didactische beginsituatie - CJ

Report
OPVOEDKUNDE 1b
Leerstof tweede semester
Eventjes de voorkennis
activeren…

Opvoedkunde 1a = noodzakelijk achtergrondkader
voor het begrijpen van opvoedkunde 1b!

Voornaamste begrippen nog even op een rijtje:
 Constructivistisch leren
Leren is constructief, cumulatief, coöperatief, doelgericht,
individueel verschillend, zelfgestuurd en contextgebonden
 Competentiegericht onderwijs
Gericht op kennis, vaardigheden en attitudes die
maatschappelijk of beroepshalve belangrijk zijn
Eventjes de voorkennis
activeren…

Vervolg begrippen:
 Eindtermen
Vakgebonden of vakoverschrijdende
minimumdoelstellingen vanwege de Vlaamse overheid
 Leerplannen
Verschillende invulling van ET, afhankelijk van het net en de
koepel
 Lesdoelstellingen
Concrete, operationele formulering + specifieke indeling
 Didactische principes
Aandachtspunten die in elke les moeten gerealiseerd worden
Het didactisch model
COMPETENTIE
beginsituatie
eindtermen
de
lerende
leerinhouden
werkvormen
evaluatie
CONSTRUCTIEF
DOELGERICHT
LEREN
CUMULATIEF
CONTEXTGEBONDEN
INTERACTIEF
ZELFREGULEREND
INDIVIDUEEL
Welke elementen uit het model
moeten nog aan bod komen?





De lerende
De beginsituatie
Werkvormen
Evaluatie
(De leerinhouden worden behandeld in de
lessen voor de vakken + vakdidactiek)
Opvoedkunde 1b
HST 1: De didactische
beginsituatie
OPDRACHT

In het DA krijg je het onderwerp voor je allereerste
stageles. Het lesbriefje bevat de volgende gegevens:
•
•
•


Vak
Na te streven eindtermen
Te realiseren lesdoelstellingen
Je leerde al dat je een constructivistische aanpak moet
nastreven en de didactische principes moet realiseren.
Weet je hiermee voldoende om een goede LV te maken?
 Noteer per 2 of 3 welke extra info je nog wil opvragen bij
de mentor.
 1 ‘spion’ mag ideeën stelen bij 2 andere groepen
VERVOLG OPDRACHT
 Noteer alle elementen die van invloed
kunnen zijn op de aanpak en het verloop van
een les.
Zo dadelijk inventaris aan bord in 3
kolommen.
Indeling van de
DIDACTISCHE BEGINSITUATIE
INTRAPERSOONLIJKE
KENMERKEN
= kenmerken van de
leerling
INTERPERSOONLIJKE
KENMERKEN
SITUATIONELE
KENMERKEN
= verhouding tussen lln
onderling
(klaskenmerken)
= verhouding tussen lln
en leraar
= verhouding tussen
leraren onderling
(schoolsfeer)
= externe factoren, vb.
lokaal, media,
temperatuur, tijdstip,
locatie, …
DEFINITIE van didactische
beginsituatie
Volgens prof. De Corte is de didactische
beginsituatie:
"het geheel van persoonlijke,
sociale,
situationele en schoolse gegevens, die in
verband met te realiseren onderwijsdoelen van
invloed kunnen zijn, respectievelijk op het verloop en
de resultaten van leerprocessen."
VERVOLG OPDRACHT
 Duid aan op bord welke elementen van de
didactische beginsituatie onveranderlijk of
stabiel zijn (rood) en welke factoren
veranderlijk of variabel (groen) zijn.

Wat is het belang van deze indeling?
Verwerkingsopdracht


Lees de casus op BB (bij opdrachten).
Duid hierin alle elementen aan die behoren tot de
didactische beginsituatie en breng ze onder bij de
juiste categorie:
•
•
•


Interpersoonlijke BS
Intrapersoonlijke BS
Situationele BS
Gebruik best 3 kleuren.
Onderlijn tenslotte de elementen die volgens jou
stabiel zijn.
Extra uitleg over aanpak van de
leerstof





Doelgroep van jullie opleiding zijn adolescenten
Adolescentie gekenmerkt door belangrijke
veranderingen bij persoon (= intrapersoonlijke BS)
Weerspiegeld in gewijzigde verhoudingen tussen
personen (= interpersoonlijke BS)
Daarom parallel met H1: de beginsituatie ook H2:
ontwikkelingspsychologie
Dit verloopt via casusgebaseerd onderwijs
(onderdeel van onderzoeksproject KULeuven)
Casusgebaseerd groepswerk
Overzicht leerstof:
 Les 1: introductie
•
•



Afname pre-test
Start casus 1: ‘Een onvoorstelbare vergissing’ (H1)
Les 2: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 1
Start casus 2: ‘Het onthaalgezin van mama Lut’ (H2, 3 en 4)
Les 3: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 2
Start casus 3: ‘Een dag uit het leven van de 2,5-jarige Lore’ (H5)
Les 4: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 3
Start casus 4: ‘Rondneuzen bij de 3/4-jarigen van juf Ellen’ (H6)
Casusgebaseerd groepswerk




Les 5: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 4
Start casus 5: ‘Mag ik je voorstellen? Mijn 4de klassers’ (H7)
Les 6: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 5
Start casus 6: ‘Maak kennis met Joeri’ (H8)
Les 7: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
Afwerking + correctie casus 6
Start casus 7: ‘De ervaringen van klas 1A8 en haar leraren’ (H8)
Les 8: Casusgebaseerd onderwijs
•
•
•
•
Afwerking + correctie casus 7
Ruimte voor het stellen van vragen
Informatie over examen
Afname post-test
Casusgebaseerd groepswerk




Les 9: Vrij studiemoment
Les 10: examen
Groepsindeling: zie blackboard
Bron: cursus ‘Groot worden: de ontwikkeling van
baby tot adolescent. Een handboek voor
(toekomstige) leerkrachten en opvoeders.’
Struyven, Sierens, Baeten & Kyndt
Centrum voor OpleidingsDidactiek, KULeuven

similar documents