Marek Binko, SŽDC

Report
Rozvoj nových technologií
na síti SŽDC
Bc. Marek Binko
ředitel odboru strategie
MOBILITA BUDOUCNOSTI, EUROTRANS, Brno, 8. října 2013
Hlavní priority rozvoje infrastruktury

Dokončení modernizace koridorů a uzlů (s max. využitím fondů EU).

Kapacita pro příměstskou dopravu.

Zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu.

Železniční napojení Letiště Václava Havla Praha:
•
povinnost vyplývající z trans-evropských sítí TEN-T,
•
nutno řešit současně s kapacitním spojením Praha – Kladno.

Nová Rychlá spojení (RS) pro dálkovou a rychlou meziregionální
osobní dopravu.

Naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R).

Nové technologie – např. dálkové řízení (DOZ), automatické vedení
vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest (ASVC),
rekuperace trakční energie.

Zlepšování parametrů sítě (zdvojkolejnění, nové zastávky).

Elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou dopravou).

Využití regionálních tratí (technicky podudržovaných).
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
2
Dokončení modernizace koridorů a uzlů
 Snaha dokončit maximum staveb ze stávajícího OPD 1, OPD 2 a
CEF.
 Po roce 2015 se předpokládá nutnost dokončit uzly Plzeň (část),
Praha (část), Kralupy n. V., Pardubice, Česká Třebová, Brno
a Ostrava.
 Z traťových úseků železničních koridorů budou po roce 2015
zbývat zejména úseky Praha – Beroun, Choceň – Ústí nad Orlicí
nebo Nemanice – Ševětín.
 Hlavním účelem modernizace železničních koridorů bylo
odstranění dlouhodobé podudržovanosti a zabránění dalšímu
snižování traťové rychlosti.
 S výjimkou části IV. TŽK (Benešov – Tábor – České Budějovice)
jsou stávající modernizované koridory rychlostně či kapacitně
nedostačující, nelze je považovat za cílový stav železnice nebo
dokonce označovat jako „vysokorychlostní“.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
3
Rychlá spojení (RS)
• Nová politika TEN-T předpokládá zvýšení
konkurenceschopnosti železnice modernizací
tratí pro vyšší rychlosti (200 až 350 km/h).
• Zahájením stavby VRT bude zahájeno snižování
více než 40letého náskoku silniční dopravy.
• V podmínkách ČR je koncept rozpracováván do podoby
tzv. rychlých spojení (RS).
• Vedle vysoké traťové rychlosti je velkým přínosem také
významné zkrácení trasy (např. Praha – Brno o 50 km).
• Nové tratě budou využitelné i pro rychlou nákladní dopravu.
• Bez zásadních investic do novostaveb tratí nelze od železnice
očekávat nabídku moderních služeb.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
4
Rychlá spojení (RS)
X
Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
5X
Rychlá spojení (RS)
– přínos pro dopravní
obslužnost v rámci ČR
1 hod dnesPraha
1 hod –síť RS
Brno
1 hod - síť RS)
1 hod dnes
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
6
Moderní výhybkové systémy
(Zatím) nejrychlejší výhybka na síti SŽDC
• pilotní nasazení v ŽST Poříčany (výhybka číslo 3)
od roku 2007
• výhybka J60 1:26,5-2500
• celkem 6 přestavníků pro změnu polohy
Konstrukční rychlost
• v přímém směru 300 km/h
• v odbočném směru 130 km/h (omezena z důvodu
navazujícího oblouku na 120 km/h)
Další vývoj
•
•
•
•
výhybka 1:33,5-8000/4000
v přímém směru 350 km/h
v odbočném směru 160 km/h
provozní ověření připravováno v ŽST Prosenice
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
7
Evropský systém ERTMS
ERTMS (European Railway Traffic Management System)
o Evropský železniční řídící systém umožňuje jízdu vlaku
bez omezení po celé síti vybavené ERTMS.
o Dvě části: GSM-R a ETCS (rádiová síť a zabezpečovací
zařízení jako náhrada národních zabezpečovačů).
o Primárně v tranzitních směrech za účelem zvýšení
atraktivity pro tranzit.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
8
GSM-R
GSM-R (Global System for Mobile
communications – Railway)
• Globální systém pro mobilní komunikaci na
železnici.
• Interoperabilní evropská železniční rádiová
síť pro hlasovou komunikaci a přenos dat mezi
železničním vozidlem a radiovou centrálou.
o Děčín st. hranice – Kolín, 201 km, dokončeno
2005.
o Kolín – Břeclav st. hranice, 327 km, dokončeno
2009.
o Břeclav – Petrovice u Karviné, 216 km,
dokončeno 2010.
o Propojení sítí GSM-R SŽDC, DB, ÖBB, ProRail
a roaming v síti domácího operátora.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
9
GSM-R
GSM-R
dokončeno
v realizaci
v přípravě
2015: 1540 km
(cca 16 % sítě)
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
10
ETCS
ETCS (European Train Control System)
•
•
•
•
•
Interoperabilní evropský vlakový zabezpečovací systém.
Sestává z traťové a mobilní části.
Systém umožňuje předávat strojvedoucímu informace o povolení k jízdě a v reálném
čase kontrolovat jejich dodržení.
V ČR aplikován systém ETCS Level 2, který umožňuje kontinuální přenos
informací mezi vlakem a infrastrukturou.
