04.03.2014-Dahilde İşleme Rejimi,Dış Ticaret İşlemleri ve Vergisel

Report
H. Cahit SOYSAL
04.03.2014
Gaziantep
GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA
KULLANIM





"Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulması" deyimi, eşyanın,
Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
Bir serbest bölgeye girmesini,
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
İmhasını,
Gümrüğe terk edilmesini;
İfade eder.
GÜMRÜK REJİMLERİ
 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 Transit Rejimi
 Gümrük Antrepo Rejimi
 Dahilde İşleme Rejimi
 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 Geçici İthalat Rejimi
 Hariçte İşleme Rejimi
 İhracat Rejimi
İHRACAT REJİMİ
Türkiye’de ihracat alanında yaşanan en büyük
yapısal değişim 1980’li yıllarda oldu. İlk olarak
İhracat Rejim Kararı’nda değişiklik yapılarak,
“İhracatçı Belgesi” uygulamasına son verildi. Dış
görünümü ve belgelerinde ciddi bir çelişki
olmadıkça ihraç mallarının gümrük muayenesinin
yapılmaması ve “beyana göre işlem”
gerçekleştirilmesi yönünde düzenlemeler getirildi.
Yine o yıllarda uygulanan ve ihracatta büyük
sıçramalar yaşanmasına neden olan “ihracatta
doğrudan parasal teşvikler” de GATT
Anlaşmasının bir gereği olarak ve Türkiye ile AB
arasında 1996 yılında sağlanan Gümrük Birliği
sonrasında yürürlükten kaldırıldı. Zaman içinde
ihracatta aranan belge sayıları giderek düştü.
İHRACAT REJİMİ
Son olarak 2008 yılında kambiyo mevzuatında
yapılan düzenlemelerle, “ihracat dövizlerini belli
süreler içinde yurda getirme yükümlülüğü”ne son
verildi. Bu düzenlemeler içinde ihracat
işlemlerinde “para hareketini”ni “mal hareketi” ile
kanıtlama zorunluluğuna son verilmesi de vardı.
Bu tarihten sonra çağdaş ekonomilerde olduğu
gibi, Devlet “ihracat yaptın, nerede dövizi” sorusu
yerine “banka hesabına yurtdışından gelen döviz
hangi ihracatın veya hizmetin karşılığı” sorusunu
sormaya başladı. En önemlisi, bu soru cari ihracat
işlemleri sırasında değil, fiili ihracat
tamamlandıktan sonra yapılan denetimler
sırasında sorulur hale geldi.
İHRACAT REJİMİ
GÜMRÜK KANUNU MADDE 150
l. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin
hükümlerin uygulandığı rejimdir.
İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde
ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin
hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata
ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine
beyan edilir.
3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük
beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar yönetmelikle
belirlenir.
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gerektiğinde ihraç eşyasının
cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın
daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
İHRACAT REJİMİ
GÜMRÜK KANUNU MADDE 151- İhraç
eşyası, buna ilişkin gümrük
beyannamesinin tescili sırasında
bulunduğu durum ve niteliğini gümrük
kontrolünden çıktığı sırada da aynen
muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye
Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla
fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda,
ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü
sona erer.
İHRACAT REJİMİ
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç
edilebilmesi için;
 Ticaret politikası önlemlerin uygulanması,
 İhracat vergileri veya eş etkili vergilerin
ödenmesi,
 Gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Gerekir.
İHRACAT REJİMİ
İHRACAT REJİMİ YÖNÜNDEN EŞYANIN
DURUMU
 İhracı serbest eşya
 İhracı ön izne bağlı eşya
 İhracı yasak eşya
İHRACAT REJİMİ
İHRACAT VERGİLERİ
Gümrük Kanununda “İhracat vergileri deyimi, eşyanın ihracatında öngörülen
gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım
ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini ifade
eder.” şeklinde bir tanım yer almakla birlikte, uygulamada Türkiye’den yapılan
ihracattan vergi alınmamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’den yapılan ihracatta
“ihracat vergisi” veya “eş etkili mali yük” olarak kabul edilebilecek iki ödeme
vardır.
