F. Ahmet Sarıalioğlu – ACİL DURUM

Report
TTK
ACİL DURUMLAR ve DESTEK
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI
Kasım 2014
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Ülkemizde en önemli taşkömürü
rezervleri Zonguldak Havzasında
bulunmaktadır
TTK‘ da taşkömürü madenciliği insan
gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmektedir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Misyonumuz
Devletin genel sanayi ve enerji
politikalarına uygun olarak taşkömürü
rezervlerinin mümkün olan en ucuz
maliyetle ve çevreye en az zararı
verecek şekilde değerlendirilerek
ekonomiye kazandırılmasıdır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Vizyonumuz
Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni
teknolojilerin kullanılarak üretim ve
verimliliğin artırılması, maliyetlerin
düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü
olmak üzere ülkemiz sanayisinde
kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir
kısmını karşılamaktır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Kurumumuz üretim faaliyetleri
Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve
Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri
tarafından yürütülmektedir
TTK, Türkiye’de kendi iş güvenliği
örgütünü kuran ilk kurumdur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Kurum İş Sağlığı, Güvenliği hizmetleri
Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik
Üretim) bağlı İş Sağlığı, Güvenliği ve
Eğitim Daire Başkanlığı, Müessese İş
Güvenliği Şube Müdürlükleri vasıtası ile
yürütülmektedir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire
Başkanlığı
Daire Başkanlığımız
Kanun tüzük ve yönetmelikler çevresinde
üretimin daha güvenli yapılması amacına
yönelik Kurum yer altı ve yerüstü
işyerlerinde İş Sağlığı, Güvenliği ile ilgili
denetim, gözetim ve eğitim görevlerini
yerine getirmektedir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire
Başkanlığı
İş sağlığı, güvenliği ile ilgili tehlikeleri
tespit eder. Riskleri belirler,değerlendirir,
kabul edilebilir kılmak için gerekli
önlemleri alır. Kazaları yerinde inceler,
tekrarını önlemek için çağdaş, bilimsel,
teknik yöntemlerle çözümler geliştirir,
uygulanmasını sağlar ve bu konularda
politikalar oluşturmaktadır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire
Başkanlığı
ISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde
bulunmaktadır
Çalışanların eğitilmesini sağlar.
Dünya madencilik teknolojisindeki iş
sağlığı, güvenliği ve eğitime ilişkin
gelişmeleri izleyerek, bunların
uygulanması için gerekli çalışmaları
yapmaktadır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ACİL DURUM YÖNERGESİ
Acil Durum Yönergesi
Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerinde
meydana gelebilecek olağanüstü
koşullarda;
Gerekli her türlü önlemi almak,
Kurtarma çalışmalarını organize etmek,
Çalışmaların bir disiplin içinde
yürütülmesini sağlamak,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Yönergesi
Çalışanların sağlığını tehdit eden
durumları ortadan kaldırmak,
Kazalıları en kısa sürede hastanelere
sevk etmek ve normal çalışma
koşullarına dönüşü sağlamak,
Acil durumlarda diğer kurum ve
kuruluşlara yapılacak yardım
prosedürünü saptamak,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Yönergesi
Amacıyla;
acil durumlarda görev yapacak
kurtarıcılarla ilgili Acil Durum Yönergesi
hazırlanmıştır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ACİL DURUM PLANLAMASI
Acil Durum Planlaması
a.Potansiyel Tehlikelerin Tespiti
Müdahale Kaynaklarının Tespiti
Komitelerin Oluşturulması
Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı
Bilgiler
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Potansiyel Tehlikelerin Tespiti
Akaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları
Deprem
Dinamit Ambarı İnfilakları
Göçükler
Kömür Stoku Yangınları vb.
