PowerPoint-presentatie - MBO Raad 5 maart 2013 Vaktechnische

Report
Op weg naar MBO-onderwijs 2018
Terug naar het begin
FEBRUARI 2011
Met dit actieplan wil de minister van OCW dat studenten over vier
jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven.
Het plan bevat de volgende doelstellingen:
• verhoging kwaliteit onderwijs
• verbetering besturing en bedrijfsvoering
• vereenvoudiging van het BVE stelsel
Waar ligt de
Focus op
Vakmanschap
?
Wat speelt er zo al ?
Wat komt er aan ?
MBO 2020
•
•
•
•
•
ECBO rapport MBO 2020 in de maak
De demografische ontwikkelingen
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Discussie doelmatigheid
Samenwerking bedrijfsleven
PPS (Techniekpact, cie. Van der Touw)
Ontwikkelingen KBB
Aantal studenten zal fors dalen
Effectieve kwalificatiestructuur
noodzaak
• Aangescherpte eisen van OCW
• Verandering op het vmbo
• Wat aandachtspunten op een rij…..
Wetsvoorstel doelmatige leerwegen
• Bezuiniging van 160 miljoen
• Stapelen van opleidingen vermijden (iemand moet op het
hoogst toelaatbare niveau beginnen)
– Inmiddels afgezwakt door brief minister
• Cascademodel, maakt het minder interessant om studenten lang
in school te houden
– Inmiddels afgezwakt door brief minister
• Niveau 4 opleidingen in 3 jaar
• Afschaffen deeltijd-bol, deze groep verdwijnt
• Verhoging urennorm (bol 1000 en bbl 200) geeft hogere
kosten, dus kleine groepen worden onbetaalbaar
Wetsvoorstel doelmatige leerwegen
• Onderwijstijd
– Andere toon en inzet brief minister (Afwijken op basis kwaliteit en
geen dubbele controle accountant)
– “..doel ‘goed onderwijs’ moet zijn en de overheid dient te sturen op
de eindresultaten, het ‘wat’ en de verantwoordingseisen daarop
dient in te richten.”
– Zinnen als: “In het eerste jaar van alle 2-, 3- en 4-jarige
opleidingen moet ten minste 700 uur aan begeleide onderwijstijd
worden verzorgd, verder mag de school de uren zo over de jaren
verdelen als gewenst wordt geacht.” - zie verder: www.mbo15.nl
• Verdere uitwerking UWEB
– Eis tweede kamer, risico amendement Rog
Demografie en maatschappij
• Tussen nu en 2020 vermindering instroom van ca.
10% vmbo’ers (ruim 50.000 minder)
• Snelle terugloop bepaalde regio’s in Nederland
• Multidisciplinaire medewerkers nodig
• Niveau 2 banen verdwijnen (ICT / buitenland)
• Meer richten op de toekomst van de student
Instroom / Uitstroom
• Tendens naar intersectorale programma’s op het
vmbo, gaat ten kosten van sectorale programma’s
• Beperking doorstroommogelijkheden naar HBO
• Betere aansluiting noodzaak
• Halvering WVA, dus scholing wordt duurder
– Minder aantrekkelijk voor leerbedrijven
– Alleen voor BBL
Consequenties voor
onderwijsbedrijfsvoering
Dit leidt tot
• Fors dalend studentenaantal
• Grotere klassen nodig om kosten te dekken
• Historie en hokjes zijn nog dominant
• Kleine opleidingen zijn al relatief duur en worden als
eerste stop gezet (vnl Techniek)
• Scholen moeten goed nadenken over:
– Opleidingsportfolio van de
instelling
– Onderwijsprogrammering
Kenmerken
kwalificatiestructuur
Herziening kwalificatiestructuur
• Voor adequaat onderwijs moet een goede
basis worden gelegd
• Waaraan moeten de kwalificatiedossiers
voldoen?
• Wat zou de nieuwe kwalificatiestructuur
moeten doen?
• Keuzes maken !!!
