WOLONTARIAT_prezentacja

Report
Jak zachęcac i motywowac do działania?
Współczesny wolontariat.
Szkolenie dla liderów wolontariatu
Olkusz 07 – 08.11.2014 r..








Rys historyczny - jak to jest w niektórych krajach
europejskich i w USA?
Dane na temat wolontariatu w Polsce.
Definicje : wolontariatu, pracy wolontarystycznej i
wolontariusza.
Rodzaje wolontariatu.
Motywacja i cechy wolontariusza.
Prawa i obowiązki wolontariusza.
Młodzieżowe KlubyWolontariusza:cele,założenia,standardy.
Dobre praktyki Zamojskiego Centrum Wolontariatu.
Cechy lidera. Rola lidera w grupie.
Obszary aktywności
wolontariuszy:
1.
2.
3.
4.
5.
Działalność sportowa - 30%
Działalność społeczna - 25%
Praca z młodzieżą - 25%
Działalność religijna - 23%
Praca z osobami starszymi - 11%
Dane dotyczące wolontariatu
w Polsce
- systematyczny wzrost liczby wolontariuszy
2001
2002
2003
2004
2005
r.
r.
r.
r.
r.
- 10% dorosłych Polaków
- 11,1%
- 17,7%
- 18,3%
– 23,2%
- ponad 5 ml dorosłych Polaków poświęca
swój czas na rzecz organizacji i ruchów
społecznych,
Wolontariat w Polsce
2006 r. – 21,6%
2007 r. – 13,2%
2008 r. – 11%
2009 r. – 10%
2013 r. – 11,5%
Po apogeum w roku 2005 (23,2% dorosłych
Polaków angażowało się w wolontariat) liczba
wolontariuszy wyraźnie spada.
Przyczyny: emigracja zarobkowa, mała świadomość
tego, czym jest wolontariat.
DEFINICJA
 WOLONTARIAT
jest to
działanie świadome, dobrowolne,
bez wynagrodzenia na rzecz
ludzi, zwierząt, środowiska
wykraczające poza związki
rodzinne.
Wolontariat służy :





wzajemnej pomocy,
aktywnemu rozwiązywaniu problemów
lokalnych,
prowadzeniu działalności humanitarnej,
rozwijaniu własnych zainteresowań,
poznawaniu świata,
zdobywaniu doświadczeń w różnych
dziedzinach życia.
Cechy wyróżniające działalność
wolontarystyczną
1.
2.
3.
4.
5.
Dobrowolność.
Bez wynagrodzenia.
Pomocniczość.
Niekonwencjonalne podejście.
Misja.
WOLONTARIUSZ - inaczej
Inne nazwy wolontariusza -synonimy :
- ochotnik, społecznik, pasjonat, filantrop,
dobroczyńca,entuzjasta, „wrażliwiec”,
aktywista,ale też naiwniak,
frajer,marzyciel,wariat.....
 Cechy personalne:
- wiek -niepełnoletni wolontariusze muszą
mieć zgodę rodzica lub opiekuna

Gdzie mogą pracować
wolontariusze?
- organizacje pozarządowe, ośrodki
pomocy społecznej, placówki kulturalne,
szkoły, przedszkola, szpitale,
specjalistyczne placówki np.dla osób
niepełnosprawnych, urzędy administracji
państwowej i samorządowej, za
wyjątkiem tych, które prowadzą
działalność gospodarczą.
Gdzie nie mogą pracować
wolontariusze ?
- W podmiotach komercyjnych,
-bezpośrednio u osób
prywatnych.
Co każdy WOLONTARIUSZ
wiedzieć powinien ?

