Innoveren en implementeren

Report
PROFESSIONELE ZORG VOOR
OUDEREN
Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS
VERPLEEGKUNDIG BEROEPSPROFIEL

1988 Verpleegkundig Beroepsprofiel van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid

Dit profiel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de professionalisering en profilering van het
verpleegkundig beroep
Het beroep van verpleegkundige wordt met name
beschreven in termen van taken, verrichtingen,
kennis en vaardigheden met daaraan gekoppeld de
verantwoordelijkheden (deskundigheidsniveaus
Voor een compleet overzicht uit de geschiedenis zie:
http://www.lcwz.nl/bronnenmateriaal.htm

VERPLEEGKUNDIG BEROEPSPROFIEL

1999 Verpleegkundig Beroepsprofiel

Geactualiseerde versie van het profiel uit 1988
Het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst vormt
hiervoor een belangrijke bouwsteen
Afscheid van deskundigheidsniveaus
Eén ongedeeld beroepsprofiel van de
verpleegkundige
Kwalificatieniveaus: verantwoordelijkheid,
complexiteit en transfer
Taakgebieden: zorgvragergebonden en
voorwaardescheppend





JAREN 2000: HBO ROLLEN
Met het oog op de toekomst
(Pool et al. 2001)


Beschrijving van verpleegkundige competenties,
geordend in vijf rollen





Zorgverlener
Regisseur
Ontwerper
Coach
Beroepsbeoefenaar
VERPLEEGKUNDIGEN 2020




Ontwikkeling nieuw beroepsprofiel door de
beroepsorganisatie zelf (geconsulteerde deskundigen en
stakeholders en deelnemers binnen
rondetafelbijeenkomsten, presentaties, symposia,
werkconferenties en invitational conferences (V&VN2020
deel 5)
Vast staat dat gebruik wordt gemaakt van de CanMEDS
(Canadian Medical Education Directions for Specialists)
Wereldwijd gebruikt als standaard voor medisch
specialisten
Ook verpleegkundig specialisten hebben gekozen voor
deze systematiek waarmee zij aansluiten bij het medisch
opleidingscontinuüm (eis van de minister VWS)
(V&VN2020 deel 5)
CANMEDS EN ‘OUDE’ ROLLEN
EEN GLOBALE VERGELIJKING
CanMEDS
Zorgverlener
 Zorgregisseur
 Communicator
 Samenwerkingspartner
 Gezondheidsbevorderaar/
Netwerker
 Kenniswerker
 Professional en
kwaliteitsbevorderaar

Oude rollen
Zorgverlener
 Regisseur
 Coach
 Coach en regisseur
 Zorgverlener
(preventie)
 Ontwerper
 Beroepsbeoefenaar

CANMEDS 7 VERPLEEGKUNDIGE ROLLEN
V&VN 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zorgverlener
Communicator
Samenwerkingspartner
Reflectieve ‘EBP’professional
Gezondheidsbevorderaar
Organisator
Professional en
kwaliteitsbevorderaar
HBO-VGG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zorgverlener
Communicator
Zorgregisseur
Samenwerkingspartner
Netwerker
Kenniswerker
Professional en
kwaliteitsbevorderaar
HBO-VGG COMPETENTIEPROFIEL
Rol
Zorgverlener
Communicator
Zorgregisseur
Samenwerkingspartner
Netwerker
Kenniswerker
Professional en kwaliteitsbevorderaar
Competenties gericht op:
Mentaal welbevinden
Lichamelijk welbevinden
Woonleefsituatie
Sociale participatie
Gespreksvoering
Onderhouden van relaties
Empowerment
Coaching
Zorgindicatie
Zorgplanning
Zorgcoördinatie
Zorgprogrammering
Collegiale samenwerking
Integrale samenwerking
Ketenzorg
Informele zorg
Sociale netwerken
Sociale kaart
Sociale media
Collectieve preventie en GVO
Ontwerpen
Onderzoek
Zorginnovatie
Deskundigheidsbevordering
Beroepsethiek
Juridische, financiële en organisatorische kaders
Kwaliteitszorg
Beroepsinnovatie
De nieuwe zorgprofessional…
• is vakprofessional, inhoudsdeskundig en staat betrokken,
ondernemend, coöperatief en innovatief in het vak
• is gericht op voortdurend verbeteren van de zorgverlening aan
ouderen (Van Velsen & Gloudemans, 2012)
• werkt adhv laatste kennis (evidence based / best practices)
• kan verder kijken dan professie en vakkennis
• kan samenwerken, onderhandelen en verbinden
(T-shaped professional) en…durft fouten te maken
http://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM
ZORGVERLENER
MENTAAL WELBEVINDEN LICHAMELIJK WELBEVINDEN WOONLEEFSITUATIE SOCIALE PARTICIPATIE
http://www.hbo-vgg.net/
Publicaties: HBO
verpleegkundige kennis
ouderenzorg
COMMUNICATOR
GESPREKSVOERING ONDERHOUDEN VAN RELATIES EMPOWERMENT COACHING
ZORGREGISSEUR
ZORGINDICATIE ZORGPLANNING ZORGCOÖRDINATIE ZORGPROGRAMMERING
SAMENWERKINGSPARTNER
COLLEGIALE SAMENWERKING INTEGRALE SAMENWERKING KETENZORG INFORMELE ZORG
NETWERKER
SOCIALE NETWERKEN SOCIALE KAART SOCIALE MEDIA COLLECTIEVE PREVENTIE EN GVO
KENNISWERKER
ONTWERPEN
ONDERZOEK
ZORGINNOVATIE
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
PROFESSIONAL EN KWALITEITSBEVORDERAAR
BEROEPSETHIEK
JURIDISCHE, FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE KADERS
KWALITEITSZORG
BEROEPSINNOVATIE
WAT IS JULLIE ERVARING MET DE UITVOERING VAN
DEZE ZEVEN ROLLEN?
Komen jullie aan alle rollen toe?
 Vinden jullie alle rollen behoren tot het
verpleegkundig domein?
 Vinden jullie dat alle rollen in één functie aan bod
moeten (kunnen) komen, of moeten ze
onderverdeeld worden in aparte functies?
 Heb je voldoende kennis en vaardigheden voor alle
rollen? Zo nee welke kennis/vaardigheden mis je?
 Zijn de randvoorwaarden aanwezig om aan alle rollen
te kunnen werken?

BELANGRIJKE DOCUMENTEN OP
HBO-VGG NET
Competentieprofiel HBO-VGG volgens de CanMEDS
systematiek
 HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg VVT:
waarin de vier domeinen van kwaliteit van leven
worden voor zien van competenties, kennisinhoud en
een combinatie van de verpleegkundige rollen
 Checklist voor uw eigen kennis m.b.t. ouderenzorg

http://www.hbo-vgg.net/
Every one benefit in societies where older people
thrive &
 Good health adds life to years (WHO, 2012)


[email protected]

similar documents