Sognebåten - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Report
Sognebåten
SU 23. september 2014
Fylkestinget gjorde den 11.12.12 vedtak i sak 57/12 om Sognebåten
og i pkt 4. i vedtaket heiter det:
Fylkeskommunen viser til førespurnad frå fleire Sognekommunar og ser
positivt på initiativet om å opprette ei arbeidsgruppe/ brukarutval for å
vidareutvikle produktet Sognebåten.
Etablering av brukargruppe (frå referat møte 03.05.13)
• Norled
• Visit Sognefjord
• Visit Fjordkysten
• Hotellnæringa v/Sigurd Kvikne
• Havyard; Leirvik
• 1 representant frå Sogndal
• 1 representant frå Aurland/Flåm
• Ordføraren i Hyllestad
• Ordføraren i Gulen
Kommunane og reiselivsnæringa
• Sogn regionråd: Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Balestrand, Høyanger,
Leikanger, Sogndal, Luster
• Hyllestad, Solund og Gulen
•
•
•
•
•
•
•
Visit Sognefjord AS (og ei samla reiselivsnæring i Sogn)
Bergen reiselivslag
Visit Fjordkysten AS
Fjord Norge AS
Fjord Tours AS
Aurland ressursutvikling/Visit Flåm
Norled
I Hovudutval for samferdsle 27.05.14 gjorde ein slikt vedtak i høve
prioriteringar av kutt ved ein reduksjon av budsjettrammene – sak
29/14
Nivå 3 Kutt av alle tenester utover kjernenivået
3.5 Båtruter Legge ned Sognebåten/Spegelvendten 8,5 mill
Kvifor er Sognebåten viktig heile året?
• Næringa:
o Viktig for reiselivet – supplement av turistrute om sommaren
og heilårsruta er viktig for heilårsdrift/utviding av
skuldersesongane
o Sognefjorden kåra til eitt av verdas beste reisemål – produktet
er fjorden og Sognebåten gir folk ei fantastisk oppleving av det
dei er komne for å oppleva
o Reiselivsnæringa er svært viktig for verdiskapinga i regionen –
omset for 900 millionar og 1.500 årsverk +
Kvifor er Sognebåten viktig heile året?
• Pendling
o Jobbpendling – innad i regionen og mot Bergen
o Studentar og elevar – Sogndal og Bergen
• Reise til sjukehus, kjeveortoped m.v.
• Trygg reisemåte til Bergen når det er utrygt å ferdast på vegane
• Familievenleg – reiser med barn
Kvifor er Sognebåten viktig heile året?
• Kvalitativt betre reisetilbod – t.d. moglegheiten for å jobba
undervegs, oppleva fjordlandskapet m.v.
• 124 000 reisande – i høve tal avgangar (tur/retur) 240 passasjerar pr.
avgang mot 256 på Nordfjordbåtane
Sognebåten som heilårleg reiselivsprodukt
FRÅ REFERAT FRÅ MØTE OM SOGNEBÅTEN I BERGEN 03.05.13:
• Produktutvikling/pakking/kampanjar (haust, vinter og vår)
• Bookingsystem
• Utnytta det enorme potensialet som ligg i at fjordane er kåra til eitt av verdas
beste reisemål
• Utvikla heilårlege rundreiser/-turar
• Utnytta potensialet i bedriftsmarknaden i Bergen
• Etablering av samband til Flåm heile året
Sognebåten – tilpassa vinterrute (Norled)
• Mindre farty
• Færre avgangar
• Overgong Selje og Sogndal
• Flåm – Leikanger – Balestrand – osv. – Bergen
• Fleksibilitet i anbodet – Flesland, pendling, Fjærlandsfjorden mm.
• NB: utvelde ruter – reiselivsutvikling som del av anbodet
Sognebåten – vinter
• Visit Flåm: 40.000 reisande – aukande
• Fjord Tours: 15-20.000 reisande – auka med 3.000 i 2014
• Bergen: 50% til Sognefjorden
• Sognefjorden = Norges største på ferie/fritid
• Sognefjorden («cruise») og forretningstrafikk (møter/arrangement)
• UNESCO Nærøyfjorden, Flåm, Balestrand, Sogndal, breen mm.
• Skal me få til vekst = haust, vinter og vår
• Sognebåten = sentral infrastruktur
Sognebåten – haust, vinter, vår og sommar
Pakking, sal og kampanjer
• ARU/Visit Flåm
• Fjord Tours
• Norled
• Reiselivsnæringa
• Visit Sognefjord
• Bergen reiselivslag
• Visit Fjordkysten
• Fjord Norge
Sognebåten – haust, vinter, vår og sommar
• Samordne interesser kommunar og reiseliv
• Dokumentere potensialet – argumemtasjon
• Kommersiell utvikling
• Fylkeskommunen: dialog med Norled om tilpassa/endra tilbod
• Redusert tilskotsbehov
• Plan for kommersiell utvikling 2016 – 2020 
• Sikre auka passasjertal, reiselivsutvikling og lokalsamfunnstilbod
Sognebåten og samferdsle
• Vinterrute (tilpassa) og sommarrute – langsiktig reiselivsbasert
• Utvelde «kjerneruter» ift. utvikling av reiselivsnæringa (rutekjøp)
• Næringsutvikling
• Rutehefte/informasjon klar innan 31.12. for komande år
Takk for merksemda!

similar documents