0-BS III - Pomorski fakultet u Splitu

Report
Pomorski fakultet - Split
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
(BS – III sem.)
Maja Krčum
Akademska godina 2012./2013.
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Brodski električni sustavi
Studij/semestar:
III semestar
Kod:
PFE 2018
Broj ECTS bodova: 4
Predavanja - 30 sati – dr.sc. Maja Krčum
Vježbe
- 30 sati – mr.sc. Zvonimir Šakić
Nositelj/i kolegija:
– dr. sc. Maja Krčum
Kompetencije koje se stječu
Postižu se odgovarajuća propisana znanja za službu upravitelja stroja, kao i temeljna znanja iz
područja el. strojeva i el. mreža. STCW konvencija.
Preduvjeti za upis
Brodski električni uređaji
Sadržaj
Bilanca električne energije. Proizvodnja i razdioba električne energije istosmjerne i izmjenične struje.
Brodski kabeli. Električni uređaji u slučaju nužde. Brodski elektromotorni pogoni. Električna propulzija.
Tankeri. Toplinski i ostali potrošači el. energije na brodu. Protueksplozivni električni uređaji. Primjena
visokog napona na plovilima. Zaštita brodske električne mreže, el. zaštita generatora i motora.
Upravljanje pojedinim strojevima i uređajima. Kratki spoj u brodskoj električnoj mreži. Električna
interferencija. Testovi izolacije. Daljinski nadzor i upravljanje pojedinim sustavima.
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Preporučena literatura
• Krčum M.: Brodski el. strojevi i uređaji, Pomorskifakultet, 2005.- bilješke sa predavanja
• Milković, M., Brodski električni uređaji i sustavi, Pomorskifakultet u Dubrovniku, Dubrovnik,
1996.
• Vlahinić, I., Električni sistemi plovnih objekata, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka,
1988.
Dopunska literatura
• T. Gonen: Electric Power Distribution System Engineering, McGraw-Hill, New York, 1986.
• D. T. Hall, Practical Marine Electrical Knowledge,Witherby London 1999
Oblici provođenja nastave
• Predavanja, vježbe, simulator, seminar
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Očekivani ishodi učenja:
Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će moći
–
–
–
–
–
–
analizirati proizvodnju, razdiobu i potrošnju električne energije plovnog objekta
stabilnost rada brodske električne centrale
skicirat će osnovne sheme djelovanja u strujnom krugu
spoznati specifičnosti brodske električne mreže koje su vezane za specifičnost
kao npr. primjena na tankerima, električna propulzija i sl.
odrediti prioritete vezane uz analizu korištenja simulatora u nastavi
učinkovit će djelovati u timskom radu (prema zahtjevima STCW-a)
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Praćenje nastave
Sve nastavne aktivnosti (predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe) su obavezne.
Da bi zadovoljio uvjete, student mora biti prisutan na:

najmanje 80% predavanja (auditornih vježbi)

