Fiziksel Muayene Bulguları.

Report
Klinik Laboratuvar Teşhis
Kürşad Turgut
Klinik Laboratuvar Teşhis’ in Önemi
• Ayırıcı tanıya gidilmesi
• Hastalığın prognozunun takibi açısından önemlidir
Teşhis İçin Gerekenler
•
•
•
•
•
•
•
Anamnez
Klinik Muayene
Hemogram
Serum biyokimyası analizleri
İdrar analizi
Görüntüleme metodları
İleri diagnostik metodlar
Hemogram
Hemogram yorumu / periferal kanın değerlendirilmesi
hastanın
1. başlangıç teşhisi /prognozu
2. tedaviye cevabının takibi
Tam kan sayımı
Eritrosit
Lökosit
Trombosit
Sayısal değerlendirme/ morfolojik değerlendirme
hemogramın değerlendirilmesinde öncelikle lökogramın
değerlendirilmesi, daha sonra eritrogram ve trombogramın
değerlendirilmesi uygundur. Çünkü, lökosit bozuklukları potansiyel
eritrosit ve trombosit değişikliklerini yansıtabilir
Lökosit Bozuklukları ve Testleri
Lökositler eritrositlerin aksine görevlerini
dokulara geçerek yapar (Diyapedez)
Lökositler iki çeşittir;
(1) polimorf nüklear lökositler veya granülositler (nötrofiller,
eozinofiller, bazofiller),
(2) mononüklear lökositler (lenfositler, monositler)
Polimorf nüklear lökositler ve monositler kemik
iliğinde üretilirler. Lenfositler kemik iliği, lenfoid organlarda
(timus, dalak, lenf düğümleri, barsak payer plakları)
üretilir
-Nötrofiller : Bakteri fagositozisi
-Monositler: Makrofajlara dönüşerek daha büyük parçaları
fagosite ederler. Asit ortamda da aktiftirler
İrin; ölü doku artıkları, nötrofiller ve makrofajları
içeren bir sıvıdır
-Lenfositler: İmmünolojik aktiviteyle ilgilidirler. B-lenfositler
antikor üretirler. T-lenfositler hücresel bağışıklığı sağlarlar
-Eozinofiller: Paraziter enfeksiyonların kontrolünde, yangısal ve
allerjik reaksiyonların regülasyonunda önemlidirler
-Bazofiller: Hipersensitivite ve parazitik durumlarda
görevlidirler
Lökogram
Absulut lökosit değerleri
Lökosit morfolojisi
Absulut/Relatif Lökosit Değerleri
WBC
Nötrofil=%65
10.000
↓
6.500
WBC
WBC
1.000
↓
650
50.000
↓
32.000
Nötrofil=Normal Nötrofil=NötropeniNötrofil=Nötrofili
.
.
.
.
.
.
.
yangı bulgusu var mı?
glikokortikoid cevabı (stres) var mı?
epinefrin cevabı (heyecan) var mı?
sistemik hipersensitivite bulgusu var mı?
doku nekrozu bulgusu var mı?
yangı varsa, nasıl sınıflandırılabilir?
sistemik toksemi bulgusu var mı?
yangı bulgusu var mı?
-nötrofilik sola kayma
-kalıcı eozinofili
-monositozis
yangı bulgusu var mı?
monositozis ve eozinofili kolaylıkla belirlenebilir !!!
nötrofilik sola kayma ? subjektiftir
sola kayma total lökosit ve bant nötrofil sayısıyla
ilişkilendirilerek belirlenir
WBC normal
Bant > 300/μL
Sola kayma
WBC 2500030000/μL
Bant > 1000/μL
Sola kayma
WBC düşük
Bant < 300/μL
Sola kayma
yangı; yüksek, normal, düşük lökosit sayısında olabilir
balans; kemik iliği üretimi /granülosit salınımı-doku ihtiyacı
yangı bulgusu var mı?
Yangı  Lökositozis  Sola kayma
(rejeneratif; bant nötrofiller,
segmentli nötrofiller)
Nötrofilik cevap çoğunlukla enfeksiyonlar,
doku nekrozu ve immün hastalıklarda oluşur.
nötrofili/lökositozis ve sola kaymanın en yaygın nedeni aktif yangıdır
Hafif erişkin nötrofil sayısı 12,500-25,000/μL olan ve başka
lökosit anormalliği olmayan olgularda kortikositoroid artışı
düşünülebilir (hemoraji, hemoliz, kimyasal etkenler, ilaç
toksisitesi, malignansi ve toksik etkenler). Bunun ayrımı
fibrinojen seviyesinin belirlenmesiyle yapılabilir.
Bununla beraber yangısal hastalıklarda sola kayma yaygındır.
yangı bulgusu var mı?
Lökemik reaksiyon  granülositik lökemiden ayrımı zor olan,
yüksek nötrofil sayısı (50 000-75 000 /mm3) ile birlikte belirgin
bir sola kayma ile karakterizedir
Kemik iliği uyarımının büyüklüğü ciddi bir problem olduğunu
gösterdiğinden prognoz kötüdür. Şiddetli nötrofiliye rağmen
hastalık düzelmez (pyometra, apsedasyon)
DİC ?
Lökosit morfolojisi yada nötrofilinin şiddeti lökemi şüphesi
doğurduğu zaman ya da kalıcı nötrofili açıklanamadığında, kemik
iliği değerlendirilmelidir (neoplasi ?)
Olgu 26
Olgu 26
Hasta. Köpek, Rottweiler, dişi, 2 yaşlı.
Anamnez. Durgun, halsiz ve ateşi var. Birkaç gündür irinli kanlı vaginal akıntı var. Sabahleyin kusmuş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Depresif, rektal ısı 39.6 oC, abdomen hafif gergin, solunum hızlı, mukoz membranlar koyu pembe renkte.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Abdominal Radyografi. Normal.
Abdominal Ultrasonografi. Büyük, sıvıyla dolu uterus.
Problem Listesi. (1) Depresyon, (2) Ateş, (3) Takipnea, (4) Sıvı dolu uterus.









Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/ µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit (x 103/ µL)
Plasma Protein(g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
Koagülasyon Testleri
PT (sn)
APTT (sn)
ACT (sn)
FDP (sn)
a Hasta/kontrol
5.9
16
48
66
33
0
Normal
73.2
0
0
3700
57400
7700
3700
700
0
1+
140
7.5
200
9/8 a
20/10 a
105
Pozitif 1:20
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
23
38
45
3
0.2
6.8
2.8
4.0
199
15
0.7
105
148
4.9
21
118
24
9.5
4.6
glikokortikoid cevabı (stres) var mı?
Stres/steroid (stres lökogram)  hafif erişkin nötrofili (WBC:
15000-25000/μl)  lenfopeni + eozinopeni + hafif monositozis
Glikokortikoid etkisinde lenfosit sayısı  700-1500/μl
Lenfosit <700/μl  stres/ diğer nedenler (lenfoma,
lenfangiektazi)
stres lökogramda hafif polisitemi, isostenüri, hafif hiperglisemi
(120-180 mg/dl), serum transaminazlarda hafif-orta artış
Olgu 5
Olgu 5
Hasta. Kedi, kısırlaştırılmış, erkek, 7 yaşlı.
Anamnez. Dün akşamdan beri idrar yapımı sırasında fazla ağrı duyuyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Palpasyonda belirgin dolu idrar kesesi var. İdrar palpasyonla boşaltılamadı. %5 dehidrasyon var.
Problem Listesi. (1) Dolgun idrar kesesi, (2) Ağrılı abdomen, (3) Dehidrasyon.
epinefrin cevabı (heyecan) var mı?
Ekzersiz/epinefrin  Geçici fizyolojik nötrofili (köpek)
(MNP›CNP) (WBC: 15000-25000/μl)
lenfositozis (kedi)
(kan akımı normale döndüğünde kaybolur)
sistemik hipersensitivite bulgusu var mı?
Kalıcı eozinofili sadece yangının değil aynı zamanda sistemik
hipersensitivitenin göstergesidir.
Çoğunlukla parazitik ya da alerjik orjinlidir.
(1) Visseral göçü olan parazitler (Aleurostrongylus, Drofilaria).
(parazit proteinine karşı hipersensitivite)
(2) Çok sayıda mast hücresi olan deri (atopi), akciğer (allerjik
solunum sistemi hastalıkları), barsak (eozinofilik
gastroenteritis) gibi organ yangıları
Hipereozinofilik sendrom eozinofili, eozinofil prekürsörlerinin
kemik iliği hiperplazisi, organlara eozinofilik ilnfiltrasyon
(eozinofilik lökemiden ayırt etmek zor olabilir)
(3) Ender olarak mast hücre tümörleri ve diğer neoplazmalarda
Olgu 97, 2
Olgu 97
Hasta. Köpek, spaniel, kısırlaştırılmış dişi, 9 yaşlı.
Anamnez. Durgun, sık sık öksürüyor. Solunumu güç gibi görünüyor. Kilo kaybı var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Kısa bir ekzersizden sonra sürekli olarak öksürüyor. Akciğer oskultasyonunda yaş harharalar var. Zayıf.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Serum Protein Elektroforezis. Poliklonal gammopati (- piki)
Problem Listesi. (1) Dispnea, (2) Öksürük, (3) Zayıflama.









Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit
Kalp kurtları
Plazma protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
6.17
15.9
43
70
37
0
Normal
64.2
4494
26322
1284
4494
25680
1926
Yok
Yeterli
D. immitis pozitif
8.8
600



Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
Konjuge olmayan bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
LDH (IU/L)
CK (IU/L)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
T4 µg/dL
66
18
54
1
0.2
0
0.2
8.2
2.1
6.1
267
10
1.0
92
144
4.2
102
20
7.7
4.2
268
72
799
61
2.1
Olgu 2
Hasta. Köpek, Akita, erkek, 3 yaşlı.
Anamnez. Altı aydır diyaresi var. Defekasyon küçük volümlerde ve sık. Bazen kusma var, kilo kaybı yok, iştahı normal.
Fiziksel Muayene Bulguları. Hiçbir anormallik yok.
Abdominal Radyografik Bulgular. Hiçbir anormallik yok.
Dışkı Muayenesi. Birkaç kez tekrarlanan dışkı parazit muayenesi sonucu negatif. Ancak birkaç nötrofil gözlendi.
Problem Listesi. (1) Diyare, (2) Aralıklı kusma.





Hematoloji
RBC (x 106/L)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
Retikülosit (%)
Çekirdekli RBC/100WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/L)
Myelosit / L
Metamyelosit / L
Bant nötrofil / L
Segmentli nötrofil / L
Lenfosit / L
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Toksik nötrofil
Trombosit
Plazma protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
7.41
15.9
43
58
37
0
Normal
22.6
0
0
0
6780
3729
339
11413
339
Yok
Yeterli
5.6
200






Serum Biyokimyası
AST (U/L)
ALT (U/L)
ALP (U/L)
GGT (U/L)
Total bilirubin (mg/dL)
Direkt bilirubin(mg/dL)
İndirekt bilirubin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Demir (g/dL)
Açlık safra asitleri (mol/L)
TLI (g/L)
Kobalamin (ng/L)
Folik asit (g/L)
43
20
50
2
0.2
0.1
0.1
5.3
1.5
3.8
165
12
1.6
92
148
8.5
17.4
119
21
8.3
10.3
3.6
198
56
11.6
426
10.8
İdrar Analizi
(Kateter)
Görünüm
Açık sarı
Dansite
1.028
pH
7.5
Protein
Negatif
Glukoz
Negatif
Keton
Negatif
Kan
Negatif
Bilirubin
Negatif
Sediment
 WBC/yüksek ışık kaynağı
50
RBC/ yüksek ışık kaynağı
Ender
Kast
Negatif
Kristal
Triple fosfat
 Bakteri
Pekçok kok
doku nekrozu bulgusu var mı?
Doku nekrozunun en iyi göstergesi monositozistir.
Monositozis aynı zamanda artan fagositozis ihtiyacında da
oluşur (akut/ kronik yangı).
yangı varsa, nasıl sınıflandırılabilir?
1) Nötrofili ve sola kayma (rejeneratif)  akut yangı
doku nekrozu değişken bulgudur  monositozis +/akut yangısal hastalık  stres  her zaman lenfopeni vardır
Orta–şiddetli nötrofili (>30,000/μl) + sola kayma; pyothoraks ve
peritonitis gibi uzun süren enfeksiyonlarda görülür.
Sola kaymanın şiddeti yangısal cevabın şiddetini yansıtır. Köpek
ve kedilerde >1000 N-seg/μl olması genellikle bakteriyel
prulent-eksudatif gelişmeleri gösterir.
Daha hafif sola kaymalar (300-1000 N-seg/μl) irinli olmayan
hastalıklarda (hemorajik, kataral, granülomatöz ve immün
hastalıklar) oluşur.
Olgu 32
Olgu 32
Hasta. Köpek, Golden retriever, erkek, 3 yaşlı.
Anamnez. Üç haftadır frisbi oynarken koşma sırasında zorluk çekiyor. Adımlarını gergin atıyor. Aktif ve iştahı iyi. Geçen üç ay içinde
iki kez aynı şikayetleri olmuş ve bir haftalık aspirin tedavisinden sonra iyileşmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Aktif, kısa sert adımlar atıyor. Boynunda ağrı yok. Gergin olan eklemlerin muayenesi sırasında ağrı
duyuyor.
Radyografik Bubulgular. Eklemlerin radyografisinde belirgin bir bulgu yok.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Problem Listesi. (1) Eklemlerde ağrı, (2) Koşma sırasında ağrı.
Serum Biyokimyası
Hematoloji
Karpal Synovial Sıvı Analizi
RBC (x 106 / µL)
8.1
 AST (IU/L)
Hb (g/dL)
17
ALT (IU/L)
73
Ht (%)
46
ALP (IU/L)
15
MCV (fL)
65
Total biluribin (mg/dL)
0.2
MCHC (g/dL)
35
Konjuge bilirubin (mg/dL)
0.1
NRBC/100 WBC
0
Ankonjuge bilirubin (mg/dL)
0.1
RBC morfolojisi
Normal
Total protein (g/dL)
6.1
18.7
Albumin (g/dL)
3.1
Myelosit /µL
0
Globulin (g/dL)
3.0
Metamyelosit /µL
0
Kolesterol (mg/dL)
175
 Bant nötrofil /µL
412
Ure nitrojen (mg/dL)
21
 Segmentli nötrofil / µL
17430
Kreatinin (mg/dL)
0.8
 Lenfosit /µL
600
Glukoz (mg/dL)
86
Monosit / µL
160
Eozinofil / µL
150
Sodyum (mEq/l)
149
Bazofil / µL
0
Potasyum (mEq/l)
4.6
Toksik nötrofil
Yok
Klor (mEq/l)
105
Trombosit / µL
220000
Karbondioksit (mEq/l)
20
Plasma protein (g/dL)
6.5
Kalsiyum (mg/dL)
10.3
1:640
Fosfor (mg/dL)
3.4
 WBC (x 103//µL)
 ANA testi
 Kreatin kinaz (IU/L)
178
1253
Görünüm
 Çekirdekli hücre sayısı/µL
(çoğunlukla nötrofiller)
Bulanık, sarı
75000
yangı varsa, nasıl sınıflandırılabilir?
2) Bazen akut yangıda doku ihtiyacı kemik iliği üretimini aşar 
lökopeni/ nötropeni ve sola kayma (dejeneratif)
monositozis (+/-) + lenfopeni
prognoz kötüdür
nötrofil sayısı <3 000/mm3
-Akut şiddetli bakteriyel enfeksiyonlar (Gram-negatif bakteriyel
enfeksiyonlar; septisemi)
-Aplastik Pansitopeni (parvovirus
enfeksiyonları, distemper,FeLV, FIV, FİP, kronik Ehrlichia
canis, fenilbutazon toksisitesi , östrojen toksisitesi,
kemoterapötikler, immunosupresantlar)
Nötrofil sayısı <1 000/mm3 olan hayvanlar fırsatçı
enfeksiyonlar için yüksek risk altındadır
Olgu 17
Olgu 17
Hasta. Kedi, kastre edilmiş erkek, 2 yaşlı.
Anamnez. Haziranın 23'ünde depresifmiş ve ateş varmış. Bunun üzerine 5 gün süreyle amoxicillin uygulanmış. Bu sabaha (28
haziran) kadar aktifmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Rektal ısı 41.7 oC ve üzerinde çok sayıda insektisitler var.
Problem Listesi. (1) Ateş, (2) İnsektisit infestasyonu.
Hematoloji
Haziran 23
Haziran 28
7.45

5.13
Hb (g/dL)
11.0

7.6
Ht (%)
31.2

22.6
MCV (fL)
42
43
MCHC (g/dL)
35
34
NRBC/100 WBC
6
0
RBC morfolojisi
Normal
WBC (x 103/L)
4.8
Myelosit /L
0
0
RBC (x
106
/ µL)
Normal

2.0
Metamyelosit/L

240
0
Bant nötrofil /µL

624
0
Segmentli nötrofil / µL

1296

0
Lenfosit /µL
2016
1930a
Monosit / µL
336
70
Eozinofil / µL
240
Bazofil / µL
0
0
Yok
Toksik nötrofil

2+
Trombosit

Hafif azalmış
Plazma protein (g/dL)
7.9
Fibrinojen (mg/dL)
300
a Bazen
büyük atipik lenfositler


0
Belirgin azalmış
7.3

400
yangı varsa, nasıl sınıflandırılabilir?
3) Akut yangı düzelmeden devam ederse, kronik faza geçer.
Dolaşımdaki nötrofil yarı ömrü kısalır, ancak kemik iliği üretimi
bunu kompanse eder
kronik yangı  nötrofil sayısı normale döner /sola kayma yoktur
stres (lenfopeni), ancak antijenik stimülasyon (lenfositozis)
doku nekrozu / fagositozis ihtiyacı  monositozis !!!
kronik enfeksiyon, viremi, lenfositik lökemi, immün
hastalıklar
Yangısal hastalıklarda en yaygın eritrosit değişikliği  hafif-orta
nonrejeneratif anemi
Kronik yangısal hastalıklar  hiperproteinemi (hipergammaglobulinemi)
Yangısal lökogram  trombosit sayısı !!!  DİC ?
sistemik toksemi bulgusu var mı?
Enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz sistemik toksemi  kemik iliği
nötrofil prekürsörlerini etkiler  toksik nötrofiller
Toksik nötrofil (sitoplazmik bazofili, Dohle
cisimlerinin sayısında artış) şiddetli
yangıyı gösterir
Prognoz kötüdür
Hematopoetik neoplazmalar
Hematopoetik neoplazmalar kemik iliği, lenf yumruları, dalak veya
timustan köken alır
Lenfoproliferatif bozukluklar / Myeloproliferatif bozukluklar
Lökemi terimi, neoplastik hücreler kan ve/veya kemik iliğinde
görüldüğünde kullanılır
Genel anlamda lökemi terimi granülositler, monositler, lenfositler,
mast hücreleri, eritrositler ve megakaryositleri kapsayan,
tüm hematopoetik hücrelerin neoplazmalarını ifade eder
Lökemi olan hayvanlarda lökosit sayıları düşük, normal ve yüksek
olabilir
Teşhis için taze kandan (EDTA'lı) hazırlanmış, boyanmamış birkaç
sürme preparat, uzman bir Veteriner hematoloğa gönderilmelidir
Olgu 102, 110
Olgu 102
Hasta. Köpek, poodle, dişi, 11 yaşlı.
Anamnez. 2-3 haftadır durgun, yemiyor, bir-iki kez kusmuş, dışkısı yumuşak.
Fiziksel Muayene Bulguları. Durgun, halsiz, kilo kaybı var. Abdominal palpasyonda defans mevcut. Asites şüphesi var.
Protein Elektroforezis Bulguları. Monoklonal gammopati.
Problem Listesi. (1) Anoreksi, (2) Asites, (3) Hafif dehidrasyon.
Hematoloji
 RBC (x 106 / µL)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
RBC morfolojisi
 WBC (x 103/µL)
 Myelosit /µL
 Metamyelosit /µL
 Bant nötrofil /µL
 Segmentli nötrofil /µL
 Lenfosit /µLa
 Monosit / µL
 Eozinofil /µL
Bazofil / µL
 Toksik nötrofil
Trombosit
 Dışkıda gizli kan
a Çoğu
lenfosit büyük ve immatür.
4,56
11,8
30,5
67
38,6
Normal
68.1
681
2724
4086
42903
12258
5448
0
0
2+
Yeterli
Pozitif
Serum Biyokimyası
 AST (IU/L)
ALT (IU/L)
 ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuke bilirubin (mg/dL)
Ankonjuke bilirubin (mg/dL)
 Total protein (g/dL)
 Albumin (g/dL)
 Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
 Üre nitrojen (mg/dL)
 Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
Kreatin kinaz (IU/L)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
 Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum(mg/dL)
Düzeltilmiş kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
 LDH (IU/L)
126
50
262
1
0.6
0.2
0.4
7.9
2.2
7.0
196
56
2.0
97
610
25
168
140
4.1
104
13
8
9.3
5.1
1272
İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
 Bilirubin
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri




