Forskningsdata

Report
Romeriksprosjektet - midtveisseminar
Hva viser de foreløpige data fra den
forskningsbaserte evalueringen?
Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker,
FOU, Divisjon psykisk helsevern, Ahus
Forskningsbasert evaluering av Romeriksprosjektet
Pasientene følges over to år etter inklusjon i tilbudet
• Tjenestene samler inn data om pasienter og behandling
–Utredningspakke med skåringsskalaer og intervjuer
–Utredningspakken gjentas etter 12 og 24 måneder
(måle endring)
–Fortløpende registrering (”ukeskjema”) av all kontakt
med pasienter
• Doktorgradsprosjekt som inngår i satsingen:
Implementering av IMR (Illness management and
recovery).
Hovedspørsmål i den forskningsbaserte evalueringen
1. Hvilke pasienter er brukere av de samhandlende tjenestene?
2. Hva kjennetegner tjenestene som brukerne mottar?
3. Hvordan er forløp og resultater for brukerne?
4. Hvilke forhold og faktorer bidrar til god samhandling?
5. Hva betyr samhandling, kontinuitet, relasjoner og
kunnskapsbaserte intervensjoner for forløpet?
6. Hvordan er forløp sammenlignet med ved ACT-team?
Datainnsamling ved tjenestene
Om pasienter/brukere
Livssituasjon
Psykiske problemer
Somatisk helse
Rusproblemer
Praktisk/sosial fungering
Interesse for kontakt
Livskvalitet
Tjenestebruk i 12 mnd
Livshendelser i 12 mnd
0 mnd
Eget skjema
BPRS
Eget skjema
Audit, Dudit
PSF
HEAS
MANSA
Eget skjema
Eget skjema
0 mnd
x
x
x
x
x
x
x
x
12 mnd 24 mnd
(x)
(x)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
12 mnd
Om behandling: Løpende registrering av all kontakt (ved ”ukeskjemaet”)
NB: Dette opplegget som i evalueringen av ACT-team. Kan sammenligne.
24 mnd
Datainnsamling, registrering, tilbakemelding, forskning
Tjenestene
samler inn
Kommuner og helseforetak
Helsemyndigheter
Prosjektledelse
registrerer
Forskergruppe
bearbeider
Kommuner og Ahus
Foreløpige resultater fra pasientutredningen
Data fra baseline (T0)
Antall registrerte utredningspakker pr november 2012
• 9 innsendte pasientutredningspakker med samtykke
• Et klart mål å få flere utfylte pasientutredninger
Antall pasientutredninger mottatt: 9
Øvre Romerike:
•
•
•
•
Eidsvoll
Nannestad
Ullensaker
Gjerdrum
5
1
0
1
Nedre Romerike:
• Skedsmo
• Fet
• Rælingen
Pr. 09.11.2012
8
0
2
0
Oversikt over skjemaene i pasientutredningspakken
Områder:
Instrumenter:
Livssituasjon og helse:
•Livssituasjonsskjema
Psykiatriske problemer:
•Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
Funksjonsnivå
•GAF (splittet versjon: GAF-F og GAF-S)
•Praktisk og sosial fungering (PSF)
Rusmisbruk:
•AUDIT
•DUDIT
•Bruk av rusmidler siste 30 dager
Motivasjon for endring:
•Alkohol-E
•DUDIT-E
Andre:
•Homeless Engagement and Acceptance Scale
(HEAS)
•Manchester Short Assessment of Quality of Life
(MANSA)
Målgruppe
Personer med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med
rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt
Betydelig funksjonsnedsettelse og med sammensatte og langvarige
hjelpebehov
Pasienter det er vanskelig å engasjere i behandling, og mange får derfor et for
dårlig tilbud og/eller mange innleggelser
Gjelder trolig 4000 - 5000 personer i Norge
Hva kjennetegner de pasientene som er
utredet og har gitt samtykke
Sosiodemografiske data
Diagnoser
Fungering
Tvang
Livskvalitet
Sosiodemografiske kjennetegn
• Kjønn:
– Kvinner:
– Menn:
3
6
(ACT: 34 %)
(ACT: 66 %)
• Gjennomsnittsalder: 29 år, 20-40 år
(ACT: 40,5 år, 22 - 64 år)
• Sivilstatus: 8 ugift, 1 skilt
(ACT: 76 % er ugifte, 7 % er samboere eller gifte)
• Ingen har barn eller stebarn under 18 år
Utdanningsbakgrunn ved inntak
8 har grunnskole som høyeste fullførte utdanning,
1 har fullført videregående skole
(ACT: 57 % har grunnskole som høyeste fullførte
utdanning, 7 % har fullført høyere utdanning)
Hovedbeskjeftigelse ved inntak
• 6 er uten arbeid (ACT: 84%)
• 2 er i kvalifiseringstiltak i NAV (ACT: 9%)
• 1 er i institusjon/sykehus
• Ingen er i ordinært lønnet arbeid (ACT: 3%)
Hovedinntektskilde
Uføretrygd
3
( ACT: 68 %)
Arbeidsavklaringspenger
5
(ACT: 21,5%)
Sosialhjelp
1
(ACT: 5 %)
Arbeidsinntekt
0
(ACT: 2 %)
Annet
0
(ACT: 3,5 %)
Bosituasjon ved inntak
• 3 bor alene i egen boenhet (ACT: 59 %)
• 2 bor sammen med familie (ACT: 19 %)
• 3 bor på institusjon eller sykehus
• 1 i annen ukjent bosituasjon
(ACT: 9 % bor i bemannet bolig, 3 % bor på hospits
eller lignende, 10 % er i fengsel/på institusjon)
Psykiatrisk hoveddiagnose
• 4 personer har F 20, schizofreni
• 1 person har F 90, ADHD
• 4 personer har ikke kjent hoveddiagnose ved inntak!