Kwalificatiedossier
Keuze B
Keuze A
Kwalificatie
eisen
Keuze C
Keuze X
Diplomaeisen
De kwalificatiestructuur – een idee
• Een doelmatig aanbod door overlap eruit
• Overal in het land een algemeen aanbod
mogelijk
• Minder gericht op functies (bcp’s), maar op
duurzaam werkveld
• Niet gericht op verleden maar op toekomst
• Flexibel
• Duidelijkheid en eenvoud
Kwalificatiestructuur
7 februari ledenraadpleging over
structuurvoorstel
Onderwijsstandpunten over:
• Brede(re) niveau 2 opleidingen
• Op niveau 4 invoeren brede 1-jarige
kopopleidingen / specialisten
– Bijvoorbeeld leidinggevende
• Keuzedelen
• Exameneisen
7 februari ledenraadpleging over
structuurvoorstel
Onderwijsstandpunten over:
• Brede(re) niveau 2 opleidingen
• Op niveau 4 invoeren brede 1-jarige
kopopleidingen / specialisten
– Bijvoorbeeld leidinggevende
• Keuzedelen
• Exameneisen
7 februari ledenraadpleging (2)
Aandachtspunten algemeen (voorwaarden)
• Structuuroverzicht en kwalificatiedossiers (in versie
van toets A door Toetskamer) ter inzage klaar medio
juni.
• Systemen en bekostiging (inclusief regelgeving
onderwijstijd) bekend en in lijn met invoeringstijdpad
onderdelen Focus op Vakmanschap
• Uit implementatietoets blijkt dat kwalificatiedossiers
HUBO zijn (haalbaar, uitvoerbaar, organiseerbaar
betaalbaar)
• Voldoende keuzedelen op de plank om te kunnen
programmeren.
7 februari Exameneisen in dossiers
Uitgangspunten
•
•
•
•
3-voudige kwalificering
Beginnend beroepsbeoefenaar
Scope: op wat en niet het hoe
Exameneisen in vorm van kenmerkende
(kritische) ‘bepalende’ beroepssituaties
• Aanpassing inspectiekader nodig
Kopopleidingen
• Wens van de minister
• Ruimte voor specialistische vakopleidingen en
voor breder georiënteerde beroepsopleidingen
• Specialistenopleidingen
• Vaktechnische elementen kunnen prima in
keuzedelen
• Ook ander bovensectorale eenheden zoals
ondernemerschap, leidinggeven als keuzedeel
• Aparte / extra bekostiging is onhaalbaar
Keuzedelen
•
15 % van de nominale studieduur
– contacttijd + bpv + zelfstudi
•
•
Eenheden van 240 SBU
Verplicht onderdeel diploma
– moet worden geborgd door examinering
(inspectiestandaarden)
•
Kan worden opgesteld in regio
– altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk
•
Vastgesteld door paritaire commissie
– registratie
– kan branchecertificaat zijn
• Alleen toelaatbaar zonder diploma
– Niet dezelfde doelgroep als:
• AK en niveau 1
• Voor doorstroom niveau 2 en arbeidsmarkt
• Zelfde format (inclusief keuzedelen)
• Aparte bekostiging
• 1 jaar
• Bindend studieadvies na 4 maanden
• 4 kwalificaties en 20 profielen
Entréekwalificaties
Laatst stand structuurvoorstel (MOH)
13. Horeca en Bakkerij
Kwalificatiedossier
Brood en banket
Facilitaire dienstverlening
Fastservice
Keuken
Bediening
Ondernemer
Horeca/Bakkerij
Profielen
Leidinggevende bakkerij
Niv.
4
Dlnrs
121
Patissier
4
29
Uitvoerend bakker
2
179
Zelfstandig werkend banketbakker
3
530
Zelfstandig werkend broodbakker
3
4j
KBB
Kenwerk
Vrst
Voorgen. besl. SBB 24-01
81 Verbonden aan inhoud van
vakopleiding niv. 3. Toepassen
kaderopl niv. 4 (Leidinggeven)
• Keuzedelen
• Exameneisen
4
1761
82
Toepassen kaderopl. Niv-4
(leidinggeven)
Facilitair dienstverlener
2
1008
1e medewerker fastservice
3
Cateringbeheerder/-manager
4
83
Verbonden aan de inhoud van
vakopleiding niv. 3. Toepassen
kaderopl. Niv. 4 (management)
Manager/bedrijfsleider fastservice
4
133
Medewerker fastservice
2
613
Gespecialiseerd kok
4
211
84
Verbonden aan inhoud van
vakopleiding niv. 3. Toepassen
kaderopl. Niv.4 (leidinggeven)
Kok
2
4663
Leidinggevende keuken
4
205
85
Verbonden aan inhoud van
vakopleiding niv. 3. Toepassen
kaderopl. Niv.4 (leidinggeven)
Zelfstandig werkend kok
3
3086
Gastheer/-vrouw
2
2289
Gastronoom/sommelier
4
17
86
4
367
87
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw
3
746
Verbonden aan inhoud van
vakopleiding niv.3. Toepassen
kaderopl. Niv 4 (Leidinggeven)
Verbonden aan inhoud van
vakopleiding niv.3. Toepassen
kaderopl. Niv 4 (Leidinggeven)
Leidinggevende bediening
Manager/ondernemer café/bar
4
479
Manager/ondernemer fastservice
4
31
Manager/ondernemer horeca
4
6454
Kenwerk
354
Kenwerk
?
