หน่วยความจำ - Faculty of Information Technology

Report
คประกอบของ
System
Unit
์
020003102
ทคโนโลยีสารสนเทศเบือ
้ งตน
้
Introduction to
Information Technology
Lecture 4
© Course Technology 2012
จาแนกรูปแบบตางๆ
่
ของคอมพิวเตอรตั
์ ง้
โต๊ะ โน๊ตบุ๊กและ
อุปกรณพกพา
์
นิยามหน่วยบิท และ
อธิบายการนาเสนอ
ขอมู
อมู
้ ลดวยข
้
้ ลบิท
อธิบายหน่วยควบคุม
และประมวลผลทาง
คณิตศาสตร ์
องคประกอบของตั
ว
์
ประมวมผล
และอธิบายการทางาน
ใน 4 ขัน
้ ตอนของ
machine cycle
จาแนกชนิดของ
หน่วยความจา
2
อธิบายวัตถุประสงค ์
และชนิดสล๊อตตอ
่
ขยายและการด
์
Adapter
บอกความแตกตางของ
่
Port และConnector
และบอกความแตกตาง
่
ระหวางพอร
ท
่
์ USB
กับพอรทแบบอื
น
่
์
อธิบายชนิดของบัสใน
คอมพิวเตอร ์
เขาใจวิ
ธก
ี ารทาความ
้
สะอาดอุปกรณ ์
คอมพิวเตอรและ
์
อุปกรณพกพา
์
3
System Unit คือ กลองที
บ
่ รรจุอป
ุ กรณ ์
่
อิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอรที
์ ใ่ ช้ใน
การประมวลผลขอมู
้ ล
4
System Unit ในคอมพิวเตอรส
์ ่ วนตัว
แบบตัง้ โต๊ะประกอบดวย
้
• Drive bay(s)
• Power Supply
• Sound card
• Video card
• Processor
• Memory
5
Motherboard คือ แผงวงจรหลักของ
System unit
- ชิพคอมพิวเตอรบรรจุ
ไอซี
์
6
ตัวประมวลผล (CPU) ทาการแปรและ
ประมวลผลคาสั่ งพืน
้ ฐานเพือ
่ สั่ งงาน
คอมพิวเตอร ์
- CPU บรรจุหน่วยควบคุมและประมวลผลทาง
คณิตศาสตร ์ (ALU)
QuadMulti-core Dual-core
core
Processor Processor
Processor
7
8
•
หน่วยควบคุม (Control Unit) คือ
องคประกอบของคอมพิ
วเตอรที
่ าการ
์
์ ท
ควบคุมและประสานงานการปฏบัตงิ าน
ของคอมพิวเตอร ์
•
หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร ์
(Arithmetic Logic Unit: ALU) ปฎิบต
ั ิ
การกระทาทางคณิตศาสตร ์ ทาการ
9
สาหรับทุกๆคาสั่ ง ตัวประมวลผลจะ
ปฎิบต
ั ก
ิ ารทางานชุด การกระทา
พืน
้ ฐาน 4 ขัน
้ ตอนในหนึ่ง Machince
cycle
10
•
สั ญญาณนาฬิ การะบบ (System
clock) จะทาการควบคุมจังหวะการ
ทางานของคอมพิวเตอรทั
์ ง้ หมด
• ความเร็วของสั ญญาณนาฬิ การะบบใช้
หน่วยวัดเป็ น Gigahertz (GHz)
11
•
คอมพิวเตอรส
่ นระบบ
์ ่ วนใหญเป็
ดิจต
ิ อล
• สั ญญาณดิจติ อลมี
เปิ ด-ปิ ด (On-Off)
2 สถานะคือ
•
ระบบไบนารีใ่ ช้เลข 0 และ 1 ใน
การนาเสนอขอมู
้ ลแบบ บิท (Bits)
12
วงจรคอมพิวเตอร ์
นาเสนอสถานะ 0
และ 1 ดวยการปิ
ด
้
และเปิ ด
สั ญญาณไฟฟ้า
สั ญญาณ 8 บิท
รวมกันเป็ น 1
