Presentatie regiobijeenkomst juli 2014

Report
Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015
Regiobijeenkomst
juli 2014
1
Programma
1
Welkom
19.00 - 19.10 uur
2
Verbetering contracteringsproces 2015
3
Hoofdlijnen voorgenomen beleid HIZ 2015
19.10 – 19.15 uur
19.15 – 19.45 uur
Pauze
19.45 – 20.00 uur
4
Break-out sessies: verdieping voorgenomen beleid en in gesprek
20.00 – 21.15 uur
5
2
Terugkoppeling en afsluiting
21.15 – 21.30 uur
Doel van vandaag
Wat valt u op?
3
Wat ziet u als uitdaging
 Waar worden jullie blij van?
 Waar zitten kansen?
 Waar zijn er zorgen over?
 Waar liggen bedreigingen?
Waar kan Achmea bij helpen?
 Wat kan Achmea doen?
Terugblik regiobijeenkomsten HIZ
Wijkverpleging
Stand van zaken rondom de nieuwe
huisartsenfinanciering
Samen Sterker
E-health en zelfmanagement
Substitutie
4
Verbetering contracteringsproces 2015
Stand van zaken voor
Huisartsen & Integrale Zorg
5
Probleem en doelstelling
Wat is het probleem:
•
•
Contracteringsproces is omslachtig, bijvoorbeeld:
• Apart inloggen voor huisartsenzorg, GEZ module en ketenzorg
• Gebruik exceldocumenten en portaal naast elkaar
Leidt met name voor huisartsencontract tot lange verwerkingstijden en vertraging in afhandeling van
vragen en wijzigingen in 2012 en 2013.
Wat is de doelstelling:
•
Beperken van administratieve lasten van contractanten door:
• Contracteringsproces te vergemakkelijken
• Handelen op basis van vertrouwen (high trust -> high penalty)
Uitkomst evaluatie contracteringsproces tijdens zorgaanbiedersarena
Meer gezamenlijk beleid,
meer inhoudelijke ruimte,
meerjarencontracten…
Minder vragen en duidelijkere, simpelere inrichting mogelijk
Van:
Naar:
Belangrijkste wijzigingen:
- Vragen worden in logische volgorde en niet dubbelop gesteld.
- Vooraf invullen van antwoorden op basis van gegeven antwoorden vorig contractjaar.
- Overbodig vragen zijn verwijderd.
- Alleen indien men module wil aanvragen, vult men de bijbehorende vragen in; reduceren van vragen
- Meer inzetten op naleving in plaats van vooraf controle
Hoofdlijnen voorgenomen beleid 2015
Nieuwe huisartsenbekostiging
9
Eerstelijns visie Achmea
10
11
In 2018 belonen op resultaat
Triple AIM
12
Belonen op resultaat
Vertrouwenwekkend
zakelijk samenwerken
13
Financiële kaders 2015
14
Model VWS per 2015
*invulling S3 per 2015:
S3
Resultaatbeloning en zorgvernieuwing*
- doorverwijzen
-doelmatig voorschrijven
-diagnostiek
-service en bereikbaarheid
S2A
-e-health
Kosten programma’s DM2, COPD, VRM
-meekijkconsult
-vrije ruimte
S2
S2B
Kosten overige zorgprogramma’s
GEZ
Organisatiekosten populatie
POH-GGZ
= per verzekerde
POH-GGZ
= per patiënt
Consulten
S1
Inschrijvingen
+
Experimenteermogelijkheid
= per patiëntcontact
Nieuwe plaat
1-2-3
Maatwerkafspraak – zorgvernieuwing € 1.000.000
Maatwerkafspraak – substitutie
10% uitkomsten van COPD ketenzorg
2-3
10 % uitkomsten DM 2 voor ketenzorg
Service en Bereikbaarheid
1-3
Doelmatig verwijzen
POH-S
Module kwetsbare ouderen
Doelmatig voorschrijven
2
1
16
1.DM ------met integraal tarief 3. VRM ------ja kan als
5. GEZ ------papieren
scheiding & afbouwen
substitutie
2. COPD---met integraal
tarief
6. Pre-GEZ
4. astma---ja kan , als
substitutie ( dan samen met
COPD)
inschrijftarieven
POH-GGZ (25% screener)
Consulten
SMR
Verrichtingen (zie lijst)
gebiedsmodules
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S1?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
• Inschrijftarieven
•
Een aantal M&I verrichtingen verdwijnen
in de reguliere prestatie: inschrijftarief en
consulten
•
Voor een aantal verrichtingen wordt 6,9%
van de kosten beschikbaar gesteld voor
segment 3 (belonen op resultaten)
•
