Közmeghallgatás prezentáció - helyi adórendszer

Report
Remeteszőlős
KÖZMEGHALLGATÁS
Helyi, önkormányzati
adórendszer
felülvizsgálata
2013. június 20.
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Kiinduló helyzet:
Remeteszőlős Község területén a helyi adók rendszere 2004. óta
működik a következő önkormányzati rendeletek szerint:
 Telekadó: 11/2004. (VII.15.) önk. Rendelet (módosítva
2008-ban és 2009-ben)
 Építményadó: 12/2004. (VII.15.) önk. Rendelet
(módosítva: 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben)
 Helyi iparűzési adó: 13/2004. (VII.15.) önk. rendelet
Törvényi felhatalmazás:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Az adó mértékek 2013-ban:
– Építményadó: 450 Ft/m2
– Telekadó: 150 Ft/m2
Adó kedvezmények 2013-ban:
Adónem
Alapkedvezmény
2
Kiegészítő kedvezmény
csak felnőtt lakók esetén
Kiegészítő kedvezmény felnőtt
és kiskorú lakók esetén
Feltétele
Max.
érték
Feltétele
2
40 m2
További 10 m
adómentes (max. 4 fő
bejelentett kiskorú után)
10 m adómentes
(max. 4 fő
bejelentett lakos
után)
Max.
érték
2
80 m2
Építményadó
20 m adómentes
(Első bejelentett
lakos után)
Telekadó
nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban
megállapított – védő (biztonsági) terület
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Az adóval érintett építmények és földterületek mérete:
Összes
terület (m2)
Adónem
Csökkentett
terület (m2)
Mentes
terület (m2)
Adóköteles
terület (m2)
Mentesköteles arány
Építményadó
43.123
943
11.137
31.043
28/72
Telekadó
55.179
656
503
54.020
2/98
Átlagos méretek:
Építményadó
jellemzők
Átlag nagyság
Átlag kedvezmény
Átlag jóváírás
Átlag befizetés
99,1 m2/épület
27,8 m2/épület
12.510
Ft/épület/év
44.595 Ft/épület/év
Adóalanyok száma:
Adónem
Adóalanyok száma
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Építményadó
407 db
412 db
485 db
492 db
435 db
Telekadó
91 db
86 db
85 db
77 db
79 db
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Helyi adók a környező településeken:
Építményadó
Telekadó
Adó
Ft/m2
Mentességek
Adó
Ft/m2
Mentességek
Nagykovácsi
800
Állandó lakos után 10 m /fő mentesség a 100 m közötti
terület 65%-os kedvezmény, fölötte teljes összeg
200
nincs
Budakeszi
1.000
Állandó lakos után 600 Ft/m kedvezmény 180 m -ig.
50
Helyi lakosnak
Budajenő
1.000
Állandó, bejelentett lakos esetén 60%-os mentesség.
50
Helyi lakosnak
Solymár
1.350
Mentes az a magánszemély, aki bejelentett lakóhellyel
rendelkezik (tulajdoni arányában).
180
Helyi lakosnak
Telki
1.700
Első állandó lakos után 40 m /fő mentesség, további 10 m /fő
mentesség 7 főig
0
Pilisjászfalu
1.580
Állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tulajdonost 90%-os
adókedvezmény illeti meg.
180
Pilisborosjenő
1.000
25% kedvezmény a 10 évnél régebbi házra, további 25%
kedv. a 25 évnél idősebb házra (adófizetés!), min. adó: 20%
180
Pilisszántó
750
50% kedvezmény a bejelentett lakóhellyel rendelkezik
(tulajdoni arányában).
100
2
2
2
2
2
2
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Remeteszőlős Község bevétele a helyi adókból:
Adónemek
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
Adó
Bev. (eFt)
Adó
Bev. (eFt)
Adó
Bev. (eFt)
Adó
Bev. (eFt)
Építmény
400 Ft
10.767
450 Ft
13.712
450 Ft
12.000
450 Ft
13.709
Telek
80 Ft
5.936
150 Ft
10.135
150 Ft
6.454
150 Ft
7.888
Iparűzés
1,4%
5.905
1,4%
4.811
1,4%
6.501
1,4%
8.542
Összesen:
22.608
28.658
24.955
30.139
A helyi adók aránya a költségvetési bevételhez:
Adóév
Költségvetési
bevétel (eFt)
Helyi adó (eFt)
Gépjármű adó
(eFt)
Arány
2009.
26.364
22.068
7.492
87,5%
2010.
25.424
28.658
5.742
73,9%
2011.
26.113
24.995
9.655
75,3%
2012.
26.198
30.139
3.241
78,4%
2013.
6.184
29.800
2.600 (-60%)
19%
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Új finanszírozási rend az önkormányzati rendszerben
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117.§-a
alapján a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok ellátásához szükséges
működési kiadások fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül
biztosítja, figyelembe véve a jogszabályon alapuló elvárható és ténylegesen megvalósult
önkormányzati bevétel mértékét.
Költségvetési bevétel csökkenése: - 20.467.579 Ft
Bevétel kiesést kompenzáló elemek.