Rodzaje wolontariatu :
1. Ze względu na rodzaj świadczenia :
a. indywidualnie
b. grupowo
2. Ze względu na miejsce świadczenia:
a. w kraju
b. zagranicą - wolontariat
międzynarodowy
Rodzaje wolontariatu
3. Ze względu na czas trwania :
a. DŁUGOTERMINOWY - Stały
b. KRÓTKOTERMINOWY :
- okresowy
- jednorazowy :
* specjalny przypadek (KATAKLIZM)
* specjalna osoba ( lekarz, prawnik itp.)
* zadania specjalne (impreza, akcja)
Motywacja i cechy wolontariusza.
Dlaczego chcemy być
wolontariuszami ?
Chcąc zostać wolontariuszami musimy
poznać i zrozumieć pobudki, które nami
kierują.
Ludzie są wolontariuszami z różnych
powodów -zaspakajają w ten sposób
określone potrzeby.
Piramida Abrahama Maslowa
PIRAMIDA
I. POTRZEBY BYTOWE
II. POTRZEBY
BEZPIECZEŃSTWA
III. POTRZEBY SPOŁECZNE
IV. POTRZEBY
SAMOAKCEPTACJI
V. POTRZEBY
SAMOREALIZACJI
V
IV
III
II
I
Piramida Maslowa
I. poziom - potrzeby bytowe (fizjologiczne:
pożywienie, dach nad głową, ciepło itp.)
II. poziom - potrzeby bezpieczeństwa - ochrona
przed zagrożeniami
III. poziom- potrzeby społeczne : przyjaźń,
akceptacja
IV. poziom - potrzeba samoakceptacji-pozytywnej
samooceny
V. poziom - potrzeba samorealizacji - szacunek
dla samego siebie, rozwój osobowości, realizacja
własnych możliwości.
Żeby zaspokoic potrzeby poziomu V – trzeba mieć zaspokojone
(przynajmniej) potrzeby poziomu I i II.
Motywacja i cechy wolontariusza.
Dlaczego chcemy być
wolontariuszami ?
1.Chęć niesienia pomocy potrzebującym - 61%
2. Zdobywanie nowych umiejętności - 46%
3. Sprawdzenie swoich predyspozycji - 40%
4. Chęć poczucia się potrzebnym - 39%
5. Konfrontacja z prawdziwymi problemami - 31%
6. Nadmiar wolnego czasu - 28%
7. Poznawanie nowych ludzi - 25%
8. Powody religijne - 10%
9. Zaangażowanie się w specjalną sprawę - 8%
Cechy wolontariusza:
1.Silna motywacja.
2.Umiejętność nawiązywania kontaktów.
3.Tolerancja.
4.Odpowiedzialność.
5.Umiejętność pracy w zespole.
6.Umiejętność wzbudzania zaufania.
7.Zdolności opiekuńcze.
Cechy wolontariusza
Umiejętność wyrażania uczuć i
panowania nad emocjami.
9. Szacunek do podopiecznych i ich
rodzin.
10. Umiejętność radzenia sobie ze
stresem.
11. Chęć uczenia się i poszerzania wiedzy.
12.Inne……………………………………………………………..
8.
Chcę zostac dobrym
wolontariuszem
Podejmując decyzję musisz przemyśleć :
a. czy masz 100% pewność, że CHCESZ ?
b. czy MOŻESZ ?
- jak radzisz sobie z obowiązkami ?
- dokładnie określ ile czasu i kiedy możesz
poświęcić ?
c. co CHCESZ robić ?
- co umiesz robić ?
- co lubisz robić ?
- czego chcesz się nauczyć ?
Jak szukac miejsca pracy?
- Udać się do lokalnego Centrum Wolontariatu,
Klubu Wolontariusza
- rozejrzeć się wokół siebie :
*Organizacje pozarządowe
*Domy Kultury, świetlice, pracownie
*Szkoły,Przedszkola,Placówki Opiekuńcze i
Specjalistyczne
*Ośrodki Pomocy Społecznej
*Media
Jak szukac miejsca pracy?
Rozmowa z pracownikami biura,
koordynatorem -niepisany kontrakt
oczekiwań - oferujemy „coś” z naszej
strony w zamian za „coś”co jest nam
dawane. Jest to bilans pomiędzy
zaangażowaniem,które dajemy i
oczekiwaniami, które posiadamy.
Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym
Struktura działań
wolontarystycznych
Aby praca wolontariusza przynosiła korzyść
organizacji/instytucji, a sam wolontariusz
był zadowolony z tego co robi, jego praca
musi być zaplanowana i zorganizowana w
szczegółach, podobnie jak praca zawodowa.
Wolontariusz powinien swoje zajęcie
traktować równie poważnie, jak pracownik
etatowy. Praca społeczna to zajęcie
profesjonalne.
Biuro wolontariatu
- jest ośrodkiem, który promuje i
organizuje działalność wolontarystyczną
w społeczności lokalnej.
1. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy :
*bazy danych wolontariuszy i korzystających,
*szkolenia wolontariuszy i korzystających,
*szkolenia specjalistyczne.
2. Kluby Wolontariuszy
* grupy wsparcia
3. Promocja wolontariatu
Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz ma prawo wiedzieć :
1. Dokładnie - czym się będzie zajmował.
2. Ile czasu będzie musiał poświęcić na te zajęcia.
3. Do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku
wątpliwości lub niepowodzenia.
4. Jaką ponosi odpowiedzialność.
5. Jak będzie oceniany.
6. Kiedy i w jaki sposób będzie mógł zrezygnować z
wykonywanego świadczenia.
Ponadto prawem wolontariusza
jest :
1.
2.
3.
4.
Jasno określony zakres obowiązków.
Systematyczny kontakt z koordynatorem.
Uzyskanie wsparcia w trudnych sytuacjach.
Uzupełnianie obowiązków pracownika etatowego,
a nie zastępowanie go w jego pracy.
5. Możliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia
kwalifikacji.
6. Ochrona przed wywieraniem na niego presji
moralnej w celu wykonanie przez niego zadań
pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.
Karta etyczna wolontariusza :
1.Będę spełniać wszystkie zadania związane z
przyjętą rolą.
2.W przypadku niemożności wywiązania się ze
zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora.
3.Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych.
4 Będę unikać zachowań, które mogą być
niewłaściwie zrozumiane.
5 Będę otwarty na nowe pomysły.
6.Wykorzystam szansę uczenia się od innych osób.
Karta etyczna c.d.
7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie
rozumiem.
8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
9. Będę działać w zespole.
10.Będę osobą, na której można polegać.
11.Będę uczestniczyć w obowiązkowych
spotkaniach.
12.Będę starał się być jak najlepszym
wolontariuszem.
Etos wolontariusza







