halılalıs-euas

Report
1998 – 2007 Yılları Türkiye Elektrik Sistemi
Gerçekleşen Puant ve Enerji Talebi
PUANT
GÜÇ
TALEBİ
(MW)
ARTIŞ
(%)
ENERJİ
TALEBİ
(GWh)
ARTIŞ
(%)
1998
17799
5,2
114023
8,1
1999
18938
6,4
118485
3,9
2000
19390
2,4
128276
8,3
2001
19612
1,1
126871
-1,1
2002
21006
7,1
132553
4,5
2003
21729
3,4
141151
6,5
2004
23485
8,1
150018
6,3
2005
25174
7,2
160794
7,2
2006
27594
9,6
174637
8,6
2007
29249
6,0
190000
8,8
Talep Tahmini
(“Baz” Senaryo)
ENERJİ TALEBİ
PUANT TALEP
YIL
MW
Artış (%)
GWh
Artış (%)
2008
32478
204000
2009
35053
7,9
219013
7,4
2010
37832
7,9
236182
7,8
2011
40716
7,6
253837
7,5
2012
43819
7,6
272812
7,5
2013
47159
7,6
293205
7,5
2014
50753
7,6
315123
7,5
2015
54622
7,6
338679
7,5
2016
58560
7,2
363695
7,4
2017
62782
7,2
390559
7,4
Talep Tahmini
(“Baz” Senaryo)
ENERJİ TALEBİ
PUANT TALEP
YIL
MW
Artış (%)
GWh
Artış (%)
2008
30517
4,3
198015
4,2
2009
29870
-2,1
193323
-2,4
2011
40716
7,6
253837
7,5
2012
43819
7,6
272812
7,5
2013
47159
7,6
293205
7,5
2014
50753
7,6
315123
7,5
2015
54622
7,6
338679
7,5
2016
58560
7,2
363695
7,4
2017
62782
7,2
390559
7,4
2010
Mevcut Santralların 2010 Yılı Kurulu Güç Dağılımı
KURULU
GÜÇ MW
EÜAŞ SANTRALLARI
EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK
SANTRALLARI
İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN
SANTRALLAR
MOBİL SANTRALLAR
YAP İŞLET SANTRALLARI
YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI
SERBEST ÜRETİM ŞİRKET
SANTRALLARI
OTOPRODÜKTÖR SANTRALLAR
TÜRKİYE TOPLAM KURULU GÜÇ
TERMİK
HİDROLİK
TERMİK
TERMİK
HİDROLİK
TERMİK
TERMİK
TERMİK
RÜZGAR
HİDROLİK
TERMİK
RÜZGAR
HİDROLİK
TERMİK
RÜZGAR
HİDROLİK
TERMİK
RÜZGAR
HİDROLİK
8.690,9
11.677.9
3.834,0
620,0
30,1
262,7
6.101,8
1.449,6
17,4
982,0
7.470.6
1.184.0
2.023.4
2.598.8
1,2
544.2
31.028.4
1.202.6
15.248.0
TOPLAM
GÜÇ MW
20.369
3.834
650
263
6.102
2.439
10.772
3.144
47.573
SONUÇ VE ÖNERİLER
•2010 yılı sonunda işletmede olan üretim tesislerinden oluşan mevcut
elektrik enerjisi üretim sistemimize ilaveten yapılacak olan Lisans almış
projeler ve İnşa halindeki projeler olmak üzere yeni üretim tesislerinin ilave
edilmesi ile proje üretim kapasitelerine göre 2018 yılından, güvenilir üretim
kapasitelerine göre ise 2014 yılından itibaren öngörülen elektrik enerjisi
talebinin karşılanamayacağı hesaplanmıştır.
Kapasite projeksiyon çalışmasında belirtilen kabullerden herhangi birinin farklı
gerçekleşmesi bu raporda hesaplanan sonuçları etkileyecektir ve bu durumda
talebin karşılanamayan yılları değişebilecektir.
