Harry Heykens Bedrijf

Report
Domotica en kwaliteit
in de (ouderen) zorg
Harry Heykens, Locatiemanager Vivre
de Mins, Lenculenhof, Borgharen, Hospice
In een half uur?
• 6.180.000 hits bij domotica
• 170.000 hits bij domotica in de zorg
• 380.000 hits bij domotica in de ouderenzorg
• 3.100.000 hits bij innovatie in de zorg
• 1.670.000 hits bij innovatie in de ouderenzorg
• 11.900.000 hits kwaliteit van de zorg
• 302.000 hits kwaliteit in de ouderenzorg
Domotica
= woningautomatisering
Drie generaties:
1. Veiligheid (personenalarmering).
2. Gebruik van ethernet (beeldcommunicatie).
3. Mbv sensoren informatie verzamelen
(valarmen, apps).
(Zorg)domotica
•
•
•
•
Eerste intreden zorg vanuit comfort.
Daarna welzijnsdiensten.
En al snel meerdere functionaliteiten.
En daarom is zorgdomotica nu een paraplu
begrip waaronder vele soorten technologie
vallen en waarbij vele functionaliteiten mogelijk
zijn.
• Ontwikkeling naar intelligente thuisomgeving.
Dit boek geeft
een actueel
inzicht in de
toepassing van
zorgdomotica.
Domotica een lust of een must?
• Nu nog vaak bijzaak.
• Vaak losse kleinschalige projecten.
• Inpassen in bestaande omgeving of bestaande
werkprocessen.
• Wordt (nog) gezien als de vijand van
persoonlijke aandacht.
• Techniek in de ouderenzorg wordt nog vaak als
“niet mogelijk” gezien.
• Domotica bepaalt meer de toekomst als onze
werkwijzen uit het verleden.
(ont)Zorg domotica
(20.900 hits)
• Stimulans of noodzaak ? “langer thuis wonen”
mogelijk te maken. (Afbouw ZZP: 1,2,3 en 4?)
(ont)Zorg domotica
• Ondersteunen wonen en welzijn (Intramuraal).
(ont)Zorg domotica
• Stimuleren/behouden zelfredzaamheid
extramuraal en eigen regie intramuraal.
(ont)Zorg domotica
• Efficiënter en effectiever werken.
Kwaliteit (van zorg)
Een goede kwaliteit van zorg is als het verschil
tussen wat beoogd en wat bereikt wordt zo klein
mogelijk is (CBO/TNO).
De vier kernaspecten van kwaliteit van preventie
en zorg zijn: effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en
vraaggerichtheid (Westert & Verkleij, 2006a).
Kwaliteit (van zorg)
Kwaliteit is met name gericht op het maken van
normen of het opstellen van criteria en het
beschrijven van processen.
En het toepassen van het PDCA cyclus:
Plan, Do, Act en Check
Het is dus vaak op “het systeem” gericht.
Kwaliteit van leven
Hoe je in het leven staat in relatie tot het bereiken van je doelen, verwachtingen, normen en
waarden.
In de gezondheidszorg wordt kwaliteit van leven
gebruikt als een manier om na te gaan of behandelingen of zorgverlening voldoen en effect
hebben.
Kwaliteit van leven en welbevinden
Veel meetinstrumenten meten de kwaliteit
Bij specifieke doelgroepen. Bijv. mensen met
dementie of mensen met hartklachten. Ze zijn
dus sterk gezondheidsgerelateerd.
Bij welbevinden gaat het erom wat je belangrijk vindt in het leven en of je hier tevreden
mee bent. Onafhankelijk van of en welke
gezondheidsproblemen je hebt.
Mijn conclusie
• Domotica gaat bepalend zijn voor het werken
met ouderen.
• Domotica kan en gaat bijdragen aan de ontzorging vande ouderenzorg.
• In de ouderenzorg gaat kwaliteit van zorg steeds
meer over in kwaliteit van leven.
• Domotica gaat een steeds grotere rol spelen bij
het welbevinden van de oudere (thuis of elders).

similar documents