Voor een 5 tal verrichtingen blijft de
verrichting bestaan en bepaalt de NZA
het maximale tarief
•
Achmea verlaagt van een tarief aantal
M&I verrichtingen het tarief naar
marktconform tarief (spirometrie, ECG,
24uurs bloeddrukmeting)
• Consulten
• POH GGZ
• Polyfarmacie verrichting
• Stoppen met roken
• 26 M&I verrichtingen waaronder de
diagnostische verrichtingen blijven
• POH-S blijft in S2 en S3
17
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S2?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Integrale tarieven inclusief POH-S
•
VRM pilot  mag omgezet worden naar
substitutie afspraak
DM en COPD
• Koptarief schaffen we af
• Invoering van resultaat beloning
• Sturen op hogere deelname van huisartsen
aan de DM en COPD keten zorg
•
GEZ voor multidisciplinaire zorg,
doelmatigheid, service en bereikbaarheid
VRM
• Mogelijk indien gepaard met substitutie
afspraken 2e lijn en voldaan wordt aan
instapvoorwaarden
Astma/ COPD
• Mogelijk indien gepaard met substitutie
afspraken 2e lijn en voldaan wordt aan
instapvoorwaarden
GEZ
• Er komt een administratieve scheiding
tussen chronische zorg en GEZ
• Voor de Chronische zorg blijft het GEZ
deel van het tarief in 2015 gelijk aan 2014
18
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S1 S3?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Uitloop van lopende modules
•
Er komt een verplichte koppeling tussen
contract S1 en de indicatoren in S3
•
Module kwetsbare ouderen – looptijd 1
jaar
•
POH-S komt in S3 terug , er komt een
koppeling tussen praktijkmanagement en
Pre-GEZ
•
POH-S
•
Regionale maatwerkmodules voor
specifieke situaties
Van modules naar prestatie bekostiging:
•
Doelmatig voorschrijven; beoordeling per
FTO groep
•
Doelmatig doorverwijzen gerelateerd aan
chirurgie, cyriax en plaatsen IUD
•
Service en bereikbaarheid
Praktijkaccreditatie onderdeel van service
en bereikbaarheid
•
Module Hoed Goed verdwijnt
19
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S2 S3?
Wat verandert er?
•
Er komt een verplichte koppeling tussen contract S2 en de indicatoren in S3
•
Resultaatbeloning ketenzorg: de basis is 90% als je voldoet aan de instapvoorwaarden
en gemiddeld 10% is variabel op basis van landelijk gestelde indicatoren
20
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S3?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Uitloop lopende K&I modules
Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel
zorgvernieuwing:
•
POH-S voor samenwerkingsverbanden
niet chronische zorg en overige
contractanten
Honoreren van betekenisvolle initiatieven op
het gebied van e-health, meekijkconsult of
overig:
•
Toekenning op basis van 2
beoordelingsrondes (nov/mei)
•
Regionale insteek
•
Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale
omvang, kwaliteitsimpuls,
besparingspotentie
•
Budget is beperkt, verwachting is ca.
1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij
substitutieplannen
21
Verdieping voorgenomen beleid
Break-out sessies: toelichting en in gesprek
22
Breakout: verdieping S1 en S3
Groep 1: individuele huisartsen
23
Welke vragen leven er in deze groep?
24
Verdieping Segment 1 en Segment 3 2015
Doelmatig voorschrijven
•
•
•
•
•
Vervanger huidige prescriptiemodule in S3
Toevoeging van nieuwe algemene indicator generiek voorschrijven
Beoordeling op FTO niveau en niet meer op solistisch niveau
• Stimuleren van onderlinge samenwerking en werken aan verbetering
• Op weg naar beloning op uitkomsten op groepsniveau
Nieuwe indicator generiek voorschrijven is mogelijk niet gereed voor contractering
Alle indicatoren die wij op 1 augustus niet beschikbaar hebben nemen we niet mee in
ons beleid. We gaan dit nog toetsen aan NZA beleid.
