เทคนิคกฏหมายในการจัดเก็บภาษี - สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

Report
1
ขอบเขตการนาเสนอ
1. รายงานความคืบหน้ าของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ร่ างกฎกระทรวงว่ าด้ วยการงดรับจดทะเบียนรถที่จดประกอบจาก
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ของรถทีใ่ ช้ แล้ว พ.ศ. ....
- ร่ างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้ ตัวถังรถยนต์ นั่งทีใ่ ช้
แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ แล้วเป็ นสิ นค้ าทีต่ ้ องห้ ามในการ
นาเข้ ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
2. กรณีศึกษา
3. เขตปลอดอากร
งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่ วนอุปกรณ์ใช้แล้วจากต่างประเทศ
ในเขตกรุ งเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัด
1. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
2. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน
3. รถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล
4. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 ให้นารถตามข้อ 1 – 4 มาจดทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วน
ั ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ

3
 “ตัวถังของรถยนต์นงั่ ที่ใช้แล้ว” หมายถึง ตัวถัง แชสซี ส์ หรื อแค้ปของรถยนต์
นัง่ ที่ใช้แล้ว ไม่วา่ จะนาเข้าในสภาพสมบูรณ์หรื อในสภาพที่ถกู ตัดออกเหลือเพียง
บางส่ วน และไม่วา่ จะมีเครื่ องยนต์ ช่วงล่าง ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
รถยนต์ ประกอบหรื อติดตั้งอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ เพียงใดก็ตาม
 “โครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว” หมายถึงโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
ไม่วา่ จะนาเข้าโดยสมบูรณ์หรื อแต่บางส่ วน และไม่วา่ จะมีตะเกียบรถ และวงล้อ
ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์ประกอบหรื อติดตั้งอยู่
ด้วยหรื อไม่ เพียงใดก็ตาม แต่ไม่รวมถึงโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่มีขนาด
ความจุภายในกระบอกสู บตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงมา ตะเกียบรถและวง
ล้อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ง 10 นิ้วลงมา
 มิให้ใช้บงั คับในกรณี นาเข้ามาเพื่อเป็ นต้นแบบในการผลิตหรื อการศึกษาวิจยั ทั้งนี้
4
ในปริ มาณเท่าที่จาเป็ น

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอคืนเงินตามมาตรการรถยนต์ คนั แรก
- เป็ นรถยนต์ คนั แรกที่ซื้อตั้งแต่ วนั ที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- เป็ นรถยนต์ ใหม่ ซึ่งมีราคาขายปลีกไม่ เกินคันละ 1,000,000 บาท
- เป็ นรถยนต์ นั่งที่มีขนาดความจุกระบอกสู บไม่ เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร/รถยนต์
กระบะ (Pick up) รถยนต์ นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
- เป็ นรถยนต์ ที่ผลิตขึน้ ในประเทศ แต่ ไม่ รวมถึงรถยนต์ ที่ประกอบขึน้ จากชิ้นส่ วนนาเข้ าใช้
แล้ วจากต่ างประเทศ (รถยนต์ จดประกอบ)
- คืนเงินเท่ ากับค่ าภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจริงแต่ ไม่ เกินคันละ 100,000 บาท
- ผู้ซื้อต้ องมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป
- ผู้ซื้อต้ องครอบครองรถยนต์ ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
- การคืนเงินจะคืนให้ เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ ว (เริ่มจ่ ายคืนให้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม
2555)
5

หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขในการขอคืนเงินตามมาตรการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์ น้าท่ วม
- ผู้ขอใช้ สิทธิต้องลงทะเบียนขอรับสิ ทธิในการซื้อรถยนต์ ใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยต้ อง
ใช้ สิทธิซื้อรถยนต์ ใหม่ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- เป็ นรถยนต์ ใหม่ ซึ่งมีราคาขายปลีกไม่ เกินคันละ 1,000,000 บาท
- เป็ นรถยนต์ นั่งทีม่ ขี นาดความจุกระบอกสู บไม่ เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร/รถยนต์ กระบะ (Pick
up) รถยนต์ นั่งทีม่ กี ระบะ (Double Cab)
- เป็ นรถยนต์ ทผี่ ลิตขึน้ ในประเทศ แต่ ไม่ รวมถึงรถยนต์ ทปี่ ระกอบขึน้ จากชิ้นส่ วนนาเข้ าใช้ แล้ วจาก
ต่ างประเทศ (รถยนต์ จดประกอบ)
- คืนเงินเท่ ากับค่ าภาษีสรรพสามิตทีจ่ ่ ายจริงแต่ ไม่ เกินคันละ 100,000 บาท
- ผู้ซื้อต้ องครอบครองรถยนต์ ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี เว้ นแต่ กรณีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด
- การคืนเงินจะคืนให้ เมือ่ ครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ ว (เริ่มจ่ ายคืนให้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2556)
6
1. กรณี ผซู ้ ้ื อนาเงินที่ได้รับไปส่ งคืนให้แก่ราชการ
 2. กรณี ผเู ้ ช่าซื้ อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี และผูใ้ ห้เช่าซื้ อ
นารถยนต์ออกขายโดยวิธีการประมูลหรื อวิธีการที่สานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกาหนด
เมื่อหักใช้หนี้และค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวแล้ว ถ้ามีเงินเหลืออยูอ่ ีกเท่าใด ให้ผใู ้ ห้
เช่าซื้ อนาเงินส่ งให้แก่ราชการ
 3. กรณี ผเู ้ ช่าซื้ อปฏิบตั ิผิดสัญญาเช่าซื้ ออันเป็ นเหตุให้รถยนต์ถกู ยึดและนาออกขายโดย
วิธีการประมูลหรื อวิธีการที่สานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกาหนด เมื่อหักใช้หนี้และ
ค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวแล้ว ถ้ามีเงินเหลืออยูอ่ ีกเท่าใด ให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อนาเงินส่ ง
ให้แก่ราชการ
 4. กรณี รถยนต์ที่ซ้ื อหรื อเช่าซื้ อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและผู ้
ซื้ อหรื อผูเ้ ช่าซื้ อไม่ประสงค์จะใช้รถยนต์น้ นั ต่อไป

7





5. กรณี รถยนต์ที่ซ้ื อหรื อเช่าซื้ อสู ญหายและบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนให้กบั ผูซ้ ้ื อหรื อผูใ้ ห้เช่าซื้ อไปแล้ว ต่อมาผูซ้ ้ื อหรื อผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้รับรถยนต์
กลับคืนมาและต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย
6. กรณี ผซู ้ ้ื อหรื อผูเ้ ช่าซื้ อถึงแก่กรรม
7. กรณี ผใู ้ ห้เช่าซื้ อโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผเู ้ ช่าซื้ อ
8. กรณี ผซู ้ ้ื อหรื อผูเ้ ช่าซื้ อซึ่ งได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ แล้ว ต่อมาได้ทาสัญญาเช่าซื้ อและ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อ โดยผูซ้ ้ื อหรื อผูเ้ ช่าซื้ อยังเป็ นผูค้ รอบครองรถยนต์ตาม
สัญญาเช่าซื้ ออันเนื่องมาจากการขอสิ นเชื่อเช่าซื้ อนั้น
กรณี 1 – 5 ผูซ้ ้ื อหรื อผูเ้ ช่าซื้ อยังคงมีหน้าที่ตอ้ งคืนเงินที่รับไปแก่หน่วยงานที่เบิกจ่าย
ตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
8
1. กฎสานักนายกรัฐมนตรี
- เครื่องหมายแสดงระดับสาหรับติดบนอินทรธนู
- เครื่องหมายรู ปอาร์ ม
9
เครื่องหมายแสดงระดับสาหรับติดบนอินทรธนู กาหนดเป็ น 7 ชั้น
(จากเดิม 10 ชั้น)
1. ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัตงิ าน (1-4)
2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร (3-5)
3. ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน (5-6)
4. ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส (7-8) และ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (6-7)
5. ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (8) และ
ประเภทอานวยการ ระดับต้ น
6. ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ (9)
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (9)
ประเภทอานวยการ ระดับระดับสู ง (9) และ
ประเภทบริหาร ระดับต้ น (9)
7. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (10) และ
ประเภทบริหาร ระดับระดับสู ง (10)
หมายเหตุ
1. ยกเว้ นผู้ดารงตาแหน่ งประเภททัว่ ไป
ระดับอาวุโส ซึ่งดารงตาแหน่ งหัวหน้ าส่ วน
ให้ ใช้ อนิ ทรธนู

