Äriplaani koostamine

Report
+
Äriplaani koostamine 1 osa
Kelli Turmann tel 6 267 345 [email protected]
+
Mis on äriplaan?
Erinevalt ühekordsetest projektidest on äriplaan jätkusuutliku
iseloomuga.
Äriplaan ennetab ja maandab investeerimise riske.
Äriplaan muutub ajas.
Äriplaan vastab küsimustele: MIDA HAKATAKSE TEGEMA ,
MILLEKS, KELLELE JA KUIDAS?
Soovitused:
1)
Selge kirjalik eneseväljendus
2)
Lihtne, võimalikut lühike tekst ja loogiline struktuur
3)
Mõelge, kellele te veel äriplaani koostate lisaks iseendale
+
Äriplaan toetuse taotlemiseks
 Jälgida, et
äriplaan vastaks ka toetusmeetme
eesmärkidele (käibe tõus, töökoha loomine,
lisandväärtuse tõus)
 Toetuse
taotlemine ei tohiks olla eesmärk
iseenesest, peaks avaldama mõju äri
edendamisele
+
Äriplaan laenu taotlemiseks
 Jälgida, et
äriplaan vastaks laenutingimustele,
laenuraha kasutamise kord
 Laenu
 Pank
peab jõudma teenindada
soovib näha, kust raha tagasi tuleb ja et
ettevõte oleks kasumit teeniv
+
Äriplaani struktuur
 Kokkuvõte
 Hetkeolukorra
kaardistus (ettevõtte kirjeldus)
 Turuanalüüs (tööstusharust lähtuv)
 Strateegiline plaan (visioon, missioon, eesmärgid)
 Tooted/teenused
 Tootmine/teenindamine
 Toote/teenuse arendus
 Turundusstrateegia
 Hinnastrateegia
 Personalistrateegia
 Finantsprojektsioonid
 Riskianalüüs
 Tegevusplaan
+
KOKKUVÕTE
Äriplaani kokkuvõttes kirjutatakse kogu projektist
lühidalt ja tuuakse välja kõige olulisem.
Lugeja peab kokkuvõtet lugedes aru saama projekti
ideest, selle läbi viimise eeldustest ja meetoditest.
Kokkuvõte võiks sisaldada ärivaldkonna,
eesmärkide, pakutavate toodete/teenuste,
ressursside olemasolu, potentsiaalsete klientide,
konkurentide ja projekti elluviijate lühikirjeldust.
+
Hetkeolukorra kaardistus
 Äristrateegia
(ettevõtte unikaalsus, strateegiline
erinevus teistest ettevõtetest)
 Struktuur (omanikud, juhtkond, osakonnad:
turundus, müük, ...jne)
 Personal (võtmeisikud, töötajate nimed ja
ametid/vastutusvaldkonnad, palgafond)
 Tooted/teenused (lühiülevaade olemasolevatest
toodetest/teenustest)
 Sihtturud (millistel turgudel tegutsetakse, nt
Eesti, Soome, Rootsi või ainult Tallinn)
 Konkurendid (kes on peamised konkurendid)
+
Hetkeolukorra kaardistus
 Konkurentsieelis
(mis on loodava ettevõtte
peamised konkurentsieelised)
 Finantsiline olukord (kapitali suurus,
laenud/liisingud, toetused, müügikäive, kasum,
kohustused, varad)
 Tehnoloogiad (kas on seadmeid/masinaid,
tarkvara)
 Tootmine/teenindamine (kus toimub tootmine,
kui suur on tootmisvõimsus ja kui palju sellest ära
kasutatakse)
 Toote/teenuse arendus (kas on uusi
tooteid/teenuseid hetkel arenduses?)
 Kaubamärgid, patendid (kas on või kas
planeeritakse)
+
Turuanalüüs (makro)
 Poliitiline
keskkond (kas poliitika mõjutab
äritegevust, seadusandlus, EL mõjutused,
kuidas?)
 Majanduslik keskkond (sihtturgude
majanduslik olukord, maksud, mis elatustase on?)
 Sotsiaalne keskkond (kultuur, kuidas sihtgrupid
käituvad, millised nad on ja mis vajadused neil
on?)
 Tehnoloogiline keskkond (mis tehnoloogiaid
kasutatakse valdkonnas, kuidas on areng, kui
oluline on ärile?)
+
Turuanalüüs (mikro)