 TEV (Telafi Edici Vergi): Telafi edici vergi Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında
Türkiye’ye vergileri teminata bağlanarak getirilen ithal eşyanın kullanılmasıyla
üretilen ürünlerin daha sonra Avrupa Birliğine ihraç edilmek istenmesi halinde,
ihracat aşamasında, ürünün değeri üzerinden ve ihraç ürününün tarifesi
üzerinden değil, üretimde girdi olarak kullanılan eşyanın Türkiye’ye serbest
dolaşıma girmesi halinde bu girdinin vergi oranı üzerinden alınması gereken
gümrük vergisinden oluşmaktadır. Bu vergi Türkiye ile AB arasındaki Gümrük
Birliğinin bir sonucu olarak, eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren A.TR
Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi halinde tahsil edilmektedir.
 DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu): Bu fon bazı ihraç ürünlerinin ihracatı
sırasında tahsil edilmekte ve oluşan havuzda biriken fon ihracı özendirilen bazı
ürünlerin ihracatçılarını desteklemek üzere verilmektedir. Önceleri, DFİF
tahsilatına tabi ürün listesi çok daha kapsamlı iken, sektörlerden gelen talepler
doğrultusunda liste bir hayli kısalmıştır.
İHRACAT REJİMİ
İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ
Madde
Yasal Dayanak
1-Kültür ve tabiat
varlıkları (Eski eserler)
2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu”
2-Hint keneviri
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun
3-Tütün tohumu ve fidesi
“Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması,
İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile
İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
4-İhracı ön izne bağlı
08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu
mallar listesinde yer alan Kararı
türler hariç bütün av ve
yaban hayvanları (canlı ve
cansız olarak ve
tanınabilir en küçük
parçaları ile bunlardan
mamul konfeksiyon)
İHRACAT REJİMİ
İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ
Madde
Yasal Dayanak
5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk,
dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç
türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve
taslak olarak ihracı
24/4/1974 tarih ve 7/8186
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
6-Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
06/01/1996 tarih ve
22515 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan
95/7623 sayılı İhracat
Rejimi Kararı
7- Odun
8-Sığla (liquidambar orientalis)
9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti
crenter)
11-Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma
(sultani çekirdeksiz) fidanları
12-Salep (toz, tablet ve her türlü formda)
İHRACAT REJİMİ
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ
Madde
İzin Veren
Kurum
Yasal Dayanak
1- Harp araç ve gereçler, silah,
mühimmat
Milli Savunma
Bakanlığı
5201 sayılı Kanun
2- Afyon ve haşhaş kellesi
Sağlık Bakanlığı
2435 sayılı Uyuş.Mad.
Murakabesi Hk. Kan.
3- Uyuşturucu ve piskotrop
maddeler
Sağlık Bakanlığı
Uyuşturucu ve Piskotrop
Mad.Ön.İlş.
B.M.Sözleşmesi
4- Tehlikeli atıklar
Çevre ve Orman
Bakanlığı
Tehlikeli Atıkların
Sınırlarötesi Taşınımının
ve Bertarafının Kont.İliş.
Basel Sözleşmesi
5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, Çevre ve Orman
sansar, porsuk ile yılanlar,
Bakanlığı
kaplumbağa ve kertenkelelerin
canlı ve cansız halde ve bunların
tanınabilir parçaları ile bunlardan
mamul konfeksiyon
08/03/1990 tarih ve
90/234 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı
İHRACAT REJİMİ
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ
Madde
İzin Veren Kurum Yasal Dayanak
6- Gübreler
Tarım ve Köyiş. Bak.
7- Tohumluklar
Tarım ve Köyiş. Bak.
5553 s. Tohumculuk Kan.
8- Ankara (Tiftik) Keçisi
Tarım ve Köyiş. Bak.
4631 s.Hayvan Islahı Kan.
9- Yasak cins ve nitelikteki su ürünleri
Tarım ve Köyiş. Bak.
1380 s. Su Ürünleri Kan.
10- Yarış Atları
Tarım ve Köyiş. Bak.
4631 s. Hayvan Islahı Kan.
11- Yemler
Tarım ve Köyiş. Bak.
1734 sayılı Yem Kanunu
12- Veteriner İlaçları
Tarım ve Köyiş. Bak.
1262 s. İsp.Tıbbi Müs.Kan.
13- Doğal çiçek soğanları
Tarım ve Köyiş. Bak.
95/7623 s.İhracat Rej.Kar.
14- Damızlık büyük küçük baş hayvan
Tarım ve Köyiş. Bak.
4631 s. Hayvan Islahı Kan.
15- Doğa Mantarı
Tarım ve Köyiş. Bak.
95/7623 s.İhracat Rej.Kar.
16- Mavi Yüzgeçli Orkinos
Tarım ve Köyiş. Bak.
95/7623 s.İhracat Rej.Kar.
17- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı
Eşya
Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu
Nükleer ve Nük.Çift
Kullanımlı Eşyanın İhracına
İzin Yönetmeliği
27.1
2.924
t.2/1771 s BKK
İHRACAT REJİMİ
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ
Madde
İzin Veren
Kurum
Yasal Dayanak
18- Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi
Ekipman, Yazılım ve Tekn. ürünleri
Milli Savunma Bak.
5201 s. Harp araç.
Gereç.San.Denetimi Kan.
19- Şeker
T.C.Şeker Kurumu
20- Orman ağacı tohumları
Çevre ve Orman Bak. 5553 s. Tohumculuk Kan.
21- Av malzemesi patlayıcı maddeleri
İçişleri Bakanlığı
2001/2443 sayılı Tüzük
22- Zeytin Fidanı (tescilli ve sertifikalı)
Tarım ve Köyiş. Bak.
95/7623 s.İhracat Rej.Kar.
23- Wassenaar Düzenlemesi
muhimmat listesi kapsamı malzemeler
Milli Savunma Bak.
5201 s. Harp araç.
Gereç.San.Denetimi Kan.
24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri
Tütün ve Alkol Piyasa 4733 Sayılı Tütün ve Alkol
Düzenleme Kurulu
Piyasası Düzenleme
Kurumu Hakkında Kanun
4634 k. Şeker Kanunu
İHRACAT REJİMİ
İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük
beyannamesinin tescili sırasında
bulunduğu durum ve niteliğini gümrük
kontrolünden çıktığı sırada da aynen
muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye
Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla
fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda,
ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü
sona erer.
İHRACAT REJİMİ
HAVA LİMANINDAN YURTDIŞINA ÇIKIŞ SÜRECİ
 İhracat Beyannamesinin tescili
 Beyannamenin İhracatçı Birliğine kaydı
 Eşyanın havalimanındaki geçici depolama yerine







teslimi
Beyannamenin onayı ve beyanı destekleyen
belgelerin gümrüğe sunulması
Eşyanın muayenesi
Eşyanın taşıt aracına yüklenmesi
Taşımacı tarafından Çıkış Özet beyanı tescili
Çıkış Özet Beyanının onaylanması
Taşıt aracının Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
İhracat Beyannamesinin kapatılması
FİİLİ İHRACAT
İHRACAT REJİMİ
Kapatılmış Gümrük Çıkış Beyannamesinden;
 KDV iadesinde;
 DFİF teşvikinden yararlanılmasında;
 Dahilde İşleme Belgesi taahhüdünün
kapatılmasında;
 Geçici İthalat Rejimi ile gelen eşyanın yurtdışı
edilmesinde;
 EXIMBANK kredisi taahhüdünün
kapatılmasında;
Yararlanılır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2006 yılında
sağlanan Gümrük Birliğinin bir gereği olarak, Türkiye
AB’nin “Topluluk Gümrük Kodu”nu oluşturan
(EEC) 2913/32 sayılı Konsey Yönetmeliği’ni ve
onun uygulama hükümlerini belirleyen (EEC)
2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği‘ni
benimsemek durumunda idi. Bu mevzuat içinde
“Dahilde İşleme Rejimi” de yer almaktaydı.
Öte yandan, Gümrük Birliğinin sağlanması ile Türkiye
2006 yılından itibaren “İhracatı Teşvik Tedbirleri”
diye adlandırılan düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak
zorundaydı.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
“İhracatı Teşvik Tedbirleri” yerine “Dahilde
İşleme Rejimi”ne dört elle sarılmakla sorun
çözülecek sanıldı. Oysa, bir “Ekonomik Etkili
Gümrük Rejimi” olan Dahilde İşleme Rejimi eski
ihracatı teşvik tedbirlerinin sağladığı olanakların
sadece bir kısmını karşılıyordu.
Durum böyle olmakla birlikte, ihracatı teşvik
mevzuatının tüm bürokratik işlemleri “Dahilde
İşleme Rejimi” çatısı altında uygulamaya konuldu.
Bu düzenleme, Türk ihracatçısına ek bir katkı
sağlamadığı gibi, gümrük duvarları olmaksızın aynı
rekabet ortamındaki AB üyesi ülke girişimcilerine
göre haksız rekabetle karşı karşıya kaldı.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
GK MADDE 108- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya,
işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra
Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi
amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata
bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında
geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler
şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu
şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı
muafiyet sistemi denir.
2. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş
ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye
Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın
serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan
ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri
verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden
yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
GK MADDE 109- İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan
elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem
görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden
önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin
verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama
veya kısıtlama getirilebilir.
 Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı
nitelikleri taşıması gerekir. Ancak, belirlenecek özel
hallerde eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha kaliteli veya
daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir.
 İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi
durumunda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya,
eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir.
 Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi
eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı
halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık
olarak izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB): İhracat ile
ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli
ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan
“Dahilde İşleme İzin Belgesi” Ekonomi Bakanlığınca
düzenlenir.
 Dahilde İşleme İzni: DİİB dışında kalan ve
gümrük idareleri tarafından verilen DİR kapsamında
ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan
sağlayan “Dahilde İşleme İzin Formu” ilgili Gümrük
Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 6- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılacak
ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir.
Ancak;
a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu
ithalattan doğan verginin %1'inin,
b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta,
bu ithalattan doğan verginin %5'inin,
c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu
ithalattan doğan verginin %10'unun,
d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dışticaret sermaye
şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat
tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları
ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,
teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın
gerçekleştirilmesine izin verilir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 6- Keza;
e) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl
içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme
izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde
işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 Milyon ABD
Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 Bin ABD
Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu
ithalattan doğan verginin %10'unun,
f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 Milyon ABD
Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için
1 Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat
tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş,ihracat taahhüdü
kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden
sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için
toplam 1 Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri
için toplam 500 Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,
teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın
gerçekleştirilmesine izin verilir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
MADDE 7 – (1) Firma tanımlaması ve kullanıcı
yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası
sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde
(serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya
ihracatçılar adına, belge almak için web sayfası
vasıtasıyla elektronik ortamda Ekonomi
Bakanlığına müracaat ederler. Bu müracaat
esnasında firmalar tarafından, her bir ithal eşyası ve
işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler)
için, ayrı ayrı asgari 8 ’li bazda gümrük tarife istatistik
pozisyonu belirtilir.
(2) Ekonomi Bakanlığınca yapılacak değerlendirme
neticesinde,belge düzenlenip düzenlenmeyeceğine
karar verilir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
MADDE 9 – (1) Elektronik ortamda düzenlenen
dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar
tarafından, belge kapsamındaki yurt içi alımlarda,
BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden
gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki
ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve
belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük
beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat
bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin
fatura kayıtlarının, belge taahhüt hesabı
kapatılıncaya kadar Ekonomi Bakanlığı web sayfasından
elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 8 – (1) Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı
mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde
edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan
verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi hariç) geri ödenmesidir.
(2) Ancak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere
ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde,
yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi
ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata
bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat
esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi
çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.
(3) Ayrıca, menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir
ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak
hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın
gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin
teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak
ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi
çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
 Madde 10- Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme
izninin süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit
edilebilir.
 Ancak, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen
faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen
belgelerin/izinlerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.
 Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde
işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi
(ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin
süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.
 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı
tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 ay
uzatılır. Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak
dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler, bu Karara
istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 13 – (1) İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin
belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem
görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı
hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya
serbest bölgelere ihraç edilmesidir.
(2) Ancak, birinci fıkra hükmüne istinaden şartlı muafiyet sistemi
çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere
gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi
bitiminden itibaren 3 ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir
ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir
başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine
ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin
yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde
makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak
kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde
bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin
yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış
mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara,
deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının
tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 13 – (3) Ayrıca, birinci fıkra hükmüne istinaden geri ödeme
sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest
bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin
süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde serbest bölgelerden
başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde
bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde
bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya
bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik
gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak
üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı
dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest
bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak
tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü
kapatılır.
(4) İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo
mevzuatı hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal
olarak getirilebilir. Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi
halinde, bu mallar dış ticaret mevzuatı hükümlerine tabidir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 19- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların,
belge/izin ihracat taahhüdünü kapatmak için, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde müracaat etmeleri gerekir. Aksi
takdirde, bu belge/izin müeyyide uygulanarak resen kapatılır.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde
belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri
çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş
ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç
edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belge/izin sahibi
firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından gerçekleştirilen ihracat ile
kapatılır. Ancak, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına
kısıtlama getirilebilir.
Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi
içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince
yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi
statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için
öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı
dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken
vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin
birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu
durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın
gerçekleşmesi aranmaz.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 19- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal
edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı
çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk
edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden
ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen
eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat
taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde
gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış
hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi
hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının
gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma
giriş rejimine göre ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğle belirlenir.
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt
edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt
içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı
tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve
esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 19- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye
ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, PanAvrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye
işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan
eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin, bu Kararın 16 ncı maddesi hükmüne
istinaden her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair bilgi
ve belgelerin tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında telafi edici verginin fazla
ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin eksik
ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu
durumlarda, eksik ödenen ve 6183 sayılı AATUHK hükümleri dikkate alınarak
hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci
maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısımdan
düşülmesi suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir. Ancak, ilgili
ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamında eksik ödenen ve 6183 sayılı AATUHK
hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici verginin eksikliği
tamamlanamamışsa, taahhüt kapatma işleminin tekemmül ettirilebilmesi için eksik
kısmın ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamında yatırıldığına ilişkin bilgi
ve belgelerin tevsiki aranır.
İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında alınan teminat veya vergi, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili firmaya geri
verilir. Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat
taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden
yayımlanacak tebliğle belirlenir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 22 – (1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde
işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara
uygun olarak yerine getirmeyenlerden ve ithal edilen
ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere
ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında
alınmayan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ile 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre tahsil
edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı
gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238
inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2
katı para cezası alınır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Madde 22 – (2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde vergisi ve
cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş
rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde,
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali
için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve
standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin
tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın
serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
MADDE 23- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile
Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme,
denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki
belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da
gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde;
a) Bu gümrük beyannamesi dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamaz.
b) İhracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması veya kullanılmak
üzere ibraz edilmesi halinde veya sahteciliğin belge ihracat taahhüdünün
kapatma müracaatından önce tespiti halinde bu beyanname kapsamı ihracata
tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Kararın 22 nci maddesi hükümleri
çerçevesinde tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
c) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve
düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Ekonomi
Bakanlığına intikalini müteakiben 1 yıl süreyle yapılacak tüm ithalat
işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka
firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Kararın 6 ncı
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat
uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün
elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden,
belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
GK MADDE 238 –1. … dâhilde işleme rejimi, gümrük
kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine
ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak
ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük
vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir.
Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme
faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil
olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti
halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı
oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde
eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya
kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük
vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
5607 KMK. MADDE 3- …..(4) Belli bir amaç için kullanılmak
veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde
işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte
belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,
altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
5607 KMK. MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan
suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların, üç veya daha fazla
kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
GATT’ın XVI. maddesi ihracata verilen teşvikleri
yasaklamaktadır. GATT’a göre, devletin ihraç mallarına
sağladığı sübvansiyonları bertaraf etmek için ithalatçı
ülkelerin “fark giderici gümrük vergileri” koyma hakkı
bulunmaktadır. “Sübvansiyonlar ve Telafi Edici
Önlemler Kodu”na göre, belli koşullar artında,
dezavantajlı bölgelerin ya da sınai araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve çevrenin
korunmasına yönelik mali taşvikler “Karşı Önlem
Alınmasını Gerektirmeyen Sübvansiyonlar” olarak
değerlendirilmiştir.
Türkiye’de yürürlükte bulunan 2012/3305 sayılı
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da
bu hususa dikkat edilmeye çalışılmıştır.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler
doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek
yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve
istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü
artıracak ve araştırma - geliştirme içeriği yüksek
bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik
yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan
yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik
farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre
korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu
tarafından 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar yayımlanmıştır.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için
asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde
birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı
bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci
maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite,
sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 (2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda
finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait
toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari
ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
 (3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak
kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka,
lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı
toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Tekirdağ
Zonguldak
Yalova
Kırşehir - Nevşehir
Osmaniye
Kütahya - Rize
Sinop - Tunceli
Malatya - Sivas
Tokat - Yozgat
Muş - Van
Siirt - Şırnak
Şanlıurfa
Bozcaada - Gökçeada
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Stratejik yatırımlar
 Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının
üzerinde olması.
 Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim
kapasitesinin ithalattan az olması.
 Rafineri ve petrokimya yatırımları hariç, belge konusu
yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk
olması.
 Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimi hariç,
yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde
gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD
Dolarının üzerinde olması.