olağanüstü olaylar
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Potansiyel Tehlikelerin Tespiti
Ocak Yangınları
Oksijen- Asetilen Patlamaları
Orman yangınları
Patlama ve İnfilaklar
Su Baskınları
Yerüstü Bina ve Ambar Yangınları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Müdahale Kaynaklarının Tespiti
b.Müdahale Kaynaklarının Tespiti
Personel
Malzeme ve teçhizat
Haberleşme Araçları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Komitelerin Oluşturulması
C.Komitelerin Oluşturulması
Genel Müdürün başkanlığında kriz
masası üyeleri acil durumlarda olaya
müdahale etmek üzere olay yerine
intikal ederler
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Komitelerin Oluşturulması
Kriz Masası
Kurtarma ve ilk yardım, Sağlık, Basın ve
Halkla İlişkiler, Diğer Kuruluşlarla İlişkiler,
Teknik Yardım, Savunma, Sosyal Yardım,
Araştırma İnceleme Komitelerinden
gerekli olan çalışma komitelerini oluşturur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Komitelerin Oluşturulması
Kriz Masası Komuta Merkezi
İlgili işyeri müessese müdürü veya
İşletme müdürü odasıdır
Haberleşme sistemi olarak daha
önceden belirlenen merkezlerdeki telefon
ve haberleşme vasıtaları kullanılmaktadır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler
d. Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler
TTK Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde
tehlikelere alınacak tedbirler ilgili yasa,
tüzük, yönetmelik ve bu tüzüklere uygun
olarak hazırlanan TTK çalışma
yönergelerine göre yerine getirilecektir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Acil sığınma yerleri
Acil durumda haberleşme ve ikaz
vasıtaları
Ferdi Kurtarıcı sayısı, kullanma süresi,
değiştirme noktaları
Acil durum kaçış yolları
Vardiyalarda çalışan işçi sayısı ve
yerleri
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Tahlisiye ve ilk yardım istasyonları
Tahlisiyeci ve ilk yardım personelinin
adı, telefon numarası ve adres listesi
Yangınla Mücadele vasıtaları
Yeraltındaki tüm telefon ve
haberleşme noktaları
Dinamit ambarları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Yanabilir sıvıların bulunduğu yerler
Su şebekesi
Basınçlı hava şebekesi
Elektrik şebekesi ve kesiciler
Drenaj şebekesi
Patlamaya karşı alınan önlemler
Havalandırma bilgileri ve aspiratörler
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Yetkililerin adı, adresi ve telefon
numaraları
Teçhizat listesi
Yerüstü planları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Acil Durumlarda Kaçış Planlaması
Ferdi Kurtarıcı Acil Sığınma Yerleri
Ferdi Kurtarıcı Temini,Kullanma
Talimatı
Ferdi Kurtarıcıların, Kontrol, Test,
Bakım,
Acil Durumlarda Haberleşme
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler
Kaçış Yolları
Tamir ve Kayda Alınması
Acil Durumlarda Kaçma
Kaçma Süreleri
Kaçma Koşulları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Eğitim ve Uygulama
f. Eğitim ve Uygulama
Çalışanlar acil durumlara karşı
eğitilmekte ve periyodik olarak eğitimler
tekrarlanmaktadır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kontrol ve Denetimler
g. Kontrol ve Denetimler
Bütün acil durumlarda kullanılacak
vasıtalar, yangınla mücadele teçhizatı ve
yangın söndürme vasıtaları periyodik olarak
kontrol edilerek , kontrol sonuçları rapor
defterine yazılmaktadır
Kontrol ve denetimler iş amirleri,emniyet
mühendisleri ve nezaretçileri tarafından
gerçekleştirilmektedir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ACİL DURUMLARDA YAPILACAK İŞLER
Kriz Masasının Göreve Çağrılması
Durum Tespiti
Tehlikelerin İhbarı
Kayıtların Tutulması
Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Kriz Masasının Göreve Çağrılması
Olayın ilgili işyeri imkanlarını aşan bir durum
göstermesi ve müessesenin yardım talebinde
bulunması üzerine acil durumlara müdahale
etmek üzere Genel Müdür kriz Masasını
göreve çağrılır
Kriz masasında görevli personel hiç bir
uyarıya gerek kalmaksızın kendi imkanları ile
