aselsan`da enerji yönetimi

Report
ASELSAN’DA
VERİMLİLİK YÖNETİMİ
Tuncay İBİŞ
ASELSAN A.Ş.
Enerji Yöneticisi
Tesisler ve Destek Hizmetleri Direktörü
ASELSAN’DA
VERİMLİLİK YÖNETİMİ
ÜRETİM
365 GÜN / 24 SAAT
KESİNTİSİZ
DESTEK
22
ASELSAN’da uygulanabilir alanlarda;
 Sürekli İyileştirme (KAIZEN),
 5S,
 6 Sigma,
 Değer Akış Haritalama, vb.
Yalın Yönetim teknikleri kullanılmaktadır.
3
Böylece;
 Değer katmayan işlem ve israflar minimum düzeyde
tutulmakta,
 Ara-stok
maliyeti ile toplam üretim zamanı
azaltılmakta,
 Planlanan tarihlere tam uyum sağlanmakta,
 Üretim için gerekli işletme maliyetleri ve üretim
sonucunda ortaya çıkan fire miktarında azalma,
meydana gelmektedir.
4
üretimin ihtiyaç duyduğu altyapı
hizmetini kesintisiz, daha hızlı ve etkin olarak
karşılayabilmek için intranet (iç ağ) üzerinde “Yardım
Masası” oluşturulmuştur.
 Sürdürülebilir
5
 Sürdürülebilir üretime
destek
verirken,
çevreye, iş sağlığı ve
güvenliği ile enerjinin
verimli kullanımına da
önem verilmektedir.
6
 Merkezi
iklimlendirme sistemlerinin kontrolünde Bina
Otomasyonu kullanılarak ortamlarda uygun koşullar
sağlanmakta, çıkabilecek sorunlara anında müdahale
edilmektedir.
 PID kontrol ile oransal ve bütünsel bir yaklaşım mantığı
kullanılarak mahal şartlandırması yapılmaktadır.
7
7
Yeni yatırımlarda; cihaz seçimleri
kurulumları titizlikle yapılmaktadır.
ve
sistem
Enerji tüketimleri düşük,
teknolojik, otomatik kontrollü
ve çevre dostu cihazlar
insan
hata
faktörü,
çevreye
zarar
enerjinin
verimli
şekilde
kullanımı
8
88
 Isı merkezinde ve kalorifer hatlarında kullanılan
sirkülasyon pompaları; düşük motor gücü ile aynı işi
yapabilen EFF1 sınıfı daha verimli pompalarla
değiştirilmiştir.
elektrik enerjisi
tüketimi *
yaklaşık
%50
tasarruf
*: ısıtma yapılan aylarda
9
kalorifer hatları yenilenmiş, hatlarda hiç
boşaltılmayan özel sıvılar ile, ısı kaybını minimize
eden kompozit boru kullanımına ve izolasyona
önem verilmiştir.
 Eski
%30 oranında ısı kaybı engellenmiştir
10
10
 Fosil yakıtlar içerisinde; çevreyi kirletmeyen,
daha az CO2 açığa çıkaran, doğalgaz
kullanılmaktadır.
 Kazan işletmesinde kullanılan yakma yönetim
sistemi sayesinde kazan verimlilikleri % 94-95
civarındadır.
11
 Test cihazlarının soğutma ihtiyacı, soğutma kulesi
kullanılarak; 6 saatte harcanan su miktarı;
120 m3’den 1m3’e düşmüştür.
 Sistem yaklaşık 1 ay içerisinde kendini amorti
etmiştir.
Basit ve düşük
maliyetli bir
sistem
Doğal
kaynak
tüketimi
Atık su
deşarjı
12
12
 Basınçlı
hava
üretiminde
kullanılan kompresörlerden ısı
geri kazanımı sağlanmıştır.
 Kazanılan ısı;
 Kış aylarında binalarda
ısıtma,
 yaz aylarında sıcak su,
elde etmek için
kullanılmaktadır.
Doğal kaynak
tüketimi
(55.000 m3/yıl
doğalgaz)
atık ısının geri
dönüşümü
13
13
 Merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırmada kullanılan
cihazlar karışım havalı seçilerek, hem çalışma
ortamlarında
olması
gereken
oksijen
miktarları
standartlara uygun bir şekilde ayarlanmakta, hem de
cihazların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.
Bu sayede; yazın
soğutulan hacimlerden
emilen soğuk hava, kışın
da ısıtılan hacimlerden
emilen sıcak hava
Soğutmadaki
ısı geri
kazanımı
%35
Isıtmadaki
ısı geri
kazanımı
%50
14
14
basınçlı hava sağlayan kompresörlerin
motorlarında frekans invertörlü cihazlar kullanılarak;
kapasite ihtiyacına yönelik bir işletme sağlanmaktadır.
Dolayısı ile; hava ihtiyacının az olduğu gece saatleri
ve hafta sonlarında; otomatik kontroller sayesinde,
cihaz kendini kısarak düşük devirde çalışmaktadır.
 Merkezi
Elektrik tüketiminde yaklaşık
% 20 tasarruf sağlanmaktadır.
Amorti süresi: 3 yıl
15
15
 Kestirimci bakım (predictive maintenance) ile tesisin
çeşitli yerlerindeki pompa ve motorlardan ölçümler
alınarak, analizler yapılmıştır. Arızalı rulmanlar, eski
tip pompalardaki kaplin, balans, vb. arızalar tespit
ve müdahale edilmekte, böylece; cihazların
sürekliliği sağlanmaktadır.
16
16
genelinde sensörlü musluk sayısı
artırılmış ve musluk uçlarına tasarruf başlıkları
takılmıştır.
 ASELSAN
5 lt/dk akan suyun
miktarı 1,5 lt/dk’ya
düşürülmüştür.
Su tasarrufu
2.000 m3/yıl
17
17
 SCADA (Supervisory Control
and
Data
Acquisition/
Kapsamlı ve Entegre Veri
Tabanlı Kontrol ve Gözetleme)
Sistemi
sayesinde
trafo,
jeneratör ve KGK’lara ait
elektriksel değerler uzaktan
izlenmekte ve kayıt altına
alınarak,
geçmiş
raporlar
incelenebilmektedir. Bu sayede
çok pahalı kaynaklar daha
verimli
bir
şekilde
kullanılmaktadır.
 Yeni yapılan binalar da SCADA
sistemine entegre edilmektedir.
18
18
Aydınlatmada tasarruflu, çevre dostu ürünler tercih
edilmektedir.
 Çevre aydınlatmada; SOX 90 sodyum buharlı
ampullü armatürler,
 Hol tarzı geniş ve yüksek tavanlı alanlarda;
2x36, 2x58, 2x80W floresanlı armatürler,
 Ofis alanlarında; 4x18W ve 4x14W floresanlı
armatürler kullanılmaktadır.
19
19
 Aydınlatmada
manyetik balast yerine
elektronik balast kullanılmaktadır.
%30 oranında elektrik
tasarrufu sağlanmıştır.
20
20
 Özel alanlarda daha
önce uygulanmış
olan yüksek elektrik
enerjisi tüketen
halojen lambalar;
led’li ürünler ile
değiştirilmiştir.
%90 oranında elektrik
tasarrufu sağlanmıştır.
21
21
Çevre aydınlatmada led’li ürün
kullanımı ile ilgili deneme
çalışmaları devam etmektedir.
 SOX 90 ampuller ile elde edilen
aydınlık düzeyi; henüz led’li
ürünlerde elde edilememiştir.
 Aydınlatma şiddeti, yapılan dış
ortam aydınlatma ölçümleri ile
takip edilmektedir.

