Avoidance

Report
Avoidance
Frode Svartdal
Okt. 2013
Negativ forsterkning

Escape
situasjon  instrumentell respons fjerner det
aversive
 Aversiv

Hodepine  tar en Aspirin  hodepine forsvinner
Instrumentell respons
Konsekvens
Negativ forsterkning

Avoidance
om aversiv situasjon  instrumentell respons
hindrer det aversive
 Varsel

Frykter hodepine  slapper av  hodepine inntreffer ikke
Forventning, forestilling,
antakelse
Instrumentell respons
Konsekvens
BS
US
Når først avolidance-responsen
er etablert, er den veldig persistent
Avoidance
Veletablert i en rekke studier (dyr,
mennesker)
 Meget motstandsdyktig mot ekstinksjon

 Hvorfor?

Teoretisk forklaring
 Tofaktor-teori
(Mowrer)
 Kognitiv teori (Seligman
Avoidance

Tofaktor-teori
 Klassisk
betinging: Ubehag, frykt er betinget
til en situasjon

“Jeg er livredd for å ta ordet i forsamlinger”
 Operant
betinging: Instrumentell respons
fjerner ubehaget

“Jeg unngår forsamlinger der jeg må ta ordet.”
Avoidance – tofaktor-teori

Frykt etableres ved klassisk betinging


Snakke i forsamling  fryktreaksjon: BS – BR - US
 Tanken på å snakke: BS  BR
 Det å faktisk snakke i forsamling: US  UR
Frykt fjernes/reduseres ved operant betinging


Forsamling  flukt (ESCAPE) US fjernes
Unngå forsamling  unngåelse (AVOIDANCE) BS
fjernes
Avoidance = escape fra BS!
Avoidance – tofaktorteori - problem

Effektiv unngåelse = ekstinksjon av BR








BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US
BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US
BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US
BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US
BR svekkes
Effektiv unngåelse = man opplever aldri den faktiske
fryktstuasjonen = ekstinksjon av BR = bortfall av avoidanceresponsen
Ny runde: Man opplever igjen den faktiske fryktsituasjonen  ny
avoidance-læring
Dvs: Teorien predikerer en syklisk runddans
Dette skjer ikke – avoidance-responsen ekstingveres “aldri”
Maia, 2012
Avoidance – kognitiv teori


Opsjon 1; ”Hvis jeg ikke tar vitamin C”  blir
forkjølet
Opsjon 2: ”Hvis jeg tar vitamin C”  blir ikke
forkjølet
Preferanse bestemmer

Forventning = erfaring  «forsterker»
avoidance-responsen = opprettholdes i det
uendelige
Seligman & Johnston, 1973
Avoidance – moderne teori

«To-faktor»

Valens etableres via klassisk betinging
 Instrumentell atferd etableres via
«prediksjonfeil», dvs. forskjellen mellom utfall
og forventning


Faktisk utfall > forventet: Bedre  styrking av respons
Faktisk utfall < forventet: Verre  svekkelse av respons
Maia, 2012
Kontrafaktisk tenkning

Kontrafaktisk tenkning: Tanker om hva som kunne ha skjedd
”Hadde jeg bare…”
OPPOVERSAMMENLIGNING
FAKTISK
Brudd i kjeven
KONTRAFAKTISK
NEDOVERSAMMENLIGNING
”Heldigvis…
Effekter av kontrafaktisk tenkning

Upward comparison: Utfallet ses i lys av et bedre
alternativ




Faktum: Fikk D til eksamen (A er kontrafaktisk utfall)
Anger: “Hadde jeg bare...”
Adaptiv funksjon: Endrer atferd/tenkning til neste gang
Downward comparison: Utfallet ses i lys av et verre
alternativ




Faktum: Fikk D til eksamen (F er kontrafaktisk utfall)
Lettelse: “Kunne gått mye verre”
Noe som isolert sett ikke er så positivt, blir mer positivt
Adaptiv funksjon: Coping
Kontrafaktisk tenkning
Hva kunne
alternativt
ha skjedd?
HENDELSE
Tid
”Prefaktisk” tenkning
HANDLING
Tid
Hva kan jeg gjøre
for å unngå
noe jeg ikke ønsker?
”Belønningsverdi” i det å unngå noe negativt

Noe negativt kan skje

Det går bra likevel

Hvor ”positivt” er dette?
Vinner 10.000
Unngår å tape
10.000
Unngåelse (avoidance)

Gjør noe for å unngå at noe negativt skal inntreffe


Ta vitamin C  hindre forkjølelse
Lære seg atferdsmønstre som hindrer at rygglidelsen kommer tilbake

M.a.o.: Vi tenker oss noe negativt som så motiverer til handling –
“future counterfactual”

Spørsmål (= tema for masteravhandling)



Hvor mye av vår atferd er motivert på denne måten?
Hvor sterk er denne motivasjonen?
I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av
erfaring/informasjon?
Unngåelse (avoidance)
I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av
erfaring/informasjon?

”Vanlig” belønning:
Det er relativt lett å fastslå sammenheng
mellom handling og konsekvens
Handling for å oppnå noe  konsekvens

Avoidance-belønning:
Frykter noe negativt kan skje  handling for å hindre dette  det negative inntreffer ikke
Det er MYE vanskeligere å fastslå
sammenheng mellom handling og
konsekvens
Litteratur
Svartdal, F. (2011). The reward value of near-miss situations.
Scandinavian Journal of Psychology, 52, 209-217.

Svartdal, F. & Terum, J.A. (2010). Kontrafaktisk tenkning og avoidance.
Norsk tidsskrift for atferdsanalyse,


similar documents