Braterstwo, wrażliwośc, stałośc,
solidarnośc, radośc, empatia, zdolnośc
słuchania, punktualnośc, zespołowośc,
konsekwencja,
współczucie, hojnośc, praca nad sobą,
wiernośc, miłośc.
WOLONTARIUSZEM SIĘ NIE BYWA.
WOLONTARIUSZEM SIĘ JEST.
( Ks. Mieczysław Puzewicz)
Młodzieżowe/szkolne kluby
wolontariusza

Etapy tworzenia Młodzieżowego Klubu
Wolontariusza






WYBÓR KOORDYNATORA, AKCEPTACJA RADY
PEDAGOGICZNEJ
MAPA POTRZEB, WYŁONIENIE LIDERA,
POROZUMIENIA, PROMOCJA, SZKOLENIA,
PLANOWANIE, MONITORING.
Standardy funkcjonowania












Organizowanie warsztatów dla wolontariuszy.
Przygotowywanie młodzieży do prowadzenie warsztatów dla
wolontariuszy.
Przygotowywanie młodzieży do pracy wolontarystycznej:
-opracowanie rocznego harmonogramu pracy,
-praca w oparciu o roczny harmonogram pracy klubu,
-koordynacja pracy wolontariuszy,
-prowadzenie grup wsparcia – cyklicznych spotkań dla wolontariuszy,
-prowadzenie spotkań o charakterze wychowawczym dla
wolontariuszy,
-monitorowanie pracy wolontariuszy,
-ewaluacja pracy wolontariuszy,
-nagradzanie wolontariuszy.
Siec młodzieżowych klubów.










Formy współpracy:
– szkolenie dla zainteresowanych tworzeniem klubów wolontariusza,
– spotkania opiekunów klubów wolontariusza (raz na 2 miesiące)
– obóz szkoleniowy dla uczniów – liderów klubów wolontariusza (raz
w roku)
– systematycznie wydawany Newsletter (raz w miesiącu),
– opracowane konspekty do prowadzenia comiesięcznych spotkań
wychowawczych,
– Seminarium Klubów Wolontariusza (raz do roku),
– szkolenia tematyczne dla liderów i opiekunów,
– strony internetowe, ewentualnie zakładki, linki,
– możliwość korzystania z organizowanych warsztatów.
Regulamin MKW – przykład.
Postanowienia ogólne.