(Sistosentez)
Açık,sarı
1.040
6,5
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
+3
1-2
2-3
Ender hyalin
Negatif
Negatif
Periton Sıvı Analizi
Görünüm
Bulanık, kırmızı
Dansite
1.024
Protein
4.5
WBC/ µL
63360
RBC/ µL
30000
Sitoloji
Çok sayıda dejenere nötrofil,
çubuk bakteri
Olgu 110
Hasta. Köpek, Alman Çoban köpeği, orta yaşlı.
Anamnez. İki haftadır uyuşukluk, iştahsızlık ve depresyon var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Hafif ateş ve palpe edilebilir hepatosplenomegali.
Laboratuvar Bulgular. Hematoloji, serum biyokimyası ve idrar analizi yapıldı. Kan sürme
preparatının muayenesinde, merkezde çekirdekli bir hücre gözlendi (110).
RBC(x I0l9/μL)
3.09 Nötrofil (x 103/μL)
Hb (g/dl)
7,8  Lenfosit (x 103/μL) 2.33 
Ht (%)
26  Monosit (x 103/μL) 1.11
MCV (fl)
85
Eozinofil (x 103/μL) 0
MCHC (g/dl)
30
Bazofil (x 103/μL)
NRBC
0
Diğerleri (x 103/μL) 1.11
WBC(x 103/μL) 5.1 Yorum:
0.56
0
Lenfoblast %10
atipik monosit+++
Trombosit sayısı
düşük
i. Hücreyi tanımlayın.
ii. Önemi nedir?
iii. Bulguları nasıl yorumlarsınız?
iv. Teşhisiniz nedir?
Kedi ve Köpeklerde Karaciğer
Hastalıklarının Laboratuvar Teşhisi
Kürşad Turgut
karaciğer anatomik ve fonksiyonel olarak gastrointestinal kanal
ve dolaşım sistemi arasında yer alır
yapısal olarak;
hepatositler
biliar sistem
venöz ve arteriyel damar sistemi
karaciğer çok değişik fonksiyonlara sahip kompleks bir organdır
-plazma proteinlerinin sentezinde, karbonhidrat ve lipid
metabolizmasında
-endojen ve eksojen toksinlerin detoksifikasyonunda
-bilirubin metabolizmasında, safra asitleri ve koagülasyon
faktörlerinin sentezinde
-hepatik sinuzoidlerde yer alan kupfer hücreleri, retiküloendotelial
sistemin önemli bir bölümünü oluşturur
Karaciğer Hastalığı Şüphesi Olan Hastalarda
Diagnostik Yaklaşım
çok basamaklı bir yaklaşım gerekir
klinik semptomlar nonspesifik
primer /sekunder karaciğer hastalıkları ?
Karaciğer Hastalıklarının Semptomları
çok sayıda klinik semptomlar ortaya çıkabilmekte
semptomların herhangi bir kombinasyonu hastanın muhtemel
karaciğer hastalığı yönünden değerlendirilmesini gerekli kılar
karaciğer fonksiyonundaki bozukluk diğer organ sistemlerinin
fonksiyonunu etkileyebilir
hepatik ensefalopati / merkezi sinir sistemi hastalığı
polidipsi / endokrin veya renal hastalıklar
Halsizlik, durgunluk, iştahta azalma, kusma
Çok sık
Kilo kaybı
Polidipsi
Diyare
Asites*
Açık renkli dışkı
Kronik hastalıkta sık
Kronik hastalıkta prevalansı %50–60
Ender
Ender. Sadece aşırı hepatik fonksiyon
kaybında
Portosistemik şantta sık
Köpeklerde ender. %90’ında serum bilirubin
konsantrasyonu normal
Kedilerde ikter daha sık
Sadece safra kanalı obstrüksiyonunda
Kanama eğiliminde artış
Çok ender. Bazen APTT, PT uzama
Ağrılı, sık ürinasyon
Ender. Sadece portasistemik şantlı köpeklerde
amonyum ürat ürolitlerinde
Abdominal ağrı
Çok ender. Bazen kolesistitis gelişiminde
Nörolojik semptomlar*
İkterus*
Sekunder Karaciğer Hastalıkları
karaciğer diğer organ sistemlerinin hastalıklarında sekunder olarak
da etkilenebilmekte ve benzer semptomlar, hepatik testlerde benzer
değişiklikler ve histomorfolojik anormallikler oluşmaktadır
endokrin / paraneoplastik / enfeksiyöz / kardiyovasküler
Cushing hastalığı, diabetes mellitus, malignant lenfoma gibi
endokrin ve paraneoplastik hastalıklar
poliüri and polidipsi
primer gastrointestinal bozukluklar
kusma
sekunder (reaktif) hepatitis
bu nedenle birçok olguda teşhis için;
anamnez
klinik muayene
hemogram
serum biyokimyası
idrar analizi
görüntüleme metodları (radyoloji, ultrasonografi, CT, MRI)
sitoloji, karaciğer biyopsisi
karaciğer fonksiyon testleri
deneysel laparatomi
tüm diagnostik metodların birlikte uygulanıp yorumlanması
gerekebilmektedir
sekunder karaciğer hastalıklarının laboratuvar teşhisi
yüksek ALT ve ALP enzim aktiviteleri
sekunder karaciğer hastalıkları var mı ?
bunlara ait laboratuvar parametreler ?
septisemi / toksemi
hipoksi / hipotansiyon
sağ kalp yetmezliği
diabetes mellitus
pankreatitis
hipertroidizm
hiperadrenokortizm
septisemi/toksemi
 ALT /  ALP
dejeneratif sola kayma / hipoglisemi / proteinüri
hepatomegali / splenomegali !!!
hipoksi/hipotansiyon
 ALT / bazen  ALP
konjestif kalp yetmezliği / epilepsi / dolaşım şoku /
hipoadrenokortizm
sağ kalp yetmezliği
 ALP /  ALT
egsersiz intoleransı, anoreksi, kilo kaybı, taşikardi, halsizlik,
üfürüm, aritmi, hepatomegali
Dirofilaria immitis için test
diabetes mellitus
 ALT (kedi, köpek) /  ALP (köpek)
kalıcı hiperglisemi, kalıcı glikozüri, hiperkolesterolemi, ketonuri
(ketoasidozis), hepatomegali
Kedi; stres !!! (IV kateter, evde idrar örneği)
pankreatitis
 ALT /  ALP
köpek;amilaz / lipazin sensitivitesi ve spesifitesi % 50
serum köpek pankreatik lipaz immunoreaktivite (cPLI) sensitif ve
spesifik
kedi; serum kedi fTLI yüksek spesifite, düşük sensitivite (%
30-60)
serum kedi pankreatik lipaz immunoreaktivite (fPLI) akut ve
kronik pankreatitiste yüksek sensitivite
hipertroidizm
kedi;  ALT / bazen  ALP (çok yaygın bulgu)
azotemi/ hiperglisemi/ hiperfosfatemi/ hiperbilirubinemi (ender)
yüksek serum T4
equlibrium dialysis ile serum fT4
hiperadrenokortizm
köpek;  ALP, ALT 
kedi;  ALT /  ALP (% 30)
erişkin nötrofili / monositozis / eozinopeni / lenfopeni /
hiperkolesterolemi / hafif hiperglisemi (köpek), hiperglisemi
(kedi, %80 olgu diabetle birlikte) / proteinüri / bakteriüri /
hipostenüri
ACTH stimülasyon testi, düşük/yüksek doz deksametazon
supresyon testi
OLGU 1
Hasta. Köpek, melez, erkek, 4 yaşlı.
Anamnez. Durgun, ateşi var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Depresif, rektal ısı 40.7 oC, sklera ikterik .
Ultrasonografik Bulgular. Hepatomegali ve splenomegali var.
Problem Listesi. (1) Depresyon, (2) İkterus, (3) Ateş, (4) Hepatomegali, (5) Splenomegali.
Hematoloji
RBC (x 106/µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
 Retikülosit (x 103/µL)
RBC morfolojisi
 WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL

Bant nötrofil /µL
 Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
 Toksik nötrofil
Trombosit
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Direkt bilirubin (mg/dL)
İndirekt bilirubin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Amilaz (IU/L)
5.5
12.3
37
62
35
0
60
Normal
3.8
0
0







650
2400
3542
1176
363
0
2+
Lipaz (IU/L)
 Glukoz (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Kalsiyum(mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Yeterli
154
694
226
23
2.2
1.8
0.4
5.4
2.6
2.8
159
0
53
45
25
0.7
12.4
5.4
136
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Total Karbon dioksit (mEq/L)
4.5
110
21
Açlık safra asitleri (µmol/L)
12
İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
 pH
 Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık, sarı
1.037
5.5
2+
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
1-3
2-4
Negatif
Negatif
Negatif
OLGU 2
Hasta. Köpek, Doberman Pinscher, erkek, 6 yaşlı.
Anamnez. İki haftadır halsizlik ve iştahta azalma var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Hepatomegali.
Laboratuvar Bulgular. ALT: 221 IU/L, ALP: 184 IU/L
Ultrasonografik Bulgular (67).
Hepatomegali’nin ayırıcı tanısı nedir ?
Hepatik ultrasonogram’da ne gibi anormallik
görüyorsunuz?
Bundan sonra nasıl bir yol izlersiniz?
OLGU 3
Hasta. Kedi, kastre edilmiş, 10 yaşlı.
Anamnez. Kilo kaybı var, iştahı yok. Çok su içiyor, durgun ve ishali var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Zayıf, kalp vurum sayısı 200/dak ve
galop ritm var. Sağ ventral servikal bölgede yumuşak 2 cm
Büyüklüğünde palpe edilebilen bir kitle var. Perineal bölgede diyare
bulgusu olan dışkı bulaşığı var.
Problem Listesi. (1) Kilo kaybı, (2) Sağ ventral servikal bölgede bir kitle, (3) Taşikardi,
Biyokimyası
(4)Hematoloji
Gallop kardiyak ritm, (5) Serum
Diyare,
(6) Anoreksi.
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil /µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Trombosit
Toksik nötrofil
8.61
12.5
38.5
48
32.4
0
Normal
13.6
0
0
0
8704
3672
272
952
0
Yeterli
Yok
AST (IU/L)
 ALT (IU/L)
 ALP (IU/L)
 Total bilirubin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
 Total T4 (µg/dL)
42
161
256
1.9
7.3
3.4
3.9
30
1.9
89
155
4.0
38.8
9.0
4.3
12


İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Sarı, berrak
1.030
6.0
Negatif
Negatif
Negatif
2+
1+
2-4
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
OLGU 4
Hasta. Köpek, Cairn Terrier, dişi, 10 yaşlı.
Anamnez. Dört haftadır polidipsi, poliüri, kilo alma, egzersiz intöleransı var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Hepatomegali.
Laboratuvar Bulgular. ALT 234 IU/L, ALP 2,398 IU/L, kolesterol 480 mg/dL.
Radyografik bulgular.
Radyografik anormallikler nelerdir ?
Ayırıcı tanıda neler düşünülebilir?.
Ne gibi ileri diagnostik testler gerekli olabilir?
OLGU 5
Hasta. Kedi, 6 yaşlı.
Anamnez. İştahı çok fazla, kilo kaybediyor. Son 2-3 aydır çok su içiyor ve çok idrar yapıyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Şişman ve polifaji var. Dehidre (%8) ve poliüri/polidipsi var.
Problem Listesi. (1) Polidipsi/poliüri, (2) Polifaji, (3) Kilo kaybı, (4) Dehidrasyon.



Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
10.6
17.4
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
 ALT (IU/L)
a
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
48
67.9
34.5
0
Normal
 ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
Konjuge olmayan bilirubin
345
10
0.5
0.3
0.2
WBC (x 103/µL)
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Trombosit
Toksik nötrofil
14.5
0
0
160
11200
1630
510
450
0
Yeterli
Yok
 Total protein (g/dL)
 Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
 Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
 Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
 Kan pH
 PCO2 (mmol/L)
 HCO3 (mEq/L)
 Baz açığı (mEq/L)
8.3
4.2
4.1
680
21
0.9
385
149
4.1
120
9.1
5.5
650
120
7.25
29.6
14.4
10.8
27.6
3.2
35
 Anyonik gap (mEq/L)
Total T4 (ng/dL)
Kan insülin (µU/ml)
1334
İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
 pH
Protein
 Glukoz
 Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık sarı,
berrak
1.016
5.0
Eseri
3+
3+
Negatif
Negatif
0-2
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Köpek;
Kronik yangısal karaciğer hastalığı
Bakır toksikasyonu
Kedi;
Hepatik lipidozis
Kolangiohepatitis/kolangitis sendrom
FİP, FeLV
Toksik karaciğer hastalıkları
Safra kesesi hastalıkları
Portasistemik şant
Hepatik ensefalopati
Karaciğer Hastalıkları
Köpek;
Kronik yangısal karaciğer hastalığı
Hepatitis A,B,C virusları ?
etiyolojik teshis ???
bazen , Leptospira, Bartonella, ve Histoplasma (daha çok akut
seyreder), enfeksiyöz kanin hepatitis virusu
bakır birikimi ve ilaçlar
bazen, immun durum / genetik faktörler
Bakır toksikasyonu (oksidatif hasar)
Bedlington Terrier, West Highland White Terrier, Skye
Terrier, Dalmatian, Kangal, Doberman Pinscher
yaygın olarak kolestazis sonucu gelişir
çoğu olguda, sirozla sonuçlanan ilerleyen karaciğer hasarı gelişir
Kedi;
Vakaların yaklaşık % 90‘ı
-hepatik lipidozis (idiopatik veya sekunder) (yüksek ALT,
ALP, normal GGT)
-kolangiohepatitis/kolangitis sendrom (bakteriyel; irinli,
immun; irinli değil, T. Gondii)
-FİP effusiv (yaş) veya noneffusiv (kuru) form
hiperbilirubinemi çoğunlukla FİP’in noneffusive formuyla ilişkilidir
her üç karaciğer enzim (ALT, ALP, GGT) aktivitesindeki artış
aktif FİP enfeksiyonunu gösterir
-FeLV (multi-sistemik hastalık) hepatik lenfoma ile ilişkilidir
Toksik karaciğer hastalıkları
İlaçlar
Köpek; Azathioprine, NSAID (carprofen, phenylbutazone),
Halothane, Mebendazole, Mitotane, Oxibendazole,
antikonvulsantlar (phenobarbital, primidone, phenytoin)
Kedi; Aspirin, Diazepam, Demir preparatları, Ketarnine,
Methimazole, Phenazopyridine, Propylthiouracil, Tetracycline,
Thiacetarsamide, Tiletamine/zolazepam, griseofulvin,
glukokortikosteroidler, Colchicine, Megestrol acetate, Valproic
acid, Erythromycin, Methyl testosterone, diazepam
Köpek/kedi; Acetaminophen, Antimikotik (ketoconazole,
itraconazole), trimethoprim/sulfa kombinasyonları
Hepatotoksinler
aflatoksin, mantarlar, ağır metaller (kurşun, çinko, demir), karbon
tetraklorid, klordan, klorlu hidrokarbonlar, tetrakloroethen
Safra kesesi hastalıkları
Mukosel; safra kesesinin kistik musinöz hipertrofisi
Kolesistitis; Escherichia coli, Enterococcus sp., Bacteroides sp.,
Clostridium sp.
Safra taşları; nadir
Portasistemik şant
portal ven ile sistemik dolaşım arasında şant (konjenital / edinsel)
Hepatik ensefalopati
önemli hepatik yetmezlik olan hastalarda merkezi sinir sistemi
semptomları
kronik karaciğer hastalıkları / portokaval şant
Predispozisyon Faktörleri
köpek
Cocker spaniel, Doberman (dişi), West Highland white , Bedlington
terrier, Golden retriever, Labrador, Skye Terrier, Dalmatian,
Kangal, Doberman Pinscher
kedi
son zamanlarda çevre, diyet değişimi
obesite
Karaciğer Testleri
hepatik problemlerin teşhisi
kontrolü
Prognozu
hepatik problemden şüphe edildiğinde, karaciğer biyokimyasal ve
morfolojik olarak değerlendirilir
Hepatik Enzimler
karaciğer hastalıkları
endokrin
paraneoplastik hastalıklar
enfeksiyöz hastalıklar
kardiyovasküler hastalıklar
portasistemik şant / siroz; normal veya sadece hafif yüksek
enzim konsantrasyonlarına rağmen şiddetli karaciğer
disfonksiyonu
karaciğer hastalıklarının laboratuvar teşhisini, yüksek karaciğer
enzim aktivitelerinden hareketle yorumlamak akılcıdır
hepatik enzimler çok sayıdadır
ALT ve ALP en yararlı testler
(yükseklikleri hastalığın şiddetiyle ilişkili değildir)
yüksek ALT; hepatoselüler hasar veya rejenerasyon
yüksek ALP; kolestazis, steroid kullanılımı, kemik gelişimi veya
hastalığı, pek çok ilaç kullanımı
GGT; hepatik lipidozis / FİP !!!
kedi;
ALP’nin yarı ömrü kısa / total karaciğer miktarı köpeklerin
%50’sinden daha az
kortikosteroid kullanımına bağlı ALP izoenzimi yok
kedilerde ALP aktivitesinde her yükselme önemlidir
hepatik lipidozis / kolangiohepatitisle birlikte olan intra- veya
ekstrahepatic kolestazis / ana safra kanal obstrüksiyonu
köpek;
klinik hasta bir köpekte ALT ve ALP enzimleri yüksekse
sağlıklı bir köpekte enzimler normalden 2.5 misli veya daha fazla
artış gösterdiyse;
tüm serum biyokimyası / idrar analizi değerlendirilmeli
köpek sağlıklı ve enzimlerdeki artış normalin 2 mislinden az ise,
2-3 hafta içinde enzimler tekrar değerlendirilmeli
pekçok ilaç ALP, ALT veya her ikisinde yükselmeye neden olur
glukokortikosteroidler; ALP karaciğer izoenzimi (köpek)
antikonvulsantlar; phenobarbital, primidone, phenytoin,
carbamazepine
NSAID; carprofen (köpek), phenylbutazone,
ketoconazole, itraconazole, griseofulvin (kedi)
diazepam (kedi)
mebendazole, oxibendazole, thiacetarsamide,
trimethoprim sulfa (köpek), tetracycline
Bilirubinemi / Bilirubinüri
eritrosit sayısı normal olduğunda hiperbilirubinemi;
-hepatoselüler hastalık; bilirubinin yetersiz konjugasyonu
-biliar sistem hastalıkları (neoplazi, safra kesesi rupturu)
-pankreatitis
bilirubinin yetersiz ekskresyonu veya her ikisinin geliştiğini gösterir
köpek; sensitivitesi düşük
kedilerde portasistemik santların dışındaki tüm hepatik problemlerin
belirlenmesinde diğer testlerden daha sensitif. Ancak, spesifitesi düşük
köpek; bilirubinin böbrek eşiği düşük. idrarda 1+ bilirubinüri yaygındır
kedi; böbrek eşiği, köpeklerden 9 misli daha yüksek
kedilerde bilirubinemi ve bilirubinurinin olması, bilirubin metabolizmasının
değiştiğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir
Sensitiviteleri Düşük Diğer Testler
hipoglisemi
hipoalbuminemi (prognoz kötü)
düşük BUN (yaygın karaciğer hastalığı/ portasistemik şant)
hipokolesterolemi (son dönem karaciğer hastalığı)
hiperkolesterolemi (kolestazis) (akantositler)
hiperkalsemi (lenfoma)
hipergammaglobulinemi
koagülopatiler (PT, APTT) ve DIC
portasistemik şantta düşük BUN konsantrasyonu ile birlikte,
yüksek plazma amonyak konsantrasyonu
idrarda amonyum (bi)ürat kristalüri hiperamonyakemi nedeniyle
konjenital portasistemik santlarda yaygındır
Karaciğer Fonksiyon Testleri
karaciğer enzim aktiviteleri ≠ hepatik fonksiyon
karaciğer fonksiyonu = serum safra asitleri (SBA) / plazma
amonyak konsantrasyonu
SBA; hepatoselüler, biliar and portal dolaşım fonksiyonunun
sensitif bir indikatörü
kedilerde SBA'nin sensitivitesi portasistemik şantın dışında
bilirubine göre daha düşük
açlık plazma amonyak konsantrasyonu; hepatik ve portal dolaşım
fonksiyonu için sensitif
yanlış-pozitif sonuçlar elde edilebilmekte
plazma amonyak ölçümü nedeni bilinmeyen ensefalopati semptomları
olan hastalarda hızlı değerlendirme için en iyi test
Görüntüleme metodları
radyografi (hepatomegali/mikrohepatika)
ultrasonografi (diffuz veya fokal parenşimal hastalık / karaciğer
büyüklüğü / kistik lezyonlar / vasküler bozukluklar / safra
kesesi anormallikleri / biliar obstrüsiyon veya yangı / perihepatik
kitleler / abdominal effüsyon)
ultrasonografinin ana kullanım amacı;
-hepatik ve posthepatik ikterusun ayrımında (safra kanalı
obstrüksiyonuna bağlı dilatasyonun gelişebilmesi için 5-6 gün
geçmesi gereklidir)
-biyopsi alınımı
-şirurjikal olarak düzeltilebilecek vasküler anomalileri belirleme
CT/MRI ?
Sitoloji
koagülogram (PT veya APTT) !!!
ince iğne aspirasyonu; neoplazi şüphesi olduğunda (fokal lezyon)
ultrasound-rehberliğinde;
invaziv değildir
ana biliar kanal ve damarların punksiyonunu engeller
Histopatoloji
hepatik hastalıkların teşhisi, kontrolü ve prognozu
iğne biyopsisi; neoplazi şüphesi olduğunda (fokal lezyon)
(ultrasound rehberliğinde perkutanöz, laparoskopik)
kontraendikasyonları; mikrohepatika, şiddetli, düzeltilemeyen
koagülasyon anormallikleri, büyük volümde asites, hepatik kist
ve apseler, vasküler tümörler, safra kanallarına bitişik
lezyonlar
şirurjikal biyopsi; yangısal karaciğer hastalıklarının teşhisinde
(deneysel laparatomi gerekir)
avantajları; tüm abdomen değerlendirilebilir, kanama önlenebilir
ve kontral altına alınır, kültür için safra örneği alınır,
portovenografi, tümör eksizyonu, konjenital portasistemik
şant ligasyonu
OLGU 6
Hasta. Köpek, Black Standard Poodle, dişi, 2 yaşlı.
Anamnez. Gittikçe artan abdominal gerginlik, depresyon, anoreksi var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Zayıflık, ikter, asites, melena.
Laboratuvar Bulgular. Hafif rejeneratif anemi (Ht 25%), albumin: 1.6 g/dL, globulin: 2.2
g/dL, ALP: 526 IU/L, ALT: 456 IU/L, bilirubin: 6 mg/dL.
Radyografik bulgular (20).
Neden hafif rejeneratif anemi var ?
Radyografik anormallikler nelerdir ?
Melenayı nasıl açıklarsınız ve nasıl tedavi
edersiniz?
Karaciğer biyopsisi gerekli mi?
OLGU 7
Hasta. Kedi, 5 aylık.
Anamnez. Yavru iken alındığından beri iştahsız ve büyüme geriliği var. Son zamanlarda
aralıklı olarak değişen hiperaktif davranışlar ve durgunluk gözleniyormuş. Aşırı salivasyon
var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Vücut kondisyonu kötü, abdominal palpasyonda böbrekler
belirgin şekilde hissediliyor.
•
•
•
Resimde ne gibi anormallikler görüyorsunuz ?
Ayırıcı tanınız nedir ?
Teşhise nasıl gidersiniz ?
OLGU 8
Hasta. Köpek, Melez, Kısırlaştırılmış dişi, 10 yaşlı.
Anamnez. Üç gündür iştahsız ve kusuyor. Aşıları tam. Hasta olmadan 2 hafta önce genel anestezi
altında rutin diş kontrolundan geçmiş ve sonrasında 3 gün süreyle trimethoprim/sulphadiazine verilmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Oral mukoz membranlarda ikterus (56)
Laboratuvar Bulgular. Hematoloji ; Ht: 48%, WBC: 27,8 (x 103/µL) , trombositler normal.
Serum Biyokimyası; Hiperbilirubinemi (37,8 mg/dL), ALT: 1,224 IU/L, ALP: 1,058 IU/L, hipoglisemi (54
mg/dL) ve düşük-normal kolesterol (85 mg/dL).
Radyografik bulgular. Abdominal radyografi bulguları normal.
•Ayırıcı tanınız nedir?
•Karaciğer biyopsisi gerekli midir ?
•Nasıl tedavi edersiniz ?
OLGU 9
Hasta. Kedi, kısırlaştırılmış erkek, 4 yaşlı.
Anamnez. Sahipleri yeni bir eve taşınıp yeni bir yavru köpek aldıktan kısa süre sonra
iştahsızlık başlamış. Kedi başlangıçta 7,6 kg iken 2 hafta içinde 1.3 kg vermiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Durgun, İkter var (64a). Vücüt kondüsyonu normal.
Karaciğerin yuvarlak kaudal kenarı kostakondral eklemin önünde palpe ediliyor.
Laboratuvar Bulgular. Ht: 42%, ALP: 522 IU/L, ALT: 168 IU/L, GGT: 2 IU/L, Total
bilirubin 8.4 mg/dL, Açlık safra asitleri :123 umol/L
Histopatolojik Muayene. (64b).
• Teşhisiniz nedir ?
• Değerlendirilmesi gereken predispozisyon
faktörleri nelerdir?
• Tedavisinde önemli faktörler nelerdir?
OLGU 10
Hasta. Köpek, Bedlington Terrier, kısırlaştırılmış erkek, 6 yaşlı.
Anamnez. Durgun, aralıklı iştahsızlık var. Kusuyor, zayıflıyor ve çok su içiyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Kilo kaybı, mukozalar solgun, sklerada ikter,
muhtemelen asites var. Poliüri belirgin.
Problem Listesi. (1) Generalize zayıflık, (2) İkterus, (3) Asites, (4) Poliüri, (5) Anemi, (6) Kusma, (7)
Mikrohepatika.
Hematoloji
 RBC (x 106/µL)
 Hb (g/dL)
2.63
6
Serum Biyokimyası
 AST (IU/L)
 ALT (IU/L)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
 Retikülosit (x103/µL)
23
66
34.1
0
65





RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Normal
13.8
0
0
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit
0
9.296
2592
1576
363
0
Yok
Yeterli




154
267
4
ALP (IU/L)
926
GGT (IU/L)
43
Total biluribin (mg/dL) 6.5
Direkt bilirubin (mg/dL) 4.4
2.1
İndirekt bilirubin
(mg/dL)
Total protein (g/dL)
6.3
Albumin (g/dL)
1.5
Globulin (g/dL)
4.8
Amilaz (IU/L)
212
9
Lipaz (IU/L)
50
Glukoz (mg/dL)
48
Üre nitrojen (mg/dL)
5
Creatinine (mg/dL)
0.7
Kalsiyum(mg/dL)
11.4
Fosfor (mg/dL)
5.4
Sodyum (mEq/L)
135
Potasyum (mEq/L)
4.5
Klor (mEq/L)
110
21
Total Karbon dioksit
(mEq/L)
296
Açlık safra asitleri
(µmol/L)
İdrar Analizi
Görünüm
 Dansite
PH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
 Bilirubin
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık, sarı
1.007
6.5
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
3+
1-3
2-4
Negatif
Negatif
Negatif
Periton Sıvı Analizi
Dansite
1.010
Protein (g/dL)
Çekirdekli hücreler/L
1.1
180
OLGU 11
Hasta. Kedi, kısırlaştırılmış dişi, 5 yaşlı.
Anamnez. Uyuşukluk, kilo kaybı,1 aydır devam eden aralıklı kusma şikayeti ile geldi. Hasta geçtiğimiz
yıl boyunca da benzer belirtileri göstermiş ancak belirtiler 1 hafta içinde kendiliğinden kaybolmuş.
Şimdiki bulgular kalıcı ve daha şiddetli
Fiziksel Muayene Bulguları. İkter (193a).
Laboratuvar Bulgular. Hematoloji; normal.
Serum biyokimyası; hiperglobulinemi (globulin: 5.6 g/dL, albumin: 3 g/dL),
hiperbilirubinemi (4 mg/dL), ALT: 308 IU/L, ALP: 806 IU/L
Radyografi/ Ultrasonagrafi Bulguları. Hafif hepatomegali ve ultrasonografide diffuz ekojenik
lezyonlar ve normal safra kanalları gözlendi.
Histopatoloji. Portal lenfosit infiltrasyonu/ lenfositik kolangiohepatitis (193b).
•Ayırıcı tanınız nedir?
•Kesin teşhisi nasıl yaparsınız?
•Nasıl tedavi edersiniz?
OLGU 12
Hasta. Köpek, Doberman pinscher, dişi, kısırlaştırılmış, 8 yaşlı.
Anamnez. Bir yıldan beri serum hepatik enzimleri hafif yüksekmiş. Prednisolon ile bir ay süreli tedavi yüksek
serum ALT ve ALP aktivitelerinde ve şiddetli poliüri/polidipside hiçbir değişiklik oluşturmamış. Köpek bu
sürede aktif ve iştahı yerindeymiş. Bir ay önce poliüri/polidipsi başlamış. İki hafta önce abdominal gerginlik
gözlenmiş. Aralıklı başını sallıyor ve ağızdan gıdaları düşürüyor. Davranışları değişmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Aktif. Asites var.
Ultrason Bulguları. Abdominal effuzyon var. Karaciğer küçük, düzensiz yüzeye ve değişik ekojeniteye sahip.
Hematoloji
Serum Biyokimyası
Problem
Listesi.
(1) Asites, (2) Mikrohepatika.
6
İdrar Analizi
(Sistosentez)
RBC (x 10 /µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
 MCV (fL)
MCHC (g/dL)
5.82
8.4
40
58
33


AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
55
155
242
3
0.3
NRBC/100 WBC
0
Konjuge Bilirubin (mg/dL) 0.1
RBC morfolojisi
Normal
0.2
WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil /
Lenfosit /µL
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Toksik nötrofil
15.2
0
0
0
10.730
2.430
1.740
300
0
Yok
Konjuge olmayan
bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Yeterli
4.3
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
111
22
300
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Demir(µg/dL)
Açlık safra asidi (µmol/L)
8.8
8.6
112
235
Plazma amonyak
(µmol/L)
160
L
Trombosit
 Plasma protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)






4.1
2.2
1.9
98
5
0.4
117
136
4.2
32.3
Açık, sarı
1.025
6.8
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
2+
Görünüm
Dansite
PH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
 Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
0-2
1-4
Negatif
Negatif
Negatif
Periton Sıvı Analizi
Dansite
Protein (g/dL)
Çekirdekli hücreler/ L
1.012
1.5
210
Koagülasyon
Testleri
PT (dak)
1. güna
2. günb
12/11
12/10