YATIRIM
TEŞVİK
UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
5. Bölge Destekli Öncelikli Yatırım Konuları
 Denizyolu – demiryolu taşımacılığı
 Otomotiv veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar









tüneli
Desteklenen bölgelerdeki turizm konaklama
Uluslararası fuar
Biyoteknolojik ilaç
Savunma, havacılık ve uzay
Maden
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimi
300 milyon TL tutarında motorlu kara taşıtları, 75 milyon TL
tutarında motor, 20 milyon TL tutarında motor aksamları,
aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği
Linyit, taşkömürü, metan gazı, asfaltit madenlerin girdi olarak
kullanıldığı elektrik üretimi
YATIRIM
TEŞVİK
UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Edilmeyen Yatırımlar
 Tarım: Süt, Un, irmik, yem, nişasta ve nişasta bazlı
şeker, küp şeker hazır yemek, sera, bitkisel üretim ve
destek dışı kalan hayvancılık yatırımları
 İmalat, enerji ve madencilik: Tuğla ve kiremit,
kütlü pamuk işleme, iplik ve dokuma, doğalgaza dayalı
elektrik üretimi, rödovans sözleşmesine istinaden
gerçekleştirilecek madencilik ve demir çelik yatırımları
 Hizmetler: İlköğretim, lise, üniversite dışında kalan
eğitim, poliklinik, muayenehane, turizm, basın ve
yayın, sinema, konut, otobüs, çekici ve treyler, AVM,
taşıt servis istasyonu, akaryakıt istasyonu, lokanta, yat
ithali ve kiralanması, halı yıkama, kiralama, soğuk hava
deposu, tersane yatırımları
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı
makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım
dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve
parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne
kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken
gümrük vergisinden muaftır.
KDV İSTİSNASI VE İADESİ Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi
kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den
istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı
makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set,
ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.
Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik
yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV
iadesinden yararlandırılabilir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
FAİZ DESTEĞİ: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım
kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine
kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
 3 üncü bölge yatırımı: TL için üç puan döviz için bir puan
 4 üncü bölge yatırımı: TL için dört puan döviz için bir puan
 5 inci bölge yatırımı: TL için beş puan döviz için iki puan
 6 ncı bölge yatırımı: TL için yedi puan döviz için iki puan
 Stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları: TL için
beş puan, döviz için iki puan
Azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı
aşmamak kaydıyla;
 Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen
yatırımla sağlanan,
 Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma
başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına
teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen,
İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari
ücrete tekabül eden kısmı genel bütçeden karşılanır.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ: 6 ncı bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik
yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine
istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için,
tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak
kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden
kısmı,tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren
adına bütçe tertiplerinden karşılanabilir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ: 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik
belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam
için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin
ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan
gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten
itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
VERGİ İNDİRİMİ:, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesine
göre;
Bakanlar Kurulu;
…..
b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için
yatırıma katkı oranını % 55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan
büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere belirlemeye,
kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,
……..
yetkilidir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
VERGİ İNDİRİMİ
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya
gelir vergisi indirim oranı
(%)
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya
gelir vergisi indirim oranı
(%)
1
10
30
20
30
2
15
40
25
40
3
20
50
30
50
4
25
60
35
60
5
30
70
40
70
6
35
90
45
90
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Teşvik Destek Unsurları
YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 4706
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde 32/A maddesi kapsamındaki
yatırımlarla ilgili olarak talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki
sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için
tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın
toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki idarelerce takdir
edilecek rayiç değerinin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir,
turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması
kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya
belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız
ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi
 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak
değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır.
Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde
kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan
ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.
 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırımların
tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri için yerel birimleri, odaları,
bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca,
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden
düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi
işlemleri, yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama
ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük
gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.
YATIRIM
TEŞVİK
UYGULAMALARI
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Yaptırım
 Teşvik uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik
belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer
belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, diğer kurum, kuruluş
veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya iflas
yoluyla yapılan işlemler de dâhil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı
öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, teşvik
belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım
tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri bu maddenin ikinci fıkra
hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edilir.
 Yatırımcının mükellefiyetlerini kısmen yerine getirmediği ancak, belge iptalinin de
gerekmediği durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı
müeyyide uygulanarak geri alınır.
 Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde
sağlanan destekler 6183 sayılı AATUHK hükümleri çerçevesinde
yatırımcıdan geri alınır.
 Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan
müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden
bölümü, kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanabilir.
H. Cahit SOYSAL
[email protected]

similar documents