Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 1

Report
MINOR FINANCIEEL ADVIES EN
ONDERSTEUNING
VERZEKERINGEN, WEEK 2
RISICOANALYSE
W.H. Korthouwer
[email protected]
1
RISICOANALYSE PARTICULIEREN
Stappenplan:
1. Welke risico’s rondom bezit, aansprakelijkheid, zorg en inkomen
loop ik als particulier?
2. Hoe groot zijn de risico’s die je loopt?
3. Welke preventiemaatregelen kan ik nemen om de risico’s (kans
op schade) tot een minimum te beperken?
4. Tot welk bedrag zijn deze risico’s betaalbaar en/of wil ik deze zelf
betalen en niet verzekeren?
5. Welke verzekeringen heb ik nodig?
Voorbeeld inventarisatie particuliere risico’s
2
Inventarisatie vermogensbedreigende
risico’s
RISICOANALYSE
PARTICULIEREN
BEZITTINGEN, woning, verkeer en recreatie
INKOMEN
Voor pensioendatum
Na pensioendatum
GEZONDHEID
OVERLIJDEN
AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND
Verzekeringsbehoeften:
• Risicoanalyse
• Behoeftepeiling
• Productkeuze
GROEPSOPDRACHT INVENTARISATIE
PARTICULIERE RISICO’S EN PREVENTIE
• 5 groepen
• Indeling groepen in: Personen, Wonen, Verkeer, Recreatie en
Rechtsbijstand (recht)
Opdracht:
1. Beschrijf kort minimaal 5 verschillende risico’s die je kunt lopen
2. Geef aan hoe groot de schade per risico kan zijn en hoe groot de
kans op deze schade kan zijn
3. Welke preventiemaatregelen kun je nemen?
4. Welke verzekering(en) zijn hiervoor op de markt
4
ONDERVERDELING ZAKELIJKE
(SCHADE)RISICO’S
Bezittingen; pand, glas, lichtreclame, inventaris/goederen, geld, eigen
vervoer, wagen(park), land/werkmaterieel
Aansprakelijkheid; AVB, WEGAM, BTA, rechtsbijstand, milieuschade
Kosten; verzuim, ARBO-service, bedrijfsschade
Inkomen / Gezondheid; collectieve ongevallen,
arbeidsongeschiktheid,
(key-mans) overlijdensrisico
RISICOSCAN ZAKELIJK MKB
Voordelen risico-inventarisatie
1.
2.
3.
4.
In kaart brengen van (verzekerbare) risico’s
Afstemmen op verzekeringsbehoefte
Voorkomen van misverstanden bij schade
Ondernemer of verantwoordelijke overtuigen van
noodzaak
RISICOBEHEER / RISK MANAGEMENT
• Welke risico’s zijn er? Hoe bedreigend zijn deze?
• Onderscheid tussen zuivere en
ondernemingsrisico’s
• Speculatieve-, commerciële-, ondernemingsrisico’s
niet verzekerbaar, risico’s wel m.b.v. beleidsplan te
beperken
• Drie fasen risk management:
1. Inventarisatie continuïteit onderneming
2. Vaststellen of en in welke mate van invloed op
bedrijfscontinuïteit
3. Bepalen maatregelen om risico’s beheersbaar te
maken.
RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
Plan van aanpak:
1. Maken van profielschets onderneming; identiteit,
werkzaamheden, toekomst, personeel, etc.
2. Verzamelen relevantie informatie
3. Vaststellen visie bedrijf t.a.v. afschermen risico’s
4. Financiële risico’s in kaart brengen per risicogroep
5. Advies presenteren o.b.v. risicoanalyse
6. Evaluatie
Kansen:
RI&E bij MKB vanaf in goede banen begeleiden bijv. via
samenwerkende bedrijven.
Meer over RI&E; http://www.rie.nl/
10
BELANGRIJKE RISICO’S EN
VERZEKERINGSBEHOEFTE PER
SECTOR/BEROEPSGROEP
Sector
Risico’s
Product(en) o.a.
onderneming o.a.
Agrarisch
Glas, oogst
Glasverzekering, Gewassenverzekering
Detailhandel
Diefstal
Inventaris/goederen
Transport
Verlies goederen
Goederentransportverzekering
Gezondheid
Verzuim
Verzuimverzekering en aanvullende WIA
dekkingen
Horeca
Bedrijfsstilstand
Bedrijfsstagnatieverzekering
Industrie
Milieuschade
Milieuschadeverzekering
Onderwijs/overheid
(Bestuurders)
aansprakelijkheid
en ongevallen
(Bestuurders)aansprakelijkheid- en
ongevallenverzekering
VOLGENDE WEEK
Particuliere verzekeringen
Uitleg opdracht naast het schriftelijk tentamen
Huiswerk:
Lezen H14.1 – 14.9 en H15.1 – 15.11 uit reader
12
13

similar documents