ROSTLINNÁ PLETIVA - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ROSTLINNÁ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
PLETIVA
Pletiva = soubory buněk, které mají
přibližně stejný tvar i velikost,
mají stejné funkce
- Buňky v pletivech propojeny ( plasmodesmy)
- Vznik pletiv je odrazem výrazné specializace buněk u
vývojově pokročilejších rostlin
Věda zkoumající pletiva = HISTOLOGIE.
Vznik:- dělením buněk dělivých pletiv – pravá pletiva
- druhotným seskupením buněk – nepravá pletiva
(plektenchym hub)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dělení pletiv podle:
Vzniku: pravá
nepravá
Schopnosti dělení: dělivá
trvalá
Převládající funkce: dělivá
krycí
vodivá
zásobní
provětrávací
zpevňovací
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dělení pletiv: A) podle tvaru, existence mezibuněčných
prostor a tloušťky buněčných
stěn:
1)parenchym:BS neztlustlá, buňky s mezibuněčnými prostory
nebo těsně přiléhající pokožka
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
2)prosenchym: protáhlé, tenkostěnné buňky
s šikmými přehrádkami
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
3) sklerenchym:
BS ztloustlé v celém rozsahu, někdy protáhlé,
(sklerenchymatická vlákna)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
4) kolenchym- protáhlé buňky, BS ztloustlé v lištách (na průřezu
v rozích)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
5) aerenchym-(patří do parenchymu, oválné buňky, s
mezibuněčnými prostory, které jsou vyplněné vzduchem
(častá adaptace u vodních rostlin)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
B)Dělivá pletiva -(meristémy)
-Trvalá či dočasná schopnost dělení buněk.Z
dělivého pletiva vznikají prvotní (primární)
meristémy (na vrcholcích stonků a kořenů) zajišťuje rostlině růst.
Obnovením dělivé funkce u trvalých pletiv
vzniká druhotné (sekundární) meristémy
(nejdůležitější je - kambium – mízní pletivo
- felogen– korkotvorné pletivo
umožňují druhotné tloustnutí stonku
dvouděložných rostlin -letokruhy dřevin).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Druhotné dřevo a
lýko: KAMBIUM
Druhotná kůra:
FELOGEN
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
C) Krycí pletivo
Je na povrchu rostlinných orgánu, chrání rostlinu,
reguluje výměnu látek s prostředím
-Prvotním krycím pletivem je pokožka,ta se u
nadzemních orgánu nazývá epidermis, u kořene
rhizodermis.
-Pokožka je tvořena jedinou vrstvou těsně k sobě
přiléhajících buněk bez chloroplastů (výjimka jsou
průduchy u epidermis).
Na povrchu epidermis je kutikula (ne u
kořene), bývá pokryta vosky.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
EPIDERMIS
RHIZODERMIS
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Útvary na epidermis:
a) Chlupy -trichomy (metamorfózou
vznikají ostny)
Podle funkce - žahavé
- žlaznaté
- krycí
- absorpční
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Krycí trichomy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Absorpční trichomy
(láčkovka)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Žahavé trichomy
(kopřiva dvoudomá)
Náchylná na poškození – při dotyku se konec ulomí
- vznik podráždění kůže
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
b) Průduchy – stomata-hospodaření s vodou, výměna plynů včetně
páry (transpirace),kontrola teploty (termoregulace), v důsledku
měnícího se napětí buněk (turgoru) se průduchová štěrbina otvírá a
zavírá
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Turgor
= napětí v rostlině
Vyrovnává rozdíl mezi vlhkostí v rostlině a okolí.
SUCHO
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
c)Vodní skuliny (hydatody): vylučují kapalnou vodu gutace
= slzení = vytlačování vody z rostliny (v kapalném stavu )
hydatodami
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
d) Druhotná krycí pletiva (druhotná kůra, periderm)
- Felogen = druhotná kůra, vzniká působením
druhotného dělivého pletiva, jeho činností je tvořena
směrem dovnitř zelená kůra,
směrem ven je oddělován korek (silná, rozpraskaná
povrchová vrstva korku – borka)- izolace proti chladu
a vysychání
čočinky (lenticely) - umožňují kontakt s vnějším
prostředím , funkce provětrávací
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Borka
(dub letní)
Hladká kůra
(buk lesní)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
D) Pletiva vodivá a zpevňovací
- u nižších rostlin nevyvinuta
-- funkce - rozvádění roztoků v rostlině (výživa).
-vodivá pletiva tvoří provazce – cévní svazky
Cévní svazek:
1. část dřevní - xylém
-cévice: protáhlé buňky se šikmými přepážkami, bývají u
rostlin nahosemenných
-cévy: širší rourky tvořené protáhlými buňkami
s částečně, nebo úplně zaniklými přepážkami, postupně
zaniká též živý obsah těchto buněk, u rostlin krytosemenných
Dřevní části cévního svazku je veden transpirační proud
(roztoky anorganický látek z kořenů k listům).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
2.část lýková - floém
- sítkovice: protáhlé, tenkostěnné buňky s proděravělými
přepážkami, v činnosti jen 1sezónu
Lýkovou částí cévního svazku je veden asimilační proud
(roztoky organických látek z listů ke kořenům nebo
plodům).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Cévní svazky
Z části dřevní a lýkové.
Dřevo - cévice a cévy (XYLÉM)
Lýko - sítkovice (FLOÉM)
Vznik: - z prvotního dělivého pletiva Prokambia
- uzavřené cévní svazky
(jednoděložné rostliny, stonek netloustne)
- z druhotného dělivého pletiva Kambia
- otevřené cévní svazky
(dvouděložné rostliny, stonek druhotně tloustne)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Typy cévních svazků
(podle postavení xylému a floému)
Soustředné = koncentrické - (a,b)
Paprsčité = radiální (e)
Bočné = kolaterální (d)
Dvojbočné = bikolaterální (c)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
E) Systém základních pletiv
- parenchymatické buňky vyplňující prostory mezi
předchozími typy pletiv
Jde o pletiva s funkcí:
- asimilační (hlavně v listech)
- zásobní (v oddencích, semenech apod.)
- vodní (shromažďují vodu v listech nebo ve stoncích)
- vyměšovací (mléčnice, pryskyřičné a siličné kanálky)
- hojivou (při poranění tvoří zával – kalus)
•
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Opakování
Vysvětli pojmy:
1.Histologie
2.Meristémy
3.Rhizodermis
4.Turgor
5.Gutace
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Opakování
1.Histologie
- věda zkoumající pletiva
2.Meristémy
- dělivá pletiva
3.Rhizodermis
- krycí pletivo u kořene
4.Turgor
- napětí v rostlině
5.Gutace
- vylučování vody z rostliny (slzení)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents