دریافت فایل

Report
‫استانداردهاي مهم و پر کاربرد صنعت برق‬
‫‪ ‬استانداردهای طراحی‬
‫‪ ‬استانداردهای مطالعاتی‬
‫‪ ‬استانداردهای مربوط به روند انجام تست‬
‫‪ ‬استانداردهای تجهیزات سیستم قدرت‬
‫استانداردهاي طراحی‬
‫•طراحی نیروگاه‬
‫•طراحی خطوط هوایی و کابلهای زمینی‬
‫•طراحی پست‬
‫•طراحی سیستم عایقی‬
‫•طراحی سیستم زمین و برقگیر‬
‫•طراحی سیستم های جبرانساز‬
‫•طراحی سیستم حفاظتی‬
‫•طراحی سیستم روشنایی‬
‫•طراحی سیستم های توزیع‬
‫•طراحی سیستم برق اضطراری‬
‫•طراحی سیستم ایمنی‬
‫استانداردهاي طراحی‬
‫• طراحی نیروگاه‬
‫‪o‬نیروگاه های بخاری‪ ،‬گازی و سیکل ترکیبی‪:‬‬
‫‪o‬نیروگاه های بادی ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪IEEE 122‬‬
‫‪IEEE 125‬‬
‫‪IEEE 67‬‬
‫‪IEEE 1094‬‬
‫•‬
‫• ‪IEC 61400-25‬‬
‫‪o‬نیروگاه های آبی‪:‬‬
‫‪o‬نیروگاه های هسته ای‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪IEEE 1020‬‬
‫‪IEEE 1010‬‬
‫‪IEEE 1248‬‬
‫‪IEEE 1249‬‬
‫‪IEC62270‬‬
‫•‬
‫‪IEC 60964‬‬
‫•‬
‫‪IEC 61225‬‬
‫•‬
‫‪IEC 60962‬‬
‫• ‪IEC 60034-3‬‬
‫استانداردهاي طراحی‬
‫•طراحی خطوط‬
• IEC :
• IEEE :
o IEC 60826
o IEEE 1048
o IEC 61328
o IEEE 430
o IEC 61640
o IEEE 1560
o IEC 60050-726
o IEEE 516
o IEEE 539
o IEEE 644
‫•طراحی کابلها‬
‫‪IEEE 1120‬‬
‫‪IEEE 1617‬‬
‫استانداردهاي طراحی‬
‫•طراحی پست‬
•IEEE :
oIEEE 80
oIEEE 1246
oIEEE 525
oIEEE 605
oIEEE 979
oIEEE 1127
oIEEE 1268
oIEEE 1427
‫طراحی سیستم عایقی‬
 IEC :
 IEEE :
• IEC 60664-4
• IEC 60071-1
• IEC 60071-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IEEE 1313-1
IEEE 1313-2
IEEE 1276
IEEE 1427
IEEE 1776
IEEE 304
IEEE 429
IEEE 432
IEEE 1410
‫طراحی سیستم زمین‬
 IEC :
 IEEE :
 BSI:
 IEC 61138
 IEEE 1048
 BSI BS 7430
 IEC 1230
 IEEE 1050
 BSI BS 951
 IEC-1219
 IEEE 81
 BSI BS 444
 IEEE 80
 IEEE 1246
 IEEE 142
 IEEE 665
‫طراحی سیستم های حفاظتی‬
 IEC :
 IEEE :
 IEC 60255-6
 IEEE 1307
 IEC 61140
 IEEE C37.230
 IEC 61312-1
 IEEE 242
 IEC 61312-2
 IEEE 502
 IEEE 741
 IEEE 979
 IEEE C37.101