2. ยกเว้ นผู้ดารงตาแหน่ งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดารงตาแหน่ ง
ระดับ 4 ให้ ใช้ อนิ ทรธนู
เครื่องหมายรู ปอาร์ ม ปรับเป็ นตรากรมสรรพสามิต
(จากเดิมเป็ นรู ปนกวายุภักษ์ )
การจัดเก็บภาษีรถยนต์
“รถยนต์ ” หมายความว่ า รถทีม่ ลี ้อตั้งแต่ สามล้อ และเดินด้ วยกาลังเครื่องยนต์
กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอืน่ แต่ ไม่ รวมถึงรถทีเ่ ดินบนราง รถจักรยานยนต์ ทมี่ ี
พ่วงข้ างไม่ เกินหนึ่งล้ อ และรถยนต์ ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
“รถยนต์ นั่ง” หมายความว่ า รถเก๋งหรือรถยนต์ ทอี่ อกแบบสาหรับเพือ่ ใช้ สาหรับนั่ง
เป็ นปกติวสิ ั ย และให้ หมายความรวมถึงรถยนต์ ในลักษณะทานองเดียวกัน เช่ น
รถยนต์ ทมี่ ีหลักคาติดต่ อเป็ นเนือ้ เดียวกันในลักษณะถาวร ด้ านข้ างและหรือ
ด้ านหลังคนขับมีประตูหรือหน้ าต่ างและมีทนี่ ั่ง ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะมีที่นั่งเท่ าใด
“รถยนต์ โดยสาร” หมายความว่ า รถตู้หรือรถยนต์ ทอี่ อกแบบเพือ่ ใช้ ขนส่ งคนโดยสาร
จานวนมาก รวมทั้งรถยนต์ ในลักษณะทานองเดียวกัน
“รถยนต์ กระบะ” หมายความว่ า รถยนต์ ทมี่ ีที่นั่งด้ านหน้ าตอนเดียวสาหรับคนขับ
และตอนหลังเป็ นกระบะบรรทุก ซึ่งเปิ ดโล่ งจนถึงท้ ายรถโดยไม่ มหี ลังคา
การจัดเก็บภาษีรถยนต์
1. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 5 ท้ ายพระราชบัญญัติพกิ ดั
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดสิ นค้ าประเภทที่ 05.90
ในตอนที่ 5 รถยนต์ ตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสรรพสามิต
(5 พฤศจิกายน 2540)
ประเภทรถยนต์
รถยนต์ นั่ง
รถยนต์ ประเภทใช้
เชื้อเพลิงทดแทน
รถยนต์ ประหยัด
พลังงาน
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์นงั่
ชนิดเครื่องยนต์
อัตราภาษี (%)
สิ ทธิประโยชน์
ไม่ เกิน 2,000 ซีซีและไม่ เกิน 220แรงม้ า
30
2,001-2,500 ซีซีและไม่ เกิน 220แรงม้ า
35
2,501-3,000 ซีซีและไม่ เกิน 220แรงม้ า
40
เกิน 3,000 ซีซีหรือเกิน 220แรงม้ า
E20/E85 - ไม่ เกิน 2,000 ซีซี และไม่ เกิน 220
แรงม้ า
2,001-2,500 ซีซีและไม่ เกิน 220แรงม้ า
50
2,501-3,000 ซีซีและไม่ เกิน 220แรงม้ า
35
เกิน 3,000 ซีซีหรือเกิน 220แรงม้ า
50
NGV - ไม่ เกิน 3,000 ซีซี
20
- เกิน 3,000 ซีซี
Eco Car
- เครื่องยนต์ เบนซิน 1,300 ซีซี
- เครื่องยนต์ ดีเซล 1,400 ซีซี
50
17
ภาษีสรรพสามิต + ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล 8 ปี + สิ ทธิประโยชน์ BOI
Hybrid Electric Car ≤ 3,000 ซีซี
10
ภาษีสรรพสามิต
Fuel Cell Powered Car
10
ภาษีสรรพสามิต
Electric Powered Car
10
ภาษีสรรพสามิต
-
25
30
17
ภาษีสรรพสามิต +
อากรชิ้นส่ วนนาเข้ ารถ FFV (80%เหลือ60%)
ภาษีสรรพสามิต
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะและอนุพนั ธุ์
ประเภทรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์
อัตราภาษี (%)
รถยนต์ กระบะ
นา้ หนักรถรวมนา้ หนักบรรทุกไม่ เกิน 4,000
กิโลกรัม
≤ 3,250 ซี.ซี.
> 3,250 ซี.ซี.
50
รถยนต์ นั่งกึง่ บรรทุก
(PPV)
≤ 3,250 ซี.ซี
20
> 3,250 ซี.ซี.
50
รถยนต์ นั่งทีม่ กี ระบะ
(Double Cab)
≤ 3,250 ซี.ซี
12
> 3,250 ซี.ซี.
50
3
โครงสร้างภาษีรถยนต์ประเภทอื่น
ประเภทรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์
ไม่ เกิน 2,000 ซีซีและไม่ เกิน 220
แรงม้ า
2,001-2,500 ซีซีและไม่ เกิน 220
แรงม้ า
- รถยนต์ โดยสารที่มีทนี่ ั่งไม่ เกิน 10 คน 2,501-3,000 ซีซีและไม่ เกิน 220
แรงม้ า
เกิน 3,000 ซีซีหรือเกิน 220แรงม้ า
- รถยนต์ นั่งทีด่ ดั แปลงโดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
- รถยนต์ นั่งสามล้ อ
ไม่ เกิน 3,250 ซีซี
เกิน 3,250 ซีซี
ไม่ เกิน 250 ซีซี
อัตราภาษี (%)
30
35
40
50
3
50
5
รถยนต์ นั่งตรวจการณ์ (OFF-ROAD PASSENGER VEHICLE:OPV)
Honda CRV 2,000 ซีซี (ผลิตในประเทศ)
21
รถยนต์ นั่งตรวจการณ์ (OFF-ROAD PASSENGER VEHICLE:OPV)
Toyota Landcruiser VX1 4,663 ซีซี (นาเข้ า)
22
รถยนต์ นั่งตรวจการณ์ (OFF-ROAD PASSENGER VEHICLE:OPV)
Suzuki Vitara 1,600 ซีซี (ผลิตในประเทศ)
23
รถยนต์ นั่งกึง่ บรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle:PPV)
Toyota Sportrider 2,500-3,000 ซีซี
(ผลิตในประเทศ)
24
รถยนต์ นั่งกึง่ บรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle:PPV)
Ford Everest 2,500 ซี ซี
(ผลิตในประเทศ)
Mitsubishi Strada G-Wagon 2,500 ซี ซี
(ผลิตในประเทศ)
25
26
27
28
33
35
36
38
39
การจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์
1. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 8 ท้ ายพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527
2. พระราชกฤษฎีกากาหนดประเภทสิ นค้ าตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540
- รถจักรยานยนต์ อัตราภาษีตามมูลค่ าร้ อยละ 30
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 62)
- ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ อัตราภาษีตามมูลค่ าร้ อยละ 5
- ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวัด อัตราภาษีตามมูลค่ าร้ อยละ 3
- อืน่ ๆ
ยกเว้ นภาษี
(รถจักรยานยนต์ หมายความว่ า รถทีเ่ ดินด้ วยกาลังเครื่องยนต์ หรือกาลังไฟฟ้าและมีล้อไม่
เกินสองล้อ ถ้ ามีพ่วงข้ างมีล้อเพิม่ อีกไม่ เกินหนึ่งล้ อ และให้ หมายความถึงรถจักรยานที่ตดิ
เครื่องยนต์ ด้วย (พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522))
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ า
42
43
44
45
46

