1. Joost Bernsen

Report
De Nieuwe GHOR
Joost Bernsen
GHOR Nederland
Directeur GGD/GHOR Hollands Midden
Twee verhaallijnen
Mexicaanse griep
Nieuwe GHOR
• voorbereiding
• operationele uitvoering
• evaluatie
• 4 veranderende wetten
• nieuwe verdeling
verantwoordelijkheden
• hoe vullen we dat in?
• regionaal crisisplan
Voorbereiding 1
Grieppandemie
• 2004: brief van 2 ministers aan GGD- en GHOR-bestuur
• draaiboek met 7 processen:
- vaccinatie
•
- antivirale middelen &
distributie
- hygiëne
- triage
- zorg 1ste lijn
(zorgmeldpunten)
- zorg 2de lijn
(beddenbureau)
- communicatie
• medewerking witte partners niet overal vanzelfsprekend
Voorbereiding 2
Grieppandemie
De context in 2005
• modeldraaiboek dateert van 2004
• een tijd waarin er nog geen ROAZ is
• huisartsenposten net ontstaan zijn
• nog weinig Zirops en geen Harop’s
• rol van de minister van VWS richting veld beperkt
• antivirale middelen nog zeer schaars
Voorbereiding 3
Grieppandemie
Bij 4 van de 7 processen worden verantwoordelijkheden naar de
GHOR toegeschreven:
• triage
• distributie antivirale middelen
• zorgmeldpunten (coördinatie zorg 1ste lijn)
• beddenbureau (coördinatie zorg 2de lijn)
Bij gebrek aan een logisch alternatief?
Voorbereiding 4
Grieppandemie
Voorbeeld zorgmeldpunten
• 1 per gemeente
• 4 functies:
- huisartsenpost
- noodopvang (3 indicaties)
1 bed/1000 inwoners
- callcenter
- disease monitoring
• “Indien …..….is de GHOR ervoor verantwoordelijk dat de
zorgstructuur wordt aangepast” ?
Uitbraak 1
Grieppandemie
maart 2009
zorgelijke meldingen uit Mexico
29 april 2009
Nieuwe Influenza A (H1N1) wordt A-ziekte
30 april 2009
eerste (?) patiënt in Nederland
Uitbraak 2
Grieppandemie
Context 2009
• Wet publieke gezondheid van kracht (2008)
• vervangt quarantainewet, infectieziektenwet en Wet
Collectieve preventie
• minister kan sturing geven aan bestrijding A-ziekten
• bijzondere bevoegdheden burgemeesters
• Beleidsregels WTZi
• regionale overleggen acute zorg dienen afspraken te maken
over acute zorgketens in alle omstandigheden
Uitbraak 3
Grieppandemie
Bijzondere bevoegdheden burgemeester bij A-ziekten
• gedwongen opname ter
isolatie (OvJ na 24 u
verzoek tot machtiging tot
voortzetting  rechter)
• gedwongen onderzoek
• gedwongen invasief
onderzoek (met rechterlijke
machtiging)
• quarantaine
(evt in eigen woning, OvJ)
• weren uit werk of beroep
• controle gebouwen,
goederen, vervoermiddelen
• bemonsteren
• voorschriften van technisch
hygiënische aard
• ontsmetten, vernietigen
• informatie opeisen
Uitbraak 4
Grieppandemie
• in veel regio’s worden draaiboeken geactualiseerd
• VWS levert distributieplan AVM op
• zorgsector ziet kans om nieuwe protocollen/richtlijnen vast te stellen
• alleen triagerichtlijn voor IC-bedden wordt uiteindelijk niet meer
vastgesteld
• Nieuwe Influenza blijkt mild; ondanks WHO fase nergens GRIP 4
• gezien de overlappende rollen richting openbaar bestuur trekken GGD en
GHOR samen op.
• RIVM ontwikkelt inzichtelijk model om opnames en overlijden te monitoren
• veel bedrijven en overheden ronden hun continuïteitsplannen af
Evaluatie
Grieppandemie
• rapport Berenschot
- gericht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• rapport IGZ en IOOV
- gericht op de rol van de Ghor
• verschenen in maart 2011
• reactie kabinet april 2011
De nieuwe GHOR
De nieuwe GHOR
‘Nieuwe’ verhouding tussen GHOR en zorg
• Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
• Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
• Wet publieke gezondheid II (Wpg II)
• Wet ambulancezorg (Waz)
/ Tijdelijke wet ambulancezorg
• Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP)
De nieuwe GHOR
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
Beleidsregels ex art. 4
• deelname aan ROAZ
• binding aan gemaakte afspraken
• verantwoording via jaarverslag
• voorbereiding op opgeschaalde zorg, Zirop
De nieuwe GHOR
Wet Veiligheidsregio’s
• veel verantwoordelijkheden verplicht op schaal regio
• één regionaal crisiplan (vervangt gem. rampenplannen)
• bij gemeentegrensoverschrijdend incident wordt voorzitter
veiligheidsregio verantwoordelijk
• eisen aan crisisstructuur en informatievoorziening
• schriftelijke afspraken met zorginstellingen,
gezondheidsdiensten
De nieuwe GHOR
Wet publieke gezondheid II
• nog in behandeling bij 1ste kamer
• wijzigt Wet veiligheidsregio (Net als WVR de WPG I gewijzigd heeft)
• GGD –regio’s congruent aan veiligheidsregio’s
• directeur publieke gezondheid vervangt zowel directeur GGD als
directeur GHOR
• benoemd door bestuur GGD in overeenstemming met bestuur VR
• is direct onder het openbaar bestuur verantwoordelijk voor de afspraken
met instellingen voor zowel reguliere omstandigheden als voor
opgeschaalde situatie
• bestuur veiligheidsregio verantwoordelijk voor voorbereiding bestrijding
A-ziekten
De nieuwe GHOR
De nieuwe GHOR
Waarvoor is de GHOR wettelijk
verantwoordelijk (Wvr)?