Bekostiging achteraf en gelijk aan 2014 A/B/C tarief
Doelmatig doorverwijzen
•
•
•
Een mandje waarin per praktijk het aantal patiënten (of kosten) met M&I- verrichtingen
wordt afgezet tegen het aantal patiënten (of kosten) met een substitueerbare DBC voor
diezelfde verrichtingen.
Betreft de M&I verrichtingen Therapeutische injectie (Cyriax), Kleine chirurgie,
Anticonceptie (Implanon en IUD)
Wijze van beoordelen is nog niet bekend, dit wordt nog uitgewerkt.
25
Verdieping Segment 1 en Segment 3 2015
Service en bereikbaarheid
•
•
•
Geen instapeisen meer
Vervanger van Plus Module 2014; deze wordt automatisch omgezet naar S&B 2015.
Voor huisartsen die lopende 2012 of in 2013 de Plus Module hebben afgesloten betalen
wij de afgesproken 3 jaar uit tot 2015 of 2016. U kunt er ook voor kiezen de module te
stoppen en over te gaan naar de prestatie S&B 2015. LET OP: het is niet mogelijk om in
het jaar dat de oude module afloopt de nieuwe prestatie te starten.
Wat zijn de voorwaarden?
•
•
•
•
•
Van 8-17 zonder onderbreken geopend en telefonisch bereikbaar
Online/per e-mail herhaalmedicatie aanvragen
Emailconsult en praktijkwebsite beschikbaar
Deelname aan een landelijk goedgekeurd klanttevredenheidsonderzoek en zichtbaar
voor patiënten op de website (kan ook NHG onderzoek zijn)
Mogelijkheid tot het maken van digitale afspraken met huisarts
Hoe werkt de bekostiging?
•
•
•
Bekostiging direct per 1 januari. Aan alle voorwaarden voldoen levert € XX per
verzekerde op
Aanvullende spreekuren (ochtend-, avond- en/of weekendspreekuur) levert + € XX per
verzekerde op
Accreditatie: huisartsen die geaccrediteerd zijn levert + € XX per verzekerde op
26
Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S3?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Uitloop lopende K&I modules
Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel
zorgvernieuwing:
•
POH-S voor samenwerkingsverbanden
niet chronische zorg en overige
contractanten
Honoreren van betekenisvolle initiatieven op
het gebied van e-health, meekijkconsult of
overig:
•
Toekenning op basis van 2
beoordelingsrondes (nov/mei)
•
Regionale insteek
•
Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale
omvang, kwaliteitsimpuls,
besparingspotentie
•
Budget is beperkt, verwachting is ca.
1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij
substitutieplannen
27
In gesprek met elkaar
28
In gesprek over Segment 1: M&I verrichtingen
•
•
29
Wij vinden zorg in de buurt voor onze verzekerden belangrijk, het is
laagdrempelig en goedkoper dan in het ziekenhuis. De kwaliteit is heel belangrijk
en wij denken dat voor bepaalde verrichtingen het beter is als huisartsen dat
goed in de vingers hebben door het geregeld te doen. Hoe zien jullie dat?
Zouden jullie daar in de buurt goede afspraken over kunnen maken zodat er
onderling kan worden doorverwezen?
We willen samenwerking bij chronische zorg stimuleren door de modules
diabetes begeleiding, instellen op insuline en COPD gestructureerde zorg niet
langer in te kopen bij individuele huisartsen, omdat we alle verzekerden
programmatische integraal verleende chronische zorg gunnen. Kunt u zich
hierin vinden?
In gesprek over Segment 1: Modules
30
•
Wij zijn voornemens de module Hoed Goed te laten vervallen. Beschikbare
middelen worden ingezet ten behoeve van prestaties in S3. Wat vindt u hiervan?
•
Wij zijn voornemens de module Accreditatie te laten vervallen. Als praktijken
geaccrediteerd zijn krijgen ze voor dit resultaat XX cent per verzekerde tot 2018
via de module service en bereikbaarheid in S3. Wat vindt u hiervan?
•
De module POH GGZ blijft bestaan. Met ingang van 1 januari is het zoals u weet
nodig een screener te gebruiken. Hiervoor zijn 3 opties in de markt beschikbaar
waaruit u kunt kiezen. De verwachting is dat u voor 25% van uw klanten de
screener gebruikt in 2015. Wat vindt u hiervan?