Acil Durum merkezine intikal eder
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Haberleşme sistemi olarak daha
önceden belirlenen merkezlerdeki
telefon ve haberleşme vasıtaları
kullanılır
Kriz Masası, gerekli komiteleri oluşturur,
eğitimler ve teçhizatın temini ayrıntılı
olarak tarif edilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Durum Tespiti
Durum tespiti yapılır, olayın büyüklüğü,
etkilenen insan sayısı tespit edilir
Tehlikelerin İhbarı
Acil durumu yaratan olayla ilgili edinilen
bilgiler ışığında, gerekli mercilere haber
verilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Kayıtların Tutulması
Kurtarma, İlk yardım, Basın ve Halkla İlişkiler,
Teknik yardım, Savunma, Sosyal Yardım ve
Araştırma inceleme komiteleri çalışmalara
başlarlar
Çalışmaların kayıtları tutulur. Gerekli
protokoller düzenlenir
Diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilecek
yardımlar belirlenir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek
strateji saptanır
Basın ve Halka gelişmelerle ilgili
sürekli bilgi aktarılır
Bilgi ve belgeler toplanır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK
İŞLER
Acil Durum Sonrası Yapılacak İşler
Olayın nedenleri araştırılarak, benzer olayların
olmaması için gerekli önlemler tespit edilir. Acil
durum planlaması esnasında yapılması
gereken işlerle, yapılan işler mukayese edilerek
karşılaştırılır
Olaylarda üstün gayreti görülenler (ödül) ve
görülmeyenler (ceza) tespit edilir
Tecrübelerden elde edilen sonuçlar tartışmaya
açılır ve uygulamaya geçirilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURULUŞ VE ORGANLAR
GÖREV ve YETKİLER
Görev ve Yetkiler
İşyerlerinde olağanüstü bir olayın meydana
gelmesi durumunda, işyeri yetkilileri derhal
duruma müdahale eder ve ilk yardım ile
kurtarma ekiplerini oluşturarak kurtarma
faaliyetlerine başlarlar
Müessese imkânlarını aşan, Genel Müdürlük
veya diğer kurum ve kuruluşların yardımını
gerekli kılan olağanüstü olayların meydana
gelmesi durumunda acil durum ilan edilerek
Kriz Masası oluşturulur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Kriz Masası
 Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür
Yardımcıları, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim
Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı,
Etüt, Plan Proje ve Tesis Dairesi Başkanı,
Makine İkmal Dairesi Başkanı ve Müessese
Müdüründen oluşur
GMIS ve TMMOB Maden Müh Odası
temsilcileri Kriz Masasının tabii üyeleridir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Kriz masasının oluşturulmasından
sonra kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin
sevk ve yönetimi kurtarma ve ilk yardım
komitesine devredilir
Kriz masası, acil durumlara müdahale
etmek, gerekli organizasyonu yapmak
ve gerekli tedbirleri almak üzere yönetim
kurulunca görevlendirilir ve yetkilendirilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Kriz masasının talimatları komiteler
tarafından yerine getirilir
Kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk
ve yönetimi İş Sağlığı, Güvenliği ve
Eğitim Şube Müdürü tarafından yerine
getirilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Komiteler Kriz Masasına bağlı olarak
görev yaparlar
Komiteler kriz masasınca verilen görev
ve yetkilerle donatılır
Acil durumun sona ermesiyle kriz
masası ve komitelerin görevi sona erer
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Komiteler
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire
Başkanının başkanlığında Kurtarma ve
ilk Yardım Komitesi,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim D. Bşk. İş
Sağlığı Şube Müdürünün Başkanlığında;
Sağlık Komitesi,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Genel Sekreterin Başkanlığında; Basın
ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım ve
Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Komitesi,
Etüt Plan Proje ve Tesis Daire
Başkanının Başkanlığında; Teknik