Átvállalt hitel éves törlesztő részlete: 4 Mft/év
Alapfokú oktatás állami kézbe kerülése: 3 M Ft/év
1,5 státusz megszüntetése: 4 M Ft/év
Saját hivatali épület (nem bérlemény): 3 M Ft/év
Önerőből elvégzett szakmunkák (pl. hókotrás): 1 M Ft/év
 Összesen: 15 MFt
Eredmény: kb. 5,5 M Ft hiány + közműdíj növekedés
(intézmény esetében nincs rezsidíj csökkenés!)
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Az állam válasza az önkormányzati bevételek csökkenésére:


Az Önkormányzat helyi adóból tartsa fenn önmagát.
Önkormányzati jogkörök kiterjesztése a helyi adók területén. A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása.
Az Képviselő-testület lépése az önkormányzati bevételek
csökkenésére:





30/2013. (V.28.) önk. hat.: helyi adórendszer átalakítása
Adó mértékének változatlanul hagyása
Társadalmi tehervállalás egyenletesebb eloszlása érdekében
kedvezményrendszer átalakítása
Adókedvezményt csak a helyi ingatlantulajdonosok és azok közeli
rokonai kaphatnak
Adókedvezményt csak a jogkövető, a közösségi terhek vállalásában
résztvevő és a kötelező közszolgáltatásokkal élő helyi lakosok
kaphatnak.
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
A Képviselő-testület javaslata az építményadóra:

Az építményadó mértéke (450 Ft/m2) változatlan marad.

A bejelentett állandó lakos utáni kedvezmények:
2
Bejelentett lakos tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja (a továbbiakban együtt: tulajdonos) után járó adómentesség: 20 m (egy főig
vehető igénybe)
Bejelentett lakos tulajdonos egyenesági rokona (örökbe fogadott, nevelt és mostoha gyermek, valamint örökbefogadó, nevelő és mostoha
szülő is), és oldalági rokona közül a testvére után járó adómentesség: 10 m2
2
Bejelentett lakos tulajdonos házastársa vagy élettársa után járó adómentesség: 10 m
A bejelentett lakosok után, az előző pontban ismertetett feltételek szerinti kedvezmények maximum 5 főig vehetőek igénybe.
2
A 70 év feletti lakosok további 10 m kedvezményre jogosultak.

Az adómentességek igénybevételének feltételei:
A kedvezmények csak állandó lakcímmel rendelkező lakosok, illetve a 2. pontban definiált közeli hozzátartozóik után vehetők igénybe.
A kedvezményben részesített ingatlannak csatornabekötéssel kell rendelkeznie, ennek hiánya esetén számlával igazolni kell a szennyvíz
elszállításának tényét legalább 20 m3/év/fő mennyiségben.
A kedvezményben részesített ingatlannak érvényes hulladékszállítási szerződéssel kell rendelkeznie. Ennek hiánya esetén számlával igazolni
kell a szolgáltató által biztosított hulladékszállításra alkalmas, minimum 100 literes zsák megvásárlását legalább 10 db/év/ingatlan
mennyiségben (Ha az ingatlanon élők száma max. 2 fő és mindkét személy öregségi nyugdíjban részesül.)
A bejelentett és a kedvezmény kiszámításánál figyelembe vett lakosnak nem lehet 1 évet meghaladó lejárt köztartozása Remeteszőlős Község
Önkormányzata felé.
A bejelentett és a kedvezmény kiszámításánál figyelembe vett lakos legalább 180 napja állandó bejelentett lakos kell, hogy legyen Remeteszőlős
Község területén.
Minimum adó 30%. (Az ingatlanra kiszabható, kedvezmények nélkül kiszámított adó 30%-a.)


Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
A Képviselő-testület javaslata a telekadóra:
A belterületi telek adójának mértéke 180 Ft/m2 összegre emelkedik.
A külterületi telekre is adót vet ki az Önkormányzat, melynek mértéke 50 Ft/m2 összegben kerül meghatározásra.
A külterületi telek művelési ágnak megfelelő művelés esetén adómentességet élvez.
A jelenlegi és az új adórend szerinti bevételek összehasonlítása
Telekadó
Jelenlegi
bevétele
adórend 7.800 eFt
Építményadó
Mindösszesen
13.500 eFt
21.300 eFt
Új adórend bevétele
9.700 eFt
15.300 eFt
25.000 eFt
Különbségek
1.900 eFt
1.800 eFt
3.700 eFt
Elmaradt adózók
kb. 1.500 eFt
1.500 eFt
+ 3.000 eFt
Mindösszesen 6.700 eFt
Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata
Tervezett menetrend:
A lakossági egyeztetés a helyi adók szabályozási rendszerének alapelveiről. (Időpont:
2013.06.20.)
Az alapelvek véglegesítése a lakossági vélemények megismerése után. (Határidő: 2013.08.31.)
Az adórendeletek megalkotása. (Határidő: 2013.09.30.)
Lakosság tájékoztatása az új adórendeletről és új adóbevallásra történő felhívás. (Határidő:
2013.11.30.)
Az adóbevallások helytállóságának ellenőrzése. (Határidő: 2014.01.30.)
Az új adókra vonatkozó jegyzői határozatok meghozatala. (Határidő: 2014.02.15.)

similar documents