20/12
14/12
a
APTT (dak)
Hasta/kontrol
Vit. K enjeksiyonundan 24 saat sonra
b Subkutan
OLGU 13
Hasta. Köpek, Alman çoban köpeği, erkek, 12 yaşlı.
Anamnez. Aniden durgunluk ve kollaps gelişmeye başlamış
Fiziksel Muayene Bulguları. Yatar pozisyonda, mukoz membranlar solgun. Nabız sayısı artmış (170
bpm). Abdomende hafif fluktasyon var.
Radyografi bulguları. Bir miktar periton sıvısı var. Parasentezisle az miktarda kan elde edilmiş.
Ultrason Bulguları.
Ayırıcı tanınız nedir?
Abdominal ultrason yapılmasının nedeni ne
olabilir?
Hepatik ultrasonda ne gibi anormallik
görüyorsunuz?
Kedi 1
Kedi 2
Kedi 3
ALT (U/L)
350
28
510
ALP (U/L)
236
164
461
GGT (U/L)
2
1
13
a. 8 yaşlı, dişi, İran kedisi; Abdominal gerginlik, hiperglobulinemi ve
hepatomegali. Abdominosentezde viskoz, proteinli bir eksudat elde edilmiş.
Corona-virus titresi 1:3200.
b. 3 yaşlı, erkek, kedi; daha önceden obez olduğu biliniyor. Anoreksia var ve
3 hafta içinde 1,5 kg kaybetmiş ve ikter vark. Karaciger biyopsisinde
hepatositlerde şiddetli vakuolizasyon var.
c. 15 yaş, erkek, kedi; kilo kaybı, düzensiz kuru kıl örtüsü, polifaji, taşikardi ve
palpe edilebilir tiroid nodulü var.
Serum karaciğer enzim aktiviteleriyle, tanımlanan hayvanları
gösterdikleri bulgulara göre eşleştirin.
Köpek 1
Köpek 2
Köpek 3
Köpek 4
Köpek 5
ALP (U/l)
ALT (U/l)
Safra Asitleri (mmol/l)
402
45
274
68
1,248
145
2,480
1,200
200
586
-Açlık
-Tokluk
6
12
28
162
38
49
41
64
107
136
a. portasistemik şant olan 6 aylık, erkek Yorkshire Terrier. Antibiyotik ve
laktuloz tedavisi görüyor ve son zamanlarda davranışları normal.
b. 12 yaşında, kısırlaştırılmış dişi Cocker Spaniel; polidipsi, poliuri,
polifaji, kilo artışı ve abdominal şişkinlik var.
c. 6 yaşında, kısırlaştırılmamış dişi, Golden Retriever; akut kusma ve
diyare, abdominal ağrı ve plazma lipaz ve amilaz konsantrasyonu
yüksek.
d. 3 aylık, dişi , Labrador; klinik bulgular normal.
e. 9 yaş, kısırlaştırılmış erkek, Maltese Terrier ; hepatik siroz ve stabil
klinik semptomlar.
Serum biyokimyası sonuçlarıyla, tanımlanan hayvanları
gösterdikleri bulgulara göre eşleştirin.
HEMOSTAZİS: Koagülasyon ve
Trombosit Bozuklukları
Kürşad Turgut
Hemostazis; hasara uğramış kan
damarlarından kan kaybının önlenmesidir
Hemostazisin üç komponenti vardır
• Vasküler bütünlük
• Trombosit sayı ve fonksiyonu
• Kan koagülasyonu
Damar duvarının hasara uğraması hemoraji /
trombositlerin ve koagülasyonun aktivasyonuyla
sonuçlanır
Hemostazis primer ve sekunder hemostatik
gelişmelerle oluşur
Primer hemostazis; Vasküler faz + Trombosit fazı
Vasküler faz; vazokonstriksiyon (tromboxan A2)
Trombosit fazı; trombosit adhezyonu ve
aktivasyonu / intrinsik koagülasyon aktive edilir. Daha sonra
trombosit kümelenmesi (geçici trombosit plağı) ve ekstrinsik
koagülasyon başlatılır
Sekunder hemostazis: Koagülasyon + Geçici hemostatik plağın
kalıcı hemostatik plağa dönüşümünü sağlar
Koagülasyon; intrinsik/ ekstrinsik ve yaygın koagulasyon sonucu
trombin ve fibrin oluşumu ile geçici trombosit plağı kalıcı
trombosit plağına dönüştürülür
Böylece plak daha sağlamlaşır ve tekrar kanama ihtimali azalır
Koagülasyon faktörleri Romen rakamlarıyla ifade edilir
Kalsiyumun (faktör IV) dışındaki tüm faktörler proteindir ve
karaciğerde sentezlenir.
Tromboplastinin (doku faktörü; faktör III) dışındaki tüm faktörler
normalde dolaşımda bulunur
İntrinsik sistemde; faktörler IX, XI, XII ve VIII
Ekstrinsik sistemde; faktör III, VII, Ca++ (faktör IV)
Yaygın sistemde; faktörler V, X, Protrombin (faktör II),
fibrinojen (faktör I) ve faktör XIII rol oynar
Son aşama; Fibrinolizis
Fibrinolitik sistem; damar iyileşirken vasküler lümeni yaniden
açmak için pıhtıyı yıkımlar
Fibrinolizis, plazmin enzimi ile fibrin parçalanması sonucu oluşur.
Fibrinin plazmin katalizörlüğünde hidrolizi antihemostatik
özellikleri olan fibrin yıkımlanma ürünlerinin (FDP)
oluşumuyla sonuçlanır
Hasara uğramış vasküler endotelyumun tamiri ve pıhtı lizisi
arasında sürekli bir fizyolojik balans vardır. Bu balansın
bozulması sonucu;
(1) trombositopeni veya anormal trombosit fonksiyonu; klinik
olarak çoğunlukla peteşi, ekimoz veya mukozal hemorajiyle
karakterizedir (primer hemostazis)
(2) pıhtılaşma faktör ve/veya faktörlerinin bozuklukları;
hemotoraks, hemoabdomen ve hemartrozis gibi büyük
kanamalara yol açar (sekunder hemostazis)
(3) disseminant intravasküler koagülopati; küçük damarlarda pıhtı
oluşumunun artması (hiperkoagülasyon) ve aynı anda fibrin
yıkımlanma ürünlerinde (FDP) artışla sonuçlanan fibrinolizisin
artması nedeniyle ortaya çıkar
Hemostatik bozuklukların klinik semptomları
Trombosit sayısı 30 x103/µL altına düşmedikçe klinik
semptomlar gelişmez (trombosit disfonksiyonu veya koagülasyon
anormallikleriyle birlikte olmadıkça !!!)
klinik semptomlar hemostatik defektin trombositten mi ?, yoksa
koagülasyon probleminden mi? kaynaklandığını gösterir
Peteşi ve ekimoz, mukozal hemoraji → trombosit defekti (primer
hemostatik bozukluk; trombosit plağı yok, fibrin yumağı var)
Büyük kanamalar (hematoraks, hemoabdomen, eklem içi
kanamalar) → koagülasyon defekti (sekunder hemostatik
bozukluk; trombosit plağı var, fibrin yumağı yok)
Anormal kanamanın nedenleri;
. vasküler defekt
. trombositopeni
. trombosit fonksiyonunda anormallikler
. koagülasyon faktörlerinde defektler
. aşırı fibrinolitik aktivite
Başlangıçta kanamanın kanamaya yol açan bir nedenden mi
(Örn.travma) yoksa hemostatik bir bozukluk sonucu mu,
geliştiğine karar verilmelidir
Kanamanın nedeni anlaşılamaz ise, nedenini ve lokalizasyonunu
ortaya koymak için hemostatik testler kullanılır
Tüm hemostatik komponentleri değerlendiren tek bir test
yoktur. Hemostatik bozukluğun tabiatını belirlemek için genellikle
birkaç hemostatik test uygulanır
Hemostatik profil testleri
Tercih Edilen Test
Test Edilen Parametre
Trombosit sayımı
Trombosit sayısı
Kanama zamanı
Trombosit sayısı,
fonksiyonu, koagulasyon
defektleri
APTT
Koagülasyon faktörleri
PT
Koagülasyon faktörleri
FDP
Fibrinolizis
Faktör VIII-Ag
vonWillebrant hastalığı
Trombosit sayımı
Trombosit sayısının <100 000 /µL olması problem olduğunu
gösterir.
(Cavalier King Charles Spaniel, Greyhound ve ShibaInu
ırkı köpeklerde (50 000-100 000 /µL)
Kanama Zamanı
Kanama zamanı basit, fakat kaba bir hemostatik testtir.
Yanak mukozası kanama zamanı/ ayak tırnağı kanama zamanı
Kanama genellikle 3-6 dakikada durur
kanama zamanında uzama trombositopeni, trombosit sayısı normal
olmasına rağmen anormal trombosit fonksiyonu ve koagülasyon
defektleri nedeniyle olabilir
APTT
intrinsik (faktörler IX, XI, XII ve VIII) ve yaygın sistemin
(faktörler V, X, Protrombin (faktör II), fibrinojen (faktör I) ve
faktör XIII) en duyarlı ve spesifik testidir
PT
ekstrinsik (faktörler III, VII, Ca++ (faktör IV)) ve yaygın
sistemi değerlendirir
FDP
in vivo fibrinolizisi değerlendirir. Normal hayvanlarda
FDP yoktur
Faktör-VIII-Ag
trombosit fonksiyonu için gereklidir
Hemostatik Test Profillerinin Yorumlanması
Hemostatik testlerin kullanımı;
-trombositopeni
-DIC
-vWD
-rodentisit toksisitesi
-karaciğer hastalığı / vitamin K eksikliği
-intrinsik, ekstrinsik ve yaygın koagülasyon sistemlerinin herediter
defektleri (Hemofili A/B)
belirlemede yardımcı olur
. Trombositopeni ve Normal APTT, PT ve FDP
. Trombositopeni ve APTT, PT' da Uzama ve Pozitif FDP
. Normal Trombosit Sayısı, APTT ve PT Uzama ve Negatif FDP
. Normal Trombosit Sayısı ve PT, APTT Uzama ve Negatif FDP
. Normal Trombosit Sayısı ve APTT, PT Uzama ve Negatif FDP
. Normal Trombosit Sayısı, APTT, PT ve Negatif FDP ile Birlikte
Hemorajik Diyatezis
Trombositopeni ve Normal APTT, PT ve FDP
Artan trombosit yıkımlanması (kemik iliğinde
megakaryositlerin artması)
-Ciddi travma/ hemoraji
trombositopeni genellikle hafif ve geçicidir
-İmmun trombositopeni (yüksek trombosit faktör 3)
(trombositopeninin en yaygın nedeni)
köpek ve kedilerde trombosit sayısı 30 000/mm3’ün altında
olduğunda immün nedenler düşünülmelidir
trombositopeni ile birlikte yangısal lökogram, şistositler ve
toksik nötrofiller  DİC
İmmun trombositopeni
immun hemolitik anemiyle birlikte labilir
antitrombosit antikorların belirlenmesi sadece primer immun
trombositopeniyi gösterir, sekunder immun trombositopeniye neden
olan hastalıkları ekarte etmez
I. primer (idiopatik)
II. sekunder
-pekçok viral, bakteriyel, riketsiyal (Ehrlichia canis,
başlangıç dönemi ), fungal ve protozoan enfeksiyonlar
-aşılamalar
-ilaçlar (potansiye edilmiş sülfonamitler)
-otoimmun hemolitik anemi (pozitif Coombs’ testi)
-otoimmun hastalıklar (sistemik lupus eritematozis) (ANA testi)
-lenfoid neoplaziler
Olgu 98, 106
Olgu 98
Hasta. Köpek, cocker spaniel, erkek, 4 yaşlı.
Anamnez. İki yıl önce bilateral kalça displazisi teşhis edilmiş. Dört ay önce karpal ve tarsal eklemlerde eroziv nonseptik artritis
belirlenmiş. Bu zamanda Ht ve trombosit sayısı normalmiş, ancak ANA testi 1:100 dilüsyonda pozitifmiş (normal 1:20). Köpek son 4
aydır aspirin ile tedavi ediliyormuş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Depresif. Mukoz membranlar solgun. Poliartropati var ve tüm eklemler ağrılı. Multiple pigmentli deri lezyonları
var. Penis ve abdomende küçük peteşiyel hemorajiler mevcut. Rektal ısı normal.
Eritrosit Aglutinasyon Muayenesi. Pozitif.
Eklem Sıvısı Analizi. Şiş bir eklemden alınan direkt smearda yüksek sayıda dejenere olmayan nötrofiller ve makrofajlar var.
Deri Biyopsisi. Histolojik lezyonlar otoimmün bir deri problemi olan pemphigus foliaceous ile uyumlu, ancak IgG birikimi yönünden derinin
direkt immünofloresans muayenesi negatif.
Problem Listesi. (1) Depresyon, (2) Anemi, (3) Poliartritis, (4) Peteşiyel kanamalar, (5) Pigmentli deri lezyonları
Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
Plazma protein (g/dL)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
 Retikülosit /µL
 Çekirdekli eritrosit/µL
 RBC morfolojisi









WBC (x 103/µL)
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil /
Lenfosit /µL
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Toksik nötrofil
 Trombosit / L
Fibrinojen (mg/dL)
 ANA test
L
Serum Biyokimyası
3.3
AST (IU/L)
7.3
ALT (IU/L)
23
ALP (IU/L)
7.9
Total biluribin (mg/dL)
74
 Total protein (g/dL)
33
Albumin (g/dL)
184000
 Globulin (g/dL)
500
Glukoz (mg/dL)
3+ anisositozis
Üre nitrojen (mg/dL)
2+ polikromasi
3+ sferositozis
Seyrek Howell-jolly cisimcikleri
17200
Kreatinin (mg/dL)
600
Karbon dioksit (mEq/L)
12900
Sodyum (mEq/L)
700
Potasyum (mEq/L)
2000
Na:K oranı
1000
Klor (mEq/L)
0
Kalsiyum (mg/dL)
Yok
Fosfor (mg/dL)
8000
400
Pozitif (1:320)
İdrar Analizi
34
23
45
0.3
8.2
2.6
5.6
105
16
0.8
20
149
4.4
33.8
101
9.9
4.2
Görünüm
 Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
 Bilirubin
Hemoglobin
Ürobilinojen
Sediment
WBC/yüksek ışık kaynağı
RBC/ yüksek ışık kaynağı
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık sarı, berrak
1.042
Negatif
Negatif
Negatif
1+
Negatif
Negatif
0
0
0-1 granüler
0
Negatif
Olgu 106
Hasta. Köpek, chow chow, dişi, 6 aylık.
Anamnez. İştahsız, durgun ve 5 günden beri hareket etmede zorluk var. 2-3 hafta önce aşılama yapılmış.
Fiziksel Muayene Bulguları. Vücut ısısı 39.7 oC. Boyun oynatıldığında çok gergin ve ağrı var.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Problem Listesi. (1) Durgunluk, (2) Anoreksi, (3) Boyun gergin ve ağrılı.
Serum Biyokimyası
Hematoloji
Serebrospinal Sıvı Analizi
RBC (x 106 / L)
5.56
AST (U/L)
25
Hb (g/dL)
12.6
ALT (U/L)
47
Ht (%)
38.5
 ALP (U/L)
MCV (fL)
72
MCHC (g/dL)
RBC morfolojisi

Çekirdekli hücre/ L
1200
210

Nötrofil, erişkin (%)
80
GGT (U/L)
1

Mononüklear, küçük (%)
15
33
Total bilirubin (mg/dL)
0.1
Normal
Total protein (g/dL)
7.0

Mononüklear, büyük (%)
5
18.5
Albumin (g/dL)
3.4
Bakteri
Negatif
Myelosit / L
0
Globulin (g/dL)
3.6
Metamyelosit / L
Protein (mg/dL)
150
0
Üre nitrojen (mg/dL)
15
Bant nötrofil / L
0
Kreatinin (mg/dL)
0.8
15580
Glukoz (mg/dL)
103
Lenfosit / L
2405
Sodyum (mEq/L)
148
Monosit / L
370
Potasyum (mEq/L)
4.3
Eozinofil / L
185
Na:K oranı
38
Bazofil / L
0
 Fosfor (mg/dL)
6.6
 WBC (x 103/ L)
 Segmentli nötrofil / L
 Trombosit (x103/L)a
136
Klor (mEq/L)
105
Plazma protein (g/dL)
7.6
Karbon dioksit (mEq/L)
21
500
Kalsiyum (mg/dL)
9.9
 Fibrinojen (mg/dL)
a Bazıları
büyük trombosit

Trombositopeni ve Normal APTT, PT ve FDP
Trombosit üretiminin olmaması (kemik iliğinde
megakaryositlerin azalması)
köpeklerde trombosit üretiminin azalması trombositopenin nadir
nedenidir ve genellikle diğer sitopenilerle birlikte seyreder
-Aplastik pansitopeni
-Myelofithisis/ Myeloproliferatif bozukluklar (lökemiler)
-İlaç terapisi (kemoterapatiler, immunosuppressantlar,
sulfanamitler)
-Megakaryosit yıkımına neden olan immun gelişmeler
(Ehrlişiyozis)
-Septisemi/Toksemi/Üremi
(Olgu 28, 81)
Olgu 28
Hasta. Köpek, melez, erkek, 5 yaşlı.
Anamnez. Ekzersiz sırasında kollaps gelişmiş. Üç aydır iştahsız ve kilo kaybı var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Preskapular, popliteal, femoral ve submandibular lenf yumruları büyük. Mukoz membranlarda ve
abdomende peteşiler var.
Problem Listesi. (1) İştahsızlık, (2) Kilo kaybı, (3) Periferal lenfoadenopati, (4) Peteşi.
Hematoloji
 RBC (x 106 / µL)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
Retikülosit (%)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
 Trombosit (x 103//µL)
Fibrinojen (mg/dL)
Plazma proteinleri (g/dL)
Koagülasyon testleri
PT (sn)
APTT (sn)
TCT (sn)
Trombosit faktör 3 testi
Diğer testler
Lenf yumrusu biyopsisi
 Ehrlichia titresi
5.2
11.4
31.8
61
35.5
0.8
0
Normal
5.8
0
0
0
3886
1334
464
174
0
Yok
47
300
7.6
8.9
13.1
7.8
Negatif
Reaktif nodül
1:1280
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
Total bilirubin (g/dL)
 Total protein (g/dL)
 Albumin (g/dL)
 Globulin (g/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Amilaz (U/L)
Lipaz (U/L)
26
36
0
0.5
9.9
2.4
7.5
15
1
115
144
4.1
112
19
9.9
4.5
750
72
Protein Elektroforezisi
Albumin (g/dL)
1-Globulin (g/dL)
2-Globulin (g/dL)
-Globulinler (g/dL)
1-Globulin (g/dL)
 2-Globulin (g/dL)a
a Monoklonal
İdrar Analizi
 Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
 Kan
Bilirubin
2.6
0.2
0.3
0.2
0.2
6.7
gammopati
(Sistosentez)
Bulanık, kırmızı
1.050
6.5
Eseri
Negatif
Negatif
4+
Negatif
Sediment
WBC/hpf
 RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
1-4
TNTC
Negatif
Negatif
Negatif
Olgu 81
Hasta. Köpek, spaniel, erkek, 8 yaşlı.
Anamnez. Son birkaç haftadan beri kilo kaybediyor. Durgun, iştahı iyi. Çok su içiyor ve çok idrar yapıyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Mukoz membranlar solgun, zayıf, mukoz membranlarda küçük hemorajiler var.
Problem Listesi. (1) Anemi, (2) Kilo kaybı, (3) Mukoz membranlarda peteşi, (4) Poliüri/polidipsi.
Hematoloji
 RBC (x 106 / µL)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
 Retikülosit (%)
Doğrulanmış retikülosit (%)
 Retikülosit (x 103 /µL)
 NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
Sferositler
Polikromasi
 Anisositozis
Poikilositozis
 WBC (x 103 /µL)
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
 Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL a
Monosit / µL
 Eozinofil / L
Bazofil / µL
 Trombosit (x 103 /µL)
a Lenfosit
morfolojisi normal
2.37
5.3
16.2
68
32.9
4.1
1.5
97.1
25
Yok
+
2+
Yok
4.5
0
0
90
2115
1395
900
0
0
33
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
Konjuge olmayan bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
 Kalsiyum (mg/dL)
 Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
CK (IU/L)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
25
20
75
3
0.2
0.1
0.1
7.2
3.9
3.3
156
12
1.0
89
145
4.2
34.5
102
21
13.7
13.3
5.3
225
250
25
İdrar Analizi
Görünüm
 Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık sarı, berrak
1.014
6.5
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
0-1
1-2
Negatif
Negatif
Negatif
Trombositopeni ve APTT, PT' da Uzama ve Pozitif FDP
hem trombositlerin hem de koagülasyon faktörlerinin
tüketildiğini gösterir
DIC;
Küçük damarlarda diffuz trombozis ve sekunder fibrinolizis gelişen
bir sendrom (PARADOKS). Bu iki gelişme aynı anda aktive olur. Çok
miktarda kogülasyon faktörleri, trombosit ve fibrinojen tüketilir.
Fibrinolitik sistem, bu trombusları uzaklaştırmak için hemen aktive
edilir (fibrin yıkımlanma ürünleri artar).
Özellikle lökemik reaksiyon olan hastalar  DİC ?
Damarlarda trombus oluşumu doku hipoksisi ve organ
hasarı ile sonuçlanır
-sepsis (bakteriyel, viral, fungal, protozoal)
-şiddetli gastroenteritis/ GDV/ Pankreatitis
-vasküler bozukluklar
-immun hastalıklar
-yanlış kan transfüzyonu
-şiddetli hepatik yetmezlik
-travma/ kaza yaralanmaları
-yanıklar/ ısı vurması
-neoplazi
-protein kaybına yol açan nefropati/ enteropati
-dirofilariozis
-hiperadrenokortizm
-polisitemi
↑FDP, ↑PT, ↑ APTT,
(5 testten 3’ü)
(Olgu 27)
↓ Trombosit sayısı, ↓Fibrinojen
Olgu 27
Hasta. Köpek, İngiliz pointer, dişi, 5 yaşlı.
Anamnez. Sol taraftaki meme bezlerinde büyüme var. Son 10 gündür burnu kanıyor.
İdrar analiz Bulguları. Normal.
Fiziksel Muayene Bulguları ve Problem Listesi. (1) Toraks ve sağ ventral anterior abdomen boyunca subkutan sıvı birikimi, (2)
Sağ posteriyor meme bezinde kitle (3cm), (3) Orta sol meme bezinde abse içerisinde siyah koyu purulent materyal, (4) Epistaksis.
Hematoloji
 RBC (x 106 / L)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
 Retikülosit (%)
 Doğrulanmış retikülosit (%)
 Retikülosit (x 103 /µL)
 NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
 Polikromasi
 Anisositozis
 WBC (x 103/µL)
 Myelosit /µL
 Metamyelosit /µL
 Bant nötrofil /µL
 Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
 Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
 Toksik nötrofil
 Trombosit (x 103/µL)
Plasma Protein (g/dL)
Koagülasyon Testleri
 PT (sn)
 APTT
 TCT
 Fibrinojen (mg/dL)
 FDP
3.1
6.5
19
61.3
34.2
8
3.4
248
7
2+
3+
46.1
460
1380
10140
26740
5070
1840
460
0
2+
15
6.3
13/8.6a
Pıhtı yok/16.5
>60/6.9
<50/350
+1:40/negatif
Serum Biyokimyası
 AST (IU/L)
ALT (IU/L)
 ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total bilirubin(mg/dL)
Konjuke bilirubin(mg/dL)
Unkonjuke bilirubin(mg/dL)
Total protein(g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor(mg/dL)
 Serum demir( g/dL)
342
88
480
3
0.2
0.1
0.1
6.3
2.5
3.8
165
21
1.1
98
1250
75
148
4.1
36.1
102
23
8.7
4.2
63
Normal Trombosit Sayısı, APTT ve PT Uzama ve Negatif FDP
Multiple koagülasyon defektleri olduğunu gösterir
Rodentisit toksikasyonu; Tipik toksikayon rodentisitin alınımından
2-3 gün sonra, faktör II, VII, IX, ve X’un yetersizlikleri
oluştuğunda gelişir. Bazen en kısa yarı ömürlü olan faktör
VII’nin (6 saat) tükenmesiyle, semptomlar erken gelişir. Bu
durumda sadece PT uzama olabilir
Karaciğer yetmezliği ve Vit K eksikliği; APTT ve/veya PT’de
uzamaya neden olabilir
Hemostatik bozukluklar yaygın değildir
(Olgu 30, 102)
Olgu 30
Hasta. Köpek, cocker spaniel, dişi, 2 yaşlı.
Anamnez. Omuzunda kendiliğinden hematom gelişmiş, Veteriner hekim şirurjikal yolla drene etmiş ve kanama birkaç saat devem
etmiş. Bunun üzerine acil kliniğine getirilmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Sağ omuzda kanayan bir yara var. Mukoz membranlar solgun.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Problem Listesi. (1) Anemi, (2) Sürekli kanama.
Hematoloji