Młodzieżowe Kluby Wolontariusza to
program wychowawczy Lokalnego Centrum
Wolontariatu w Zamościu.
Kluby powołuje się dla zainteresowania
młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ
wychowawcze oddziaływanie wolontariatu
pomaga w przygotowaniu do
odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
Prawa i obowiązki członków
















1. Członkami Klubu może być młodzież, która respektuje zasady Klubu.
2. W Klubie obowiązują zasady:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
- zasada troski o los słabszych.
3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze
nieutrudniającym nauki i pomocy w domu. Podstawą relacji
interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń,
pomoc i życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji pomiędzy
Klubami.
4. Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z pomocą
wolontariuszy sprawnych.
5. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców na działanie w Klubie
6. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza (karty pracy
wolontariusza) wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Wpisu dokonywać może także osoba
lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje.
7. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego postawa jest niezgodna z postawą
wymaganą od wolontariusza lub ma poważne problemy w nauce (nieusprawiedliwione nieobecności,
zagrożenia z niektórych przedmiotów). Podczas zawieszenia w pracy inni członkowie Klubu
wspierają „zawieszonego” wolontariusza w nadrobieniu zaległości.
Struktura









1. Klub może być powołany w szkole lub innej placówce oświatowej.
2. Warunkiem powołania Klubu jest zgoda Dyrekcji Szkoły/ Placówki, na powołanie
na jej terenie Klubu Wolontariusza oraz podpisanie Regulaminu i Porozumienia o
współpracy między opiekunem, Szkołą/ Placówką a Lokalnym Centrum
Wolontariatu.
3. Opiekunem Klubu zostaje nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny, który
wyrazi chęć zaangażowania w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
4. Bezpośrednią działalnością Klubu kierują przeszkoleni liderzy wraz w opiekunem.
5. Liderzy Klubu kierują pracą i odpowiadają za: realizację planu pracy,
przyjmowanie sprawozdań z pracy oraz organizowanie szkoleń, grup wsparcia
(spotkania wszystkich członków Klubu w celu dzielenia się doświadczeniami i
pomysłami – nie rzadziej niż raz w miesiącu). Na spotkania mogą być zapraszani
przedstawiciele Centrum Wolontariatu oraz
psycholog i/lub pedagog, współpracujący z Klubem.
6. Młodzieżowe Kluby Wolontariusza współpracują z Lokalnym Centrum
Wolontariatu, którego celem jest udzielanie wsparcia Klubom w zakresie:
koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej.
7. Opiekun Klubu Wolontariusza zobowiązuje się do uczestnictwa w
systematycznych spotkaniach opiekunów.
8. Klub zobowiązany jest do przesyłania corocznego sprawozdania z działalności na
adres Centrum Wolontariatu.
Co robimy, jak pracujemy?





WOLONTARIAT „SZKOLNIE”
WOLONTARIAT LOKALNIE
WOLONTARIAT KRAJOWO
WOLONTARIAT GLOBALNIE
ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW
Lider w grupie








Lider często mówi w imieniu całej grupy.
Członkowie zespołu często zwracają się do takiej osoby w
sytuacjach trudnych.
Lider pełni funkcję reprezentanta w negocjacjach ze
zwierzchnikiem.
Inni członkowie zespołu zabiegają o sympatię i aprobatę lidera.
Lider wpływa na poziom zaangażowania grupy – motywuje albo
demobilizuje.
Do lidera często należy ostatnie słowo w danej kwestii.
Słowa lidera są często powtarzane, inni współpracownicy powołują
się na jego argumenty, cytują albo naśladują styl wypowiedzi.
Członkowie grupy uważnie słuchają rad lidera, uznają jego autorytet,
darzą szacunkiem i konsultują swoje decyzje z opinią lidera.
Lider w grupie

Lider w grupie to jedna z ról podejmowanych
przez osobę cieszącą się akceptacją reszty
zespołu, albo wykazująca konkretne umiejętności
i kompetencje niezbędne do realizacji
powierzonych zadań. Potocznie, pojęcia „lidera”
i „przywódcy” są traktowane synonimicznie, ale
nie oznaczają tego samego. Przywódca to
funkcja wynikająca ze struktury władzy,
natomiast lider zawdzięcza swoją pozycję
strukturze prestiżu. Lidera można określić jako
gwiazdę socjometryczną – osobę najbardziej
lubianą, której się ufa, wierzy, z którą chce się
identyfikować.
Dziękuję za uwagę
[email protected]
www.wolontariatzamosc.pl

similar documents