Yardım Komitesi,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler
Savunma Sekreterinin Başkanlığında;
Savunma Komitesi,
Fen-Tetkik ve Verimlilik Dairesi
Başkanlığında; Araştırma İnceleme
Komitesi
KURTARMA
Kurtarma Operasyonuna Hazırlık
Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi
Müdahale
KURTARMA
Yeraltında meydana gelebilecek degaj,
su baskını, patlama, yangın benzeri
nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi
kurtarmak için yapılacak işe kurtarma
(tahlisiye) bu işi yapacak kurtarıcılara
da (tahlisiyeci) denilmektedir
Kurtarma hizmetleri maden işletmeleri
için vazgeçilmez konulardan biridir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
Tüzük’ün 332. Maddesi;
Maden ocaklarının bir kurtarma istasyonu
kurulmasını zorunlu kılar. Ancak yarıçapı 50
km alan içerinde bulunan maden işletmeleri
merkezi bir yerde ortaklaşa bir kurtarma
istasyonu kurabilirler
Türkiye’de ilk tahlisiye istasyonu Alman
(Drager) firmasının işbirliği ile 1938 yılında
Zonguldak’ta kurulmuştur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
1938 yılında Zonguldak’ta kurulan ilk tahlisiye
istasyonu Merkez Tahlisiye İstasyonu
olarak halen hizmet vermektedir
Kozlu, Armutçuk, Karadon ve Amasra ‘da
birer istasyon mevcut olup, İstasyonlardaki
tahlisiye cihazların ve diğer gaz ölçme
cihazların kontrol ve bakımları yapılarak her
an kullanıma hazır bulundurulmaktadır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda
gerekli her türlü önlemi almak, kurtarma
çalışmalarını organize etmek, çalışmaların bir
disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak,
çalışanların sağlığını tehdit edecek durumları
ortadan kaldırmak, kazalıları en kısa sürede
hastanelere sevk etmek için Kurtarma
Komitesi oluşturulur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Kurtarma operasyonunda görev yapacak
teknik donanımlı ve özel olarak eğitilmiş
tahlisiye ekipleri belirlenir. Malzeme ve
teçhizatları hazırlanır. Acil durumlara
müdahale etmek ve kurtarma faaliyetlerini
yürütmek üzere kurulan ve gerekli teçhizatla
donatılan ekipler tahlisiye istasyonunda
konuşlandırılırlar
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Madenin acil durum planı hazırlanır. Acil durum
planında bulunması gereken bilgiler;
Havalandırma planı
Yangın söndürme planı
Basınçlı hava şebekesi planı
Elektrik şebekesi planı
Tozla mücadele planı
Acil kaçış planı
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
İlk yardım istasyonları
Yeraltındaki telefon ve haberleşme noktaları
Vardiyalarda çalışan işçi sayıları ve yerleri
Ferdi kurtarıcıların sayıları, miatları,değişme
noktaları
Yangınla mücadele alet ve edevatları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Yeraltı maden işletmelerinde, yoğun
zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek
sıcaklık ve hararetin bulunduğu
ortamlarda kalan kazalıyı ve malzemeyi
kurtarmak için çeşitli madencilik
dallarından seçilen, özel eğitim ve
kurtarıcı ehliyeti almış kişilere
tahlisiyeci denir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tüzüğün 332. Maddesi;
“Maden ocağında bir kurtarma istasyonu
kurulması zorunludur”
Tüzüğün 332. Maddesi ise;
“Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az
olmamak üzere, en az % 3’ü gerektiğinde
kurtarma işinde görevlendirilmek üzere
önceden eğitilir” denilmektedir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı olacak kişiler; En az 2 yıl yeraltı
tecrübesi olan 20 yaşını doldurmuş,
40 yaşını geçmemiş, tam teşekküllü
hastaneden sıhhi heyet raporu almış
kişiler arasından soğukkanlılığı,
tahammül kabiliyeti ve genel bilgileri göz
önüne alınarak idareciler tarafından
seçilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı adayları seçilirken ve olayın
mahiyetine göre tahlisiyeci ekibi
oluşturulurken teknik eleman, nezaretçi,
tamirci, pano ayak üretim işçisi (kazmacı,
domuzdamcı), hazırlık işçisi, marangoz,
betoncu, ajöstör, elektrikçi ve sıhhiye vb.
