Ekonomik Enstrümanlar Türktay Sempozyumu 2014 Çevko

Report
Ambalaj Atığı Yönetiminde
Ekonomik Enstrümanlar
Ankara Ticaret Odası, Ankara
22.10.2014
Ekonomik Enstrüman Türleri
•
•
•
•
•
•
Eko Vergiler
Satılabilir İzinler
Depozito
Bertaraf Vergi ve Harçları
Teşvik Amaçlı Devlet Yardımları
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Eko Vergiler
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde,
• Çevresel etkileri nedeniyle bazı
malzemelerin kullanımını engellemek,
Uygulanan ülkelerden
örnekler:
Belçika’da özel içecek
ambalajlarına getirilen
vergi, tüketicilerin ithal
ürün kullanımını
arttırmıştır.
• Geri dönüşüm hedefinin
yakalanamaması durumunda cezai
yaptırım olarak,
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımını
teşvik etmek amacıyla
uygulanmaktadır.
Satılabilir İzinler (PRN)
• İngiltere’de uygulanan bir ekonomik
enstrümandır.
• Ambalaj arz zincirindeki her firma,
kendi yükümlülüğünü yerine
getirmek amacıyla belge satın almak
zorundadır. Fazla belgelerin satışı
yapılabilir.
• Fazla belgelerin satışı, geri
dönüşümcülere kapasite arttırma ve
toplamayı destekleme olanağı sağlar.
Satılabilir İzinler
• Sistem, geri kazanıma odaklanarak, toplama konusunu
“piyasa şartları”na bırakmakta, bu nedenle ülke geri kazanım
hedeflerinin tutturulması garanti edilememektedir.
• Maddi kaynakların uzun vadede, altyapı yatırımlarına
aktarılması konusunda yetersiz kalmaktadır.
Depozito
• Tüketiciyi, kullanılmış boş ambalajı
iade etmeye teşvik etmek için, satış
noktasında ambalajlı ürünlerden
depozito ücreti alınması ile uygulanır.
Gönüllü Depozito Sistemleri :
Depozito bedeli, şişe veya paletin
“yerine koyma maliyeti” gibi ticari
kriterlere göre belirlenir. Sanayinin
kontrolü altındadır ve gönüllülük
esasına dayanır.
Depozito
Zorunlu Depozito Sistemleri :
• Yasal düzenlemelere göre satış
noktasında tek yönlü
ambalajlardan depozito ücreti
alınır.
• Depozito bedeli, ambalajın
“yerine koyma maliyeti” ile ilişkili
değildir.
Depozito
• Ambalajların tekrar dolum öncesinde yıkanması
ve temizliği için yüksek yatırım maliyetleri
gerektiren tesis kurma zorunluluğu vardır.
• Ambalajların tekrar doldurulma amacı ile
piyasadan toplanması için ekstra bir yapı
ve organizasyon gerekli olduğu için ilave
nakliye ve işletim maliyetleri oluşmaktadır.
• Geri dönüşüm performansına olumlu katkı
yaptığı yönünde yeterli bulgu edinilememiştir.
( AB Komisyonu’nun hazırlattığı “Perchards Raporu” )
• Zorunlu depozito sistemleri rekabeti bozucu etki yaratmaktadır.
Özellikle İthalatçılar açısından ticaret engeli oluşmaktadır.
Depozito
• Yeni bir toplama sistemi
oluşturulmasını gerektirdiği için,
yakıt tüketimi, trafik yükü, CO2
emisyonunu arttırmaktadır.
• Almanya’da zorunlu depozito
kapsamında toplanan ambalajların
birim maliyeti KAT uygulamasına
göre 3 kat fazladır.
• Tüketiciler açısından fiyat artışına
neden olur.
Bertaraf Vergi ve Harçları
Bertaraf vergileri:
• Çöp depolama sahalarındaki bertaraf işlemi için uygulanan
vergidir.
• Bertaraf vergisi, bertarafı pahalı hale getirerek geri
dönüşümü ve enerji geri kazanımını teşvik etmeyi amaçlar
• Ambalaj atığının geri kazanımını
arttırarak bertarafını azaltmak bir
AB politikası ve Direktif hedefidir.
