Bez nadpisu

Report
doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.
LESNÉ CESTY
5. prednáška - Navrhovanie a mechanika vozoviek lesných ciest
NAVRHOVANIE A MECHANIKA
VOZOVIEK LESNÝCH CIEST - Obsah prednášky
• Inžiniersko-geologický prieskum
• Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín v súvislosti
s výstavbou lesných ciest a objektov
• Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky
• Zaťaženie vozovky dopravou
• Návrhové metódy
INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM
pre účely stavby lesnej cesty
• Prieskumné práce v teréne
- vytýčenie sond
- popis sond
- odber vzoriek
• Laboratórne skúšky vzoriek
- granulometrický rozbor a krivka zrnitosti
- medze konzistencie zeminy a číslo plasticity
- zhutniteľnosť zeminy - Proctorova skúška
- únosnosť zeminy - skúška CBR
• Vyhodnotenie prieskumu a návrh opatrení
- návrh na zatriedenie horník podľa ťažiteľnosti
- návrh sklonov výkopových a násypových svahov
- návrh hrúbky vozovky a zloženie jej konštrukčných vrstiev
- návrh na odvodnenie podložia v zamokrených úsekoch
- určenie únosnosti základovej pôdy pre stavbu cestných objektov
- osobitné opatrenia na zabránenie pohybu pôdy vo svahovitom území
FYZIKÁLNO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI ZEMÍN
v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov
– merná hmotnosť
–
–
–
–
–
pórovitosť
objemová hmotnosť
vlhkosť
stupeň nasýtenia
kapilarita (vzlínavosť)
ROZBOR MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMÍN
–
–
–
–
–
–
zrnitosť
medze konzistencie (tekutosti, plasticity, zmrašťovania)
ekvivalent piesku
zhutniteľnosť
pevnosť šmyku
únosnosť zeminy - skúška CBR
Pomenovanie a charakteristika hornín
Označenie zemín podľa veľkosti zŕn (tabuľka v knihe)
Trojuholníkový diagram na určovanie názvu zeminy
s veľkosťou zŕn do 2 mm
ZATRIEDENIE HORNÍN PODĽA ŤAŽITEĽNOSTI
7. TRIED
Horniny ľahko rozpojiteľné
1. trieda - 2. trieda
Horniny stredne rozpojiteľné
3. trieda
Horniny ťažko rozpojiteľné
4. trieda
Horniny ľahko rozpojiteľné trhavinami
5. trieda
Horniny ťažko rozpojiteľné trhavinami
6. trieda
Horniny veľmi
trhavinami
7. trieda
ťažko
rozpojiteľné
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE HRÚBKU VOZOVKY
– vlastnosti podložia vrátane jeho vlhkosti a stavu podzemnej vody
– klimatické podmienky príslušnej lokality, teplotný režim podložia
– vlastnosti stavebných materiálov a technologický postup ich spracovania
– dopravné zaťaženie vozovky, najmä intenzita dopravy
ZAŤAŽENIE VOZOVKY DOPRAVOU
– Zaťaženie vozovky dopravou sa vypočíta ako súčtové množstvo návrhových
vozidiel, ktoré počas návrhového obdobia prejde po vozovke.
-
Celkové dopravné zaťaženie sa určí:
vypočíta sa celkové množstvo gravitujúceho dreva na cestu v m3
množstvo gravitujúceho dreva sa prepočíta z m3 na tony a na zodpovedajúci
počet prejazdov návrhového vozidla
celkové dopravné zaťaženie vozovky sa určí vynásobením počtu prejazdov
navrhovaných vozidiel súčiniteľom k = 3
DIMENZOVANIE VOZOVIEK - Návrhové metódy
• metóda Kalifornskej cestnej správy (z roku 1941) založená
na vyhodnotení únosnosti podložných zemín CBR
• metóda VÚIS (slovenská), vychádza pri dimenzovaní
vozovky z dovoleného pružného priehybu. Hrúbka vozovky
a jednotlivých vrstiev sa počíta staticky podľa teórie pružnosti
viacvrstvového systému.