•Elektrik sistem işletmeciliğinde ;
•Talebin tahmin edildiği gibi gerçekleşmemesi,
•Hidrolik santrallara gelen su miktarının tahmin edildiği gibi gelmemesi,
•Yakıt arzında ve kalitesinde kısıtlarla karşılaşılabileceği,
•Santrallarda uzun süreli arızaların olabileceği,
tesis halindeki ve lisans almış santralların öngörülen tarihlerde işletmeye
giremeyeceği dikkate alındığında, güvenilir elektrik enerjisi sistemlerinde birincil
kaynak türlerine göre belirli oranlarda güç ve enerji yedeği bulundurulması bir
zorunluluktur. Bu nedenle arz ve talep başa baş olmadan önce üretim sisteminin
yedekli olarak işletilmesi için yatırım tesislerinin inşaat süreleri de göz önüne alınarak
gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
Birincil kaynak dağılımında, ilave yeni kapasite miktarının termik santrallarla
yoğunlaşması ile sisteme ilave edilecek kapasite miktarı azalmakta, hidrolik ve
rüzgar santrallarının yoğunlaşması ile ise sisteme ilave edilecek kapasite miktarı
artmaktadır. Sisteme ilave edilecek yeni kapasite miktarı hususunda bir karar ve
politika belirlenirken bu özelliğin dikkate alınması göz ardı edilmemelidir.
Üretim tesislerinin yakıt cinsi ve işletmeye giriş yılı itibariyle yatırım
kararlarının yatırımcı tarafından verildiği bir piyasa yapısında özellikle elektrik
enerjisi talebinin ortalama %8 gibi önemli bir artış oranı ile artmasının
beklendiği bir elektrik sisteminde ülke talebinin güvenilir bir yedekle
karşılanması için gerekli üretimin birincil kaynak dağılım politikaları açısından
uygunluğunun takip edilmesi arz güvenliği açısından önemli bir husustur.
Ayrıca talebin önemli bir artış oranı ile gelişmesinin beklendiği bir piyasada
lisans alan, lisans almak için başvuruda bulunan üretim tesislerinin taahhüt
ettikleri tarihte gerçekleşmelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması yine
arz güvenliği açısından önemlidir.
Santrallara üretim önceliği ya da imtiyazlı haklar verilirken toplam elektrik enerjisi
talebi miktarı ile yıl içinde elektrik tüketim seviyelerini gösteren yük profili göz
önünde bulundurulmalıdır. En azından öncelik verilmiş toplam kurulu kapasite
miktarının baz yük seviyesinden daha yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.
Özellikle son yıllarda yaz puantının yıllık puanttan daha hızlı arttığı ve aralarındaki
farkın kapanmaya başladığı göz önüne alınırsa, bu durumun sebep ve etkilerinin
Talep Tarafı Yönetimi çalışmalarında ihmal edilmemesi gereken temel unsurlardan
biri olabileceği unutulmamalıdır.
SONUÇ
• YEDEK İHTİYACI
–
TALEBİN BEKLENDİĞİ GİBİ GERÇEKLEŞMEMESİ
–
SU GELİRLERİNİN BEKLENDİĞİ GİBİ GERÇEKLEŞMEMESİ
–
YAKIT ARZI VE KALİTESİNDE KISITLAR
–
UZUN SÜRELİ SANTRAL ARIZALARI
–
OTOPRODÜKTÖR VE MOBİL SANTRALLARIN ÇALIŞMA DURUMLARI
• YENİ İLAVE KAPASİTESİNDE, ETKB POLİTİKA VE PRENSİPLERİNİN YANSITILDIĞI
ÜRETİM PLANLAMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI DİKKATE ALINMIŞTIR.
• YENİ KAPASİTE İLAVESİNDE TERMİK-HİDROLİK DAĞILIM ÖNEMLİDİR.
–
TERMİK SANTRALLAR YILDA 6500-7000 SAAT
–
HİDROELEKTRİK SANTRALLARDA YILLIK 3500-4000 SAAT
–
RÜZGAR SANTRALLARINDA YILLIK 1500-2000 SAAT
TAM KAPASİTE EŞDEĞERİ ÇALIŞMA SÜRELERİ.
SONUÇ
• TERMİK-HİDROLİK DAĞILIMA GÖRE İLAVE KAPASİTE MİKTARI
DEĞİŞMEKTEDİR
–
YENİ KAPASİTE İLAVESİ TERMİK OLMASI DURUMUNDA HES VEYA RÜZGARA GÖRE DAHA AZ OLACAKTIR
• BU ÇALIŞMA İÇİN BELİRLENEN KABULLERİN GERÇEKLEŞİP
GERÇEKLEŞMEMESİ ARZ GÜVENLİĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ
DOĞRUDAN ETKİLEYECEKTİR.
– OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI KENDİ İHTİYAÇLARI VEYA KENDİ MÜŞTERİLERİ İÇİN ÜRETİM
YAPTIĞINDAN ÜRETİM MİKTARLARI YILLARA GÖRE DEĞİŞEBİLECEKTİR. ÜRETİMLERİNİN
AZALMASI DURUMUNDA ARZ AÇIĞININ ÖNE GELMESİNE NEDEN OLABİLECEKLERDİR.
– DOĞAL GAZ YAKITLI MEVCUT SANTRALLARIN ÜRETİM KAPASİTESİ YAKLAŞIK 100 Milyar kWh
OLUP DOĞAL GAZ ARZ İMKANLARI ARTIRILMADIĞI (ÖRNEĞİN DOĞAL GAZ DEPOLANMASI)
TAKDİRDE ARZ AÇIĞI ÖNE GELEBİLECEKTİR.
– DSİ TARAFINDAN YAPIMI DEVAM EDEN HİDROELEKTRİK SANTRALLARIN ÖNGÖRÜLEN
TARİHLERDEN SONRA İŞLETMEYE ALINMASI DURUMUNDA ARZ AÇIĞI ÖNE GELEBİLECEKTİR.
SONUÇ
• PUANT TALEBİN KARŞILANMASINDA KURULU GÜÇ DİKKATE
ALINMAKTADIR.
– HİDROELEKTRİK SANTRALLARDA BARAJDAKİ SU SEVİYESİ
– TERMİK SANTRALLARIN YAKIT KALİTESİ
– DOĞAL GAZ SANTRALLARININ ISO KOŞULLARINA UYGUN ÇALIŞMASI
– BAZI OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARININ MEVSİMLİK OLARAK ÇALIŞMALARI
– KANAL TİPİ HES’LARIN SU GELİRLERİ
SANTRALLARIN ÇIKIŞ GÜÇLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN PUANT TALEBİN
GERÇEKLEŞME ZAMANINDA ALINABİLİR GÜÇ
DEĞİŞEBİLMEKTEDİR.
Tüketim Tarafının Piyasaya Katılması
Nedir?
Normal Talep
1400
1200
1000
MW
• Piyasa fiyatlarında meydana
gelen/gelebilecek değişikliğe
tüketim tarafının karşılık/tepki
verebilmesidir.
Yük Atma
1600
800
600
400
– Talep Azaltma (Yük atma),
– Yük Kaydırma (Örneğin,
Puant’tan Gece’ye),
– Kaynak Değiştirme (Alternatif
yakıt ve/veya kendi üretimi)
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Saat (24 Saat))
Normal Talep
1600
Yük Kaydırma
1400
1200
1000
MW
• Talebin, piyasa fiyatına tepkisi
“elastisite” ile ölçülür.
800
600
400
200
0
1 2 3
4
5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Saat(24 Saat)
15
Tüketim Tarafından Kimler Piyasaya
Katılabilir?
Potansiyel Tüketim Tarafı Katılımcıları:
– Elektriğin yoğun kullanıldığı sanayiler
• Ark Ocakları
• Kimya Endüstrileri
–
–
–
–
–
–
16
Toptancılar
Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grup Tüketim Tesisleri
Organize Sanayi Bölgeleri
Siteler ve Lojmanlar
Perakendeciler
Belediyeler
Tüketim Tarafının Piyasaya Katılmasının
Yararı
D1 – Elastik Olmayan Tüketim
YTL/MWh
$/M W h
D2 – Elastik Tüketim
60
55
F1 – Elastik Olmayan Marjinal Fiyat
50
F2 - Elastik Marjinal Fiyat
45
40
35
30
25
20
15
10
5
MW
200
17
400
600
800
1 .0 0 0
1 .2 0 0
1 .4 0 0
1 .6 0 0
1 .8 0 0
2 .0 0 0
2 .2 0 0
2 .4 0 0
2 .6 0 0
Tüketim Tarafının Piyasaya Katılmasının
Yararı
D 1 – E la s tik O lm a y a n
T ü k e tim
$/M W h
D 2 – E la s tik T ü k e tim
60
55
F 1 – E la s tik O lm a y a n M a rjin a l F iy a t
50
F 2 - E la s tik M a rjin a l F iy a t
45
40
35
30
25
20
15
10
5
MW
200
400
600
800
1 .0 0 0
1 .2 0 0
1 .4 0 0
1 .6 0 0
1 .8 0 0
2 .0 0 0
2 .2 0 0
2 .4 0 0
2 .6 0 0
2002 yılında PJM, ABD piyasasında tüketim tarafı katılımı saatlik fiyatları %12’den
fazla düşürmüştür.