IEEE C37.113
IEEE C37.99
IEEE C62.23
IEEE C37.102
IEEE C37.106
IEEE C37.96
IEEE C37.109
IEEE C37.233
IEEE C37.108
IEEE C37.119
‫طراحی سیستمهای جبرانساز‬
 IEEE :
 IEEE 1031
 IEEE 1303
 IEEE 387
 IEEE 749
‫طراحی سیستم های برق اضطراری‬
 IEEE :
 IEEE 1031
 IEEE 1623
 IEEE 1585
 IEC :
 IEC 62040-1
 IEC 62040-1-1
 IEC 62040-1
 IEC 62040-2
 IEC 62040-3
‫بخش دوم ‪:‬استانداردهای مطالعاتی‬
‫• مطالعات قابلیت اطمینان‬
‫• مطالعات پایداری‬
‫•مطالعات حالت گذرا‬
‫• مطالعات خطاها و تعیین‬
‫موقعیت آن ها‬
‫• مطالعات بهره برداری‬
‫• مطالعات کیفیت توان‬
‫• مطالعات مدیریت مصرف‬
‫• مطالعات برنامه ریزی‬
‫استانداردهای مطالعاتی‬
‫مطالعات قابلیت اطمینان‬
‫‪•IEEE :‬‬
‫‪oIEEE 1082‬‬
‫‪oIEEE 1240‬‬
‫‪oIEEE 1332‬‬
‫‪oIEEE 1366‬‬
‫‪oIEEE 1413‬‬
‫‪oIEEE 762‬‬
‫‪oIEEE 933‬‬
‫مطالعات پایداری‬
•IEEE :
oIEEE 1110
oIEEE 421-5
‫مطالعات حالت گذرا‬
•IEEE :
oIEEE C37.011
oIEEE C37.111
oIEEE C57.12.58
oIEEE C57.142
oIEC 61000-4-4
‫مطالعات خطاها و تعیین موقعیت آن ها‬
• IEEE :
•IEEE C37.114
•IEEE 367
•IEEE C37.20.7
•IEEE C37.81
•IEEE 193
•IEEE C57.109
•IEEE C57.12
•IEEE 1234
• IEC :
•IEC 61025
‫مطالعات بهره برداری‬
• IEEE :
•IEEE 1094
•IEEE 1127
•IEEE 492
•IEEE 67
‫مطالعات کیفیت توان‬
•IEC :
•IEC 61000
•IEC 61000-3-3
•IEC 61000-3-5
•IEC 61000-3-12
•IEC 61000-3-7
•IEC 61000-4-7
•IEC 61000-4-30
•IEC 61000-4-13
•IEEE C62.21
•IEC 61400-21
•IEC 61642
•IEEE :
•IEEE 519
•IEEE 1159
•IEEE 1124.
•IEEE 1531.
‫بخش سوم‪ -‬استانداردهای مربوط به روند انجام تست‬
‫‪• IEC :‬‬
‫‪•IEC 61000-4-7‬‬
‫‪•IEEE :‬‬
‫‪•IEEE 112‬‬
‫‪•IEEE 1303‬‬
‫‪•IEEE 32‬‬
‫بخش چهارم‪ -‬استانداردهای مربوط به تجهیزات‬
‫توليد‬
‫انواع نیروگاهها‬
‫نیروگاه برق آبي‬
‫نیروگاه هستهاي‬
‫نیروگاه بادي‬
‫نیروگاه بخار‬
‫نیروگاه سيکل ترکيبي‬
‫نیروگاه خورشيدي‬
‫نیروگاه گازي‬
‫‪IEC 62270, IEEE 1010,‬‬
‫‪1020, 1248‬‬
‫‪IEC 60515, 60568,‬‬
‫‪60671, 60744, 60780‬‬
‫‪IEC 61400-25‬‬
‫‪IEC 60962‬‬
‫‪IEC 60034-3‬‬
‫‪IEC 60364‬‬