• Ulusal düzeyde belirlenmektedir.
Bertaraf Vergi ve Harçları
Değişken Harçlar ( Attığınız Kadar Ödeyin )
• Evlerden çıkan atığın hacim ya da
ağırlığına göre değişken ücret alınır.
• Bölgesel, yerel yönetimler düzeyinde
belirlenmektedir.
• Geri dönüşüm sisteminin mevcut
olduğu durumlarda uygulanmalıdır.
Bertaraf Vergileri
• Geniş tabanlı bir vergi olan “bertaraf vergisi”nin, eko
vergilere göre rekabeti bozucu etkisi çok daha azdır.
• “Attığınız Kadar Ödeyin” türündeki değişken harçlar
tüketicileri, ellerindeki geri kazanım imkanlarını daha iyi
kullanmaya sevk eder. ( AB Komisyonu için hazırlanan
Eunomia Raporu – 2001 )
Teşvik Amaçlı Devlet Yardımları
• Enerjiyi verimli kullanan veya çevre
bakımından tercih edilen ürünlere,
vergi indirimleri gibi çeşitli teşvikler
verilebilmektedir.
• Yardımların orantılı ve rekabeti
bozmayacak şekilde yapılması
önemlidir.
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
• Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
(Extended Producer Responsibility)
ürünlerin yaşam döngüsü süresince
oluşan çevreyle ilgili maliyetlerin
ürünlerin pazar fiyatlarına dahil
edilmesini teşvik etmek için
tasarlanmış bir stratejidir.
• Üreticinin bir ürünle ilgili
sorumluluğunu bir ürünün yaşam
döngüsünde tüketiciler sonrası
evreye genişlettiği bir çevre
politikasıdır.
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Yetkilendirilmiş Kuruluş Sistemlerinin Ortak Özellikleri
• Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrılması, geri kazanımı ve
geri dönüşümünün sanayi tarafından finanse edilmesi
• Tüketicilerin yeni davranış biçimi geliştirmesi için iletişim
• Dolumcular, ambalaj üreticileri ve perakendeciler tarafından
kurulması ve işletilmesi
• Devletten ve atık yönetim şirketlerinden bağımsız yapı
• “Üretici Sorumluluğu”nun uygulanması
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Yetkilendirilmiş Kuruluş Sistemlerinin Farklılıkları
• Sorumluluğun ve finansmanın paylaşımı
• Toplama ve geri kazanım sistemleri
• Geri dönüşüm hedefleri
 Her sistem yerel koşulları
dikkate almak zorundadır.
Avrupa’da 27 ülkede uygulanıyor:
Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Almanya, İrlanda,
Lüksemburg, Portekiz, İsveç, Yunanistan, Letonya, Litvanya,
Polonya, Çek Cum., Slovakya, Macaristan, Slovenya, Güney Kıbrıs,
Malta, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Norveç, Finlandiya,
Italya, Sırbistan
Sonuç
•
•
•
•
•
Ekonomik Enstrümanların Değerlendirmesi
ile İlgili Genel Kabul Gören Kriterler
Maliyetler ekonomik ve çevresel faydalarla
orantılı olmalıdır.
Ticarete engel olmamalı ve pazardaki
rekabeti bozmamalıdır.
Malzemeler arasında haksız ayrım
yapmamalıdır.
Teknolojik gelişmeleri engelleyici
olmamalıdır.
Elde edilecek gelirlerin toplanması ve
yönetimi ile ilgili maliyetler, toplam geliri
aşmamalıdır.
Sonuç
• Her bir ekonomik enstrüman bu
kriterlere göre değerlendirilerek ülke
için uygulanabilirliğine karar
verilmelidir.
• Avrupa Birliği ve etkisindeki ülkelerde
en yaygın olarak uygulanan ve geri
kazanım hedeflerine ulaşılmasında en
etkin ve başarılı enstrümanın
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
olduğu görülmektedir.
Referanslar
• EUROPEN Economic Instruments in Packaging and
Packaging Waste Policy- 2007
• T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Ambalaj Komisyonu
Raporu-2009
TEŞEKKÜRLER….

similar documents