Realizace systému na vybrané železniční síti ČR vyplývá z mezinárodních závazků
ČR a probíhá dle přijatého národního implementačního plánu.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
11
ETCS
GSM-R
dokončeno
v realizaci
v přípravě
2018
2018
2015
2018
2018
2015
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
12
Automatické stavění vlakových cest
ASVC – automatické stavění vlakových cest
• nahrazuje rutinní činnosti zaměstnanců při přímém řízení provozu
• využívá pro svoji činnost graficko-technologickou nástavbu (zobrazení dopravní situace
formou GVD)
• pracuje s denním jízdním řádem vlaků
• obsahuje modul pro výpočet výhledové dopravy s řešením konfliktů
• základní simulační modul
ASVC - očekávané přínosy
• snížení zátěže pracovníků řízení dopravy
a tím i snížení jejich chybovosti
• zkvalitnění dopravních řídících procesů
a tím i bezpečnosti železniční dopravy
ASVC - plánované pilotní nasazení
• Tanvald - Liberec
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
13
Automatické vedení vlaku - AVV
AVV - automatické vedení vlaku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
systém pro automatizaci řízení vlaku, tj. pro provozní ovládání pohonu a brzd
sestává z traťové části (magnetických informačních bodů) a mobilní části (vozidla)
udržení rychlosti s přesností na 1 km/h, cílové brzdění s přesností na 1 m
optimalizuje jízdu vlaku tak, aby do následující stanice
dojel právě včas a s minimem spotřeby energie
vyloučení projetí stanice či zastávky
garance zastavení vlaku na stanoveném místě
snížení psychické zátěže strojvedoucího
další bezpečnostní přínosy
zvýšení přesnosti dodržování jízdního řádu
vybavení sítě SŽDC - zejména na modernizovaných
úsecích 1. a 2. tranzitního koridoru
vybaveno cca 250 vozidel v ČR
nyní připravujeme další rozvoj systému AVV na tratích,
kde je velká část vozidel vybavená mobilní částí AVV
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
14
Řízení provozu - DOZ
DOZ - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
• Slouží k ovládání více staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
z jednoho místa.
• Jedná se o nejefektivnější způsob řízení železničního provozu po stránkách:
o dopravně organizační - koncentruje řídící dopravní procesy do menšího počtu celků
o personální - snižuje
personální náročnost
přímého řízení provozu
o systémové - zajišťuje
spolupráci všech
potřebných řídících
a informačních systémů
pro řízení dopravy
a systémů, které z nich
čerpají informace
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
15
Řízení provozu - CDP
DOZ - rozsah řízených oblastí z CDP Praha a CDP Přerov
CDP - centrální dispečerská pracoviště
• CDP Přerov (částečně realizováno; modře)
• CDP Praha (v přípravě; červeně)
NŘP - nouzová řídící pracoviště
•
•
•
slouží pro případ poruchy CDP
zřizují se mimo sídlo CDP
mohou nahradit výpadek řízení za část CDP
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
16
Telematika v železniční dopravě - TSI
Implementace „technických specifikací pro interoperabilitu“
(TSI TAP/TAF) do informačních systémů v osobní a nákladní dopravě:
•
•
•
•
•
•
•
realizováno v souladu s nařízeními Evropské unie (TSI TAP, TSI TAF),
cílem je rozvoj standardizovaných informačních technologií v dopravě,
konsolidace a integrace současných informačních systémů,
sledování a prognózování vývoje dopravy, objednávání kapacity tras,
sledování jízdy vlaku v reálném čase, pořizování elektronických dokumentů,
standardizovaná výměna dat mezi provozovateli infrastruktury a dopravci,
zvýšení konkurenceschopnosti a dorovnání úrovně služeb české železniční sítě.
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
17
Informační systémy a aplikace
Vybrané informační systémy a aplikace portálu provozovatele dráhy
(http://provoz.szdc.cz):
Portál - webový portál provozovatele dráhy
DYPOD - dynamické prohlášení o dráze
ETD - elektronické jízdní řády
ISOŘ KADR - objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity dráhy
Aport - rozbor vlaku a příprava vlaku před odjezdem
COMPOST - Centrální aplikace pro přijímání informací - hlášení o složení vlaku
KAPO - Kalkulace poplatků za užití železniční dopravní cesty
DOMIN - webová aplikace pro zobrazení omezení infrastruktury
CSV - centrální systém výluk
GRAPP - grafická prezentace polohy vlaků
KAFR - katalog firem
MIMOZA - webová aplikace pro mimořádné zásilky
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
18
Informační systémy a aplikace
INFORMAČNÍ TABULE - webová
aplikace pro zobrazení příjezdových
a odjezdových tabulí stanic a zastávek
GRAPP - grafická prezentace
aktuální polohy vlaků
http://provoz.szdc.cz/tabule/
http://provoz.szdc.cz/grapp/
Rozvoj nových technologií na síti SŽDC, Brno, 8. října 2013
19
DĚKUJI ZA POZORNOST!
DĚKUJI ZA POZORNOST!
© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
www.szdc.cz

similar documents