Tööstusharu analüüs (tööstusharu on
majandusvaldkond, kus ettevõtja tegutseb, nt
naisteriiete jaemüük, disainmööbli tootmine)
 Turu suurus (nt turul tegutsevate ettevõtete käive,
klientide ostude arv aastas, potentsiaalsete
klientide arv)
 Turu faas (arenev turg, küps või konkurentsitihe,
kuidas mõjutab äritegevust)
 Mõjusorganisatsioonid (toetavad ja mittetoetavad
organisatsioonid, erialaliidud)
 Trendid (mis suunas turg liigub, kas on
asendustooteid, mis mõjutab klientide käitumist)
 Sesoonsus (kas on tooraine kättesaadavuses,
ostukäitumises tõusu- ja mõõnaperioode)
+
Konkurentsi keskkond
 Peab
selguma ettevõtte positsioon teiste
konkurentide seas
 kas
turul on 1 suur konkurent või mitu väikest?
 kes
on otsesed ja kes kaudsed konkurendid?
 otseste
konkurentide võrdlustabel
 konkurentide
 loodava
plussid/miinused ?
ettevõtte konkurentsieelised
+
Ärikeskkonna analüüs
 Tuua
välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis
toetavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas
pakuvad omavalitsused toetust toodete
soetajatele, sooduslaenud)
 Tuua
välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis
takistavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas
on oht täiendavate maksude kehtestamisele)
 Anda
turusituatsiooni hinnang äri elluviimisel
+
Strateegiline plaan
 Visioon
 Kaugemate
plaanide kaardistus
 Strateegilised väljavaated
 Suurema pildi kaardistust, võib kalduda ideaalile
Näide

INNOVE VISIOON - kuhu me tahame jõuda? Innovet
tuntakse asutusena, kes edukalt arendab kutseharidust
ja karjääriteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu
toetusi.
+
Strateegiline plaan
 Missioon
 Ettevõtte
põhiväärtused
 Millises äris ollakse?
 Kuidas jõutakse visioonini?
 Milliseid meetodeid ettevõte kasutab?
Näide

INNOVE MISSIOON - miks me olemas oleme? Meie missioon
on arendada elukestvat õpet ja toetada inimeste toimetulekut
tööturul.
+
Strateegiline plaan

EESMÄRGID

Strateegilised ja finantsilsed

Ettevõtte põhieesmärk on maksimeerida osanike tulu (ROI)

Eesmärgid jagunevad:



Pikaajalised nt 3-5 aastat
Lühiajalised nt 1 aasta
Konkreetselt määratletus võib olla:




Ajaliselt (aastaks 2015)
Tulemuselt (käibe suurus, töötajate arvusuurus
Mahult (turuosa, tootmisvõimekuse suurendamine)
Reaalselt saavutatavad (kooskõlas tootmisvõimsusega)
+
Keskkond
 Väliskeskkond
 Poliitika
 Sotsiaal-kultuuriline
 Majandus
 Tehnoloogia
 Rahvusvahelisus
+
Keskkond