เขตปลอดอากร หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนด
ไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม
หรื อกิจการอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยของที่นาเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายกาหนด (ม.2)
47
 1. ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
นาเข้าในเขตปลอดอากรในกรณี ดังต่อไปนี้
›
1.1 ของที่เป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของของ
ดังกล่าวที่จาเป็ นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นใดที่
เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่อธิบดีอนุมตั ิ
› 1.2 ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตปลอดอากร สาหรับใช้ในการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศ
› 1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น (ม.97เบญจ)
 2. ยกเว้นอากรขาออก สาหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อ
ส่ งออกนอกราชอาณาจักร (ม. 97เบญจ)
48
 3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม
่ สาหรับการนาสิ นค้าจากต่างประเทศเข้าไปใน
เขตปลอดอากร
 4. ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 0 ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิม
่ สาหรับการนา
สิ นค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสิ นค้าที่ตอ้ งเสี ย
อากรขาออกหรื อที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
 5. ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาหรับการนาเข้าและการผลิตของที่กระทา
ในเขตปลอดอากร ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(ม.97ฉ)
49
6. ยกเว้นภาษีสุรา การปิ ดแสตมป์ และค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
กฎหมายยาสู บ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ สาหรับการนาเข้าและการผลิตที่
กระทาในเขตปลอดอากรโดยให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นและการ
จัดเก็บตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตมาใช้บงั คับโดย
อนุโลมกับการยกเว้นภาษีสุรา การปิ ดแสตมป์ และค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(ม.97 ฉ)
 7. การนาของเข้ามาในราชอาณาจักรหรื อการนาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร
เข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรื อดาเนินการอื่นใด
กับของนั้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้น
ได้รับยกเว้นไม่อยูภ่ ายในบังคับกฎหมายในส่ วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
มาตรฐานหรื อคุณภาพการประทับตราหรื อเครื่ องหมายใด ๆ แก่ของนั้น
ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด (ม.97 สัตต)