‫‪IEEE C50.14‬‬
‫تجهیزات‬
‫نیروگاهها‬
‫توربین‬
‫‪IEC 60045-1, 60193‬‬
‫ژنراتور‬
‫ژنراتور سنکرون‬
‫‪IEC 60034-3‬‬
‫ژنراتور آسنکرون‬
‫‪IEC 61400‬‬‫‪13‬‬
‫بويلر‬
‫‪BS 2486‬‬
‫سيستم تحريک‬
‫‪IEEE 421-2‬‬
‫پمپ‬
‫‪IEC 60041‬‬
‫برج خنک کننده‬
‫‪NFPA 214‬‬
‫راکتور در نیروگاههاي ‪IEC 60568‬‬
‫هسته اي‬
‫سلول خورشيدي‬
‫‪IEEE 307‬‬
‫گاورنر‬
‫‪IEC 61064‬‬
‫انتقال‬
‫خطوط انتقال‬
‫هوايي‬
‫دکلها‬
‫‪IEC 60826‬‬
‫مقره ها‬
‫‪IEEE 1024, 1572, 987‬‬
‫هاديها‬
‫‪IEEE 524‬‬
‫رينگ کرونا‬
‫‪IEEE 539‬‬
‫برقگیر در خطوط انتقال ‪IEC 60099-8‬‬
‫کابل فيبر نوري‬
‫‪IEC 60794-4‬‬
‫سيم گارد‬
‫‪IEEE 1138‬‬
‫دمپر مکانيکي‬
‫‪IEC 61897‬‬
‫تجهیزات‬
‫ترانسفورماتور قدرت‬
‫پستهاي انتقال برقگیرها‬
‫ترانسفورماتورهاي جريان‬
‫ترانسفورماتور جريان‬
‫الکترونيکي‬
‫ترانسفورماتور ولتاژ اندوکتيو‬
‫ترانسفورماتور ولتاژ خازني‬
‫ترانسفورماتور ولتاژ‬
‫الکترونيکي‬
‫راکتور‬
‫خازن‬
‫بريکرها‬
‫مقاومت‬
‫سکسيونرها‬
‫‪IEC 60076‬‬
‫‪IEC 60099‬‬
‫‪IEC 60044-1‬‬
‫‪IEC 60044-8‬‬
‫‪IEC 60044-2‬‬
‫‪IEC 60044-5‬‬
‫‪IEC 60044-7‬‬
‫‪IEEE 1277‬‬
‫‪IEC 60050-436, 60110‬‬
‫‪IEEE 1015, IEEE C37-4‬‬
‫‪IEC 60062‬‬
‫‪IEC 60947-3, 61992-3‬‬
‫بوشينگ‬
‫سوئيچگیر ولتاژ کم‬
‫سوئيچگیر ولتاژ زياد‬
‫مقسم ولتاژ اندوکتيو‬
‫اتوترانسفورماتور‬
‫‪PLC‬‬
‫خازن کوپالژ‬
‫رله در سيستم انتقال‬
‫‪SVC‬‬
‫باتري‬
‫‪IEC 60137‬‬
‫‪IEC 60439-4‬‬
‫‪IEC 62271-102‬‬
‫‪IEC 60618‬‬
‫‪IEC 60989‬‬
‫‪IEC 60481‬‬
‫‪IEC 60358‬‬
‫‪IEEE 242‬‬
‫‪IEEE 1031‬‬
‫‪IEEE 1562, IEC 62282‬‬
‫توزيع‪ -‬تجهیزات سیستم توزیع الکتریکی‬
‫خطوط هوايي توزيع‬
‫‪IEEE 1410‬‬
‫کابلها‬
‫‪IEC 60227-1, 60245-1,‬‬
‫‪60287-3, 60840‬‬
‫ترانسفورماتورهاي توزيع‬
‫‪IEEE 469, C57-100‬‬
‫موتورالقايي‬
‫موتورها‬
‫‪IEEE 112,‬‬
‫‪114‬‬
‫موتور سنکرون‬
‫‪IEEE 1255‬‬
‫موتور ‪DC‬‬
‫‪IEEE 444‬‬
‫فيوز‬
‫‪IEC 60050-441, 60127,‬‬
‫‪60269‬‬
‫فيوز کاتاوت‬
‫‪IEEE C37-41, C37-42‬‬
‫رله در سيستم توزيع‬
‫‪IEEE C37-230‬‬
‫سيستم روشنايي‬
‫‪IEC 60064‬‬
‫وسايل خانگي‬
‫‪IEC 60335-2‬‬
‫با سپاس‬

similar documents