Sisekeskkond

Regulatsioonid

Kliendid

Konkurendid

Erialaliidud

Tarnijad

Hankijad
+
Toodete/teenuste strateegia ja
müük
 Toodete/teenuste
 Toodete
strateegia ja müük
portfell
 Toodete strateegilised eesmärgid
 Müük ja müügimahud toodete lõikes
 Müügiprognoose põhjendavad tegurid
 Toodetest tulenevad riskid
+
Tootmine/teenindamine
 Tootmine/teenindamine
 Tootmisprotsessi
 Tarnijad
 Transport
 Riskid
kirjeldus
+
Toote/teenuse
arendusstrateegia
 Toote/teenuse
arendusstrateegia
 Tulevikus planeeritavad toote/teenuse
arendused
 Uute toodete/teenuste strateegilised eesmärgid
 Riskid
+
Turundusstrateegia
 Turundusstrateegia
 Strateegilised
eesmärgid (mida
turundustegevusega on kavas saavutada, nt
müügikäive, imago, kliendibaas?)
 Turusegmendid (kas on erinevaid segmente,
tarneahel, kellele reklaamitakse, kuidas?)
 Turundusplaan (reklaamikanalid ja eelarve)
 Riskid (kas turundustegevusega kaasnevad
riskid, millised, kuidas maandada?)
+
Hinnastrateegia
 Hinnastrateegia
 Hinnakujunduse
kirjeldus (kulu, turupõhine)
 Turupositsioon lähtuvalt hinnakujundusest
 Hinnakujundus (kulud, marginaal)
 Riskid
+
Personalistrateegia
 Personalistrateegia
 Struktuur
ja projekti elluviimise meeskond
 Juhtimisstrateegia
 Koolitused
 Motivatsioon
 Värbamine
Lisandväärtus töötaja kohta aastas Eestis keskmiselt alla 20 000
EUR, Euroopas 50 000EUR.
LV= (tööjõukulud+põhivara kulum+ärikasum) /töötajate arv
+
Finantsprojektsioonid
 Investeeringute
plaan (välja tuua kõik äriplaani
elluviimiseks vajalikud investeeringud, kulud ja
kulude katmise allikad)
 Põhjendada investeeringuid
 Kasumiaruande prognoos
 Bilansi aruande prognoos
 Rahavoogude prognoos
+
Riskianalüüs

Kõik riskid välja tuua, nende esinemistõenäosused ja mõjud
ettevõtte tegevusele.

Samuti riskide ennetamise ja maandamise plaan

Anda hinnang riskianalüüsile, kas äriplaan on kõrge või
madala riskiastmega ja kuidas elluviija hindab riskide
maandamise plaani.
+
Tegevusplaan
 Välja
tuua kõik tegevused, mis äriplaani
elluviimisel on vajalikud.
 Ei