50
8. กรณี ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรื อคืนเงินอากรเมื่อส่ งออก
ไปนอกราชอาณาจักร หากนาของนั้นเข้าไปในเขตปลอด อากรให้ได้รับยกเว้น
หรื อคืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลา
ที่นาของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่
อธิบดีกาหนด (ม.97 อัฎฐ)
 9. การนาของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรื อจาหน่ายภายในราชอาณาจักร
หรื อเพื่อโอนเข้าไปในคลังสิ นค้าทัณฑ์บน หรื อจาหน่ายให้แก่ผนู ้ าของเข้าตาม
มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 หรื อผูม้ ีสิทธิ
ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น
ให้ถือว่าเป็ นการนาเข้ามาในราชอาณาจักรหรื อนาเข้าสาเร็ จในเวลาที่นาของ
เช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด (ม.97 นว วรรคหนึ่ง)

51
การนาของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริ โภคหรื อใช้เพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร
ให้ถือว่าเป็ นการนาของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะเป็ น
การกาจัดหรื อทาลายเศษวัสดุ ของที่เสี ยหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรื อของที่ไม่ได้
ใช้ ซึ่งอยูภ่ ายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด (ม.97 นว วรรคสอง)
 11. ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คานวณ
ค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากร ที่เป็ นอยูใ่ นเวลาซึ่ง
ได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร แต่ในกรณี ที่ได้นาของที่
มีอยูใ่ นราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นาเข้าไปนั้นไม่มี
สิ ทธิได้รับคืนหรื อยกเว้นอากร ไม่ตอ้ งนาราคาของดังกล่าวมาคานวณค่า
ภาษี

52
53
54
55
56
จบการนาเสนอ
ขอบคุณครับ
57

similar documents