tovarni list - WordPress.com

Report
TOVARNI LIST
svaki tovarni list sadrži datum izdavanja, što je ujedno i datum otpreme
robe
- navode se podaci o prevoznom sredstvu, pošiljaocu, primaocu, podaci
o robi kao što su naziv, količina, bruto težina, podaci o otpremnoj i
uputnoj stanici, kao i cena troškova prevoza i način njihove naplate
--međunarodni železnički tovarni list - CIM
- -međunarodni drumski tovarni list– CMR
--vazdušni tovarni list – AWB
--teretnica – konosman u pomorskom transportu
--rečni tovarni list
--multimodalni tovarni list
--bordero u zbirnom transportu
--kargo avio manifest
--brodski manifest
Transport zeleznicom
Ugovor o prevozu zeleznicom naziva se
tovarni list.Njime se zeleznica obavezuje da preveze
na odredjeno mesto ugovorene proizvode , a
preduzece – posiljalac se obavezuje da za to isplati
odredjenu naknadu.
Tovarni list ima vise funkcija:
• Ugovor o prevozu
• Potvrda o placenoj vozarini
• Jedna kopija kao robni dokument prati robu na
putu
Prevoz robe recnim brodovima
Ugovor o prevozu se sklapa pre predaje robe na prevoz I naziva se
zakljucnica .
Kada se komadna posiljka preda na utovar , odnodno slepska, koja angazuje
celo transportno sredstvo , popunjava se recni konosman. On obuhvata
uslove prevoza I ostvare kontakte sa lukama I drugim specijalizovanim
organizacijama.
Prevoz robe morskim brodovima
Da bi se roba otpremila morskim brodom, popunjava se otpermni list
u koji se unose podaci o posiljaocu I primaocu, vrsti, kolicini robe, broju koleta I
njihovim oznakama I dr. Otpremni list se predaje pomorskoj agenciji. Sa
potvrdom o utovarenoj robi koju izdaje kapetan broda, posaljilac obe ponovo
se obraca pomorskoj agenciji koja mu izdaje teretnicu ili konosman.
Konosman je ugovo o prevozu robe pomorskim transportom ,
odnosno potvrda da je proizvod primljen na prevoz I prevezen.Konosman je
HOV , koja je prenosiva.
Prevoz robe avionom
Ugovor o prevozu robe naziva se vazduhoplovni tovarni list .
Njega posaljilac predaje uz robu u tri primerka, od kojih:
• Jedan zadrzava posaljilac kao dokaz o predaji robe na prevoz
• Drugi osaje kod vazduhoplovne organizacije
• Treci prati robu do primaoca

similar documents