งานประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report
งานประชาสั มพันธ ์
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
งานประชาสั มพันธ ์
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่
ปฏิบ ต
ั ิง านทางวิช าการประชาสั ม พัน ธ ์ ซึ่ ง มี
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ ป ฏิ บ ั ต ิ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า
วิ เ ค ร า ะ ห ์ วิ จั ย ว า ง แ ผ น เ รื่ อ ง ก า ร
ประชาสั ม พัน ธ ์ โดยรวบรวมข้ อคิด เห็ น ของ
ประชาชนถ้ ามี ความรู้สึ กที่แ สดงออก หรือ
ปัญ หาข้ อขัด ข้ องต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การ
ดาเนินงานและการประชาสั มพันธขององค
การ
์
์
บริห ารส่ วนต าบล เพื่อ เสนอแนะฝ่ ายบริห าร
พิจารณา วางหลักเกณฑ ์ ปรับปรุงและแก้ไข
ระเบีย บ วิธ ีก ารปฏิบ ต
ั งิ านประชาสั ม พัน ธให
งานโสตทัศนศึ กษา
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึง ต าแหน่ งต่าง ๆ
ที่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น โ ส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี
ลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการ นามาดัดแปลงและ
เผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศ นูปกรณ์
ต่ า ง ๆ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค นิ ค ห รื อ
อุปกรณในการสอน
การบรรยาย การ
์
ประชุ ม การฝึ กอบรมและนิ ท รรศการ
ผลการปฏิ บ ัต ิ ง านตามโครงการและ
แ ผ น ง า น ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ต่ า ง ๆ
ภารกิจ
งานประชาสั มพันธ ์
 งานโสตทัศนศึ กษา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักงำนอธิกำรบดี
กองกลำง
งำนประชำสัมพันธ์
งำนประชำสัมพันธ์
งำนโสตทัศนศึกษำ
โครงสร้างอัตรากาลังในงานประชาสัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี
กองกลาง
งานประชาสั มพันธ ์
นายสมชาย
สุนทรวิทย ์
รักษาการหัวหน้างาน
ประชาสั มพันธ ์
งานประชาสั
- นั
กประชาสั มพันม
ธพั
์ นธ(2)
์
- นักประชาสั มพันธ ์
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)
(นางสาวสมฤดี
สุขเภรี)
(นายสาเริง
ภาคธรรม)
กวิ
ชาการช
างศิ ลป์ เจาหนาทีบ
- เจ้าหน้าทีบ
่ ริหารงานทั
ว่ ไป
นั-กนั
วิช
าการช
นักวิชาการโสตทั
ศน
่ าง ่
้
้ ่ ริหารงาน
- นัศิกลวิปช(1)
าการโสตทัศนศึ กษาทัว่ ไป(1)
ศึ กษา(2)
์
(ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (2)
(วาง)
(วาง)
่
่
(วาง)
่
ผูต
บต
ั งิ านโสตทั
นศึ กษา (2)
- ผูปฏิ
ั ปฏิ
ศนศึ กศษา
้ งิ านโสตทั
้ บ
- ผูปฏิ
ั งิ านโสตทัศนศึ กษา
้ บต
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)
ปฏิบต
ั ก
ิ าร (1)

similar documents