RBC (x 106 / µL)
3.21

Hb (g/dL)
7.9

Lenfosit /µL
936

Ht (%)
22.5

Monosit /
L
1040
MCV (fL)
70
Eozinofil /
L
104
MCHC (g/dL)
35.3
Bazofil /
NRBC/100 WBC
0
Toksik nötrofil
Yok
RBC morfolojisi
Normal
Trombosit / x 103 L
470
Retikülosit (%)
3.6
Fibrinojen (mg/dL)
224
Doğrulanmış retikülosit (%)
1.4
Plazma proteinleri (g/dL)
4.9
Retikülosit /µL
115000
WBC (x 103/µL)
10.4

PT (sn)
30.7
Myelosit /µL
0

APTT (sn)
58.4
Metamyelosit /µL
0
TT (sn)
6.1
Bant nötrofil /µL
104
Segmentli nötrofil /

L
L
8216
0
Koagülasyon testleri
Olgu 102
Hasta. Köpek, genç.
Anamnez. Çiftçi 3 gün önce çeşitli yerlere fare yemi koymuş ve köpeğinin fare yemlerini
yediğini düşünüyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Mukozalarda solgunluk, takipne, idrar kanlı.
Laboratuvar Bulgular. Hematolojik profil ve kan sürme preparatı (102).
Ht (%)
2,1 
WBC(x 103/ µL)
23,2 
Granülositler (x 103/ µL)
17.4 (75%)
Mononüklear hücreler
(x 103/ µL)
5.8 (25%)
Trombositler (x 103/ µL)
110 
PT (sn)
30 
APTT (sn)
25 
i.
ii.
iii.
Anemi rejeneratif mi nonrejeneratif mi?
Bu vakada vitamin K1 uygun terapötik ajan mıdır ? Cevabınız evet ise neden ?
Çiftçiden diğer hangi kritik bilgiler alınılmalıdır?
Normal Trombosit Sayısı ve PT, APTT Uzama ve Negatif FDP
İntirinsik sistemde herediter bir defekt olduğunu gösterir
Hemofili A/B
Herediter bozukluklardır
Hemofili A= faktör VIII: C yetersizliği
Hemofili B= faktör IX yetersizliği (daha ender)
Plazmaya taze normal serum ilavesi sonucu APTT normale
dönerse → Hemofili B (Taze serum faktör IX içerir) ?
Hemofili A veya B’nin kesin tanısı için spesifik faktör testleri
gerekir
Hemofili A; faktör aktivitesi >%5, kanama eğilimi yoktur
faktör aktivitesi %2-%5, uzun süre kanama eğilimi
Hemofili B; hastalığın şiddeti hayvanın cüssesi ve aktivitesi
büyük ve aktif olan köpekler daha şiddetli klinik bulgular
Olgu 4
Olgu 4
Hasta. Köpek, Pekingese, erkek, 4 aylık.
Anamnez. Kardeşleriyle oynadıktan sonra burun kanaması başlamış ve gözleri kızarmış.
Fiziksel Muayene Bulguları. Burun deliklerinden kan geliyor, mukoz membranlar solgun, sol gözde kan var.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Problem Listesi. (1) Epistaksis, (2) Hipoproteinemi, (3) Anemi.









Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/ µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit / µL
Plasma Protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
Koagülasyon Testleri
PT (sn)
APTT (sn)
TCT (sn)
aHasta/kontrol
2.5
5.7
17
65.4
33.5
0
Normal
24.3
0
0
118
23147
705
470
0
0
Yok
350000
3.6
250
7.3/7.5 a
48.3/15.2 a
7.1/7.0 a
Normal Trombosit Sayısı ve APTT, PT Uzama ve Negatif FDP
Ekstrinsik sistemde bir defekt olduğunu gösterir
faktör VII yetersizliği
-yaygın olmayan otozomal dominant gen bozukluğu sıklıkla beagle
ırkı köpeklerde oluşmaktadır
-erken Vitamin K yetersizliği (malabsorpsiyonla ilişkili olarak)
(faktör VII koagülasyon faktörleri arasında en kısa yarı ömre
(6 saat) sahiptir
- faktör VII ‘nin kısa yarı ömründen dolayı, rodentisit
intoksikasyonun erken aşamasında, sadece PT uzun olabilir.
-ileri derecedeki karaciğer hastalıklarında
Normal Trombosit Sayısı, APTT, PT ve Negatif FDP ile Birlikte
Hemorajik Diyatezis
Trombosit fonksiyon defekti veya vasküler hasar olduğunu
gösterir
Herediter trombosit anormallikleri / vWD
vWD Faktör-VIII-Ag eksikliğidir (trombosit fonksiyonu için
gereklidir)
Herediter bir koagülopatidir. vonWillebrant faktörde azalma
ve/veya anormallikler sonucu oluşur
vWD spesifik laboratuvarlarda plasmada vWF'ün ölçümüyle
teşhis edilir
Trombosit sayısı normaldir, ama fonksiyon bozukluğu vardır.
Doberman pinscher ırkı köpeklerde yaygındır
OLGU 24
Olgu 24
Hasta. Köpek,Doberman pinscher, erkek, 2 yaşlı.
Anamnez. Durgun, çok su içiyor, idrarı kırmızı, bazen dışkısı siyah renkli ve iştahı azalmış.
Fiziksel Muayene Bulguları. Zayıf, mukoz membranlar ikterik, idrarı kırmızı renkte.
Problem Listesi. (1) İkterus, (2) Hematuri, (3) Depresyon.







Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
Retikülosit (%)
Retikülosit/µL
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit (x 103/µL)
Fibrinojen (mg/dL)
Koagülasyon testleri
PT (sn)
APTT (sn)
TCT (sn)
Faktör VIII-Ag
Kanama zamanı (dak)
Dışkıda gizli kan
6.8
14.5
46
67.6
31.5
0.4
27200
Normal
16.8
0
0
504
15456
504
336
0
0
Yok
227
400
7.5
11.6
8.3
%7
9
Pozitif









Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge biluribin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
LDH (U/L)
CK (U/L)
Amilaz (U/L)
Lipaz (U/L)
Total T3 (ng/dL)
Total T4 (ng/dL)
Serbest T4 (ng/dL)
85
149
2043
116
5
0.7
6.6
3.1
3.5
345
22
1
118
137
5.3
106
21
9.6
3.7
676
158
750
75
50
0.5
0.32
İdrar Analizi
 Görünüm
Dansite
pH
 Protein
Glukoz
Keton
 Kan
 Bilirubin
(Sistosentez)
Opak, kırmızı
1.063
6.0
3+
Negatif
Negatif
4+
3+
Sediment
 WBC/hpf
 RBC/hpf
Kast
Kristal
 Bakteri
TNTC
TNTC
Negatif
Negatif
4+
Kedi ve Köpeklerde
Eritrosit Bozuklukları ve Testleri
Kürşad Turgut
Eritrositlerin fonksiyonları;
(1) O2’yi dokulara taşımak,
(2) akciğerlere CO2 taşımak,
(3) hidrojen iyonlarını tamponlamak.
Hemoglobin oksijene karşı büyük bir affiniteye sahiptir.
Vücut total demirinin yarısından fazlası Hb’de bulunur.
Eritrosit indeksleri;
Ht, Hb, RBC, MCV, MCHC
Eritrosit morfolojisi (polikromasi, anisositozis, hipokromi)
Retikülosit sayısı
Total protein
Ht; kandaki total hücre volümünün tüm kana oranıdır
RBC (sayıcının türe göre olması !)
Hb (hemoliz, lipemi !)
Ht, RBC, Hb konsantrasyonları genellikle
birbiriyle paralel seyreder.
MCV; Bir eritrositin femtolitre (fL)
cinsinden hacmini ifade eder. Köpek !, Kedi ????
Makrositozis genellikle rejeneratif anemi
(genç eritrositler ve retikülositler)
Hemolitik anemi !!!
(kan sürme preparatı
rejeneratif/nonrejeneratif !!!)
Mikrositozis demir eksikliğinde oluşur
(yetersiz hemoglobin konsantrasyonu sonucu
hücrelerin ekstra bölünmesidir) Demir eksikliğinin en büyük nedeni
kronik hemorajidir
Portasistemik şant
MCHC; Her eritrosite düşen ortalama
hemoglobin konsantrasyonunu gösterir
Hipokromi
-rejeneratif anemi (stres retikülositlerde
hemoglobin sentezi tamamlanmamıştır)
-kronik demir yetmezliği
Hiperkromi
her zaman için bir artefaktır
in vitro hemoliz ve lipemi
Eritrosit morfolojisi
anisositozis (rejeneratif/nonrejeneratif !!!)
poikilositozis ( şiddetli demir eksikliği
(köpek)
polikromasi (hipokromasi; aktif eritropoezis)
(rejeneratif/nonrejeneratif !!!)
çekirdekli eritrositler (nonrejeneratif anemi/
kemik iliği hasarı)
sferositler/ şistositler/fragmantasyon/
akantasitler
eritrosit inklüzyonları; bazofilik noktalar, heinz cisimleri
(Fenotiazin, soğanlar, metilen mavisi ve asetaminofen)
enfeksiyon ajanlar; Hemobartonellozis, Babesiyozis, Cytauxzoonozis
Retikülosit sayısı
retikülosit %; yanlışlığa yol açabilir !
500-1000 adet retikülosit ve eritrosit sayılır. Retikülosit yüzdesi
hesaplanır
absulut retikülosit sayısı/mm3
= % retikülosit sayısı x hastanın eritrosit sayısı
Total protein
Hidrasyon durumu
Eritrosit bozuklukları
Anemi
Hb, Ht, RBC sayısında azalma (kanın oksijen taşıma kapasitesi ve
dokulara oksijen dağıtımı azalır)
halsizlik, durgunluk, mukozalarda solgunluk, kardiyak üfürüm, pika
Polisitemi
Ht yüksek
Polistemia vera; hiperviskozite sendromu (halsizlik, hemoraji,
çeşitli nörolojik bulgular)
Anemi
. Eritrosit kitlesi azalmış ise anemi rejeneratif mi ?,
nonrejeneratif mi ?
. Rejeneratif ise nedeni kan kaybı mı ?, hemoliz mi ?
. Nonrejeneratif ise kemik iliği değerlendirilmeden nedeni
belirlenebilir mi ?
eritrosit kitlesi azalmış ise anemi rejeneratif mi ?,
nonrejeneratif mi ?
Köpek; hafif anemi (Ht: 30%- 37%),
orta derece anemi (Ht: 20%- 29%),
şiddetli anemi Ht: 13%- 19%),
çok şiddetli anemi: Ht: <13%
Kedi; <27 %
eritrosit kitlesi azalmış ise anemi rejeneratif mi ?,
nonrejeneratif mi ?
Rejeneratif
Anisositozis / polikromasi !!!
Absolut retikülosit sayısı; Köpek >60,000/μL, kedi >50 000 /μL
Retikülositler aneminin başlamasından sonra 2-4 gün içinde
görülebilir
Nonrejeneratif
Anisositozis / polikromasi yok
Absulut retikülosit sayısında artış yok veya az
Olgu 95
Olgu 95
Rejeneratif anemiyi non-rejeneratif anemiden ayırt etme olgunun
incelenmesinde hayati öneme sahiptir.
Rejenerasyonun morfolojik özellikleri makrositozis (MCV artışı), hipokromi,
polikromasi ve NRBCs nin varlığıdır. Buna göre;
i. Rejenerasyonun en güvenilir göstergesi bunlardan hangisidir ?
ii. Hangisinde artefakt daha fazla oluşur ?
iii. Rejeneratif cevabın yeterliliği objektif olarak nasıl belirlenir ?
Aneminin MCV ve MCHC’ye göre sınıflandırılması
(morfolojik sınıflandırma);
Makrositik-hipokromik anemiler: Rejeneratiftir
Normositik-normokromik anemiler: Nonrejeneratiftir
Mikrositik-hipokromik anemiler: Demir eksikliği anemisi
Başlangıçta rejeneratif sonra nonrejeneratif
Makrositik-normokromik anemiler: Vit B12 eksikliği,
Folik asit eksikliği. Nonrejeneratiftir
Rejeneratif ise nedeni kan kaybı mı ?, hemoliz mi ?
Hemorajik Anemiler (Eksternal/İnternal)
Hemorajik anemi olan çoğu hastada anamnezde travma veya
görülebilen kanama vardır. Kusma, diyare veya önemli dış parazit
infestasyonu kan kaybını açıklayabilir
Eksternal hemoraji
plazma proteinlerinde azalma olur. 2-4 gün içinde retikülositozis
oluşur (makrositozis, hipokromi)
Kronik eksternal kan kaybı demir eksikliğiyle sonuçlanabilir
―› retikülositozis durur
(mikrositik/hipokromik)
İnternal hemoraji
- GIS ve ürogenital sistem kanamaları (ülserasyon, aşırı
parazitismus, tümör)
- Koagülasyon bozuklukları
hemolitik anemiye benzer
OLGU 47, 69
Olgu 47
Hasta. Köpek, Basenjıs, erkek, 5 yaşlı.
Anamnez. Üç aydan beri aralıklı kusuyor, aralıklı sulu ishali var. Dışkısı koyu renkli.
Fiziksel Muayene Bulguları. Dışkı yağlı, katran gibi ve yumuşak. Midede hassasiyet var. Zayıf. Mukoz membranlar solgun.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Radyografik Bulgular. Kontrast radyografide midede rugal kıvrımlar büyümüş.
Dışkı Muayenesi. Birkaç kez tekrarlanan dışkı parazit muayenesi sonucu negatif.
Problem Listesi. (1) Kronik kusma, (2) Kilo kaybı, (3) Melena, (4) Diyare, (5) Anemi.







Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
Retikülosit (%)
Retikülosit (x 103 /µL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit x 103µL
Plasma Protein(g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
4.3
8.3
23.9
79
23.2
4.7
97
1
Anisositozis
11.2
0
0
0
10.730
930
110
590
0
Yok
400
5.4
300
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
Konjuge olmayan bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Amilaz (U/L)
Lipaz (U/L)
43
43
16
4
0.2
0.1
0.1
5.4
2.3
3.1
190
14
0.6
120
144
4.6
31.3
119
21
9.4
2.8
2200
76
Olgu 69
Hasta. Köpek, Collie melezi, orta yaşlı.
Fiziksel Muayene Bulguları. Mukozalar anemik, egsersiz intoleransı var.
Hematolojik bulgular (tablo) ve fotomikrografik bulgular (69).
RBC(x
I09/μL)
Hb (g/dl)
2.61 
Ht (%)
18
MCV (fl)
68
MCHC
(g/dL)
NRBCs
20
Trombosit
(x103/μL)
1,320 
3,5 


7%
WBCs
(x103/μL)
Nötrofil (seg)
(x103/μL)
Nötrofil (bant)
(x103/μL)
Lenfosit
(x103/μL)
Monosit
(x103/μL)
Eozinofil
(x103/μL)
26.8

16.3

4.56

1.61
2.14

0.27
i. Fotoğraf hakkında yorumunuz nedir ? RBC ve trombosit morfolojisini
değerlendirin.
ii. Hematolojik bulguları nasıl yorumluyorsunuz?
iii. Hasta sahibine ne gibi sorular sorabilirsiniz?
iv. Şüphelerinizi nasıl doğrularsınız?
Hemolitik Anemiler
vücut içinde artan eritrosit yıkımlanması sonucu oluşur
hemoglobinüri, hemoglabinemi veya belirgin retikülositozis
hemolizin göstergeleridir
rejeneratif aneminin nedeni olarak kan kaybı belirgin olmadığında,
kan sürme preparatında anormal hücreler (sferositler,
eritrositlerde etiyolojik etkenler; hemobartonella, babesiozis,
Heinz cisimleri, şistositler, kedilerde; noktalı/ kümeli retikülositler)
araştırılmalıdır
hemolizin şekillendiği bölgeye göre intravasküler ve ekstravasküler
olarak klasifiye edilir
intravasküler hemoliz ekstravasküler hemolizden daha akut ve
şiddetli gelişir
ekstravasküler hemoliz (kemik iliği, karaciğer ve dalakta
makrofajlarında eritrositlerin uzaklaştırılması)
splenomegali/ hepatomegali
-immun hemolitik anemi
-intoksikasyonlar; Heinz cisimciği, methemoglobinemi
-enfeksiyöz nedenler; Heamobartonella,
Babesia, Cytauxzoon felis
-mikroanjiopatik hemolitik anemi
(DİC, dirofilariozis, splenik hematoma)

-hipofosfatemi (<1.5 mg/dL)
-herediter RBC defektleri (fosfofruktokinaz
eksikliği, pyruvat kinaz eksikliği, kedil porfiria)
-neonatal isoeritrolizis
İmmun hemolitik anemiler
-primer (otoimmun); belirgin bir etiyolojisi yoktur. Eritrosit otoantijenlerine karşı antikorlar gelişir (normal immunolojik tolerans
mekanizmalarının disfonksiyonu ya da kaybının sonucudur)
primer otoimmun hemolitik anemi köpeklerde (olguların %75’i)
kedilerden daha yaygın görülür
-sekunder;
Köpek; neoplazi (en yaygın neden)
Kedi; ilaç reaksiyonları (penisillinler,
sefalosporinler, trimetoprim-sulfadiazin,
prokainamid, asetaminofen, benzokainler),
FeLV, lenfoma ve Heamobartonella (en yaygın nedenler)
Ayrıca;
-enfeksiyöz ajanlar (Leptospira, ehrlişiyozis)
-paraziter (Babesia, Cytauxzoon felis)
-toksin (çinko, kurşun)
-neonatal isoeritrolizis
Teşhis;
-karakteristik hematolojik bulgular
-pozitif lam-aglutinasyon test (hayvanın antikoagulantlı bir damla
kanı ile iki-üç damla serum fizyolojik lam üzerine damlatılır ve kalıcı
otoaglutinasyonun varlığı gözlenir. Eğer aglutinasyon belirgin
değilse, lam mikroaglutinasyon yönünden mikroskopla incelenmelidir)
(vakaların %60 -%80’i pozitif sonuç verir)
-pozitif direkt antiglobulin test (DAT test, Coombs’ test)
(eritrosite bağlı antikorları ya da komplementleri belirlemede en
kesin yoldur)
OLGU 2, 6
Olgu 2
Fotoğraftaki eritrosit morfolojisini değerlendiriniz (2).
i. Fotograftaki bulgulara yorumunuz nedir.
ii. Mikroskopik bulgular neyi göstermektedir.
iii. Bu bulguların önemi nedir?
iv. Bu olguda Coomb’s testini uygulamak istermisiniz ?
Olgu 6
Hasta. Kedi, dişi, 3 yaşlı.
Anamnez. Son 4-5 gündür halsiz ve depresif. Daha önce koksidiyozis için tedavi edilmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Mukoz membranlar solgun, hafif ikterik, sol burun deliğinde seröz akıntı var.
Problem Listesi. (1) Anemi, (2) İkterus, (3) Depresyon, (4) Halsizlik.
Serum Biyokimyası
Hematoloji