Použitie týchto metód v jednotlivých prípadoch:
doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.
LESNÉ CESTY
6. prednáška - Vrchná stavba lesnej cesty - stavba vozoviek
VRCHNÁ STAVBA LESNEJ CESTY - STAVBA
VOZOVIEK - Obsah prednášky
- STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY
- ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK
- PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK
- VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU
STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY
• Hydraulické spojivá
- Cement
- Vápno
• Kamenivo
- Kamenivo ťažené (štrkopiesky)
- Kamenivo drvené (drvina, štrk, štrkodrvina, kamenná múčka, výsevky)
- Tvar zŕn kameniva
- Frakcie kameniva
(tabuľka 15.6. kniha)
• Bitúmeny
- Prírodné asfalty
- Ropné asfalty
- Dechty
• Materiály na zlepšenie podložia
- Geotextílie
- Geomreže
• Iné
- Stavebný odpad
- Odpad pri frézovaní bitúmenových
vozoviek
ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK
• Mechanická stabilizácia
• Chemická stabilizácia:
- vápnom (2 až 4 %)
- cementom
- bitúmenom
- popolčeky
- rôzne chemické
prípravky
a emulzie
ZLEPŠENIE PODLOŽIA TECHNICKÝMI TEXTÍLIAMI
• Geotextílie
- prerušujú kapilárnu vzlínavosť
- zabraňujú preniknutiu materiálu (štrku) do podložia
Rôzne druhy
podľa jednotlivých
výrobcov
TECHNOLÓGIA POKLÁDKY GEOTEXTÍLIÍ
GEOMREŽE
Princíp uloženia kameniva do geomreží
PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK LESNÝCH CIEST
Staršie druhy
a) štetové,
b) makadamové,
c) štrkové s hlinitopiesčitým tmelom.
Novšie druhy
a) podklady z nestmeleného kameniva,
- štrkopieskové,
- štrkodrvinové,
- zo štrku s výplňovým kamenivom.
Štetový podklad
Makadamový podklad
Štrkodrvinový podklad
Štrkopieskový podklad
VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU (povrchu)
Netuhé kryty
Zemné kryty
Štrkové kryty
Bitúmenové kryty
Tuhé kryty
Betónové kryty
- u trvalých približovacích ciest
- výnimočné u odvozných ciest
- kryty zo stabilizovaných zemín
- jednoduchý štrkový kryt
- vibrovaný štrkový kryt
- mechanicky spevnené kamenivo (minerálny betón)
- asfaltový penetračný makadam
- penetračný makadam
- obaľované kamenivo
- asfaltový betón
- liaty asfalt
- kryty z prostého betónu
- armované cementobetónové kryty
- kryty z cementového makadamu
- prefabrikované kryty:
- celoplošné panelové
- koľajové spevnenie
Príklad zemného krytu
na ceste typu 3L
Jednoduchý štrkový kryt
Kryt z vibrovaného štrku
Kryt z vibrovaného štrku
s prísadou cementu
Kryt z asfaltového penetračného makadamu
Kryty z obaľovaného kameniva
Betónový prefabrikovaný kryt
- koľajové spevnenie
Bavorská metóda výstavby vozovky lesnej cesty
PLÁNOVANIE,
PROJEKTOVANIE
A VÝSTAVBA
LESNÝCH SKLADOV
Plánovanie
- koncepcia
dočasné lesné sklady, trvalé lesné sklady
- cca každých 700 m pri odvoznej ceste vychádza lesný sklad
- pri plánovaní uvažovať s množstvom približovaného dreva na 1 m2 skladu
(prípadne so zásobou dreva v gravitujúcich porastov na sklad, alebo celková
plocha porastov)
Projektovanie
- umiestnenie skladu
(miesto v teréne, sklon terénu)
- tvar skladu
- rozmery skladu (dĺžka, šírka)
- pozdĺžny a priečny sklon skladu
- odvodnenie skladu
- spevnenie skladu
- výjazdy zo skladov
- výhybňa pri sklade
Príklad priečneho rezu lesným skladom
Zrealizovaný lesný sklad

similar documents