tahlisiye işlerinde faydalı olabilecek
sanatlardan işçilerin bulunmasına dikkat edilir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı adayları,kurtarıcılık eğitimi vermeye
yetkili eğitmenler tarafından Kurtarıcı
Yetiştirme Kurs Programına (40 saat) tabi
tutulurlar
Bütün kurtarıcılar, en az yılda bir defa tıbbi
kontrolden geçerek, sağlıklarının kurtarıcılık
yapmaya uygun olduklarını belgelemek ve 6
ayda bir 8 saatlik tekrarlama eğitiminden
geçmek zorundadırlar
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Bu husus belgelerine yazılır. Ekiplerdeki
bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre
yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip
için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir
Kurtarıcılar en az 3, en fazla 6 kişiden
oluşturulan ekip halinde olaylara müdahale
ederler. Bir tahlisiye ekibinde; ekip şefi, ekip
şef yardımcısı ve ekip üyeleri bulunur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tahlisiye istasyonunu yöneticisi
tarafından; istasyonun yönetimi ile,
kurtarma ekibinin oluşumuyla ve
eğitimiyle, kazaların duyurulmasıyla,
kazada yapılacak işlerle, yararlanılacak
araçlarla, bu araç ve gereçlerin bakımı
onarımı ve korunmasıyla ilgili bir
yönerge hazırlanır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Ayrıca istasyon yöneticisi; ekiplerini
hazırlar, eğitimlerini verir, tatbikatlarını
yaptırır, olay vuku bulduğunda
çalışmalara katılacak kurtarıcıların görev
alanlarını, sorumluluklarını ve
yapacakları işleri önceden planlar
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcıların isim, adres, telefon ve sicillerini
tutar. Çalışma vardiyalarını takip eder.
Tahlisiye cihazlarının ve gaz ölçüm
cihazlarının bakım onarım ve çalışmalarını
kontrol eder
Kaza ihbarı alan kurtarıcılar; istasyona
gelirler, görev alacak kurtarıcılar, görevin
türüne göre istasyon yöneticisi tarafından
seçilirler
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tahlisiye cihazlarını, gaz ölçüm
aletlerini, cihazlar için 2 katı yedek
malzemelerini hazırlarlar
Olayın gelişimine göre bir ve birkaç ekip
hazır bulundurulur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Merkez Tahlisiye İstasyonu
Merkezi Kontrol Odası
Kondisyon Salonu
6
Kondisyon Salonu
6
Kondisyon
KondisyonSalonu
Salonu
6
Tatbikat
Tahlisiye Cihaz Odası
KURTARMA
(Müdahale)
Kurtarma komitesinde olayın meydana
geldiği madenin yetkililerinden en az bir
kişinin de bulunması gerekir
Madenin acil durum planı incelenir.
Madenin genel bilgileri ile olayın bilgileri
madenin yetkili kişisi tarafından kurtarma
komitesine aktarılır, Görgü şahitleri
dinlenerek, izlenecek strateji saptanır,keşif
yapılır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA
(Müdahale)
Akabinde durum değerlendirmesi
yapılır Yapılacak işler tarif edilir ve kayıt
altına alınır
Gerekli Protokoller düzenlenir
Çalışmaların kayıtları tutulur
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TAHLİSİYE HİZMETLERİ
TAHLİSİYE HİZMETLERİ
(Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Yer altı ocaklarında meydana
gelebilecek patlama, yangın veya
benzeri nitelikteki olaylarda, kurtarma
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan
tahlisiye istasyonlarımızda, 2013 yıl
sonu itibarıyla Kurum içi 94 kurum dışı
154 adet olmak üzere toplam 248 kurs
düzenlenmiştir
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TAHLİSİYE HİZMETLERİ
(Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Kurum içi tekamül ve yetiştirme
kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı
tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam
1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi
katılmıştır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TAHLİSİYE HİZMETLERİ
(Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Kurum içi tekamül ve yetiştirme
kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı
tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam
1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi
katılmıştır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kurum içi Tahlisiye Kursları
2013 Yılı
YETİŞTİRME KURSU
TEKÂMÜL KURSU
TOPLAM
Müessese
Kurs
Tek.
İşçi
Kurs
Tekn
İşçi
Kurs
Tek.
İşçi
Armutcuk
1
-
15
4
20
92
5
20
107
Kozlu
2
-
46
38
40
193
40
40
239
2
-
27
36
24
197
38
24
224
17
76
-
-
-
17
76
Üzülmez
Karadon
5
5
Amasra
2
8
31
4
19
69
6
27
100
TOPLAM
12
25
195
82
103
551
94
128
746
2013 Kurs Toplamı
94
2013 İlave + Tekamül Yetiştirilen Kursiyer Toplamı
874
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 1
YIL İÇERSİNDE YAPILAN TEKAMUL KURS SAYISI
115
YIL İÇERSİNDE YAPILAN İLAVE KURS SAYISI
39
YIL İÇERSİNDE TEKAMUL EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI
1066
YIL İÇERSİNDE İLAVE EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI
270
DIŞ FİRMALARDA TOPLAM TAHLİSİYECİ SAYISI
1336
2013 Yılı Kurum dışı Tahlisiye Kursu
Tablo 2
TAHLİSİYE PERSONELİ VE İŞÇİ SAYISI
(2013 YILI)
TAHLİSİYE
İŞ GÜVENLİĞİ
YERALTI
MÜESSESE
MÜH./TEK
NEZ./İŞÇİ
MÜH./TEK
NEZ.