•
Praktijkmanagement kan nu ook door solistische huisartsen afgesproken
worden. Dit willen we wijzigen met als reden dat we samenwerking en
schaalvergroting realiseren. Daarom willen we deze module per 1 jan 2015
alleen beschikbaar stellen aan samenwerkende huisartsen (minimaal 3 met ca
7500 ptn). Wat vindt u hiervan?
In gesprek over Segment 1 en Segment 3 2015
31
•
Beoordeling doelmatig voorschrijven op FTO niveau en niet meer op
solistisch niveau. Wat vindt u van dat we alleen nog op FTO niveau beoordelen?
•
Nieuwe indicator generiek voorschrijven en doorverwijzen is mogelijk niet gereed
voor contractering. Stel de indicatoren en het beoordelingskader van deze
indicatoren zijn pas in november beschikbaar, gaat u ondanks deze late timing
toch contracteren? Of vindt u dat we deze indicatoren niet mee moeten nemen
in ons beleid?
•
We stellen geen instapeisen meer bij service en bereikbaarheid. Wat vindt u
hiervan?
•
Wat vindt u van de mogelijkheid tot het maken van digitale afspraken met de
huisarts als vaste voorwaarden in service en bereikbaarheid?
In gesprek over Segment 2 en Segment 3 2015
32
•
Doelstelling is om te komen tot een infrastructuur die bijdraagt aan een sterke
eerstelijns om klanten kwalitatieve goede zorg te leveren. Op welke wijze is dit
het beste te bereiken?
•
Er zijn mogelijkheden om met zorgvernieuwing aan de slag te gaan. Wat zou
Achmea kunnen doen om jullie te helpen bij het goed inzichtelijk krijgen van de
meest kansrijke initiatieven?
Breakout: verdieping S2 en S3
Groep 2: GEZ-zen en Zorggroepen
33
Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S2?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Integrale tarieven inclusief POH-S
•
VRM pilot  mag omgezet worden naar
substitutie afspraak
DM en COPD
• Koptarief schaffen we af
• Invoering van resultaat beloning
• Sturen op hogere deelname van huisartsen
aan de DM en COPD keten zorg
•
GEZ voor multidisciplinaire zorg,
doelmatigheid, service en bereikbaarheid
VRM
• Mogelijk indien gepaard met substitutie
afspraken 2e lijn en voldaan wordt aan
instapvoorwaarden
Astma/ COPD
• Mogelijk indien gepaard met substitutie
afspraken 2e lijn en voldaan wordt aan
instapvoorwaarden
GEZ
• Chronische zorg DM/COPD/VRM niet via
de GEZ module, eenduidig en transparant
via S2a – gesprek met InEen loopt!
34
Welke vragen leven er in deze groep?
35
Verdieping segment 2a: Inkoop DM en COPD
Wat zijn generieke voorwaarden?
•
•
•
•
Integraal tarief (standaard)
Financiering is afhankelijk van omvang chronische patiënten geïncludeerd in de keten
Samenwerkingsverband neemt inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid; Achmea
biedt tijdig benchmarkinformatie en onderzoekt mogelijkheden contractanten te
ondersteunen in handhaving
Ongeveer 90% tarief vast, 10% variabele beloning op resultaten in S3
Wat zijn uitgangspunten voor DM?
•
We willen graag integraal samenwerken bevorderen met een transparant
financieringssysteem waarbij op uitkomsten beloond wordt. En we met elkaar ook weer
door de bomen het bos gaan zien.
Wat zijn uitgangspunten voor COPD?
•
•
Contractering
Op basis van vastgestelde voorwaarden, inclusief door Achmea vastgestelde tarieven.
Tarieven worden op dit moment berekend voor integrale situatie.
36
Landelijke indicatoren voor variabele beloning DM en COPD
Wat zijn generieke voorwaarden?
•
•
•
Volledige/tijdige en betrouwbare aanlevering van de data (getoetst via Quickscan
en donkerblauw gescoord)
Voor alle ICPC gecodeerde patiënten met diabetes of COPD aangeeft waar het
hoofdbehandelaarschap ligt (onderscheid tussen medisch specialist, huisarts en nietgeregelde zorg)
Patiëntervaringsonderzoek deelname volgens landelijke methodiek
Wat zijn uitgangspunten voor DM?
•
•
•
MDRD bepaald in de afgelopen 12 maanden: tenminste 90%;
funduscontrole in de afgelopen 24 maanden: tenminste 80%;
DM: voetonderzoek verricht in de afgelopen 12 maanden: tenminste 80% ;
Wat zijn uitgangspunten voor COPD?