na laboratorijskim vježbam - na njima prisutnost mora biti 100%,

u slučaju bilo kakve spriječenosti student mora nadoknaditi vježbe koje je propustio.
Da bi se potaklo samostalno učenje, predavanja vježbe su zamišljene na takav način da
student mora aktivno sudjelovati na njima - nakon kratkog izlaganja gradiva od strane
predavača/asistenta, od studenta se očekuje niz pitanja koja su mu ostala nejasna
tokom učenja/predavanja. Zbog toga student mora dolaziti pripremljen na nastavu,
prethodno proučivši odgovarajuće gradivo koje je čuo na predavanjima odnosno gradivo
koje mu je dostupno putem ovih stranica.
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA IZ KOLEGIJA
1.
2.
uredno pohađanje predavanja (maksimalno tri izostanka s predavanja)
uredno pohađanje vježbi (bez izostanaka, koristiti termine nadoknada)
Studijski program:
Nastavni predmet:
Oblik
nastav
e:
Semestar:
P
AV
LV
Nositelj/izvođač nastavnog predmeta
Naslov teme nastavnog
predmeta
Prostorija:
Datum izvođenja nastave:
Prezime i ime studenta:
Potpis/paraf:
Prezime i ime studenta
Potpis/paraf:
S
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Predavanja se održavaju prema rasporedu utorak učionica br. 18 - web stranica Fakulteta.
Laboratorijske vježbe se održavaju u učionici broj 17/18 Zrinsko – Frankopanska 38 prema
rasporedu.
KONZULTACIJE
Primanje studenata je ponedjeljkom, od 13,00 do 15,00 sati, u kabinetu nastavnika , Hrvojeva.
KOLOKVIJ
Tijekom semestra pisat će se tri kolokvija. Svaki kolokvij se sastoji od 6 pitanja na koja treba
odgovoriti poznavajući nastavnu materiju ili skicirati odgovarajuću shemu/princip rada i
sl. a u jednom od kolokvija potrebno je riješiti jedan zadatak (obvezan je).
Svaki točno riješeni zadatak nosi dva boda što znači da je maksimalni broj bodova po kolokviju
12, odnosno ukupno 36 iz sva tri kolokvija.
Trajanje pojedinog kolokvija je 45 min.
Na kolokvij student može donijeti samo indeks, kalkulator i sredstvo za pisanje.
Ukoliko student na prvom (redovitom) kolokviju ne postigne potrebni minimalni broj bodova
ne treba pristupati drugom kolokviju.
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
BROJ BODOVA/kolokviju
OCJENE
6 –7
dovoljan (2)
7 –8
dobar (3)
8 – 10
vrlo dobar (4)
više od 10
izvrstan (5)
Pri ovome je važno napomenuti da svako pitanje nosi dva boda po kolokviju i pozitivno riješen
kolokvij predstavlja broj bodova od 6 ali sakupljen po svim nastavnim cjelinama a ne
samo uz određenu nastavnu cjelinu.
Termini održavanja kolokvija bit će objavljeni na predavanjima, web stranici i oglasnoj ploči
Zavoda, a u pravilu je ravnomjerno raspoređen tijekom semestar pa je predviđeno
vrijeme za Prvi kolokvij - nakon petog tjedna nastave (od 12.11.2012.-18.11.2012.).
Drugi kolokvij - nakon desetog tjedna nastave (prvi tjedan nakon Nove
godine).
Treći kolokvij je u zadnjem tjednu nastave.
Studenti koji nisu ispit položili tijekom semestra, ili tako dobivenom ocjenom nisu zadovoljni,
ispit mogu polagati u terminima ispitnih rokova. Ispit je usmeni.
BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI
Konačna ocjena iz kolegija komponira se iz četiri elementa:
Studenti koji su stekli uvjete za potpis, sukladno postignutom ukupnom broju bodova s
redovitih kolokvija i prisutnosti na nastavi, ocijenit će se kako slijedi:
1. Ocjene iz I kolokvija – ispita – 30 % konačne ocjene.
2. Ocjene iz II kolokvija – ispita – 30% konačne ocjene.
3. Ocjene iz III kolokvija – ispita – 30% konačne ocjene.
4. Ocjena iz usmenog dijela na samom ispitu - 10 % konačne ocjene.
Ukoliko je student zadovoljan konačnom ocjenom ista se upisuje u indeks.
Ukoliko student nije zadovoljan konačnom ocjenom može pristupiti pismenom i usmenom djelu
ispita u redovnom ispitnom roku.
Polaganje ispita usmenim i pismenim putem
Ukoliko student ne stekne pozitivnu ocjenu kontinuiranom provjerom znanja ili ne pristupi
kontinuiranoj provjeri znanja tijekom semestra može pristupiti ispitu u redovnim ispitnim
rokovima.
Ispit u redovnim ispitnim rokovima sastoji se od pismenog i usmenog dijela.
Student koji je pozitivno ocijenjen na pismenom ispitu može pristupiti usmenom ispitu. Usmeni
ispit održati će se u roku od 5 dana od pismenog ispita.

similar documents