22
22
kullanım alanlarının aydınlatmasında tasarruf
sağlamak amacıyla hareket sensörleri kullanımı ile;
elektrik
enerjisinden
yaklaşık
%75
tasarruf
sağlanmaktadır.
 Otopark aydınlatması, bahçe, çevre ve dış cephe
aydınlatma sistemlerinde fotosel ve ayarlı zaman saati
kullanımı ile; elektrik enerjisinden yaklaşık %65 tasarruf
sağlanmaktadır.
 Ortak
23
23
 Geniş
mahallerde
aydınlatma
kontrolü
mümkün
olduğunca
bölgelere
ayrılarak
yapılmaktadır (Zone/Hücre Kontrol).
 Bu sayede; o mahalde sadece çalışma olan
bölgenin aydınlatma üniteleri bağımsız olarak
kontrol edilebilmektedir.
24
24
 Güç altyapısını oluşturan trafo, jeneratör ve KGK’lar
yedekli olarak kurulmuş olup; herhangi bir arıza
durumunda devreye girmek üzere Kuplaj Sistemi
kurulmuştur.
 Dolayısı ile kaynak kullanımı verimli bir şekilde
sağlanmaktadır.
25
25
bulunan yağlı tip trafolar, yenileme ve
modernizasyon çalışmaları kapsamında kuru tip trafolar ile
değiştirilmektedir.
 Tesiste
Trafolardaki
ısı kayıpları
Verim
Aynı zamanda yağlı tip trafodaki
bazı risklerin olmaması; çevre
ve iş sağlığı güvenliği açısından
da avantaj sağlamaktadır.
26
26
 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi’nin yeni ve
eski donanımların toplam 5 yıllık sahip olma
değerleri incelenmiş ve eski donanımların yenileri
ile değiştirilmesine karar verilmiştir.


5 yıllık elektrik tüketim maliyeti*
Yeni donanımın +2 yıllık bakım bedeli
*: Eski donanımların 5 yıllık elektrik tüketim maliyeti, yeni donanımların
5 yıllık elektrik tüketim maliyetinin 13 katıdır.
27
SONUÇ
 Yerleşkedeki tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu/duyacağı
altyapı ve destek hizmetlerinin, süreklilik arz edecek
bir şekilde;
 zamanında,
 kesintisiz,
 istenen kalite standartlarında,
karşılanmasına devam edilmesi ile; verimliliğe de
katkı sağlanmış olacaktır.
28
28

similar documents