Kenwerk
Kenwerk
Kenwerk
X
88
Advies TAC
Neemt advies
Projectmanagement
over
PC onderzoekt omzetten huidige N4 kwalificatie
naar N3. Daarbovenop zou dan een
kopopleiding leidinggeven kunnen komen.
Zonder N3 profiel komt doorlopende leerlijn FD
in gevaar.
In huidige structuur is er geen N3, dus is optie
specialist niet voor de hand liggend. In voorstel
Kenwerk wel weer. Gevolg is wel dat er dan een
kwalificatie bijkomt, tenzij het gaat om een hele
generieke specialist leidinggevende
Neemt advies
Projectmanagement
over
In deze profielen komt naast management ook
veel vakinhoud terug. Dit kan niet samen in een
éénjarige kopopleiding; huidige profiel 1e
Medew. Fastservice biedt onvoldoende
aanknopingspunten
In het huidige dossier zit er een groot gat tussen N3 Advies TK overnemen
en N4: 11 werkprocessen. Dat maakt N4
kwalificaties als eenjarige kop op N3 niet erg
waarschijnlijk. Het verschil tussen beide N4
profielen is slechts 2 werkprocessen: ineenschuiven
lijkt mogelijk
Neemt advies
Projectmanagement
over
Staat geagendeerd voor 19 maart ParCie
De gespecialiseerd kok heeft meer karakter
'specialistisch' specialist en leidinggevende keuken
van 'generiek' specialist. Kwalificatie past wel in
model generiek specialist. Wordt t.b.v. praktijktest
uitgewerkt.
Neemt advies
Projectmanagement
over
Sommelier: is specialistisch, vakinhoudelijk
profiel en past niet in kaderopleiding
Leidinggeven. Dit staat geagendeerd voor
ParCie maart. Mogelijk als specialist. Geen
reactie op Leidinggevende bediening.
Het gaat hier idd om een 'specialistische' specialist. Advies TK overnemen, uitmondend in
De leidinggevende bediening past goed in profiel
het opheffen van de leidinggevende
specialist leidinggevende
bediening.
83
Onderzoek naar toepassing van
Kenwerk stelt tav deze profielen dat het accent Indien ondernemerschap de kern vormt suggereert
ondernemer als specialist opleiding ligt op het ondernemerschap waaraan deel
de TK een alternatief: onderzoek mogelijkheid van
vakmanschap is gekoppeld; past daarom niet in COM dossier Ondernemer N4 middenkader
eenjarige kopopleiding Ondernemer. Te weinig
aanknopingspunten bij de N3 kwalificaties.
Sterke verwantschap tussen
manager/bedrijfsleider fastservice Profielen man/ond fastservice & manag/bedr.
leider fastservice zijn niet vergelijkbaar
en manager/ondernemer
fastservice
4
Advies Toetsingskamer
Advies projectmanagement
De leidinggevende bakkerij past goed in profiel
Advies TK overnemen
(generieke) specialist. Het onderscheid met N3 is
alleen het leidinggegeven. De patissier is een echte
(specialistische) specialist: het gaat hier om één
werkproces t.o.v. de brood/banketbakker.
96
Facilitair leidinggevende
Ondernemer horeca
Reactie paritaire commissie
Kenwerk heeft hier niet op gereageerd
96
Volgt de reactie van de PaC en het
advies van de TK. Gegeven het feit dat
het stelsel wordt uitgebreid met een
kopopleiding is ontwikkeling van
inhoudelijk niv-3 profiel voorzien met
daarnaast een generieke kopopleiding.
Advies TK overnemen
Neemt advies
Projectmanagement
over
Volgt het advies van de TK. Gegeven
Nader overleg met
het feit dat het stelsel wordt uitgebreid PaC gewenst
met een kopopleiding is een
heroverweging van de argumenten door
de PaC gewenst.