İŞÇİ
ARMUTÇUK
15
44
14
7
14
KOZLU
22
73
25
8
ÜZÜLMEZ
21
110
6
KARADON
42
245
AMASRA
14
28
MERKEZ
-
TOPLAM
100
476
İLK YRD.
ELEMANI
TOP. İŞÇİ
NEZ.
İŞÇİ
5
36
1075
1319
62
14
79
1583
2063
5
6
6
88
1422
1509
15
-
124
13
170
2750
2920
8
-
2
4
26
624
650
-
-
-
-
-
-
20
208
42
399
7454
8461
68
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 3
SANTRAL,TAHLİSİYE İSTASYONLARI
ACİL DURUM TELEFON BİLGİLERİ
TELEFON
MÜESSESE
FAKS
SANTRAL
TAHLİSİYE
HARİCİ
5400 – 01
5192
327 54 00
327 11 94
8010 – 50 – 80
8041
269 80 80
266 68 05
ÜZÜLMEZ
7280 – 83
4875
253 39 19
268 28 01
KARADON
3030 – 38
3423
265 30 30
265 31 09
223 41 95 – 96
223 40 00 - 01
365 16 14
4875
253 39 19
268 28 01
ARMUTÇUK
KOZLU
AMASRA
MERKEZ
9
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 4
FERDİ KURTARICI SAYISI
(2013 YILI)
OFK
FFK
MÜESSESE
YER ALTI
İŞÇİ SAY.
1.290
1.075
OFK
EĞİTİM
ARMUTÇUK
1.190
10
KOZLU
1.765
1.765
1.583
ÜZÜLMEZ
1529
1529
1.422
KARADON
4.475
10
4.485
2.750
AMASRA
862
10
872
650
TOPLAM
9.821
30
9.851
7.510
TEST
CO60/90
EĞİTİM
MASKE
TOP.
TEST
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 5
2013 YILI Tahlisiye Cihazları Sayısı
CİHAZ ADI
W 70 Tahlisiye Cihazı
BG 4 Tahlisiye Cihazı
Test teçhizatı
Tahlisiye Haberleşme Sistemi
Rz. 25 Test cihazı
Rz. 22 Test cihazı
Auer Kontrol Cihazı
Maske Kontrol Cihazı
Pülmatör PT1
Pülmatör PT60
İnhalasyon cihazı
İnhilasyon cihazı
Oksijen tulumbası
Oksijen Tul. El.
Drager Gaz (21/31)
Metanomet Tip 18
Metanomet %100
Metanomet Tip 28
A. Metano GP 320
A. Metano GP 322
Emniyet Lambası
Gx1 O2 / CH4
Metanometre GP 82
Explosimetre
Metan EX 10 Oldham
Muli gaz dedektörü
EC 231 CO Dedektörü
CO Ölçme cihazı
O2 Ölçme cihazı
Anemometre
Barometre
Aneroid Barometre
MERKEZ
KOZLU
KARADON
ÜZÜLMEZ
ARMUTCUK
AMASRA
TOPLAM
24
12
1
18
-
18
-
-
18
-
24
-
102
12
1
1
-
-
-
-
-
1
5
3
2
1
1
2
1
6
6
3
4
14
16
12
104
2
(2)+1
2
4
13
1
1
1
1
2
4
1
1
17
127
3
204
55
20
269
4
35
16
3
8
3
22
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
22
96
3
239
45
417
4
40
17
2
8
3
23
1
5
11
48
2
165
22
86
3
35
1
8
3
13
1
1
1
1
3
3
3
1
1
21
30
2
97
32
90
2
25
1
8
4
8
3
12
1
1
2
1
2
1
2
2
1
3
2
1
2
77
22
129
1
25
1
8
1
3
8
3
5
1
19
3
2
7
11
3
19
9
5
12
79
305
16
996
93
131
1095
16
160
2
50
3
17
40
15
88
6
1
-
-
-
-
-
1
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 6
Tahlisiyeci Eleman Sayısı
(2013 YILI)
PERSONEL
ARMUTÇUK
KOZLU
ÜZÜLMEZ
KARADON
AMASRA
TTK TOPLAM
Teknik Eleman
4
8
12
12
4
40
Nezaretçi
4
8
12
12
4
40
İşçi
32
64
96
96
32
320
TOPLAM
40
80
120
120
40
400
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Tablo 7
AFET KURTARMA EKİPLERİ TEÇHİZATI
SAYISI
(2013 YILI)
SIRA
NO
EKİPMAN
ARM.