•
•
Rookgedrag vastgelegd: tenminste 80%;
COPD: functioneren of gezondheidsstatus vastgelegd via MRC of CCQ: tenminste 70 %.
Welke uitgangspunten hanteren we voor bepalen van de score?
•
Maximale score van 100% als aan alle onderdelen voldaan wordt, nog vast te stellen is
welke deelprestaties er kunnen zijn tegen welke beloning
37
Verdieping segment 2a: VRM en COPD/ASTMA
Wat zijn onze uitgangspunten?
•
•
Maatwerkafspraken mogelijk op basis van initiatiefrijke substitutie plannen
Wanneer: als u voldoet aan de instapcriteria, zo niet dan geen mogelijkheid
Hoe kunt u hier invulling aan geven?
•
•
•
•
•
•
•
Inhoudelijke werkafspraken maken over verwijzing en terugverwijzen
Overeenstemming over welke patiënten verplaatst kunnen worden tussen medische
specialisten en huisartsen
Meerjarenafspraak (3 jaar) over verplaatsing van de zorg, dit betekent inzicht in de
verwachte substitutie resultaten en de benodigde investering (organisatie en zorg)
Onderhandelingstraject: evt. inclusief shared saving en risico
Af te sluiten op meerdere momenten in het jaar
Astma altijd direct in combinatie met COPD; dit betekent substitutieafspraken over totale
populatie ASTMA/COPD
VRM huidige afspraken van de pilot blijven bestaan; indien gewenst kunnen ze omgezet
worden
38
Aanvullende instapvoorwaarden VRM & ASTMA/COPD
Wat zijn onze uitgangspunten?
•
De populatie moet geïdentificeerd zijn conform de relevante zorgstandaard middels
nulmeting indicatorenset
•
Van dat deel van de populatie moet inzichtelijk zijn wie hoofdbehandelaar is (specialist of
huisarts).
•
Er is een overeenkomst met de relevante medisch specialisten met daarin bovenop de
werkafspraken ook afspraken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de
eerste lijn (welke patiënten kunnen wisselen van hoofdbehandelaar) en hoe en wanneer
gaat men dat realiseren (concrete substitutie-afspraken).
39
Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S2 S3?
Wat verandert er?
•
Er komt een verplichte koppeling tussen contract S2 en de indicatoren in S3
•
Resultaatbeloning ketenzorg: de basis is 90% als je voldoet aan de instap-voorwaarden
en gemiddeld 10% is variabel op basis van landelijk gestelde indicatoren
40
Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S3?
Wat blijft er?
Wat verandert er?
•
Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel
zorgvernieuwing:
Uitloop lopende K&I modules
Honoreren van betekenisvolle initiatieven op
het gebied van e-health, meekijkconsult of
overig:
•
Toekenning op basis van 2
beoordelingsrondes (nov/mei)
•
Regionale insteek
•
Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale
omvang, kwaliteitsimpuls,
besparingspotentie
•
Budget is beperkt, verwachting is ca.
1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij
substitutieplannen
41
In gesprek met elkaar
42
In gesprek over Segment 2 en Segment 3
43
•
Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor ASTMA/COPD en VRM via substitutie
afspraken?
•
Er zijn mogelijkheden om met zorgvernieuwing aan de slag te gaan. Wat zou
Achmea kunnen doen om jullie te helpen bij het goed inzichtelijk krijgen van de
meest kansrijke initiatieven?
In gesprek over Segment 2 en Segment 3
44
•
We willen graag integraal samenwerken bevorderen met een eenduidige inkoop en
starten met eerste beloning voor resultaten. We willen aanzetten tot verder verhogen
deelnamegraad huisartsen. Wat vindt u daarvan? En hoe kunnen we dit het beste
realiseren?
•
Achmea heeft als doelstelling te komen tot een infrastructuur die bijdraagt aan een
sterke eerstelijns om klanten kwalitatieve goede zorg te leveren. Is Pre-GEZ het
juiste middel om dit te stimuleren? Welke kansen en mogelijkheden zien jullie?
Terugkoppeling en afsluiting
Stappenplan
45
Stappenplan contractering 2015
1 april
46
Voorbereiding
Toetsen
Besluitvorming
12 weken
3 weken
5 weken
20 juni
11 juli
14 juli
Inregelen
4 weken
15 augustus
12 september
Evaluatie
47

similar documents