(ACT: 78 % med psykoselidelse (F20-29)
10,5 % med bipolar lidelse, 11,5 % med andre psykiske lidelser)
Behandlers vurdering av rusproblemer ved inntak
• 5 personer har rusproblemer
(55,5% vs ACT: 55,5 %)
Tvang ved inntak
• 3 av 9 er under TUD
( 33,3 % vs ACT:35 %)
•3 har frivillig (tvungen) økonomisk forvaltning
(33.3 % vs ACT:31 %)
• 1 har hjelpeverge
(11,1 % vs ACT: 21,4 %)
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
Grad av symptomer - psykisk lidelse
4 av 7 personer har minst 1 alvorlig symptom
(57% vs ACT: 80%)
•
•
•
•
positive symptomer: 2 personer
negative symptomer: 2 personer
manisk fiendtlighet: 1 person
depressiv/angst:
2 personer
GAF- skåre ved inntak
• GAF – Funksjon: 39, 31-45 (ACT: 38, 15-55)
• GAF – Symptom: 42, 35-55 (ACT: 41, 15-62)
GAF
• GAF – Funksjon
41-50: Alvorlige vansker med å fungere normalt sosialt, i yrke eller
utdanning (f.eks. ingen venner, klarer ikke å holde på en jobb)
31-40:Større funksjonssvikt innen flere områder, så som i arbeid,
utdanning og familieforhold (f.eks. deprimert mann som unngår
venner, forsømmer familien, og ute av stand til å arbeide; barn som
ofte juler opp yngre barn, er trassig hjemme, og mislykkes på skolen ).
• GAF – Symptom
41-50: Alvorlige symptomer( f.eks. selvmordstanker, alvorlige
tvangsritualer, hyppige butikktyveri ).
31-40:Endel forstyrrelse i realitetstesting, kommunikasjon,
dømmekraft, tankevirksomhet eller stemningsleie ( f.eks. talen er iblant
ulogisk, uklar eller irrelevant ).
Selvmordsforsøk
• 6 har ingen selvmordsforsøk i løpet av livet
(67% vs ACT:68 %)
• 3 har tidligere selvmordsforsøk
(33% vs ACT: 27 %)
• Ingen har selvmordsforsøk siste 12 mnd før
inntak
(0% vs ACT: 5 %)
Somatisk helse, utredning og oppfølging
• 4 personer har problemer med tannhelse ellers rapporteres det
om enkelttilfeller av diabetes og astma/allergi.
(ACT:62, 5 % rapportert sykdom/problem i et eller flere
organsystemer)
• Hyppigst forekommende hos brukere av ACT:
•
•
•
•
•
Tannhelse
Mage-/tarm-/lever lidelser (Hepatitt B+C)
Brudd/skader på skjelett/bevegelsesapparat
Luftveislidelser (astma, allergi, KOLS)
Hjerte-/kar (høyt blodtrykk,emboli/trombose,infarkt)
Livskvalitet ved inntak, MANSA
Måler:
Gjennomsnitt
Livssituasjon og helse
Nærmeste familie og bosituasjon
Venner
Bolig og nabolag
Forholdet til familien
Livskvalitet samlet
4,6 (ACT: 4,3)
Livskvalitet
• 1 Kunne ikke vært verre
• 2 Misfornøyd
• 3 For det meste misfornøyd
• 4 Blandet, både fornøyd og misfornøyd
4,6 (ACT: 4,3)
• 5 For det meste fornøyd
• 6 Fornøyd
• 7 Kunne ikke vært bedre
Oppsummering
• Gjennomsnittsalder 29 år (ACT: 41 år)
• Halvparten har diagnose for alvorlig psykisk lidelse
(ACT: 90 %)
• Flest menn (2/3 som i ACT- team)
• Noe over halvparten har rusproblemer (som ACT)
• Alle med lavt utdanningsnivå (ACT: 93%)
• Ingen i ordinært arbeid (ACT: 84%)
• Flertallet mottar arbeidsavklaringspenger
(ACT: 2/3 er uføretrygdet)

similar documents