Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna Tehnikagümnaasiumis

Report
Uurimistööde kaitsmise kord
Tallinna Tehnikagümnaasiumis
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
1. Uurimistööd kaitstakse vastava
ainesektsiooni poolt määratud komisjoni ees.
2. Õpilane avab oma kaitsekõnes töö sisu, milles
on toodud:
2.1. Teema valiku põhjendus.
2.2. Hüpotees, töö eesmärk ja ülesanded.
2.3. Kasutatud allikmaterjalid.
2.4. Töö struktuur, järeldused ja ettepanekud.
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
3. Soovitav on töö sisu paremaks
lahtimõtestamiseks ja näitlikustamiseks kasutada
illustreerivaid vahendeid (diagrammid, skeemid jm)
kaasaegsel esitlustehnikal.
4. Uurimistöö kaitsmisel kehtivad teatud
protseduurireeglid.
4.1. Kaitsekõne alustamine. (Töö esitlemine algab esitleja
pöördumisega komisjoni ja kuulajate poole.)
4.1.1. Austatud uurimistööde kaitsmise komisjoni esimees,
komisjoni liikmed, retsensent, juhendaja ja kaasõpilased.
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
4.1.2. Tänan komisjoni mulle antud võimaluse eest esitada
kaitsekõne.
4.1.3. Samuti tänan uurimistöö juhendajat ..............,
retsensenti................
4.2. Töö sisuline tutvustus (kaitsekõne).
4.2.1. Austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed, retsensent,
juhendaja, kaasõpilased. Teie lahkel loal esitaksin järgnevalt oma
kaitsekõne.
4.2.2 . Uurimistöö on kirjutatud teemal „...........................“.
4.2.3. Edastatakse kaitsekõne tekst, tuues esile
– uurimistöö eesmärk,
– uurimise vajaduse põhjendus ja senitehtu kirjeldus,
– uurimuse tulemused ja järeldused,
– uuringu olulisus ja tulemuste võimalik rakendus,
– ülevaade uurimistööst
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
„ Uurimistöö on kirjutatud .....lehel, sisaldab .....
Joonist ja tabelit. Kirjanduse loetelus on ......
nimetust. Uurimistöö koosneb ......peatükist,
sisaldab resümeed eesti ja .......keeles,
sissejuhatust ja kokkuvõtet.“
4.3.Kirjaliku retsensiooni ettelugemine.
4.4.Lühiesinemise (kaitsekõne) lõpetamine.
4.4.1. Austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed,
retsensent, juhendaja ja kaasõpilased.
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
4.4.2. Tänan Teid ja olen valmis vastama mulle esitatud
küsimustele.
4.4.3. Tänan.
4.5. Autori vastus retsensioonile (viisakalt ja põhjendatult
tuleb vastata kõigile retsensendi märkustele ja komisjoni
liikmete poolt esitatud küsimustele).
Kogu kaitsekõne sõnast „Austatud“ kuni sõnani
„Tänan“ peab mahtuma etteantud ajapiiridesse
(näiteks 10 minuti sisse). Esinemisel on oluline
järgida struktuuri. Esinemine peab olema
positiivsele muljele rõhuv.
Uurimistööde kaitsmise kord Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
Lõpetuseks
Kaitsekõne edastamisel tuleb silmas pidada
järgmist reeglit: selle eest, kas teised saavad
või ei saa edastatavast sõnumist aru, ei vastuta
mitte kuulajad, vaid kaitsekõne esitaja.
Tänan tähelepanu eest!

similar documents