Beroepsgroep en kwaliteit

Report
Beroepsgroep en kwaliteit
Jan Vosters, arts M&G, profiel B&A
tropengeneeskunde
forensische en jeugdgezondheidszorg
management GGD’en
secretaris Johannes Wier Stichting en van de NVAG
Beroepsgroep
• Belangenbehartiging (LAD)
– Arbeidsvoorwaarden
– Individuele juridische bijstand
• Professionaliteit (KNMG)
– Wetenschappelijke vereniging
– Autonomie
– Kwaliteit
Beroepsgroepen
• Monodisciplinair
– KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid met o.a. jeugdartsen en artsen
infectieziektebestrijding)
– NVAG (artsen Beleid Management en sociaal geneeskundig Onderzoek)
– NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)
• Multidisciplinair
– Brancheverenigingen
– NPHF (Nederlandse Public Health Federatie, met beroepsverenigingen, fondsen, kennisinstituten en
brancheorganisaties)
– V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
Beroepsgroepen
• Themagericht bv
– Voor vrede tegen kernwapens (NVMP)
– Mensenrechten (Johannes Wier Stichting)
– Vereniging tegen de Kwakzalverij
• Speciale groepen bv
– Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
– Vereniging voor Artsen Automobilisten
Kwaliteit
• Tevredenheid van de klant/ patiënt
– Excellent is boven verwachting
• Transparant en betrouwbaar
– Zeg wat je doet en doe wat je zegt
• Voldoende competent personeel
• Continuïteit
• Conform wetgeving
– Kwaliteitswet, BIG, WGBO, Wet Cliënten Zorg
– Mensenrechten (ICSECR, Europees Hof)
– Gedragscodes (WMA)
Ontwikkelen en borgen van kwaliteit
Algemeen kwaliteitskader KNMG
•
•
•
•
De klant van de sociale geneeskunde
Maatschappelijke behoefte versus vraag
Taakafbakening versus samenwerking
Nascholingsbehoefte (competenties en
maatschappelijke ontwikkelingen)
• Nascholing incl e-learning, accreditatie
• Visitatie, intercollegiale reflectie/ toetsing
Ontwikkelen en borgen van kwaliteit
Algemeen kwaliteitskader KNMG
• Toetsbaarheid, dossierbeheer, kwaliteitsindicatoren
• Herregistratie (>16 uur/w professionele arbeid en
>200 uur nascholing/ 5 jr)
• Kwaliteitswet Zorginstellingen
• Individuele evaluatie/ functioneringsgesprekken
• Veilig incidenten melden
Wetenschappelijke vereniging
• Zorgaanbod gebaseerd op epidemiologisch
vastgestelde behoefte op basis van de vraag
• Richtlijnen, protocollen en standaarden op
basis van best practice en zo mogelijk
evidenced based
• Innovatie en implementatie
• Evaluatieonderzoek
Clusteren en divergeren
• tuberculoseartsen en artsen
Infectieziektebestrijding
• Jeugdartsen en vertrouwensartsen
kindermishandeling
• Artsen profiel Beleid en Advies: NVAG en
VAGZ
• Verzekeringsartsen tussen indicerende en
bedrijfsartsen
Internationale positionering
•
•
•
•
Standing Committe of European Doctors
World Medical Association
EUropean Public Health Association
European Student and University Health and
Medicine
• European Federation of National
Organisations Working with the Homeless
• People Health Movement
Overheid en Public Health
• Nationaal: gemeente, provincie en rijk
• Europese Unie: economische effecten (DG
SANCO: “ministerie van volksgezondheid”)
• WHO
Randvoorwaarden:
• door overheid gefinancierde/ gefaciliteerde
opleiding
• door werkgever gefaciliteerde nascholing
Professionele autonomie
•
•
•
•
Vrije en zelfstandige oordeelsvorming
Zorgvuldig met dilemma in artseneed
Gefundeerd afwijken van richtlijnen
Verantwoording afleggen aan klant en
financier (binnen redelijke marges van bureaucratie)
• Grenzen aan professionele autonomie
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan
zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en
eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen
schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal
geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen
bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn
mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen,
en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de
samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik
van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo
het beroep van arts in ere houden.
Recht op zorg is een mensenrecht
•
•
•
•
Nederlands Grondwet artikel 22 lid
Alma Ata; Basisgezondheidszorg/ Primary Health
VN (ICSECR) en het recht op een humane behandeling (CAT)
General Comment 14
– effectrapportages met parallelle rapportages door NGO’s olv
NJCM
– Toegankelijkheid (beschikbaar, betaalbaar en aanvaardbaar) en
de kwaliteit (voldoende competent personeel en continuïteit
van zorg)
– aangepaste informatie beschikbaar is.
– rol professional tav de Nederlandse Staat en collega´s
– steun van verdragen bij opkomen voor kwetsbaren
Recht op zorg is een mensenrecht
• Michael Marmot: Sociaal Economische
GezondheidsVerschillen, determinanten
• Casuïstiek
 monitor effectrapportage
 onderwijs MRE
• Verdrag voor mensen met een beperking nog
niet door NL ondertekend
• Europese Verdrag voor de Rechten van de
Mens
Wat doet de beroepsgroep
• borgen van kwaliteit door competenties vast te stellen voor opleiding en
nascholing
• toets aan mensen- en patiëntenrechten, signaleer als rechten geschonden
worden, verzamel casuïstiek
• ondersteun collega´s die gehinderd worden in het opkomen voor
patiënten
• Netwerken door themamiddagen, discussiegroepen, sociale media, reizen
• behoud uw professionele autonomie, bepleit een klokkenluidersregeling
• gebruik uw beroepsvereniging bij de lobby voor de rechten van de mens
en draag bij aan schaduwrapportages
• handhaving van kwaliteit door Inspectie (noodzaak toegenomen door de
marktwerking),
• Inspectie gebruikt wat in de beroepsgroep gebruikelijk/ standaard is als
toets
Dank voor aandacht

similar documents