ไบทซึ
์ ง่ ใช้ในการ
นาเสนอ 1
ตัวอักษร
13
ASCII (American
Standard Code
for Information
Interchange) คือ
วิธก
ี ารเขารหั
สเพือ
่
้
แสดงผลขอมู
้ ลทีใ่ ช้
กันอยางแพร
หลาย
่
่
14
15
•
หน่วยความจา (Memory)
ประกอบดวยอุ
ปกรณอิ
่ า
้
์ เล็กทรอนิกส์ทีท
การเก็บคาสั่ ง ขอมู
่ องการโดย
้ ลทีต
้
ชุดคาสั่ ง และขอมู
้ ลทีไ่ ดจากการ
้
ประมวลผลโดยตัวประมวลผล
ข้อมูลทีใ่ ช้ใน
หน่วยความจ
าโปรแกรม
จะเก็บขอมู
น
้ ฐาน
ระบบปฎิ
บต
ั ก
ิ าร
้ ลพืการ
ประมวลผล
3และโปรแกรม
ประเภทคือ ประยุกต ์
ระบบอืน
่ ๆ
และขอมู
้ ล
ผลลัพธ ์
•
16
• Address บอกตาแหน่งทีต่ ง้ั ของข้อมูล
ในหน่วยความจา
• หน่วยการวัดขนาดของ
หน่วยความจาคือ กิโลไบท ์ (KB)
เมกกะไบท ์ (MB) กิกะไบท ์ (GB)
หรือเทราไบท ์ (TB)
17
•
หน่วยความจา แบงเป็
่ น 2 ประเภท
คือ
Nonvolatile
Volatile memory
- สูญเสี ยขอมู
่
- ไมmemory
สู
้ ลเมือ
่ ญเสี ยขอมู
้ ล
ไฟดับ
- ยกตัวอยางคื
อ
่
RAM
เมือ
่ ไฟดับ
- ยกตัวอยางคื
อ
่
ROM, Flash
Memory
18
19
•
ชิพของ RAM แบงเป็
่ น 3 ประเภท
คือ
Dynamic RAM
(DRAM)
Static RAM
(SRAM)
Magnetoresistive
RAM
(MRAM)
20
•
ชิพของ RAM จะอยูบน
Memory
่
module และจะถูกใส่ลงใน Memory
slot
21
•
จานวนของหน่วยความจามีความ
จาเป็ นตอคอมพิ
วเตอร ์ ซึง่ ขึน
้ อยูกั
่
่ บ
ชนิดของโปรแกรมทีเ่ ราตองการใช
้
้
•Memory cache ช่วยเพิม่ ความเร็ว
ให้กับคอมพิวเตอร ์ ซึง่ ตัวมันมี
ความเร็วสูง และถูกใช้สาหรับเก็บ
คาสั่ งและขอมู
่ ก
ั ถุกเรียกใช้บอย
้ ลทีม
่
22
• Read-Only Memory (ROM) คือชิพ
หน่วยความจาทีเ่ ก็บข้อมูลและคาสั่ ง
แบบถาวร
• Firmware
23
• Flash Memory
สามารถถูกลบดวย
้
สั ญญาณไฟฟ้า
แลวน
้ ามาเขียนใหม่
ได้
 เทคโนโลยี CMOS
ให้ความเร็วในการ
ทางานและกินไฟน้อย
24
• Acess time คือจานวนเวลาทีต่ วั
ประมวลผลใช้ในการอานข
อมู
่
้ ลจาก
หน่วยความจา ซึง่ มีหน่วยวัดเป็ นนาโน
วินาที (Nonaseconds)
25
• Expansion slot
คือ ซ็อคเก็ตบน
matherboard ที่
ยึด Adaptor
card
• Adaptor card
ช่วยเพิม
่ หน้าทีก
่ าร
ทางานของ
System unit และ/
หรือ ช่วยเพิม
่ การ
เชือ
่ มตออุ
่ ปกรณ ์
ภายนอก เช่น
26
• Flah Memory แบบถอดได้
• Memory card, USB Flash Drive และ
PC Cards/Express card module
27
• Port คือจุดเชือ่ มตออุ
่ ปกรณภายนอก
์
หรือจุดเชือ
่ มการสื่ อสารกับ System
Unit (บางครัง้ เรียกวา่ แจ็ค)
• Connector เชือ่ มตอเคเบิ
ลเขากั
่
้ บ
Port