RBC x 106 / µL
1.95

AST (IU/L)
143

Hb (g/dL)
3.3

ALT (IU/L)
122

Ht (%)
10.5
ALP (IU/L)
23
Plazma protein (g/dL)
7.2
GGT (IU/L)
3

MCV (fL)
56.4

Total biluribin (mg/dL)
3.2

MCHC (g/dL)
31.4

Direkt biluribin (mg/dL)
2.8

Kümeli retikülositler (%)
10

İndirekt bilirubin (mg/dL)
0.4
Noktalı eritrosit (%)
11
Total protein (g/dL)
6.8

Doğrulanmış kümeli retikülosit (%)
2.8
Albumin (g/dL)
3.2

Kümeli retikülosit (x 103/L)
195
Globulin (g/dL
3.6
NRBC/100 WBC
6

Glukoz (mg/dL)
225

Üre nitrojen (mg/dL)
42

RBC morfolojisi

Kan parazitleri
H. felis
Kreatinin (mg/dL)
2.1

Polikromasi
2+
Karbon dioksit (mEq/L)
23

Anisositozis
2+
Sodyum (mEq/L)
148
Poikilositozis
Yok
Potasyum (mEq/L)
4.1

Bazofilik noktalar
+
Na:K oranı
36

WBC x 103
39.5
Klor (mEq/L)
102
Myelosit/L
0
Kalsiyum (mg/dL)
8.7
Metamyelosit/L
0
Fosfor (mg/dL)
4.2

Bant nötrofil /µL
1760

Segmentli nötrofil / µL
24260
Lenfosit /µL
5390
Monosit / µL
2020
Eozinofil / µL
670
Bazofil / µL
0
Toksik nötrofil
Yok
Trombosit
Yeterli
Coombs' test
+
Fibrinojen (mg/dL)
200
FeLV (ELISA)
+



İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
Ph
Protein
Glukoz
Keton
Gizli kan
 Bilirubin
Sediment
WBC/yüksek ışık kaynağı
RBC/ yüksek ışık kaynağı
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık sarı
1.045
6.5
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
3+
0-3
0-1
Negatif
Bilirubin
Negatif
Nonrejeneratif Anemi
retikülosit sayısında artış yoktur (doğrulanmış retikülosit <%2,
absulut retikülosit sayısı; köpek <60 000/μL, kedi <50 000/μL)
Nonrejeneratif anemilerin mekanizması genellikle kompleks
olduğundan, anlaşılmaları rejeneratif anemilerden daha zordur
genellikle normositiktirler
Nonrejeneratif ise kemik iliği değerlendirilmeden nedeni
belirlenebilir mi ?
Eğer hastada nonrejenaratif anemiyi destekleyen (hemogram
ya da serum biyokimyasında) bulgular varsa, bu durumda kemik iliğini
değerlendirmeye gerek yoktur
Eğer nonrejeneratif anemiyi destekleyen belirgin bir anormallik
yoksa, 4-5 gün sonra tam kan sayımı tekrar edilmelidir
Nonrejeneratif anemi (lökopeni / trombositopeni yok)
Kanda lökopeni ve trombositopeni olmayan nonrejeneratif anemi
sadece eritroid hücreleri etkileyen kemik iliği anormalliğini gösterir.
Bu çeşit hafif-orta şiddetli anemi;
Kronik hastalık anemisi (yaygın)
kronik yangı ve neoplazi
Makrofajlar; ateş / IL-1 salarlar
IL-1 demirin makrofajlar içinde tutulmasına neden olur
Kronik renal yetmezlik anemisi
EPO
Demir eksikliği anemisi
Kronik kan kayıpları (kancalı kurt, insektisitler, kanayan neoplaziler)
Hepatik yetmezlik anemisi
Anormal lipid metabolizması,
akantositler
Endokrin yetmezlik anemisi
Hipotroidizm, hipoadrenokortizm, hipopituitarizm
eritroid kolonilerinin sayısında belirgin azalma
Nükleik asit sentez bozuklukları
Folik asit, vitamin B12 eksikliği
Eritroid aplazisi
Kloramfenikol, Parvovirus aşı komplikasyonu
OLGU 21, 85, 73
Olgu 21
Hasta. Kedi, kastre edilmiş erkek, 5 yaşlı.
Anamnez. Üç gün önce solunum distresi gelişmiş. Veteriner hekim antibiyotik tedavisine başlamış, ancak durumu gittikçe kötüleşmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Kedide abdominal respirasyon ve takipnea var. Akciğer oskultasyonunda akciğer sesleri yüksek ve
harharalar belirgin. Hafif dehidre. Preskapular, aksillar ve ingüinal lenf yumruları büyük ve şplenomegali var. Başta ve kuyruk kökünde
insektisit allerjisine bağlı olduğu düşünülen papul ve kabuklanma var. Rektal ısı 39.3 oC.
Torasik Radyografi. Bölgesel interstitial infiltrat.
Abdominal Ultrasonografi. Splenomegali ve barsak loblarında hafif kalınlaşma.
Torasik Eksfoliatif Sitoloji. Histiositik eozinofilik dermatitis.
Dalak ve Lenf Yumruları İnce İğne Aspirasyonları. Yüksek sayıda erişkin eozinofiller.
Kutanöz Histopatoloji. Kronik ülseratif eozinofilik dermatitis.
Problem Listesi. (1) Solunum distresi, (2) Lenfoadenopati, (3) Splenomegali, (4) Dermatitis.










Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
Hb (g/dL)
Ht (%)
Plazma protein (g/dL)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit/L
Metamyelosit/L
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Toksik nötrofil
Trombosit
Drofilariozis (ELISA)
5.5
7.7
29
8.6
45
33
0
Normal
46.7
0
0
1400
15600
5100
1200
22300
2100
Yok
Yeterli
Negatif
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
 Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
 Globulin (g/dL)
Glukoz (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Karbon dioksit (mEq/L)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Kreatin kinaz (IU/L)
41
78
57
1
0.1
8.1
2.3
5.9
110
24
1.0
17
154
4.5
120
8.8
5.2
345
Olgu 85
Hasta. Köpek, Alman çoban köpeği, erkek, 6 yaşlı.
Anamnez. Son 6 haftadır durgun. Kilo alıyor. Derisi kuru ve tüy dökülmeleri var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Durgun, deri kuru ve karında bilateral allopesi var. Nabız sayısı 60/dakika. Mukozalar solgun.
İdrar Analiz Bulguları. Normal.
Problem Listesi. (1) Laterji, (2) Kilo alma, (3) Allopesi, (4) Bradikardi, (5) Anemi.
Hematoloji
 RBC (x
/ µL)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/µL)
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
Eozinofil / µL
Bazofil / µL
Trombosit
Toksik nötrofil
Plazma protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
106
4.51
8.5
33
62
34
0
Normal
13
0
0
0
9990
1800
680
530
0
Yeterli
Yok
6.3
200





Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
T4 (µg/dL)
T3 (ng/dL)
Post-TSH stimülasyon testi T4 (ng/dL)
Post-TSH stimülasyon testi T3 (ng/dL)
24
128
185
8
6.5
3.5
3.0
498
30
1.1
105
123
4.4
27.9
111
24
10.7
11.1
7.0
0.6
45
1.9
90
Olgu 73
Kronik anemi olan iki köpekteki demir profilini nasıl yorumlarsınız? Köpeğin
birinde demir eksikliği anemisi, diğerinde ise kronik yangı anemisi var. Bulgular
hangi köpeğe ait?
Orta yaşlı
Serum demir (SI)
(ml/dl)
Serbest demir
bağlama
kapasitesi (UIBC)
(ul/dl)
Total demir
bağlama
kapasitesi (TIBC)
(ul/dl)
Saturasyon (%)
Cocker Spaniel
50
350
400
12.5
Yaşlı
Labrador
50
Referans
değerler
84-233
150
142-393
200
284-572
25
20-59
Nonrejeneratif anemi (lökopeni / trombositopeni var)
Kemik iliği ya hiposelülerdir ya da normal hematopoetik
prokürsörlerin yerini çok sayıda anormal hücreler almıştır
Pansitopeni veya bisitopeni genellikle kemik iliği hastalıkları
olduğunu gösterir. Bu hastalıklar kemik iliği biyopsisi ve
aspirasyonuyla teşhis edilir
Aplastik Pansitopeni
Kemik iliğinin infiltratif primer hastalığı veya
hematopoezisin supresyonu olmaksızın, tüm kan
komponentlerinin yetersiz üretimiyle karakterizedir.
-
Parvovirus enfeksiyonları (kedi/köpek)
FeLV, FIV
Kronik Ehrlichia canis
Fenilbutazon toksisitesi
Östrojen toksisitesi
Kemoterapatikler, immunosupresantlar
Myelofithisik Bozukluklar
Normal hematopoietik hücrelerin yerini ANORMAL
hücreler alır (neoplazi, myelofibrozis).
OLGU 132, 13, 109
Olgu 132
Hasta. Köpek, Doberman, erkek, yaşlı ve kilolu.
Fiziksel Muayene Bulguları. Sol kalp bazisinde 3/6 derecede üfürüm, diş
etlerinde konjoktiva ve kulak kepçesinde peteşi ve ekimoz, hafif ateş, sol arka
bacakta topallık, testislerde asimetri, durgunluk, solgunluk ve istahta azalma
var.
Hematolojik Bulgular.
RBCs(x I09/μl)
2.71 WBCs(x 103/μl)
3.2 
Hb (g/dL)
6,6  Nötrofil (seg) (x103/μl)
2.2 
Ht (%)
22  Nötrofil (bant) (x103/μl)
0.16
MCV (fl)
82  Lenfosit (x103/μl)
0.64 
MCHC (g/dL)
30  Monosit (x103/μl)
0.2
NRBC
6%
Polikromasi
+/-
 Anisositozis
+/-
Trombosit (x I09/μlI) 1
i. Bu profili nasıl yorumlarsınız?
ii. Teşhisteki bir sonraki adımınız ne olacak?
Olgu 13
Hasta. Kedi, erkek, 3 yaşlı.
Anamnez. 10 gün önce evden kaçmış. Döndüğünde solunum güçlüğü varmış.
Fiziksel Muayene Bulguları. Yüzeysel hızlı respirasyon, akciğer sesleri duyulmuyor. Göğsün perküsyonunda
matide var.
Problem Listesi. (1) Hidrotoraks, (2) Dispne.
Torasik Sıvı Analizi

Hematoloji
RBC (x 106 / µL)
4.3

Hb (g/dL)
2.1

Ht (%)
7.1
Plazma protein (g/dL)
6.0
MCV (fL)
50
MCHC (g/dL)
32
NRBC/100 WBC
0
RBC morfolojisi
Normal
WBC (x 103/ µL)
0.8
Bant nötrofil /µL
96


Segmentli nötrofil /

Lenfosit /µL
144
Monosit / µL
160
Eozinofil / µL
0
Bazofil / µL
0



L
Toksik nötrofil
Trombosit (x
103 /
400
3+
µL)
62
Kan parazitleri
Yok

Fibrinojen (mg/dL)
500

FeLV (ELISA)
Pozitif

RBC/µL
630000

Çekirdekli hücreler/µLa
99100

Total protein
4.8
a Nötrofillerin
%85'inde karyolitik ve karyorektik form mevcut.
Bazıları bakteri içeriyor. %15'i makrofaj, bazılarında nüklear
döküntüler var
Olgu 109
Hasta. Kedi, İran, erkek, 9 yaşlı.
Anamnez. Bir aydır kilo kaybediyor. Durgun, iştahı azalmış. Hareket etmek istemiyor. İki aydır aralıklı olarak öksürüyor. Öksürük dışında bazen
soluk alması zorlaşıyor ve ıslık sesi duyuluyor. Bazen burnundan kan geliyor. Uzun süre antibiyotik tedavisi uygulanmış.
Fiziksel Muayene Bulguları. Dispne var. Mukoz membranlar solgun ve küçük hemorajiler var. Respirasyon sayısı 120/dakika. Nabız sayısı
120/dakika. Rektal ısı 38.5. Mukozalar anemik. Akciğer askultasyonunda, sağ akciğerin apikal bölgesinde akciğer sesleri duyulamıyor. Diğer
akciğer bölgelerinde çıtırtılı harharalar var. Perküsyonda afonik bölgeler mevcut. Zayıf.
Radyografik Bulgular. Sağ akciğer lobunda büyük bir kitle var. Diğer bölgelerde lokal doku dansiteleri mavcut. Mediastinal lenf yumruları büyük.
Plöral sıvı birikimi var.
İdrar Analiz Bulguları. Normal
Problem Listesi. (1) Anemi, (2) Kilo kaybı, (3) Mukoz membranlarda peteşi, (4) Öksürük, (5) Akciğerde kitle, (6) Plöral effuzyon.
Hematoloji
 RBC (x 106 / µL)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
RBC morfolojisi
 WBC x 103
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
 Segmentli nötrofil / µL
Lenfosit /µL
Monosit / µL
 Eozinofil / µL
Bazofil / µL
 Trombosit (x 103 /µL)
3.37
6.3
17.2
41
33
Normal
4.5
0
0
100
2100
1550
750
0
0
33
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
Konjuge olmayan bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
 Kalsiyum (mg/dL)
 Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
CK (IU/L)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
35
25
70
3
0.2
0.1
0.1
5.7
2.9
2.8
96
22
1.0
73
149
4.2
35.4
119
22
13.2
13.8
5.2
220
700
235
Bronkoalveolar Sıvı
Muayenesi
Görünüm
 Total hücre sayısı (x 106/mL)
Sitolojik
Bulanık, kanlı
55
Yangısal hücreler arasında, büyük
belirgin nüleolusa sahip büyük
epitel hücreler (asini formunda)
Polisitemi
Ht ↑
Ht > %60
. Eritrosit kitlesi artmış ise polisitemi relatif mi ?, absulut mu ?
. Polisitemi absulut ise primer mi ?, sekunder mi ?
eritrosit kitlesi artmış ise polisitemi relatif mi ?, absulut mu ?
ç
Relatif polisitemi; Ht değerin yüksek, ancak total eritrosit
kitlesinin normal olduğu bir polisitemidir
yüksek Ht ve plazma protein konsantrasyonu dehidrasyonun
göstergesidir. Bu yüksek BUN ve konsanre idrar dansitesi (prerenal
azotemi) , yüksek-normal albumin ve serum elektrolit değerleriyle
desteklenir
Dehidrasyonun bu bulguları yoksa, polisitemi absuluttur.
-Plazma volümünde azalma
-Splenik kontraksiyon
Absulut polisitemiden çok daha yaygındır. Öncelikle elimine
edilmelidir
OLGU 72
Olgu 72
Hasta. Köpek, Terrier-beagle melezi, kısırlaştırılmış dişi, 5 yaşlı.
Anamnez. Üç gün önce kusmaya başlamış ve kusmanın şiddeti gittikçe artmakta. Kusma başladığından beri yemiyor ve çok durgun.
Fiziksel Muayene Bulguları. Depresif, belirgin dehidrasyon (%8) var. Nabız 160 /dak, rektal ısı 39.2 oC, respirasyon sayısı 30/dak.
Diffuz hafif abdominal ağrı var.
Abdominal Radyografik Bulgular. Normal.
Problem Listesi. (1) Kusma, (2) Depresyon.
Serum Biyokimyasıa
Hematoloji


Ht (%)
AST (U/L)
36

(Sistosentez)
Görünüm
Açık sarı, berrak
Dansite
1.041
27.6
ALT (U/L)
41
Myelosit / L
0
ALP (U/L)
22
pH
6.0
Metamyelosit / L
0
Total bilirubin (mg/dL)
0.2
Protein
Negatif

Bant nötrofil / L
1104

Total protein (g/dL)
7.5
Glukoz
Negatif

Segmentli nötrofil /L
25944

Üre nitrojen (mg/dL)
76
Keton
Negatif

Lenfosit / L
276

Kreatinin (mg/dL)
3.1
Bilirubin
Negatif
Monosit / L
Hemoglobin
Negatif
276
Glukoz (mg/dL)
107
Eozinofil / L

Ürobilinojen
Negatif
0
Sodyum (mEq/L)
127
Bazofil / L
0

Potasyum (mEq/L)
3.3
WBC/yüksek ışık kaynağı
Negatif
Na:K oranı
38.4
RBC/ yüksek ışık kaynağı
Negatif

