Presentatie Rob Zegers

Report
Landelijke ontwikkelingen en de
consequenties voor de Woonplaats
Rob Zeegers
Beleidsmedewerkers Strategisch Vastgoed Beleid
sept-2012
1
Nieuwe woningwet
- rol huurdersorganisaties versterkt
- Inperken bevoegdheden bestuurders ( 3 milj )
- Versterken verantwoordelijkheden RvT
- Verscherping toezicht/controle door Financiële
Autoriteit Woningcorporaties
-Vergroting politieke greep op sector –
-elke Algemene maatregel van Bestuur ( AmvB )
moet door 2e en 1e kamer
2
Financieel
- Inzet middelen bij voorrang in ten behoeve van de volkshuisvesting.
- In, bij AMvB bepaalde gevallen, ook ten behoeve van projecten door
andere corporaties.
- De corporatie bestemt liquide middelen uitsluitend voor
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.
- Bij AMvB worden een of meer instellingen aangewezen voor
aantrekken financiële middelen.Bijv. Bank Nederlandse Gemeenten of
Waterschapsbank.
- Opstellen financieel reglement waarin o. a. treasury beleid.
3
Extern Toezicht
-Eens in de vier jaar verplichte visitatie.
-Financieel reglement gebonden aan voorwaarden die bij AMvB worden vastgesteld.
-De Minister kan een aanwijzing geven om een of meer handelingen te verrichten of
na te laten. Daarbij kan zij een dwangsom opleggen.
-Het CFV wordt omgebouwd tot Financiële Autoriteit Woningcorporaties
-De Autoriteit krijgt naast de mogelijkheid een aanwijzing te geven ook de
mogelijkheid een dwangsom op te leggen.
-Taak van de Autoriteit;
- het toezicht op de liquiditeitspositie,
- de financiële risico's,
- de naleving van het treasury statuut en
- het toezicht op de verbindingen.
-
- Op een later tijdstip wordt de uiterlijke publicatiedatum van de
jaarstukken vervroegd naar 1 mei.
4
Fusie/splitsing
- Zienswijze van
- autoriteit,
- gemeente,
- huurdersorganisaties zijn verplicht,
- Oordeel van NMA indien van toepassing.
- In goedkeuringsverzoek aangeven meerwaarde voor
volkshuisvestelijk belang.
5
Relatie met de Gemeente
-Werkzaam worden in een nieuwe gemeente na verklaring van
geen bezwaar bij B&W van de gemeente van de hoofdvestiging.
-Vervolgens Ministervragen om goedkeuring.
- Werkzaam worden buiten Nederland na goedkeuring Minister.
- Jaarlijks overzicht van voorgenomen werkzaamheden voor de
komende vijf kalenderjaren.
- Geen woonvisie dan ook geen bijdrage leveren
- De gemeente kan door overzicht zien welke werkzaamheden
gepland zijn.
- Overzicht eerst voorgeleggen aan de
huurdersorganisaties.
6
( Des ) Investeringen
-Voor investeringen boven € 3 miljoen goedkeuring RvT
nodig
- Investeringen boven een bij AMvB te bepalen bedrag
goedkeuring door autoriteit.
- Vervreemden van onroerende zaken boven een bij AMvB te
bepalen bedrag goedkeuring RvT nodig.
- Tevens is bij AMvB te bepalen gevallen ook goedkeuring van
de Minister nodig.
- Opstellen reglement inzake het slopen en treffen van
ingrijpende voorzieningen aan woningen en betrokkenheid van
bewoners daarbij.
7
Staatssteunregels in herziene Woningwet
-Uitsluitend compensatie voor DAEB werkzaamheden.
- DAEB = Diensten Algemeen Economisch Belang
- Vastgoed verhuurd aan niet winstbeogende instellingen is
maatschappelijk vastgoed en is DAEB.
- Een gebouw dat overwegend (>90% van vloeroppervlak) wordt verhuurd
als maatschappelijk vastgoed is DAEB.
8
Staatssteunregels in herziene Woningwet
- DAEB woningen hebben een huur onder € 681 per maand.
- Tenminste 90% van DAEB woningen toewijzen aan huishoudens met een
huishoudinkomen onder € 34.229 ( Deze grens is niet door de EU bepaald
maar een “intern” besluit van de nederlandse regering
-Na mutatie verhuren boven € 681 dan wordt deze een niet-DAEB woning
- De Woonplaats richt zich op de primaire doelgroep en niet op de
middeninkomens ( ook al heeft de Woonplaats wel NIET-daeb bezit )
9
Indeling bezit naar huurprijsklasse - subsidiabel
VAN
TOT
bezit in %
€ 374,44
4,8%
jongeren
€ 374,44
€ 535,91
21,2%
1 en 2 persoonshuishoudens
€ 535,91
€ 574,35
20,2%
3 of meer personen
€ 574,35
€ 681,02
47,0%
middelduur
6,8%
geliberaliseerde huur
€ 681,02
10
Het lenteakkoord & beleid minister
•
•
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Invoeren verhuurdersheffing
•
Uit extra huurverhoging
•
•
Opbrengst door meer verkopen
Lagere beheerslasten
11
Wat wil De Woonplaats
•
Richt zich op de primaire doelgoep
•
Doet niet aan inkomenspolitiek en voert daarom
inkomensafhankelijke huurverhoging door
•
Gaat de beheerslasten naar beneden brengen
•
Handhaaft verkoopbeleid
12
Bedankt voor uw aandacht !
13

similar documents