Aine- ja töökavade koostamine võõrkeelte valdkonnas

Report
Võõrkeelte valdkond
Piret Kanne
24.10.2013
• Võõrkeelte õppekava põhineb
EN keeleõppe raamdokumendil ja keeleoskustasemetel
• EKRi põhimõtetest lähtumine võimaldab:
- arvestada, et osaoskused arenevad erinevalt
- arendada enesehindamist ja eesmärkide seadmist
- anda tagasidet saavutatu kohta
- toetada õpimotivatsiooni ja keelelist arengut
- esitada erineva sooritusega õpitulemusi
- arvestada erineva võimekusega õpilastega
Ühtne kõigile õpitavatele võõrkeeltele
Ühtsetel alustel:
-
õppeainete kirjeldused
õppe-eesmärgid
õpitulemused
õppesisu
õppetegevused,
hindamine
RÕK võõrkeelte valdkonna ülesehitus
Valdkond
A-võõrkeel
Kooliaste
Valdkonna pädevus
Õppe- ja
kasvatuseesmärgid
Õpitulemus
AV õppeained
Õppesisu
AV kirjeldus
Õppeaine kirjeldus
Üldpädevused
Lõiming
Õppetegevused
Õppetegevused
Hindamine
Hindamine
Füüsiline keskkond
Näiteks: 3. klassi lõpetaja:
•
•
•
•
•
•
saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja
lühikestest lausetest;
kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste
väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli)
kirjeldamiseks;
[...]
suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse
kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist)
võõrkeelte õppimisel
[...]
Täpsustatud õpitulemused
3. klassi lõpetaja hea õpitulemus
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Inglise
keel
A1.2
A1.1
A1.2
A1.1
Teised
keeled
A1.1-A1.2
A1.1
A1.1-A1.2
A1.1
Kooliastmed
Klassid
• I kooliaste
Õpitulemus
1. klass
Õpitulemus
II kooliaste
Õpitulemus
2. klass
Õpitulemus
III kooliaste
Õpitulemus
3. klass
Õpitulemus
Gümnaasium
4. klass
Õpitulemus
Kooliastme kavast töökavani
Kooliaste
Klassi ainekava
Õpetaja töökava
X- ja Y-keel
Õpitulemus
Õpitulemus
Õpitulemused
Õppesisu
Õppesisu
Õppesisu
Õppetegevused
Õppetegevused
Õppetegevused
Hindamine
Hindamine
Hindamine
(Lõiming, läbivad
teemad, pädevused)
Lõiming, läbivad
teemad, pädevused
Lisateave
- Soovitused kooli võõrkeelte ainekavade
koostamiseks
- PK aine- ja töökavade koostamine. Näidiskavad.
ja palju muud olulist
www.oppekava.ee
1. Vestlusring
• Kuidas seostub kuuldu minu kooliga?
• Millised mõtted tekkisid seoses oma
kooliga / oma praktikaga?
Seosed aine- ja töökava eri osade
vahel
• Eesmärk/õpitulemus – õpitegevus –
hindamine.
2. Vestlusring
Millist õppimist toetavat hindamist te
näidistest leiate; mis on teie arvates
puudu; mida lisaksite (kuhu)?
Kui oluline see on?
Mida võtate töötoast kaasa?

similar documents