‘En nu?’ Implementatietoets!
• 1e tranche kwalificatiedossiers opgeleverd
(doorgeleiding door PC/bestuur KBB en getoetst door
toetsingskamer)
• Gebruikers willen voor alle dossiers weten: voldoen
ze aan de verwachtingen?
• Scholen aan zet, i.s.m. praktijkleerbedrijven en
kenniscentra!
PRAKTIJKTEST IMPLEMENTATIETOETS
Praktijktest : 3 delen
KBB
DUO
saMBO~ICT
Zonder studenten !!!
BTG
De Implementatietoets
Doelstellingen
• De Implementatietoets is de toets op de uitwerking
van een kwalificatiedossier naar de onderwijspraktijk
als voorbereiding op een zorgvuldige invoering op
scholen in de mbo-sector.
• En geeft informatie over de uitvoerbaarheid en
haalbaarheid van nieuwe kwalificatiedossiers t.b.v.
zorgvuldige besluitvoering rond invoering van deze
nieuwe kwalificaties.
• Uitwerking kwalificatiedossier; voorbereiding nieuwe
curricula en examinering (zonder studenten)
Eerste resultaten
•
•
•
•
•
•
Alle btg’s begonnen vanuit hun eigen kenmerkende karakter.
Nieuwe dossiers compacter en dunner
Wel zoekplaatje om kennis en vaardigheden in 1 overzicht te hebben
Beroepsgerichte Taal en Rekeneisen
Exameneisen en keuzedelen ontbreken vooralsnog
Representativiteit
Zorgen zoals een btg die aan de projecleider richtte:
Tijdpad
Periode
Activiteit
Opmerking
december 2012
Onderwijs en bedrijfsleven organiseren kolommen voor participatie aan Implementatietoetsen
Belangrijke rol btg’s en Cbon
1 dec. 2012
Inleveren eerste tranche dossiers voor de eindtoets
december 2012 /januari 2013
Selectieproces kwalificatiedossiers en t.b.v. Implementatietoets (op grond van bevindingen Toetsingskamer)
15 januari 2013
Advies bestuur SBB voor dossiers die worden vrijgegeven t.b.v. de toepassing binnen de Implementatietoets.
januari 2013
Opdracht aan kenniscentra voor dossiers die nader onderzocht moeten worden op overlap
31 januari 2013
Besluitvorming bestuur SBB, afronding van toetsproces en statusbepalend voor de dossiers
1 februari 2013
Principeakkoord van OCW op kwalificatiedossiers om Implementatietoets te kunnen uitvoeren
Ingeleverde dossiers gaan terug
Start project activiteiten volgend uit implementatietoets fase 1
februari 2013
Bekendmaking door SBB met welke dossiers de
Implementatietoets wordt gestart
78-82 dossiers
maart 2013
Start met Implementatietoets Fase 1 in clusters van
dossiers in projecten van maximaal 3 maanden
Tussentijds maandelijks
voortgang
5 maart 2013
Plannen van aanpak per btg klaar
10 april 2013
Tussenrapportage verwachte opbrengsten per btg
1 mei 2013
1e Conceptrapportages opbrengsten per btg
mei 2013
Onderzoeksresultaten sectoren Fase 1 voorgelegd aan
paritaire commissies
eind mei 2013
Bovensectorale rapportage in concept klaar
eind mei 2013
Onderzoeksresultaten Fase 1 voorgelegd aan SBB
Plan fase 2 in beeld en
subsidie toezegging
juni 2013
Rapportage Implementatietoets en voorstellen voor
aanpassingen dossiers en format
Projectplan vervolg
juni 2013
Definitieve versies klaar /Opleveren van bevindingen
Implementatietoetsen aan bestuur SBB voor Go/No-go
Go voor Fase 2,
inclusief aanvullende
projectplan
Einde project activiteiten volgend uit fase 1 implementatietoets
medio juni 2013
Inleveren definitieve structuurvoorstellen door kenniscentra (namens de paritaire commissies)
Vaststelling door OCW
Intensivering:
Meer uren vullen,
zelfde opleiding
Zelfde geld
Keuzedelen,
Exameneisen
Tijdpad invoering
Format en
beschrijving
dossiers
4-3: jaar minder
Minder studenten,
minder geld
Alles tegelijk
implementeren
Gevolgen invoering
entrée-opleidingen
Invulling
kopopleidingen
1-jarige niveau 4
Brochures
voorlichting 2014

similar documents