• coördinatie, aansturing en
regie van de geneeskundige
hulpverlening
• advisering van overheden en
organisaties op dat gebied
De nieuwe GHOR
De nieuwe GHOR
Nog steeds drie processen:
• spoedeisende medische hulpverlening (SMH)
• publieke gezondheidszorg (infectieziekten,
gezondheidsonderzoek, advisering gevaarlijke stoffen)
• psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR)
De nieuwe GHOR
De nieuwe GHOR
Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening?
• zorginstellingen en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het
leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG)
• dat geldt ook voor opgeschaalde situaties en voor de
voorbereiding op opgeschaalde situaties
• de reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige
hulpverlening
• de GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel
presterend vermogen van de zorgverleners
De nieuwe GHOR
Vergelijking GHOR – reguliere zorg
Reguliere zorg
GHOR
Wetgeving
Waz, Wpg, Wgbo, Wtzi
Wvr
Departement
Ministerie van VWS
Ministerie van VenJ
Sturing
driehoek patiënt, aanbieder,
zorgverzekering
publieke verantwoordelijkheid
Bepalende thema’s
ketenzorg, versterkte rol eerste
lijn, Diagnose Behandel
Combinaties
crisisbeheersing,
multidisciplinaire
samenwerking, risicokaarten
Financiering
zorgverzekering
gemeentelijke bijdrage, BDUR
11 traumacentra
25 GHOR-regio’s
7x24 uurs zorg
alleen bij opschaling
De nieuwe GHOR
De nieuwe GHOR
Wat is dan de taak van de GHOR?
Koude fase
• planvorming (advisering en afstemming)
• opleiding, training en oefening (100 x 1 en 1 x 100)
Warme fase
• coördinerende processen
• informatievoorziening
• resourcemanagement (logistiek)
De nieuwe GHOR
Balans in de veiligheidsregio
De GHOR
• gezondheidszorg
• veiligheid
• openbaar bestuur
De nieuwe GHOR
Balans in de veiligheidsregio
Versterking witte ketensamenwerking:
• GGD
• ziekenhuizen en traumacentra
• ambulancedienst
• huisartsenzorg
• Nederlandse Rode Kruis
• psychosociale hulpverleners
• RIVM
De nieuwe GHOR
Balans in de veiligheidsregio
• interdisciplinaire samenwerking veiligheid
• veiligheidsregio’s (brandweer, gemeenten en GHOR)
• samenwerking met politie en Defensie
• meldkamer(s)
• regionaal crisisplan
De nieuwe GHOR
Balans in de veiligheidsregio
Versterking advisering openbaar
bestuur
• integrale advisering veiligheid
• directeur Publieke Gezondheid
• congruentie GGD
De nieuwe GHOR
GHOR Nederland en de nieuwe GHOR
• de wettelijke taken staan op een rij (‘notitie de nieuwe GHOR’)
• niet alle consequenties zijn meteen duidelijk en geregeld
• met landelijke partners in overleg over de consequenties,
gezamenlijk beeld en modelconvenanten met belangrijkste
partners in 2011
De nieuwe GHOR
Niet alle consequenties meteen geregeld
• het principe: proces, regie en aansturing bij de GHOR; inhoud
aansluiten bij dagelijkse zorg conform knoppenmodel
• wie is straks verantwoordelijk voor de GNK?
• wie gaat eigenlijk over de OvDG?
• wat doet de GHOR nog met PSH?
• hoe adviseren we het openbaar bestuur over evenementen?
• hoe adviseren we het bestuur over voorbereiding instellingen?
• 5 nieuwe processen (GROP+SMH) komen niet overeen met
besluit personeel VR en Referentiekader Crisisplan.
De nieuwe GHOR
Nieuwe GHOR op hoofdlijnen
• rampenprocessen sluiten aan bij reguliere zorgprocessen
• zorginstellingen (waaronder GGD) dragen verantwoordelijkheid
voor deze zorg
• GHOR gaat voor (proces)sturing, coördinatie,
informatievoorziening, aansluiting van witte kolom met
openbaar bestuur en veiligheidsketen
• er is straks nog één directeur PG, die afspraken maakt namens
openbaar bestuur met zorginstellingen over reguliere en
opgeschaalde publieke zorg
De nieuwe GHOR
Regionaal Crisisplan
• beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de
veiligheidsregio voor de respons op incidenten, die
grootschalige of bijzondere inzet verlangen van gemeente(n),
brandweer, politie en GHOR. Vervangt gemeentelijke
rampenplan.
• de afspraken met de zorginstellingen dienen hierin te zijn
opgenomen (BR WTZi).
triage
antivirale m.
zorg 1ste lijn
vaccineren
hygiëne
zorg 2e lijn
communicatie
Continuïteit
ZORG/GGD
antivirale m.
triage
zorg 1ste lijn
zorg 2e lijn
de processen
uit het draaiboek
pandemie
hygiëne
coördinatie
vaccineren
communicatie
Vragen?

similar documents