 Kaliforniya krizi esnasında tüketim tarafının zamanında %5 oranında tüketimini
azaltarak piyasaya katılmış olsaydı en yüksek toptan satış fiyatını %50 oranında
düşürebilirdi.
 Perakende tarafındaki 10%’luk yük azalması 1998/99’da ABD Midwest’te yaşanan
aşırı fiyat yükselmesini %60 oranında önleyebilirdi.

Kaynak: IEA (Uluslarası Enerji Ajansı)
18
Tüketim Tarafının Piyasaya Katılmasının
Yararı
Balancearz
supply
Piyasadaki
ve
& demand in
talebin
markets
dengelenmesi
Effic
r
ives fo
Incent tments
ves
new in
ienc
y
Platform
of flexibility
from
Tüketim
Tarafının Katılımının
Getirdiği
Demand Response
Esneklikler
Platform of
Sınır Ticaretinin
flexibility from
Getirdiği
International
Esneklikler
Trade
Platform of
flexibility
Sınır
Ticaretininfrom
Getirdiği
Esneklikler
International
Trade
19
Talep Elastisitesi (Esnekliği) Nasıl
Sağlanır?
Piyasa katılımcısının fiyatlara tepkisi için zamanlama önemlidir
Zaman
Gün öncesi
• Gerçekday
zaman için fiziksel
planlamanın
ahead optimizasyonu
• Fiyata bağlı planlama yapılır
Saatler öncesi
• optimizasyon tamamlandı
• arta kalanlar satılır
• yüksek fiyat volatilite
Dakikalar öncesi
Gün Öncesi Piyasası talep
esnekliğini sağlamak için önemli
bir araçtır.
20
• çok yüksek fiyat volatilite
Gerçek zaman
• ticari işlem yok
Tüketim Tarafını Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
21
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
22
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
23
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
24
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
25
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
26
Tüketim Tarafı Piyasaya Nasıl
Katabiliriz?
Piyasaya Katılım Şekli
Nasıl?
1. Fiyata Bağlı Yük Yönetimi
Tüketiciler elektrik fiyat sinyaline göre hareket eder:
Tüketimlerini fiyatın yüksek olduğu saatlerden (puant)
fiyatın düşük olduğu saatlere (gece) kaydırabilir.
2. Zorunlu Kesilebilir Yük
Acil durumlarda tüketiciler zorunlu olarak tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz tarifeden
yararlanır.
3. Ticari Kesilebilir Yük
Sistem İşletmecisinden gelen talimatlar doğrultusunda
ticari olarak katılmak isteyen tüketiciler tüketimlerini
azaltır veya tamamen keser. Karşılığında ucuz, ama
zorunlu hizmetten daha pahalı olan tarifeden yararlanır.
4. Tüketim Tarafının Gün Öncesi
Piyasasına Katılımı
Tüketiciler kendi belirledikleri bir fiyata karşılık
tüketimlerini azaltabileceklerini Piyasa İşletmecine veya
tedarikçisine teklif olarak sunarlar.
5. Talep Kontrol (Doğrudan Yük
Kontrol)
Sistem İşletmecisi veya tedarikçi, tüketicinin elektrik
tedariğini doğrudan kontrol eder. Tüketici, elektrik
kesintileri karşılığında ucuz tarifeden yararlanır.
27
Sonuç olarak ...
• Arz sıkışması durumunda tüketim tarafının piyasaya
katılması piyasa verimliliğini arttıracaktır.
• Altyapının daha verimli kullanımı, son tüketici
fiyatlarının düşmesi, arz güvenliğinin artması ve daha az
kısıtlı piyasalar için tüketim tarafının piyasaya katılımı
önemli bir kaynaktır.
• Tüketim tarafının eşit ve verimli bir şekilde piyasaya
katılması için piyasa tasarımı ve düzenleme politikaları
önem arz etmektedir.
• Teknik ve teknolojik altıyapının (sayaç, uzaktan okuma
vs.) yeterli bir seviyede olması tüketim tarafının
piyasaya katılması için ön koşuldur.
28
TEŞEKKÜRLER

similar documents