Presentatie Auke Jelle Kingma congres clientenraden en

Report
Van inkoop voor de klant naar
zorg voor de klant
De rol van cliëntenraden in het inkoopbeleid
Auke Jelle Kingma
1
3 oktober 2014
• Het kader van de AWBZ en de rol zorgkantoren
• Werkwijze inkoop Achmea, rol clientenraden
• Cliëntenraden bij Talant
• Conclusies
2
Kader : AWBZ  WLZ en WMO
• Publieke verzekering uitgevoerd door zorgverzekeraars.
• Zorgverzekeraars mandateren zorgkantoren voor uitvoering
van de AWBZ voor inwoners in de regio
• Zorgkantoor verantwoordelijk voor toegankelijke, goede en
betaalbare zorg
• Maximale financiële contracteerruimte wordt bepaald door NZa
PGB of
Natura
Cliënt
Zorgkantoor
CIZ
CAK
Zorgaanbieder
3
Belastingdienst
AWBZ
• Bijna 600.000 gebruikers van de AWBZ (2010)
• 40% woont in AWBZ voorziening
• 115.000 persoonsgebonden budget
4
5
6
AWBZ
Functie Zorgkantoor
Uitvoering AWBZ:
• Inkopen zorg in natura (contracteren zorg)
• Informatieverstrekking over AWBZ-zorg
• Zorgtoewijzing
• Uitvoering regeling Persoonsgebonden
Budget
7
Eerdere analyses
• SER advies 2008:
• Betaalbaarheid
• Onvoldoende prikkels voor kwaliteitsverbetering en innovaties
• VWS 2009:
• Versterking positie van de cliënt
8
Toelichting
32 Regio’s
Achmea 6 regio’s
Agis 4 regio’s
Achmea 54 gemeenten
Agis 49 gemeenten
Agis en Achmea
€ 6 miljard
5,4 miljoen inwoners
9
Opdracht zorgkantoren 2014 2015
• Verandering van opdracht voor Wlz; verscherping
doelmatigheid, innovatie en service aan klant
• Opstellen inkoopkader 2015
 Reductie administratieve lasten door uniformering en
vereenvoudiging (inkoopkader)
 Aandacht speerpunten van de Staatssecretaris (kwaliteit,
administratieve lastenverlichting, moeilijk plaatsbaren/meerzorg,
extramuraliseren, innovatie)
 Voor gehandicaptenzorg: meer uniformiteit
10
Inkoopthema’s / Inkoopcriteria
Onder andere:
11
•
Kwaliteit
•
Innovatie
•
Extramuraliseren
•
Moeilijk plaatsbaren
•
Versterken eigen participatie en regie
•
Gezondheid en welbevinden
•
Integrale zorg
•
Doelmatigheid
Inkoop van AWBZ/WLZ zorg
• Grotendeels financieel gedreven
• Prijsprikkels voor zorgaanbieders
• Op kwaliteitsthema’s
• Beinvloed door veel partijen
• Ervaring: 1 of 2 bijeenkomsten met cliëntenorganisaties en
cliëntenraden
• Jaarlijkse bespreking met de zorgaanbieder, soms met
cliëntenraden
• Is er een echte beïnvloedende rol voor
cliëntenraden in de zorginkoop?
12
NZA
VWS
Zorg
aanbieders
Clientenorg.
13
VGN
Inkoop
zorgkantoor
ZN
Clienten
raden?
Voorbeelden
Kwaliteit in de inkoopdocumenten
• Kwaliteit: kwaliteitskader VGN
• Innovatie en best practices: terugkerend thema
• Versterken eigen regie, oa in het ondersteuningsplan
• Vitaliteit en gezondheid
• Integrale zorg
Bij de invulling hiervan ligt een rol voor de cliëntenraden
14
Perspectief zorgaanbieder
Talant
Kerngegevens (2013)
• 3869 cliënten
• 2153 fte (3949 medewerkers)
• 206.016 miljoen omzet
Medezeggenschap: verwantenraden en cliëntenraden
Rol cliëntenraden
• WMCZ als basis
• Dichtbij de zorglevering
• Belangrijke thema’s; voorbeeld: maatregelen over het vervoer,
benoeming nieuwe hoofden
• Maar ook lokale onderwerpen over locaties, dagbesteding etc
• Met een cliëntencoach echte invloed
Rol cliëntenraden in de zorginkoop
• Ga na wat in de inkoopdocumenten staat
(kwaliteitsthema’s)
• Ga na hoe de eigen zorgaanbieder dit uitvoert
• Neem daar een standpunt over in
• Bespreek deze met de eigen zorgaanbieder
• En: bespreek deze actief met het zorgkantoor
• Want: financiële druk neemt toe; en de WLZ eist meer
invloed van cliënten op de zorg
Vragen?

similar documents