Aanbesteding of subsidie

Report
Aanbesteding of Subsidie
Tineke Donga
Inhoud
 Regels aanbesteden: huidig en toekomst
 Aanbesteden zorg
Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg
 Subsidie
 Subsidie versus
overeenkomst
Regels Aanbesteding
 Huidig:
- EG aanbestedingsrichtlijn (2004/18)
- BAO
 Toekomst:
- nieuwe aanbestedingswet
- initiatiefwet
huishoudelijke verzorging
- nieuwe EG richtlijn

Aanbesteden zorg
 Europese richtlijn en BAO
 Wederkerige overeenkomst: overheidsopdracht?
Schriftelijke overeenkomst; onder bezwarende titel ;
tussen aanbestedende dienst(en) en onderneming(en)
 drempelwaarde Euro 200.000
 A of B dienst (bijlage II)
toepasselijk regime: A: volledig, B: verlicht
Aanbesteden zorg
 Wmo – “ Begeleiding” :
Kwalificatie via bijlage (II):
wat is karakter: classificatiesysteem (CVP)
hoofdcategorie: gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening
Conclusie: B- dienst (licht regime)
 Nieuwe Aanbestedingswet (EK, niet controversieel)
TK, amendement Hamer: zorg/ondersteuning/begeleiding:
2B dienst; via 2B procedure, tenzij
Aanbesteden zorg
 Wmo HH: kwalificatie: A dienst?
2010 Antwoord EC aan VWS: overgrote deel lijkt A dienst
Gemeente bepaalt zelf definitie
 Wmo: Initiatiefwet Leijten (aangenomen)
Beëindiging verplichting aanbesteden huishoudelijke
verzorging
Zorg B- dienst, licht regime?
Zorg B - regime
 B-regime:
Niet:
- Europabreed aankondigen, tenzij duidelijk
grensoverschrijdend belang
- voorgeschreven aanbestedingsprocedure
- eisen selectie en gunningcriteria; termijnen
 Wel:
- achteraf bekend maken Europabreed
- technische specificaties niet discriminatoir zijn
 Beleidsvrijheid: eigen inkoopbeleid gemeente
Nieuwe EU regels zorg
 Nieuwe EU richtlijn: geen onderscheid tussen A en B
diensten (2012; implementatie 1,5 -2 jaar)
 Apart regime sociale en specifieke diensten (bijlage):
waarde opdracht Euro
500.000 of hoger
vereisten:
1. opdracht vooraf Europa-breed bekend maken
2. achteraf Europa-breed melden wie de opdracht heeft gekregen
3. bij de gunning van de opdracht moeten de beginselen van transparantie
en gelijke behandeling van ondernemers zijn gevolgd.
 Bijlage: gezondheidsdiensten en maatschappelijke dienstverlening
Subsidie

Subsidie artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht
- aanspraak op financiële middelen
- door een bestuursorgaan verstrekt
- met het oog op bepaalde activiteiten aanvrager
- anders dan als betaling voor aan bestuursorgaan geleverde
goederen of diensten
 Subsidieovereenkomst Awb artikel 4:36
- ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening (….) een
overeenkomst kan worden gesloten
 Subsidierelatie aangaan?
 Staatsteun?
 Effect op de mededinging
- Interesse bij EU aanbieders
- daadwerkelijk in staat uit te voeren
Overeenkomst

Burgerlijk wetboek: meerzijdige
Subsidie

Algemene wet bestuursrecht:
rechtshandeling; over en weer
aanspraak op financiele middelen;
verbintenis verkrijging prestatie
beschikking eenzijdig; activiteiten
met algemeen belang

Aanbesteden volgens regelgeving;

Geen aanbestedingsplicht

Uitwerking activiteit bij
geen plicht tot gunnen;

Inhoud: precies omschreven; eisen
opdrachtgever; verplicht presteren

Commerciele onderneming: winst
subsidieontvanger

Vergoeding integrale kosten

Voldoen aan subsidiecriteria recht
op betaling subsidie

Nakoming: afdwingbaar,
Civiele rechter

Niet nakomen: lagere subsidie of
terugvorderen; bestuursrechter
Vragen
[email protected]

similar documents