linijama koje sabiru knjižni blok i pritom ga odmah
šiju. Takve se linije žargonski zovu PANCER LINIJE.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
PROCES ŠIVANJA ŽICOM
1) Odmatanje žice s koluta i transport do šivaćeg
uređaja
2) Rezanje žice nožem
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje
voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
3) Savijanje žice preko nakovnja u obliku spojnice
4
5) Savijanje krakova spojnice

similar documents