28
29
• Ports บนเครือ่ งคอมพิวเตอรโน
์ ๊ ตบุกจะ
ถูกติดตัง้ ไวที
่ านหลั
ง ดานหน
้ ด
้
้
้ า และ
ดานข
าง
้
้
30
• USB Port สามารถเชือ่ มตออุ
่ ปกรณ ์
ภายนอกไดถึ
้ ง 127 อุปกรณ ์ ดวย
้
connector เพียงตัวเดียว (ซึง่ เรา
สามารถใช้ USB hub ในการตอ
่
ขยาย USB Port ทีเ่ รามีอยู)่
31
• Port แบบอืน่ ๆ
Firewire
port
Bluetooth
port
SCSI port
eSATA
port
IrDA port
MIDI port
32
• Port replicator คือ
อุปกรณภายนอกเพื
อ
่
์
ช่วยเพิม
่ การเชือ
่ มตอ
่
อุปกรณผ
port ที่
่
์ าน
มีให้
• Docking Station
คืออุปกรณภายนอกที
่
์
ตอเข
่ ากั
้ บคอมพิวเตอร ์
หรืออุปกรณแบบ
์
เคลือ
่ นที่
33
•
บัส เป็ นช่องทางให้
อุปกรณทั
์ ง้ ภายในและ
อุปกรณต
อ
่ ม
่
์ อเชื
สามารถสื่ อสารกันได้
ซึง่ แบงออกเป็
น
่
- Data bus
- Address bus
• บัสในคอมพิวเตอร ์
ประกอบดวย
้
- System bus
- Backside bus
- Expansion bus
34
• Bay คือส่วน
เปิ ดรับการติดตัง้
อุปกรณเพิ
่ เติม
์ ม
ภายใน Symtem
unit
- Drive bay คือตัว
ยึดดิสกไดร
วฟ
์
์
35
• Power supply ทาการแปลงไฟบาน
้
ซึง่ เป็ นไฟกระแสสลับให้เป็ นไฟ
กระแสตรง
•
อุปกรณภายนอกบางชนิ
ดอาจมี AC
์
Adaptor ซึง่ ใช้ Power supply
ภายนอก
36
Small Office /
Home Office
Home
Intel Core i5
หรือ
Intel Core i3
หรือ
AMD Athlon II
หรือ
AMD Sempron
RAM ขัน
้ ตา่
GB
2
Intel Core i7
หรือ
Intel Core i7
Extreme หรือ
AMD Phenom II
หรือ
AMD Athlon II
RAM ขัน
้ ตา่
GB
4
Mobile
Intel Core i7
Extreme หรือ
Intel Core i7
หรือ AMD
Phenom II หรือ
AMD Turion II
RAM ขัน
้ ตา่
GB
2
37
Enterprise
Power
Intel Xeon หรือ
Intel Itanium
หรือ
AMD Optheron
RAM ขัน
้ ตา่
GB
8
Intel Core i7
หรือ
Intel Core i7
Extreme หรือ
AMD Phenom II
หรือ
AMD Athlon II
RAM ขัน
้ ตา่
GB
4
38
ทาความสะอาดคอมพิวเตอรหรื
์ ออุปกรณ์
พกพาปี ละ 1-2 ครัง้
ปิ ดเครือ
่ งและถอดสายไฟกอนการท
าความ
่
สะอาด
ใช้เครือ
่ งเป่าฝุ่นเพือ
่ ไลฝุ
่ ่ นผง
ใช้ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตยเช็
์ ดภายนอก
ตัวเครือ
่ ง และใช้น้ายาทาความสะอาดกับผา้
นุ่ มๆในการทาความสะอาดจอภาพ
39
การเก็บขอมู
้ ล
อุปกรณของ
คาสั่ ง และ
์
System Unit สารสนเทศของ
การทา
ขัน
้ ตอน
การ หน่วยความจ
ความา
การ
ปฎิบต
ั งิ าน
เมือ
่
คอมพิวเต
อรรั์ น
เปรียบเทีย
บ CPU
ของ PC
ใน
สะอาด
ภายใน
และ
ภายนอก
40
คาถาม
?
41

similar documents