ole kulusid vaja lisada.
Lisada vastutaja, tegijad, tähtajad
+
Osterwalder Business Model
Canvas
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
+
+ Lean startup business model
Videoõpetus - https://leanstack.com/canvases/131261
+ Onepager – CV investorile
Business Summary
ClassJunky.com
Class Junky, Inc.
530 Kansas St., #1
San Francisco, CA 94107
Tel. 415.246.7876
[email protected]
ClassJunky.com is a platform where a) teachers offer
courses: b) students find courses; and c) a marketplace
to sell/buy/rent course material. We are Amazon for
classes. Teachers can schedule, manage, and promote
in-person or online classes. ClassJunky.com is also a
marketplace for instructors or students to sell new/used
class materials.
Problem
ClassJunky.com Is a Centralized
Learning Market Place for People of
All Ages
Financial Information
Company Stage: Prototype ready
Previous Capital: $0
Monthly Net Burn: $2,000
Pre-money Valuation: $2,500,000
Capital Seeking: $485,000
Lack of centralized online resources makes it difficult to
find leisure activities, adult courses, and after-school
programs. Most instructors lack web presence. They
have low visibility on major search engines. Instructors
can't afford web optimization, SEO, PPC, or digital marketing.
Solution
ClassJunky.com is a marketplace for adult courses, after-school programs, and leisure instruction on a vast
array of topics. The centralized course catalog consolidates previously fragmented information and makes it
easy for people to search for classes in any number of
disciplines. ClassJunky.com is an easy way for instructors to promote classes.
Management Team
Target Market
CEO & Co-Founder: Wendy Lee
Chang. 16 years in sales and marketing at Starwood, Intercontinental, Marriott, and Kimpton Group.
Co-founder of Skillendar.
CMO & Co-Founder: Andreas Ramos. Co-founder of Position2
and The CCG Group. Previously at
Acxiom, SUN, SGI. Author of nine
books on digital marketing.
CTO: Balaji Peri. CTO at Archents;
four years senior program manager at ATT; ten years senior project
manager at Oracle.
COO: Alka Asthana. 15 years Senior Principle enterprise-class architecture manager at Oracle.
106 million people (44% of US adults over 16) take
classes. Adults are willing to pay avg. $101 per class.
134 million (90%) of parents want organized afterschool activities for their children and they pay avg.
$109 per week. Corporate and government training is
more than $100 billion annually ($800 per person). The
annual Learning Tax Credit is $2,000 per person.
Competitors
Four main competitors: Skillshare.com, Betterfly.com,
CraigsList.com, TakeLessons.com. TeachStreet.com was
acquired by Amazon Feb. 2012.
Competitive Advantage
None of the competitors offer tools for instructors such
as class scheduling, instructor profiles, student feedback, or offer/rent venues for courses. No competitor
has a feature where students can buy class material or
sell their used class material.
Advisors
Marketing Strategy
Lawyer: Tom Cervantez, Business
Counsel Law Group LLP
Accountant: Kevin Huang, Huang
Kan & Company LLP
We have a list of 17,000 community and adult learning
centers in the US. We also go after foundations that
support community centers. We start with high-profile
groups (e.g. The National Guild for Community Arts Education). We use influencer marketing, online PR, offline
PR, SEO, PPC, and social media. This double bottom-line
strategy supports both non-profits and for-profits.
Revenue
Model
Six revenue streams: 1) Instructor and class listing fee,
2) Class Booking Fee, 3) Course materials listing fee, 4)
Venue rental listing fee, 5) Sponsors and partnerships,
6) Research and data.
Financials (USD)
Revenues
Expenses
Net
2013
$548,000
$1,270,000
($722,000)
2014
$4,690,000
$3,700,000
$985,000
2015
$21,280,000
$8,680,000
$12,600,000
2016
$68,350,000
$12,290,000
$56,060,000
+
Kodutöö – grupitöö, grupis 3-4 in.
Koostage lühike äriplaan Leanstartup ärimudeli järgi.
Enne kastide täitmist vaadake videoõpetust https://leanstack.com/canvases/131261
Järgmine loeng toimub ärimudelite ettekandmine. 5 min
ettekanne , 5 min küsimuste jaoks.
Koostage slaid, mida saab seinale presenteerida või
paberil tahvlile kinnitada. Digitaalne fail võtke
mälupulgaga kaasa või saatke mulle meilile
([email protected]) . Paberil presekas tehke
piisavalt suur, et auditooriumile oleks näha.

Kodutöö tähtaeg järgmine loeng 26.11.2013 kell 15.45.
+
Juhendid

START.ARTUN ÄRIPLAANI
KOOSTAMINEhttp://start.artun.ee/?page_id=34

AJUJAHI ALUSTAVA ETTEVÕTJA
TÖÖVIHIKhttp://www.seb.ee/files/ajujaht_toovihik.pdf

EAS ÄRIPLAANI KOOSTAMINE
http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/aeriidee-ja-aeriplaanikoostamine/aeriplaani-koostamine/10-pohjust-miks-on-aeriplaan-vajalik

LOOV EESTI ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHENDID
http://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ariplaan.html

ISEGENEREERUVAD FINANTSPROGNOOSID
http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-jatoetusvoimalused/starditoetus/taotluse-esitamine-ja-juhendid


www.leanstack.com
http://www.businessmodelgeneration.com

similar documents