KOZLU
ÜZÜL.
KARAD.
AMASRA
TTK TOP.
1
Benzinli beton kırma aparatı
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
2
Hidrolik güç ünitesi ve aksesuarı (Kesici,
Ayırıcı, Zincir seti, Hidrolik kriko, Hidrolik
el pompası, Hidrolik demir kesme makası,
Manuel hidrolik kombi, Teleskopik ve
hidrolik germe silindiri)
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
5 Set
3
Kaldırma yastık seti ve aksesuarları
1 Set
2 Set
2 Set
1 Set
1 Set
7 Set
4
Benzinli pompa
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
5
Benzinli testere (Ahşap malzeme kesmek
için)
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
6
Seyyar jeneratör ve Aydınlatma seti
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
7
Kesici kaynak
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
8
Tripod vinç ve halat
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
1 ad.
5 d.
9
El telsizi
5 ad.
5 ad.
5 ad.
5 ad.
5 ad.
25 ad.
10
Repeater (Haberleşme seti)
11
Çadır (10 Kişilik)
12
Kurtarma aracı (1+5 kişilik)
1 ad.
2 ad.
2 ad.
2 ad.
2 ad.
2 ad.
1 ad.
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
10 ad.
1ad.
Tablo 8
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Bu veya benzeri meydana gelebilecek
olağan üstü durumlarda olayın oluş anından
itibaren kriz masası kurulup operasyonu
yapacak kurtarma ekiplerinin oluşturulması,
Her maden işletmesinin tahlisiye istasyonu
ve çalışan işçi sayısına bağlı olarak 10
kişiden az olmamak üzere çalışan işçinin
%3’ü oranında tahlisiyeci yetiştirmek
zorunda olması,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Maden kazalarında yeraltında kurtarma
faaliyetinde bulunacak kişilerin işin özelliğine
göre teknik donanımlı ve ehli kişiler olması,
olayın mahiyetine göre ekip sayılarının
artırılması,
İşletme sahasında ve kurtarma çalışmaları
yapılacak ocak baca ağzında görevliler
dışında başka kimsenin bulunmaması,
güvenlik şeridinin geniş tutulup, ihlallerin
önlenmesi,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Kurtarma faaliyetlerinde çalışanların gıda,
giyim, dinlenme, uyku, banyo, tuvalet,
haberleşme gibi desteklerin sağlanması,
Kurtarma çalışmaları sırasında gerek
yeraltında gerekse yerüstünde haberleşme
organizasyonunun sağlanması,
Kurtarma komitesinin sağlıkla ilgili
görevlilerle ve güvenlikten sorumlu emniyet
görevlileri ile koordineli olarak çalışmasının
sağlanması
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
•Deprem veya maden kazaları gibi olağan
üstü durumlarda ilk saatlerin önemi çok
büyüktür. Kurtarma ekiplerinin olay mahalline
hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için
hava yolu ulaşım araçlarının temin edilmesi,
•Basının güvenlik şeridinin dışında istihdam
edilmesi, yetkililer tarafından zaman zaman
gelişen durumlarla ilgili olarak
bilgilendirilmesinin sağlanması,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Sağduyu ile kazazede yakınlarına rahat
edecekleri bir yer sağlanarak psikolojik
destek sağlanması,
İhtiyaçlarının karşılanarak,
gelişmelerden haberdar edilmeleri,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KAZASIZ GÜNLER TEMENNİLERİMİZLE
TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents