presentatie_cie_Ruimte_20_april_2011

Report
Wabo - Wro
•
Wijzigingen raadsvoorstel RV 2011.017
•
•
•
Vertalen categorieën van gevallen zonder verklaring
van geen bedenkingen (vvgb) naar Bussumse maat
Intrekken Exploitatieverordening toegevoegd
Verplicht kostenverhaal toegevoegd
Aanleiding raadsvoorstel
– Invoering (nw.) Wro 1-7-2008
(Wet ruimtelijke ordening)
– Invoering Wabo 1-10-2010
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– Nota Grondbeleid gemeente Bussum 2010
Inhoud presentatie
1.
2.
Afwijken BP met omgevingsvergunning of postzegel BP?
Beleid op de Wabo (vvgb)
--- Vragen en korte pauze ---
3. Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
--- Vragen ---
duidelijkheid initiatiefnemer/burger
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
• Om hoeveel vergunningen gaat het ongeveer? Inschatting.
• Verleende vergunningen per jaar (ca. 500 stuks)
• 50% planologisch afwijken (ca. 250 stuks)
– Binnenplans 
146 stuks
– Buitenplans 
97 stuks
– Postzegel BP 
5 stuks
– Omgevingsvergunning 
2 stuks
• Wabo is nog relatief jong, zeker voor BP afwijkingen.
• Omgevingsvergunningen kunnen meer wordenBeleid
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
Aanvraag in OLO of omgevingsvergunning of verzoek tot vooroverleg
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
Bij omgevingsvergunning (Wabo) 2 procedures:
1. Reguliere procedure (8 weken)
–
–
–
–
–
Voor bouw, sloop, kapvergunning e.d.
Binnenplanse ontheffing van BP (in BP opgenomen)
Buitenplanse ontheffing van BP (kruimellijst, bijv. uitbouwen, bijgebouwen)
Kan zes weken verlengd
Fatale termijn
2. Uitgebreide procedure (26 weken)
–
–
–
–
–
Monumenten, milieu, tijdelijke ontheffing, brandveilig gebruik,
afwijking BP (geen binnen- en buitenplans) vvgb nodig)
Raad geeft ontwerp vvgb af en na zienswijzeperiode definitieve vvgb
Kan zes weken verlengd
Geen fatale termijn
Bij termijnoverschrijding vervallen leges
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
•
Voorontwerp bestemmingsplan
(MC aan raad)
•
Ontwerp bestemmingsplan
(MC aan raad)
•
Bestemmingsplan
(vaststellen door raad)
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
Verschillen tussen omgevingsvergunning en postzegel BP
Aspecten
Uitgebreide procedure
Wabo
Procedure postzegel BP
Duidelijkheid en rechtszekerheid
-
+
Flexibiliteit
-
+
Bredere ruimtelijke afweging
Waarborging ruimtelijke kwaliteit
-
+
kosten voor de aanvrager
+
-
tijdsduur procedure
±
±
Conclusies:
• Voor initiatiefnemer per saldo meer voordelen voor postzegel BP.
• We moeten uitgebreide procedure Wabo bij goede ruimtelijke
onderbouwing in behandeling nemen.
• Erop aansturen om te kiezen voor BP in belang initiatiefnemer.
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
Raadsbesluit 13-11-2008
• besloten bouwplan waarvoor ontheffing
(vm. art. 19, lid 1 en 2 WRO) nodig, geen
projectbesluit maar postzegel BP
Omgevingsvergunning of postzegel BP?
Voorstel:
• In lijn van het raadsbesluit van 13 nov. 2008
• Bouwplannen die alleen met afwijking BP
gerealiseerd kunnen worden, geen uitgebreide
procedure Wabo, maar een postzegel BP
Beleid op de Wabo
• Keuze voor postzegel BP (geen vvgb)
• Stel toch omgevingsvergunning (wel vvgb)
• Mogelijkheid categorieën van gevallen
aanwijzen waarbij geen vvgb nodig is.
• Wij achten dit wenselijk uit oogpunt van:
– Vermindering procedures/ontlasting raad
– Verbetering dienstverlening aan klant
– Vermindering kans mislopen legeskosten door termijnen
Beleid op de Wabo
• Voorstel categorieën
van gevallen zonder vvgb:
– Categorieën met geringe
planologische impact
– Aansluiting zoeken
bij Bussumse plannen
Beleid op de Wabo
Categorie bouwen
Bouwen
De bouw van één woning of een
ander hoofdgebouw tot een
oppervlakte van 400 m2 bvo.
Uitbreiding van een gebouw/woning
over meer dan één verdieping met
een totaal maximaal van 150 m2
bvo.
Voorbeeld
Sloop/nieuwbouw van een villa in de
wijk Het Spiegel.
Uitbreiding van een winkel, kantoor
of woning over meer dan één
verdieping.
Beleid op de Wabo
Categorie verbouwen
Verbouwen
Voorbeeld
Verbouwing gebouw(en) naar
wonen met max. één woning tot
totaal 400 m2 bvo.
Verbouw van kerk aan de
Iepenlaan 6 tot woning.
Verbouwing gebouw(en) naar
detailhandel, dienstverlening,
kantoor, of maatschappelijke
voorzieningen, tot totaal 400 m2
bvo.
Verbouw van woonvilla Brediusweg
35 tot kinderdagverblijf.
Beleid op de Wabo
Categorie openbare ruimte
Openbare ruimte
De aanleg van nieuwe en
aanpassing van bestaande lokale
verkeers-, water- en
groenvoorzieningen voor zover
passend in bestaand gemeentelijk
beleid.
Voorbeeld
Aanpassing rotonde BrinklaanPrinsenstraat.
Beleid op de Wabo
Categorie procedureel
Procedureel
Toelichting
Indien de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage heeft gelegen
en geen zienswijzen zijn ingediend, is
geen definitieve verklaring van geen
bedenkingen vereist.
Als geen zienswijzen zijn ingediend, is
het niet nodig om de raad nog de
definitieve vvgb te laten afgeven
omdat de positieve grondhouding niet
wijzigt.
Beleid op de Wabo
• categorieën zonder vvgb tijdwinst 5 à 6 weken
• Ambtelijke begeleidingskosten gereduceerd
• Check op voldoende gegevens aanvraag OV
delegeren aan B&W
• Niet in behandeling nemen aanvraag OV als
project niet in belang is van goede ruimtelijke
ordening delegeren aan B&W
vragen en pauze
Einde eerste deel
Vragen?
--- korte pauze ---
Inhoud presentatie
1.
2.
Afwijken BP met omgevingsvergunning of postzegel BP?
Beleid op de Wabo (vvgb)
--- Vragen en korte pauze ---
3. Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
--- Vragen ---
duidelijkheid initiatiefnemer/burger
Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
•
•
•
•
•
Exploitatieverordening 1970 Bussum
Geen wettelijke basis in nw. Wro
In nw. Wro verplicht kostenverhaal
Advies VNG verordening intrekken
Voorstel advies VNG opvolgen
Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
• Geen publieke middelen voor private doelen
• B&W verhalen de kosten verbonden aan exploitatie van gronden
voor een bouwplan
• Nota grondbeleid Bussum faciliterend grondbeleid
• Privaatrechtelijke afspraken met initiatiefnemer (anterieure ovk)
• Gemeente faciliterend, toetsend en regievoerend
• Opnemen anterieure overeenkomst in VO-fase of voorontwerp BP
Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
Te verhalen kosten op initiatiefnemer in anterieure overeenkomst:
Externe kosten
–
–
–
–
Opstellen bestemmingsplan incl. onderzoeken
(initiatiefnemer is opdrachtgever en betaalt)
Planschade (planschadeovereenkomst)
Quickscan (bijvoorbeeld check op financiële haalbaarheid)
Juridische bijstand procedure Raad van State
Interne kosten
–
–
Gemeentelijke begeleidingskosten
Inrichten openbare ruimte (voorbeeld Winkelcentrum Koekoeklaan)
Exploitatieverordening en verplicht kostenverhaal
• Procedure en voorwaarden bouwinitiatieven in
één document gezet.
• Deze aangepaste en verbeterde werkwijze op
www.bussum.nl dossier ”bouwinitiatieven”
Einde tweede deel
Vragen?
Bedankt voor
de aandacht!

similar documents