„Регионално развитие” в СИР

Report
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ”
Регионално развитие на СИР
04.октомври 2012г.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Общ преглед на изпълнението на Оперативна програма
“Регионално развитие” в Североизточен район
 Общ брой проекти – 114 бр. (в това число 39 приключени, 64 в процес
на изпълнение, 6 прекратени и 5 временно спрени)
 Брой приключили проекти по приоритетни оси – общо 39 бр.
 По приоритетна ос 1 – 14 бр. (образователна,социална и културна
инфраструктура, подобряване на физическата среда и превенция
на риска );
 Приоритетна ос 2 – 7 бр. (общинска пътна инфраструктура);
 Приоритетна ос 4 – 18 бр. (образователна инфраструктура и
междурегионално сътрудничество);
 Договори в изпълнение – 64 бр. за 245 989 790,04 лв.;
 Общини без проекти по ОПРР – Вълчи дол
Постигнати резултати от изпълнението на ОПРР в
Североизточен район (1)
 Брой ремонтирани/реконструирани сгради на образователна
инфраструктура – 94 сгради;
 Брой ремонтирани/реконструирани
инфраструктура – 22 сгради;
сгради
на
културна
 Брой ремонтирани/реконструирани
инфраструктура – 1 сгради;
сгради
на
социална
 Население,
повлияно
от
обновените
сгради
на
образователна,социална и културна инфраструктура – 72 328
души;
Постигнати резултати от изпълнението на ОПРР в
Североизточен район (2)
 74,393 км. рехабилитирани/реконструирани пътни отсечки от
общинската пътна мрежа;
 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени
площи, детски площадки – 21 662 кв. м.
 Брой
квадратни
метри
изградени/
рехабилитирани
пешеходни и велоалей, тротоари – 40 753 кв. м.
 Брой квадратни метри укрепени свлачища – 4 200 кв. м.
 Иновативни практики – 32;
 Подобрени регионални/местни политики и инструменти – 11.
Очаквани резултати от изпълнението на проекти в
Североизточен район (1)
 Изготвяне
на
интегрирани
планове
за
градско
възстановяване и развитие – Варна, Шумен, Добрич град и
Търговище;
 Провеждане на иновативни културни събития – Варна,
Балчик, Добрич град, Аврен и Шумен;
 Ремонт и оборудване на общински болници – Шумен, Балчик и
Омуртаг;
 Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип и
Защитени жилища – 23 бр. на териториите на общините
Търговище, Балчик, Шумен, Попово, Добрич град, Варна,Провадия
и Нови пазар;
Интегриран градски транспорт на Варна
Очаквани резултати от изпълнението на проекти в
Североизточен район (2)
Развитие на природни, културни, исторически и туристически
атракции – 7 бр. (Велики Преслав - Дворцовата църква и
Владетелската базилика, Античното селище и Късноантичната
крепост на нос “Св. Атанас” гр. Бяла, Късноантична крепост
“Ковачевско кале” гр. Попово, “Йовковия Добрич”, Шумен – НИАР
“Мадара”, “Шуменска крепост” и “Историческа зона старият Шумен”,
”Яйлата” гр. Каварна и Балчик - ”Късноантична и средновековна
крепост в кв. ”Хоризонт”, ”Мелницата“ и ”Теке Ак Язълъ Баба – св.
Атанас” );
Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите – Добрич град и Шумен
 Превенция на наводнения – 12 проекта.
голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент №1083/2006
(Община Варна). БФП по проекта – 91 млн. лв. Обща
стойност – 114 млн. лв.
Интегриран градски транспорт на Варна (Община Варна):
Основни дейности:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Автоматизирана билетна система
Система за осигуряване на предимство на превозните средства на
МГОТ на кръстовища
Център за контрол на МГОТ
BRT коридор
Подвижен състав-закупуване на 70 автобуса
Съоръжения за колоездене 16км./3 лъча/
Подобрения на крайни спирки
Подобрения ПТБ
Мерки за повишаване достъпността
Изпълнението на проекта 36 месеца, Договорът подписан на 09.07.2012г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Инж.Антонина Дончева
Началник отдел РО СИР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

similar documents