Menetlemine KIKASes

Report
Menetlemine
KIKASes
Joel Randveer
13.12.2012
Menetlemine KIKASes
•
•
•
•
Registreerimine
Taotluse sisestamine
Lepingu sõlmimine
Maksed/lõpparuanne
kikas.kik.ee
Esmane
registreerimine
Kasutaja
Registreerumine
Enda andmete sisestamine
KIKAS avaleht
Rollid
Juhised
Minu andmed
Minu andmed
Taotluse sisestamine
Taotluse sisestamine
Taotluse sisestamine
Taotluse sisestamine
Projekti kirjelduse muutmine
Viib edasi taotluse sisu osasse
Taotluse sisestamine
Taotluse sisestamine
Saab taotlust kustutada
Tegevused
Taust
Märkida täpne
määruse viide!
Tärnidega on kohustuslikud väljad
Taust
Eelarve
Märkida selgitus
Eelarve
Eelarve
Eelarve
Kinnitused
Lisad
Kui lisa kohta
ei ole loetelus
kohta, siis
sisestada siit
Lisad
Kindlasti tuleb sisestada kommentaar või selgitus
Kinnitused
Tulu summa
Allkirjastamine
Tähelepanekud
• Paranduste tegemiseks saadetakse taotlus
tagasi. Uuesti esitamiseks peab selle taas
allkirjastama;
• Jälgida, et projekt saab õigesse programmi.
Programmi muutmisel kaob tausta osas osa
infot;
• Rahastamise/mitterahastamise otsused
tulevad läbi KIKASe
Taotluste kustutamine
• Töösse mitte läinud taotlusi saab KIKASes
kustutada. Kliki taotluse pealehel nuppu
“kustuta taotlus”
• Töösse mitteläinud projekte kustutada ei
saa, võib nimetada ümber teiseks
projektiks
“Kloonimine”
• “Loo taotluse põhjal uus taotlus” – tekitatakse
olemasoleva projekti all taotluse koopia. Saab
kasutada näiteks kordustaotluse puhul.
• “Loo taotluse põhjal uus projekt” – tekitatakse
“Minu projektide” loetellu koopia olemasolevast projektis ja taotlusest. Saab kasutada
näiteks samasisulise korduva projekti puhul.
Loo taotluse põhjal uus
projekt
Loo taotluse põhja uus taotlus
Triki koht on see, et kui aruande
esitamisel on märgitud projekt
lõpetatuks, siis uusi taotlusi lisada ei saa
Sihtfinantseerimise lepingu
lisamine
Projektide loetelu
Sorteerimine
programmiti
Projekti staadium
Projekti nime vabasõnaline otsing
Sorteerimine
A-Z ja Z-A
Lepingu lisamine
Sihtfinantseerimise leping
Projekti lõpptähtaeg
kuupäeva täpsusega.
NB! 24 kuu reegel
Võib allkirjastada
edaspidi projekti
dokumente
Eelarve
Eelarve ridu
kustutada ei saa.
Saab korrigeerida
ühikhinda.
Saab lisada uut
eelarverida. Vajalik
lisada selgitus
lepingu lisadesse
Maksegraafik
Lõppmakse korral veenduda, et tähtaeg kattub projekti lõpuga!
Lepingud
Märkida kirja kõik sõlmitud töövõtu- ja
ostu-müügilepingud. Vajalik seetõttu,
et aruandesse võetakse lepingute
andmed sellelt sakilt.
Töölepingud, lisatasu
korraldused jms dokumendid
lisada siia.
Lisad
Tärniga on kohustuslikud!
Allkirjastamine
SFLi sõlmimise tähtaja
pikendamine
Lepingut ei saa
enne allkirjastada!
Tähelepanekud
•
•
•
•
•
•
SFL kuupäevad klapivad töövõtulepinguga;
Eelarve kattuks töövõtulepingutega;
Maksegraafik klapiks TVLidega;
TVLil oleksid olemas kõik lisad;
Hea oleks kui lisad oleksid .pdf formaadis;
Kõik lisad oleksid juures.
Väljamaksed ja
aruandlus
Väljamaksetaotlus
Väljamaksetaotlus
Saab määrata makse tüüpi
Väljamaksetaotlus
Lisada sõlmitud
lepingud, mida
SFLile etapis ei
esitatud
Väljamaksetaotlus
Kontrolli, et
summad oleks
olemas ja
õiged. Nendest
lahtritest
võetakse VMT
summa!
Väljamaksetaotlus
Ettemaksuna
saadud toetuse
kuludeks
arvestamine,
vastavalt
maksegraafikus
kokkulepitule
Väljamaksetaotluse
number ja kuupäev.
Märgitakse vastavalt
toetuse saaja enda
numeratsioonile
SFLi eelarve muutmine
• Sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu eelarvet saab muuta,
kui esitada KIKile põhjendatud kirjalik soov;
• KIKi spetsialist avab eelarve muudatusteks;
• Toetuse saaja teeb projekti lepingu jaotuses eelarvesse
vajalikud parandused ning töövoog liigub tagasi KIKi
spetsialistile kontrollimiseks;
• Enne makse esitamist peab olema eelarve muutmine
kinnitatud;
• Eelarve muutmisel tuleb tähele panna seda, et juba
deklareeritud summade korral ei läheks summad
väiksemaks.
SFLi eelarve muutmine
Kuludeklaratsioon
Märkida kulutuse majanduslik
sisu + seos projekti tegevustega.
Näiteks “paadikütus” ei ole piisav
selgitus, kuna ei ole aru saada,
millisteks tegevusteks kulutus
vajalik oli.
Lepingu tüübi “maksmisega toetuse
saajale” korral ei ole
kuludokumente kohustuslik lisada.
KIK võib küsida neid pisteliselt.
Dokumendi lisamisel jälgida, et
tegemist oleks koopiaga
algdokumendist koos vajalike
raamatupidamise kannetega (KIKi
fin. kord lisa 1 p 2.6.2 ja 2.6.3)
Kuludeklaratsioon
Arve andmed
Akti lisamine
Aruanne
Oluline punkt, mida
tuleb põhjalikult täita
Tegelikult saavutatud
tulemus tuleb täita
kõigi taotluses
täidetud lahtrite
puhul. Arvestada
eesmärgi
püstitamisel.
Projekti vaade
Tähelepanekud
•
•
•
•
Makse esitamise osas summad!!!
Lingid mis viitavad otse projekti tulemini;
Arve koopiad oleksid loetavad;
Arve koopiatel kanded ja raamatupidamise
kinnitused;
• Kuludeklaratsiooni lõpus põhivara ja
tegevuskulu;
• Hätta jäämise korral võib julgelt abi paluda!
Tänan kuulamast!

similar documents