Styrelseled ansvar del 4.

Report
Styrelseledamots ansvar
• Sysslomansansvar
• Skadeståndsansvar
• Straffrättsligt ansvar – aktiebolagslagen och
brottsbalken
Sysslomansansvaret:
•Vårdplikt
•Lojalitetsplikt
•Tystnadsplikt
Skyldighet att se till bolagets
bästa
Skyldigheter:
• Tillsammans med övriga i
styrelsen ansvarar för
bolagets organisation och
förvaltning
• Ledamot har individuellt
kontrollansvar
• Ledamot är skyldig att hålla
sig informerad och
uppdaterad
• Ansvaret kan inte delegeras
(jfr rätt att reservera sig)
• Ledamot representerar sig
själv
Rättigheter:
• Rätt att avgå
• Rätt att få tillräcklig
information för att delta i
beslutsfattandet
• Rätt att kräva extra
styrelsemöte
• Rätt att reservera sig mot
beslut och få avvikande
mening förd till protokollet
Jämförelse med
nämndledamots uppdrag
• Förtroendeuppdrag
• Rätt att avstå från att rösta (undantag
myndighetsutövning)
• Meddelarfrihet
Skadeståndsansvar
För stiftare, ledamot eller VD som:
uppsåtligen eller av oaktsamhet i fullgörandet
av sitt uppdrag skadar bolaget
vållar aktieägare eller annan skada genom
överträdelse av ABL, årsredovisningslagen
eller bolagsordning
Stämman avgör om skadeståndstalan ska
väckas.
Tidsfrister
• Talan ska väckas inom ett år från
årsredovisning och revisionsberättelse
• Om ansvarsfrihet har beviljats kan
skadeståndsanspråk inte göras
gällande
Vissa staffbara handlingar
enl. ABL
• Underlåtenhet att föra aktiebok och
hålla den tillgänglig
• Vissa brott mot reglerna om
styrelsearbete bl.a. tillräckligt
beslutsunderlag
• Brott mot låneförbudet
Jäv
Aktiebolagslagens jävsregler gäller
styrelseledamot och VD:
• avtal mellan ledamot och bolaget
• avtal mellan bolaget och tredje man om ledamot
har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida
mot bolagets
• avtal mellan bolaget och juridisk person som
ledamoten företräder
Offentlighetsprincipen
• Gäller bolag där kommun har det
rättsligt bestämmande inflytandet
Jfr: aktiebolagsrättsligt gäller som
huvudregel tystnadsplikt om bolagets
angelägenheter
Meddelarfrihet
• Meddelarfrihet gäller för anställda i de kommunala
bolag som lyder under offentlighetsprincipen
• Sysslomännen har inte meddelarfrihet
• Efterforskningsförbud
• Förbud mot repressalier

similar documents