Socialtjänstens organisation

Report
Socialtjänstens organisation
Socialdirektör
Cecilia Grefve
Personalenhet
Personalchef
Björn Svensson
Ekonomienhet
Omvärlds- och utvecklingsenhet
Enhet för IS-utveckling
Utvecklingschef
Stefan Österström
Nämndskansli
Myndighetsenhet
Tillståndsenhet
Myndighetschefer
Eva Rosenkvist och Barbro Thunberg
Individ- och
familjeomsorg
Äldreomsorg
Funktionshinderomsorg
Hälso- och
sjukvård
Funktionschef
Åsa Jonsson-Sköld
Funktionschef
Ingeborg Esping
Funktionschef
Börje Olsson
Funktionschef
Marianne Lillieberg
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad februari 2014
Individ och familjeomsorg
Funktionschef
Åsa Jonsson-Sköld
Stab
Missbrukarvård
Områdeschef
Anneli Hallberg
Tolk- och
översättarservice
Myndighetssektion
Behandlingssektion
Försörjningsstöd
Barn och ungdom
Områdeschefer
Lilian Elmqvist
Iréne Folkevik
Områdeschef
Lars Malmström
Sektionen Sofiahuset
Team mottagning
Råd och service
Myndighetsutövning
Junepolikliniken
Team unga vuxna
Fältverksamhet
Mottagningsgrupp
BOP-team
Vändpunkten
- Medling
Lokalkontor Väster
Slottsgruppen
Budget och skuldrådgivning
Motivations- och behandlingsteam
Mottagning för våldsutsatta
Alternativ till våld
Barngruppsverksamhet
Lokalkontor Öster
Anhörigstöd (missbrukarvård vuxna)
Socionomer på
familjecentraler
Boende- och sysselsättningssektion
Bostadssociala gruppen (BSG)
Retur
EOS
Krami
Sektion Råslätt
(väster och söder)
Sektion Öxnehaga
(centrum och öster)
HVB-sektion
Bruksborg
Kärrarps gård
Sektion Hoven
Bostadssamordning
Hyresrådgivning
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad februari 2014
Invandrar- och
flyktingsektion
Socionomer på
barn- och
ungdomshälsan
Behandlare på
områdesenheter
inom skolan
Öppenvård
Lokalkontor Söder
Socialjour
Resursgrupper
Familjerätt
Rekryteringsgruppen
Familjehemssekreterare
Familjebehandling
(0-15år)
Tellus ungdomsboende
Resursskolan
Ungdomstjänst/
Ungdomsvård
Ungdomsbehandling
(16-22 år)
Äldreomsorg
Funktionschef
Ingeborg Esping
Stab
Äldreområde 1
Äldreområde 2
Äldreområde 3
Hemtjänst
Område service
Områdeschef
Barbro Lundeby
Områdeschef
Lisbeth Benjaminsson
Områdeschef
Camilla Johansson
Områdeschef
Helena Stenow
Områdeschef
Carin Wiberg
Äldreboende
Äldreboende
Äldreboende
Hemtjänst
Kostverksamhet
Rehabiliteringsenheter
Stabsadministratörer
Administration
Avgifts-
Administration
Administration
Bemanningsenhet
Hemtjänstjour
Anhörigstödsteam
administratörer
Färdtjänst (t.o.m. 31/12)
Hjälpmedelsteam
Administration
Patruller
Kultur & fritid
Dagverksamheter
Demensteam
Administration
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad februari 2014
Funktionshinderomsorg
Funktionschef
Börje Olsson
Stab
Intellektuellt
funktionshinder
Personlig assistans
Psykiskt funktionshinder
Områdeschef
Områdeschef
Ewa Bjurenstedt
Områdeschef
Per-Eric Samuelsson
Boende med särskild service
•Gruppbostad
•Servicebostad
•Annan särskilt anpassad
bostad
Daglig verksamhet
•Dagcenter
•Samhällsintegrerad Daglig
verksamhet
Boendestödsteam IF
Korttidsboende
Fysiskt funktionshindrade:
Boende med särskild service
•Servicebostad
•Annan särskilt anpassad
bostad
LSS-patrull
Korttidsplats
Personlig assistans
Träffpunkt
Resurspool
Röd text =
funktionsövergripande
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad februari 2014
Daglig verksamhet
Integrerade enheter (Öster-Söder-Centrum-Väster)
• Träffpunkter
• Boendestödsteam
• Gruppbostad
• Servicebostad
• Korttidsenhet
Neuropsykiatriskt funktionshinder:
•Korttidsboende
•Boendestödsteam
•Servicebostad
Personligt ombud, Kontaktpersoner,
Förvaltarenhet, Ledsagning, Stödfamilj,
Avlösarservice, Anhörigvård
Hälso- och sjukvård
Funktionschef
Marianne Lillieberg
Stab
Ansvarig för kompetensområde
omvårdnad
Områdeschef
Marie Hansen
Ansvarig för kompetensområde
rehabilitering
Områdeschef
Maria Frank
Administration
Enhetschefer hälso- och
sjukvårdsteam
1-5, 11
Hälso- och sjukvård i ordinärt
och särskilt boende
Hälso- och sjukvård i ordinärt
och särskilt boende
Sjuksköterskor natt
Kommunens psykiatriska team
Ekhagens gästhem
Resursteamet
Palliativa teamet
Förflyttningsutbildning
Demenssjuksköterskor
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad februari 2014
Enhetschefer hälso- och
sjukvårdsteam
6-10

similar documents