Klor (mEq/L)
89
Kast
0-1 granüler

Serum osmolalitesi (mOsm/kg)
265
Kristal
Negatif
Bakteri
Negatif

WBC (x
60
103/L)
İdrar Analizi
a Orta
derecede lipemik
Sediment
polisitemi absulut ise primer mi ?, sekunder mi ?
ç
Absulut polisitemi; Ht değerin yüksek
ve total eritrosit kitlesinin
artmış olduğu bir polisitemidir
Öncelikle sekunder absulut polisitemi elimine edilmelidir.
Primer renal, kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar, Kuşing hastalığı,
renal neoplaziler (primer /metastatik) EPO yüksektir
Bunların yokluğunda absulut polisitemi primerdir
Primer Absulut Polisitemi:
Polisitemia Vera. Ender görülen myeloproliferatif bir bozukluk.
Eritroid/myeloid/megakaryosit elementlerinin aşırı proliferasyon var
EPO; normal/düşüktür
Kedi ve Köpeklerde
Üriner Sistem Hastalıkları ve Testleri
Kürşad Turgut
Böbrekler homeostazisin düzenlenmesinde önemli fonksiyonlara
sahip organlardır. İdrar bu aktivitelerin bir ürünüdür
böbrekler başlıca;
(1) sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenlenmesi,
(2) vücudun ihtiyacından fazla olan inorganik maddelerin,
metabolik son ürünlerin ve toksik maddelerin eliminasyonu,
(3) vücudun ihtiyacı olan maddelerin (aminoasitler, hormonlar,
vitaminler, plazma proteinleri, glikoz) vücutta tutulması
fonksiyonlarına sahiptir
Böbreklerin fonksiyonel üniteleri nefronlardır.
Renal fonksiyon binlerce nefron aktivitesinin bir toplamıdır
bir nefron vasküler yatağın bulunduğu filtrasyon görevi
yapan glomerulus ile, filtratın modifiye edildiği
tubuluslardan meydana gelmiştir
Glomerular kapillar duvar molekül ağırlığı 70 000 D’dan daha
büyük ve negatif yüklü molekülleri filtre edemez
Albuminin molekül ağırlığı 65.000 D'dur. Filtrasyon bariyeni
geçecek küçüklüktedir ama negatif iyon yükü normal geçişe engel
olur
Üre, kreatinin, küçük moleküler ağırlıklı proteinler, glikoz, Na+,
K+, Cl- ve H2CO3 filtre edilir
Henle kulpunda ve distal tubulün proksimal kısmında oluşan geri
emilim sonucu, filtratın %9'u kalır (idrar volümü)
Renal tubul tüm filtre edilen proteinleri ve bunlara bağlı
hormonları (insülin, büyüme hormonu), glikoz (200 mg/dL'ye
kadar) ve elektrolitleri reabsorbe eder
GFR azalması (prerenal), glomerulusları içine alan hastalıklar
(renal) ve idrar yolları obstrüksiyonları (postrenal), azotemi
(yüksek BUN ve/veya kreatinin) ile sonuçlanabilir
Asit-baz dengesinin sağlanmasında en önemli fonksiyonlarından
olan bikarbonat rejenerasyonu ve bikarbonat geri emilimi tubul
hücrelerinde meydana gelir
.
.
.
.
.
.
.
.
Akut renal yetmezlik
Kronik renal yetmezlik
Glomerulonefritis
Ürolithiazis
İnkontinensia Ürinaria
Renal Tümörler
İdrar Kesesi Tümörleri
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Üriner Sistem Hastalıkları
Akut renal yetmezlik
oliguri, GFR’da azalma, azotemi ve aneminin olmaması
renal tubular hasar; idrarda kastların bulunması
Kronik renal yetmezlik (en sık görülen renal hastalık)
progressif poliuri, GFR anormal ama genellikle stabil, SKR’de
artma, anemi, böbreklerin küçülmesi
Renal fonksiyon bozukluğu yeterli şiddette ve süre
devam ederse üremi gelişir
1. Gastrointestinal; anoreksi, kusma, ishal (üremik gastropati,
stomatitis)
2. İdrar konsantre etme yeteneğinin bozulması; polidipsi, poliuri
3. Arteriyel hipertansiyon (gözler, beyin, böbrekler,
kardiyovasküler sistem)
4. Nöromusküler sonuçlar (üremik ensefalopati)
5. Oküler sonuçlar
6. Hemorajik sonuçlar (eritropoetin, demir eksikliği, kronik
gastrointestinal kan kaybı, trombosit fonksiyon bozukluğuna
bağlı kanama zamanında uzama)
7. Osteodistrofi (hiperfosfotemi, kalsitriol düzeyinin düşmesi,
iyonize kalsiyum konsantrasyonun azalması ve iskelet
sisteminin PTH etkisine karşı direncinin azalması)
Glomerulonefritis
immun kaynaklı (glomerular yapılara bağlı immunoglobulinlerin ve
komplement faktörlerin varlığı)
proteinüri, hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi, asites (nefrotik
sendrom)
nefrotik sendrom; amiloidozis / glomerulonefritis
Ürolithiazis
Triple fosfat ürolithiazis; enfeksiyon kaynaklıdır
(Staphylococcus spp. gibi üreyi parçalayan
bakteriler) / alkali idrar / radyoopak
Kalsiyum oksalat ürolithiazis; asidikidrar /
radyoopak
Amonyum ürat ürolithiazis; portakaval şant/
idrar kesesinde daha yaygın / asidik idrar /
radyolusent
Sistin ürolithiazis; Dachshund/ Sistinin
renal tubular transportunu etkileyen kalıtsal bir durum/
asidik idrar/ radyolusent
İnkontinensia Ürinaria (İdrar Tutamama)
Konjenital;
ektopik üreter(ler), patent urahus, psödohermafrodizm,
üretero-rektal fistül
Edinsel;
Nörolojik.lokal nöroreseptörler, periferal sinirler, medulla
spinalis, beyindeki mikturasyon merkezini içeren nörolojik her
türlü aksaklık
Sakral omurilik lezyonları. fıtık, travmatik (kırık / çıkık)
İdrar kesesi disfonksiyonu. detrusor kas disfonksiyonu (idrar
yolu enfeksiyonu, neoplastik lezyonlar, eksternal baskı, idrar
çıkış yolunda kronik kısmi obstrüksiyon)
Üretral Hastalıklar. üretral sfinkterlerin yetersizliği;
konjenital (üretral hipoplazi/ yetersizlik)
edinsel (hormon eksikliği, idrar yolu enfeksiyonu, prostat
hastalığı/operasyonu)
Renal Tümörler
Primer renal tümörler (nadir)
Metastatik renal tümorler (yaygın)
karsinoma / adenokarsinom
İdrar Kesesi Tümörleri
Transitionel hücre karsinomu (en yaygın)
Diğer primer tümörler Skuamos hücre karsinomu,
leiomiyosarkom, leiomiyoma, rabdomiyosarkom
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Yukarı üriner sistem (böbrekler/ üreterler) (pyelonefritis)
akut / kronik, unilateral / bilateral
poliüri, polidipsi, renal yetmezlik bulguları
akut pyelonefritis; sistemik hastalık bulguları (ateş, durgunluk,
depresyon)
Aşağı üriner sistem (idrar kesesi, üretra, prostat, vagina)
pollakuri, hematuri, stranguri, disuri
hiperadrenokortizm ya da diabetes mellitus gibi predispozisyon
oluşturan hastalıklarla birlikte olduğunda bu hastalıklarla ilgili
diğer semptomlar gözlenir
Üriner sistem testleri
İdrar analizi
-fiziksel/kimyasal muayeneler
-idrar sediment muayenesi
Böbrek fonksiyon testleri
-glomerular fonksiyon testleri
-tubular fonksiyon testleri
İdrar analizi
(1) Proteinüri, kastlar, eritrositler, lökositler ve bakterilerin
belirlenmesiyle üriner sistem hastalıkları
(2) Glikozüri ve ketonüri vasıtasıyla diabetesmellitus gibi
metabolizma hastalıkları
(3) Bilirubinüri temel alınarak karaciğer hastalıkları
(4) Hemoglobinüri ile intravasküler hemoliz
İdrar örnekleri;
(1)
(2)
(3)
(4)
ürinasyon sırasında
idrar kesesine dıştan palpasyonla basınç uygulayarak,
kateterizasyonla
sistosentez (en çabuk ve en güvenilir metod) yoluyla
İdrar analizi, idrar örneği alındıktan sonra kısa süre içinde
yapılmalıdır (buzdolabında 6 saat süreyle bekletilebilir)
İdrar sedimentinin muayenesi ise, idrar alınımını takiben 30
dakika içinde yapılmalıdır
Fiziksel muayene
İdrarın rengi ve berraklığı
İdrar normal sarı rengini ürokromdan alır.
koyu sarı idrar→ konsantre idrar
açık sarı veya renksiz idrar→ dilue idrar
bulanık kırmızılık → hematuri
berrak kırmızılık →hemoglobinüri (ayrımı santrifüjle yapılır)
kahverengi-kırmızı → Myoglobinuri ve methemoglobinuri
yeşilimsi-sarı → bilirubinüri
Pyuri bulanıklığın en yaygın nedenidir
idrar renginde ve berraklığında değişiklik tesbit edilirse, ilaç
kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi ve idrar sedimentinin
dikkatli muayenesi endikedir
İdrar dansitesi
Tubuler fonksiyonun bir göstergesidir
Dansite idrar içinde çözünmüş olarak bulunan üre, ürik asit, tuz
gibi maddelerin, idrardaki su miktarına oranıdır.
İdrarın konsantre edilemesi renal tubuler hastalıklar
(glomerular filtrat dansitesi 1.008 ve 1.012)
ARY; idrar konsantre edilemez [SpG 1.007- 1.017]
KRY; izostenürik idrarla birlikte inaktif idrar sedimenti
İdrar dansitesi BUN ve/veya SKR değerleriyle yorumlanmalıdır
BUN veya kreatinin konsantrasyonları yüksek;
Dansite: kedi >1.035, köpek >1.030 →prerenal nedenler
kedi <1.035, köpek <1.030 →primerrenal hastalık
(Olgu 75)
Olgu 75
Hasta. Köpek, Greyhound, kısırlaştırılmış dişi, 11 yaşlı.
Anamnez. Kulübesinden 5 gün önce kaçmış ve döndüğünde halsiz ve durgunmuş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Durgun, belirgin derecede dehidre (%8). Mukozaların kanlanma zamanı uzun.
Problem Listesi. (1) Zayıflık, (2) Dehidrasyon.
Serum Biyokimyası
Hematoloji
 RBC
(x106/L)
İdrar Analizi
(Sistosentez)
Görünüm
Açık, sarı
9.19
AST (IU/L)
38
 Hb (g/dL)
22.4
ALT (IU/L)
134
 Dansite
 Ht (%)
63.9
Total bilirubin (mg/dL)
0.3
pH
6
Negatif
1.068
MCV(fl)
68
Direkt bilirubin (mg/dL)
0.1
Protein
Plasma Protein (g/dL)
10.5
İndirekt bilirubin(mg/dL)
0.2
Glukoz
Negatif
Negatif
MCHC(g/dL)
35.7
 Üre nitrojen (mg/dL)
39
Keton
NRBC/100 WBC
0
 Kreatinin (mg/dL)
2.9
Kan
Negatif
Bilirubin
Sediment
WBC
Negatif
RBC
1-2
Kast
Negatif
Bakteri
Negatif
RBC morfolojisi
Normal
Kolesterol (mg/dL)
350
WBC (x103/L)
9.0
ALP (IU/L)
71
Myelosit /L
0
Glukoz (mg/dL)
52
Metamyelosit /L
0
Fosfat (mg/dL)
6.2
Bant nötrofil /L
0
 Kalsiyum (mg/dL)
13.8
Segmentli nötrofil /L
8640
 Lenfosit /L
Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
10.5
270
 Total protein (g/dL)
10.2
Monosit /L
90
 Albumin (g/dL)
6.8
Eosinofil /L
0
 Globulin (g/dL)
5.4
Basofil /L
0
 Sodyum (mEq/L)
164
Toksik nötrofil
Yok
 Potasyum (mEq/L)
6.6
Trombosit
Yeterli
 Klor (mEq/L)
123
Karbon dioksit (mEq/L)
25
0-1
Köpek ve kedilerde poliüri ve polidipsi ile birlikte kalıcı
hipostenurik, izostenürik veya yetersiz konsantrasyondaki idrar
(köpek < 1.030, kedi < 1.035) olduğunda, biyokimyasal panelde
hiçbir anormallik olmayan olgularda;
-psikojenik polidipsi (aşırı su tüketimi)
-nefrojenik diabetes insipidus (ADH rezistansı: hiperadrenokortizm,
hiperkalemi, myelom, amiloidozis, pyelonefritis, ilaç tedavisi
veya konjenital kaynaklı)
-sentral diabetes insipidus (ADH yokluğunu)
-medullar yetersizlik (pyometra)
öncelikle düşünülmelidir
(Olgu 57)
Olgu 57
Hasta. Kedi, melez, 3 yaşlı, dişi.
Anamnez. Çok su içiyor, çok idrar yapıyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Dehidrasyon var.
Problem Listesi. (1) Poliüri (2) Polidipsi, (3) Dehidrasyon.
Hematoloji
 RBC (x 106 / L)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/L)
Bant nötrofil /L
Segmentli nötrofil / L
Lenfosit /L
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Toksik nötrofil
Trombosit
12.2
17.1
52
48
34
0
Normal
14.4
0
11437
3268
12
0
0
Yok
Yeterli
Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Konjüge biluribin (mg/dL)
 Total protein (g/dL)
 Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
LDH (U/L)
CK (U/L)
Kolesterol (mg/dL)
Trigliseridler (mg/dL)
Tokluk safra asitleri (mol/L)
T4 (g/dL)
67
45
41
3
0.1
0.0
8.9
4.8
4.1
680
245
32
1.9
120
151
4.4
116
16
10.4
5.6
276
310
127
76
13
3.0
İdrar Analizi
(Sistosentez)
Görünüm
Açık, sarı
 Dansite
1.013
pH
6.0
Protein
Negatif
Glukoz
Negatif
Keton
Negatif
Gizli kan
Negatif
Bilirubin
Negatif
Sediment
WBC/yüksek ışık kaynağı
0-1
RBC/ yüksek ışık kaynağı
1-2
Kast
Negatif
Kristal
Negatif
Bakteri
Negatif
Poliüri ve polidipsi ile birlikte BUN ve SKR konsantrasyonu
yüksek ise;
-ARY (aktif idrar sedimenti; kastlar, hücreler, protein)
- KRY (üremi, inaktif idrar sedimenti)
-glomerulonefritis (nefrotik sendrom)
-hipoadrenokortizm
-pyelonefritis
(Olgu 150)
Poliüri ve polidipsi ile birlikte BUN ve SKR konsantrasyonu
normal ve serum biyokimyasında diğer anormallikler var ise;
-karaciğer hastalığı (yüksek ALT, ALP, safra asitleri)
-hiperadrenokortizm (yüksek ALP, lenfopeni, eozinopeni)
-hipertroidizm (yüksek T4)
-diabetes mellitus (hiperglisemi, glikozüri)
(Olgu 9)
Olgu 150
Hasta. Kedi, kısırlaştırılmış dişi, 5 yaşlı.
Anamnez. Altı gündür kusuyor.
Laboratuvar Bulgular.
i. Azotemi (prerenal, renal, postrenal) hakkında yorumunuz nedir ve teşhiste
neyi düşünürsünüz?
ii. Bu hastalıkta hiperkalseminin mekanizması nedir ?
Üre (mg/dL)
162 
Fosfor (mg/dL)
6.5
Kreatinin (mg/dL)
2.5 
Serum amilaz (u/l)
1,200
Sodyum (mEq/L)
136 
İdrar dansitesi
1.017 
Potasyum (mEq/L)
7,1 
İdrar protein
Negatif
Total C02 (mmHg)
14

İdrar kastları
Birkaç, granuler
Kalsiyum (mg/dL)
12.4 
Na/K
19,1 
Olgu 9
Hasta. Köpek, Doberman, kısırlaştırılmış dişi, 8 yaşlı.
Ananınez. İki yıldan beri allerjik deri hastalığı var. Son bir yıldır sürekli olarak kortikosteroilerle tedavi edilmiş. Şimdi çok su içiyor ve çok idrar
yapıyor. Deride kaşıntı yok, ancak çok kuru. Hasta sahibi abdomenin şiş olduğunu düşünüyor. Hasta başka bir Veteriner hastahanesine götürülmüş
ve anormal karaciğer test sonuçlan belirlenmiş. Doberman ırkı köpeklerde kronik aktif karaciğer hastalığı yaygın olduğundan hastanın
değerlendirilmesi için kliniğe gönderilmiş.
Fiziksel Muayene Bulguları. Deri ince ve kuru. Sırtta allopesi var. Şişman ve palpasyonda karaciğer büyümüş.
Ultrasonografik Bulgular. Karaciğerde diffuz hipertrofi var ve safra kesesi dolu. Başka anormallik belirlenmemiş.
Problem Listesi. (1) Polidipsi/poliüri, (2) Hepatomegali, (3) Allopesi.
İdrar Analizi
Serum Biyokimyası
Hematoloji
RBC(x 106/uL)
7.1
AST (IU/L)
101
Hb (g/dL)
14.0
ALT (IU/L)
435
Ht (%)
42
ALP (IU/L)
7350
MCV (fL)
59.1
GGT(IU/L)
27
MCHC (g/dL)
33.3
Total biluribin (mg/dL)
0.4
NRBC/100 WBC
0
Konjuge Bilirubin (mg/dL)
0.2
RBC morfolojisi
Normal
Konjuge olmayan bilirubin
0.2
WBC (x 103/uL)
19.5
Total protein (g/dL)
6.3
Myelosit/uL
0
Albumin (g/dL)
3.2
Metamyelosit/uL
0
Globulin (g/dL)
3.1
Bant nötrofil /uL
195
Kolesterol (mg/dL)
687
↑
Segmentli nötrofil / uL
18135
Üre nitrojen (mg/dL)
12
↓
Lenfosit /uL
585
Kreatinin (mg/dL)
0.8
Monosit / uL
585
Glukoz (mg/dL)
103
Eozinofil / uL
0
Sodyum (mEq/L)
154
Bazofil / uL
0
Potasyum (mEq/L)
4.6
Trombosit
Yeterli
Na:K oranı
33.4
Toksik nötrofil
Yok
Klor (mEq/L)
101
Karbon dioksit (mEq/L)
22
Kalsiyum (mg/dL)
8.2
Fosfor (mg/dL)
4.3
Amilaz (IU/L)
325
Lipaz(IU/L)
75
Açlık safra asitleri (ıimol/L)
51
Bazal kortizol (ug/dL)
0.5
Post-ACTH kortizol
0.4
↑
↓
(umol/L)
T3(ng/dL)
185
T4(ug/dL)
3.6
(Sistosentez)
Görünüm
↓
Dansite
PH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
Açık sarı, berrak
1.004
6.5
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
0-1
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Kimyasal muayeneler
İdrar pH’sı
Asit-baz durumunun kaba bir göstergesidir ve diyete bağlıdır
İdrar pH’sı (pH<5.5); açlık, ateş, metabolik veya respiratorik
asidozis, uzun süreli musküler ekzersizler, amonyum klorür
gibi asit tuzların verilmesi, Proksimal renal tubular asidozis,
Fanconi sendromu
İdrar pH’sı (pH>7.0); metabolik veya respiratorik alkalozis,
bakteriyel sistitis, prostatitis , bikarbonat veya sitrat gibi
alkalilerin alınması göz önünde bulundurulmalı
Proteinüri
Normal idrarda protein bulunmaz
Konsantre idrarda (dansite>1.050 ) ve aşırı alkali idrarda
(pH>8.5) eseri veya 1+ düzeyinde proteinuri bulunabilir
Preglomerular proteinuri;
(1) fonksiyonel proteinüri; ağır ekzersizler, aşırı sıcak ve soğuk,
stres, ateş, nöbetler ve venöz konjesyon (kalp yetmezliği).
(genellikle orta dereceli ve geçici olduğundan, nonpatolojik
olarak değerlendirilir)
(2) tubuler aşırı yüklenmiş proteinuri; düşük moleküler ağırlıklı
(<45.000 dalton) plazma proteinlerinin: myeloma (Bence Jones
proteinleri)
(ancak sulfosalisik asit testinde pozitif sonuç verirler.
Monoklonal gammopatiye neden olurlar)
Glomerular proteinuri; anormal glomerular permeabilite sonucu
oluşur
Bening sediment (hemoglobinüri, pyuri veya
hematuri yok) proteinürinin olması  glomerular patoloji
(1) glomerulonefritis
(2) renalamiloidozis
Nefrotik sendrom !
(kedilerde amiloidozis genellikle medullayı etkiler ve proteinuriye
neden olmayabilir)
İP (mg/dL) /İKR (mg/dL)
Ne için kullanılır?
Köpeklerde >1.0, kedilerde >0,7 (protein kaybına yol açan
nefropati)
(Köpeklerde 0.5-1.0 arasında olması ?)
Postglomerular proteinuri;
(1) aşağı üriner sistemde yangı (prostatitis, üretritis, sistitis,
ürolitler)
(2) neoplazi
(3) işemi veya travma
genellikle hematuri ve/veya pyuri ile birlikte görülür
Glikozüri
Normal idrarda glikoz bulunmaz.
dipstik muayenede köpekler değişik miktarlarda askorbik asit
sentezleyebildiklerinden idrarda, yanlış negatif reaksiyon
oluşabilir
-hiperglisemi (diabet, fazla CHO, korku, heyecan, şok),
-proksimal renal tubuler disfonksiyon (nefrotoksinler;
aminoglikozitler, Fanconi sendromu)
-üriner sistem hemorajisi
-CNS hastalıkları; kuduz (intrakraniyal basınç artması ve böbrek
glikoz eşiğinin düşmesi)
Ketonüri
Normal idrarda keton cisimleri bulunmaz.
keton cisimcikleri yeterli glikoz olmadığında, karaciğerde yağ
asitleri oksidasyonu sonucu üretilir
-diabetik ketoasidoziste önemli derecede ketonuri görülür
Olgu 93
Olgu 93
Hasta. Köpek, Miniature schnauzer, kısırlaştırılmış dişi, 10 yaşlı.
Anamnez. İştahsız, bazen kusuyor, kilo kaybı var. Son 2-3 aydır çok su içiyor ve çok idrar yapıyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Zayıf.
Problemler. (1) Polidipsi/poliüri, (2) Kusma, (3) Kilo kaybı.




Hematoloji
RBC (x 106 / L)
Hb (g/dL)
Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/L)
Myelosit/µL
Metamyelosit/µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil /
Lenfosit /µL
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Trombosit
Toksik nötrofil
L
5.6
26.4
38
67.9
69.5
8
Normal
16.5
0
0
160
13200
1630
810
650
0
Yeterli
Yok













a Serum
lipemik
b Lipemi
nedeniyle ölçülememiş
Serum Biyokimyasıa
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Direkt bilirubin (mg/dL)
İndirekt bilirubin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Amilaz (IU/L)
Lipaz (IU/L)
Kan pH
PCO2 (mm/L)
HCO3 (mEq/L)
Baz açığı (mEq/L)
Anyonik gap (mEq/L)
b
1544
b

b
3.4
3.0
0.4
6.3
3.2
3.1
680
21
0.9
399
122
3.6
33.8
109
8
9.1
9.4
5.5
250
10
7.2
29.6
12.4
-12.8
29.6


İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık sarı, berrak
1.017
5.5
Eseri
4+
3+
Negatif
Negatif
0-3
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Hemoglobinüri/myoglobinüri
idrarda gizli kanın pozitif olması eritrosit, serbest hemoglobin
veya myoglobin olduğunu gösterir
Santrifüj/ amonyum sülfat presipitasyon testi
Hemoglobinüri
-immün hemolitik anemi
-Hemobartonella felis/canis
-leptospirozis, babesiozis
-hipotonik idrar
Myoglobinuri
-akut musküler travma
-hipertermi
-myositis
Serum CK ↑→myoglobinuri
Hematüri
Hematuri idrar dipstikle veya tercihen
idrar sedimentinin mikroskopik muayenesiyle
belirlenir.
(1) sistosentezle mikroskopik
muayenesinde (400x) 0-5 eritrosit
(2) kateterle 0-7 eritrosit
(3) ürinasyon sırasında 0-10 eritrosit bulunabilir
-koagülasyon defektleri
-ürogenital sistem hastalıkları (travma, böbrek, idrar kesesi ve
prostatta neoplastik gelişmeler, apsedasyon, pyelonefritis,
sistitis, ürolitiazis ve üriner sistem parazitleri)
Bilirubinüri
Köpeklerde
-bilirubinuri (1+) → idrar dansitesi 1.020 veya daha yüksek
olduğunda
-bilirubinuri (≥3+) → hepatik hastalık, hemolitik hastalıklar
Kedilerde idrar dansitesi ne olursa olsun bilirubinüri görülmez
Ürobilinojen
Obstrüktif karaciğer hastalıkları semptomlarıyla birlikte idrarda
ürobilinojenin olmaması tam safra kanalı obstrüksiyonunu
gösterir
Nitritüri
Nitritüri→ idrar yolu enfeksiyonu
(idrar kültürü yapılmalıdır)
İdrar Sedim Muayenesi
idrarın mikroskopik muayenesinde lökositler, eritrositler,
mikroorganizmalar, epitelial hücreler, kastlar ve kristaller
belirlenebilir
İdrar örneğinin sadece dipstikle muayenesi, örneklerin
% 11-16’sında yanlış sonuç verir
Eritrositler/ Hematüri; yangı veya hemorajidir
Lökositler/ Pyuri; üriner sistem
enfeksiyonu, steril sistitis, neoplazi,
ürolit, glomerulonefritis (ender), ateş
bakteri, mikoplazma ve mantar için
idrar kültürü yapılmalıdır !!!
Epitel hücreler
Skuamos epitel hücreler
(distalüretra, vagina, prepusyum,
deri kontaminasyonundan köken
aldıklarından)→ önemleri yok
Transitionel epitel hücreler
birkaç transitionel epitel→ normal.
Transitionel hücre yığınlarının gözlenmesi;
-transitionel hücre karsinomu
-yangısal idrar kesesi hastalığı
Renal epitelial hücreler
-akut glomerulonefritis,
-tubuler nekroz,
-pyelonefritis
Mikroorganizmalar
Bakteriuri idrar sedimentinin mikroskopik muayenesiyle/ idrar
kültürüyle belirlenir
kateterizasyon veya kendiliğinden ürinasyonla
elde edilen idrar örneklerinde mukus, dejenere
lökositler veya pyuri/hematuri olmaksızın
bakteriürinin olması kontaminasyonu gösterir
1ml’sinde >10.000’den fazla çomak şekilli bakteriler,
>100.000den fazla kok bakteriler boyanmadan görülebilir
Kontaminasyon ve artefaktlar elimine
edildikten sonra sürekli
Bakteriürinin olması;→ üriner sistem
enfeksiyonu
Kastlar
kastlar assendens henle kulpunda ve distal tubulde protein ve
hücrelerden oluşan silindirik yapılardır
İdrarda çok sayıda kastın olması (epitel, granüler, yağ kastları);
-glomerulusu geçen protein miktarının arttığını
-tubuler lumina içinde hemoraji veya eksudasyon (tubuler hasar)
Kristaller
idrar bileşiminde çözünmüş bazı maddeler yaş, diyet, idrar pH,
dansite, idrar yapma sıklığı, vücut ısısı, ve hastalık etkisi ile
kristal forma geçerek mikroskopik muayenede çeşitli şekillerde
görülür
Kristalüri idrar taşı gelişimindeki yüksek riski gösterir
ürelithiazis meydana gelebilir yada gelmeyebilir
kristal tipi kesin olarak ürelithiazis tipini göstermez
Normal idrar kristalleri (normalde idrar yapısında vardır ve
şartlar değişince çözünür formdan kristal formuna geçerler)
(Örn. triple fosfat, kalsiyum karbonat)
Patolojik idrar kristalleri (normalde idrar yapısında yoktur)
Alkali idrarda;
-Amonyum Biürat Kristalüri;
amonyum ürat ürolitlerde ve
Hepatik portal şantlı köpeklerde
(Olgu 3)
Olgu 3
Hasta. Köpek, Skye Terrier, erkek, 4 aylık.
Anamnez. Alındığından beri durgun, diyaresi var. Bazen arka ayaklarında halsizlik var ve bunun sonucu düşüyor.
Fiziksel Muayene Bulguları. Çok zayıf, çevresiyle ilgisiz, yürüdüğünde inkoordinasyon var.
Problem Listesi. (1) Durgunluk, (2) Ataksi, (3) Kilo kaybı.
Hematoloji
RBC (x 106/L)
Hb (g/dL)
Ht (%)
 MCV (fL)
MCHC (g/dL)
NRBC/100 WBC
RBC morfolojisi
WBC (x 103/L)
Myelosit /µL
Metamyelosit /µL
Bant nötrofil /µL
Segmentli nötrofil / L
Lenfosit /µL
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Toksik nötrofil
Trombosit
 Plasma protein (g/dL)
Fibrinojen (mg/dL)
4.82
8.5
27
58
32
0
Normal
15.2
0
0
0
11.130
2.430
1.340
300
0
Yok
Yeterli
4.3
300







Serum Biyokimyası
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)
Total biluribin (mg/dL)
Direkt bilirubin (mg/dL)
İndirekt bilirubin
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Demir (g/dL)
Açlık safra asidi (mol/L)
Tokluk safra asidi (mol/L)
55
59
384
3
0.1
0
0.1
4.0
2.1
1.9
68
5
0.4
117
136
4.2
32.3
111
22
8.8
8.6
112
182
289
İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/hpf
RBC/hpf
Kast
 Kristal
Bakteri
(Sistosentez)
Açık, sarı
1.035
6.8
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
0-2
1-4
Negatif
Amonyum biürat 3+
Negatif
Asidik idrarda;
-Ürik Asit Kristalüri; amonyum biürat kristalürideki gibi
yorumlanır
-Sistin Kristalüri; sistin ürolitlerde (Dachshund ırkı köpeklerde !)
Her pH’da;
Kalsiyum Oksalat Kristaluri.
-kalsiyum oksalat ürolitierde
-etilen glikol toksikasyonu
Hippurik Asit Kristalüri
-köpeklerde etilen glikol toksikasyonu
Sperm
Sperm Erkeklerde sitosentezle elde edilen
idrar örneklerinin 1/4'ünde ve yeni
çiftleşmiş dişilerde sperma bulunur.
Böbrek fonksiyon testleri
Renal fonksiyonun, tedavi sonuçlarının ve hastalık gelişiminin
takibi
Glomerular fonksiyon testleri (BUN/SKR)
Azotemi; ARY, KRY, pyelonefritis, üretral obstrüksiyonla
birlikte ürolithiazis
BUN
karaciğerde ornitun siklusunda, amonyak metabolizmasının son
ürünü olarak kana geçer.
Karaciğere gelen amonyak miktar;
(1) gıdasal proteinlerin ve amino asitlerin miktarı ve kalitesi,
(2) yaşlanmış vücut dokularının katabolizma oranıdır
(3) tubulerreabsorpsiyon oranı (tubuler sıvı akışına bağlıdır)
BU nedenle, BUN konsantrasyonu nonrenal faktörlerden
etkilenebilir
SKR
BUN'nin aksine böbrek tubuluslarından absorbe edilmez,
diyetten etkilenmez, günlük üretimi nisbeten stabildir
Serum kreatinin konsantrasyonunu etkileyebilen en önemli
nonrenal faktör musküler hastalıklardır
Hayvanlarda BUN >60 mg/dL ve SKR >4 mg/dL→ renal doku
fonksiyonlarında kayıp
Üremi semptomları BUN konsantrasyonu >100 mg/dL olduğunda
ortaya çıkar
Tubuler fonksiyon testleri
-İdrar dansitesi
Diğer serum biyokimyası bulguları
Potasyum. ARY, KRY olan köpeklerde hiperkalemi
Çoğu kedide hipokalemi
Sodyum. Genellikle düşer
Fosfor. ARY, KRY’de hiperfosfatemi (GFR’da azalma)
Kalsiyum. ARY ve KRY’te hipokalsemi gelişebilir.
KRY’te bazen iyonize kalsiyum seviyesi yükselebilir.
hiperkalsemi KRY neden olabildiği gibi KRY’nin sonucu da olabilir
iyonize hiperkalsemi renal yetmezliği şiddetlendirebilir
kalsiyum oksalat ürolithiazisli bazı hayvanlarda hiperkalsemi
Kan pH'sı. ARY, KRY’te metabolik asidozis oldukça sürekli bir
bulgudur
Lipidler. Nefrotik sendromda hiperolesterolemi
Olgu 27
Hasta. Köpek, Springer Spaniel, kısırlaştırılmış dişi, 7 yaşlı.
Anamnez. Poliüri ,polidipsi
Fiziksel Muayene Bulguları. Kayda değer bulgu mevcut değil
Laboratuvar Bulgular. Drofilaria antijen testi negatif. Borreliozis, Rocky Mountain spotted fever,
ehrlişiyozis ve leptospirozis yönünden serum antikor titresi negatif. ANA titre 1:128.Yapılan idrar
sitolojisinde sadece triple-fosfat kristalleri mevcut. Antitrombin III normalin %51’i oranında bulundu.
i. Bu verilerle ilgili yorumunuz nedir?
ii. Renal biyopsi yapmak istermisiniz?
iii. Renal biyopsi uygulaması için teknikleri tanımlayınız.
Albumin (g/dL)
2.1 
Sodyum (mEq/L)
148
ALP (u/l)
36
Potasyum (mEq/L)
4.6 
Total protein (g/dL)
4.3 
Klor (mEql/L
117
BUN (mg/dL)
245 
Kalsiyum (mg/dL
8.4 
Kreatinin (mg/dL)
0.9
Fosfor (mg/dL)
1.4
Glukoz (mg/dL)
106.2
49 
Ht (%)
WBCs(x
10x3)
Trombosit (x 10x3)
8.2
313
İdrar analizi:
Renk/bulanıklık
sarı/bulanık
Dansite
1.014
Protein
Glukoz, keton, bilirubin,
gizli kan
İP/İK
4+
Negatif
6.8
Olgu 27
Hasta. Köpek, Cocker Spaniel, kısırlaştırılmış dişi, 2 yaşlı.
Anamnez. Birkaç haftadır poliüri, polidipsi, kusma ve iştahsızlık şikayeti var
Laboratuvar Bulgular.
Radiografik Bulgular (72).
i. Radiografik bulgularınız neler ?
ii. Teşhisiniz nedir ?
iii. Gastritis bulgularını azaltmak için tedavide ne yaparsınız ?
Ht (%)
24 
Retikülosit (%)
0.2
Üre (mg/dL)
325.5 
Kreatinin (mg/dL)
4.4
Fosfor (mg/dL)
29.2 
Kalsiyum (mg/dL)
11.4


Olgu 56
Hasta. Köpek, Lhasa apso, dişi, 18 aylık.
Anamnez. Altı aydan beri su içiminde belirgin bir artış var. Bazen ev içine idrarını yapıyor. İdrar volümü çok fazla. İki haftadan beri
iştahsız. Son 2-3 gündür solunum güçlüğü var.
Fiziksel Muayene Bulguları. Sakin, mukoz membranlar hafif solgun, %6-8 dehidrasyon var. Hafif dispne var. Muhtemelen sağ
akciğer sesleri azalmış.
Radyolojik Bulgular. Abdomen; her iki böbrek küçük, toraks; muhtemelen sağ akciğer lobunda artmış interstisiyel yapı var.
Problem Listesi. (1) Anemi, (2) Dehidrasyon, (3) Poliüri/polidipsi, (4) Dispne, (5) Anoreksi.
Hematoloji
 RBC (x 106 / L)
 Hb (g/dL)
 Ht (%)
MCV (fL)
MCHC (g/dL)
Retikülosit / L
RBC morfolojisi
WBC (x 103/ L)
Myelosit / L
Metamyelosit /L
Bant nötrofil /L
Segmentli nötrofil / L
Lenfosit /L
Monosit / L
Eozinofil / L
Bazofil / L
Trombosit (x 103/L)
 Plazma protein (g/dL)
Fibrinojen
3.2
7.5
29
64
33
45 000
Normal
15.2
0
0
0
10 730
2430
1740
300
0
165
5.1
300







Serum Biyokimyası
AST (U/L)
ALT (U/L)
ALP (U/L)
Total bilirubin (mg/dL)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Kolesterol (mg/dL)
Üre nitrojen (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Glukoz (mg/dL)
Sodyum (mEq/L)
Potasyum (mEq/L)
Na:K oranı
Klor (mEq/L)
Karbon dioksit (mEq/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Doğrulanmış kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
55
59
36
0.1
5.3
2.2
3.1
395
126
6.5
102
150
4.8
31.3
106
11
7.7
9.0
11.5




İdrar Analizi
Görünüm
Dansite
pH
Protein
Glukoz
Keton
Gizli Kan
Bilirubin
Sediment
WBC/yüksek ışık kaynağı
RBC/ yüksek ışık kaynağı
Kast
Kristal
Bakteri
İdrar protein/kreatinin oranı
(Sistosentez)
Soluk sarı
1.009
6.5
4+
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
0-1
0-2
2-5 granular
Negatif
Negatif
4.4
Olgu 80
Hasta. Köpek, İngiliz Bulldog, erkek, 3 yaşlı. 22,5 kg
Anamnez. 5 gündür anoreksi ve depresyon var. 5 gün önce bir kez kusmuş.
Fiziksel Bulgular. Vücüt ısısı 40.1 C°. Abdominal palpasyonda sürekli ağrı var. İdrar
sitolojisinde çok sayıda eritrosit ve lökosit (100-110 /hpf), 2-5 granülar kast/hpf, çok
sayıda bakteri (çubuk) ve bol miktarda amonyum urat kristalleri.
Albumin (g/dL)
2.5
Glucose (mg/dL)
77.4
ALP (u/l)
268 
Sodyum (mEq/L)
139 
ALT (u/l)
43
Potasyum (mEq/L)
3.8
Total protein (g/dL)
6.6
Kalsiyum (mg/dL)
9.2
Üre (mmol/l)
40.8 
Fosfor (mg/dL)
4.9
Kreatinin (mg/dL)
1.09
Ht (%)
WBC(x 103)
Nötrofil (seg)
(x 103)
Nötrofil (bant) (x
103)
41
Lenfosit
1.3
İdrar
analizi
32.5 
(x 103)
Monosit
1.95 
Renk
27.3 
(x 103)
Trombosit
122
Görünümü Bulanık
1.95 
(x 103)
Toksik
nötrofil
var
Dansite
Sarı
1.025
PH
6.5
Eritrosit,
keton,
bilirubin
Protein
Negatif
1+
i. Teşhisiniz nedir?
ii. Bir sonraki aşamada hangi diagnostik test uygulanmalıdır?
iii. Köpeklerde bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu ilgili en yaygın organizma
nedir ?
iv. Radyografi gerekli midir?
Olgu 49
Anamnez. 2 haftadır poliüri ve polidipsisi bulunan köpeğe ait böbrek (49). 2gün önce
anoreksi,depresyon ve kusma başlamış.12 saat öncesine kadar idar yaptığı görülmemiş.
Fiziksel Bulgular. Periferal lenf yumruları ve karaciğer büyümüş ve kraniyal abdominal
bölgede ağrı var.
Laboratuvar Bulgular. Klinik biyokimyasal tetkiklerde anormallikler gözlendi.
i. Bu vakada teşhis için ne düşünürsünüz ?
ii. Hiperkalseminin üstesinden gelebilmek için hangi tedavi seçenekleri uygulanabilir?
ALT (u/l)
230 
ALP (u/l)
790 
Safra asitleri (μmol/l)
23 
Üre (mmol/l)
406 
Kreatinin (mg/dL)
14 
Kalsiyum (mg/dL)
19.6 
Fosfor (mg/dL)
4.33
OLGU 96
Hasta. Köpek, Danchshund, kısırlaştırılmış erkek, 7 yaşlı.
Anamnez. Dünden beri bel kısmında ağrı var. Önceki gece
sandalyeden atlamış sonrasında ağrı ortaya çıkmış.
Fiziksel Bulgular. Abdominal gerginlik, torakolumbal bölgenin
palpasyonunda ağrı mevcut. Ama refleksler normal.
Radiografik Bulgular. Torakolumbar spinal radyografi (96a) ve ekskretor urografi (96b)
uygulanmıştır.
i. Teşhisiniz nedir ?
ii. Başlangıç tedaviniz nedir ?
Olgu 4
Hasta. Kedi, kısırlaştırılmış dişi, 7 yaşlı.
Anamnez. 6 aydan beri antibiyotik tedavisine cevap veren aralıklı hematürisi
var
Fiziksel Bulgular. idrar kesesi dolu. Genel durumu iyi.
Radiografik Bulgular. (4)
•
•
Ayırıcı tanınız nedir?
Bu vaka için teşhisiniz ve öneriniz nedir ?
Olgu 10
Hasta. Köpek,Giant schnauzer, kısırlaştırılmış dişi, 2 yaşlı.
Anamnez. Birkaç aydır idrar tutamıyor. Yattığında idrar sızdırıyor. Yavruyken
idrar kaçırma problemi yoktu. ilk periyodundan sonra 11 aylıkken
kısırlastırılmış.
Radiografik Bulgular. (10)
i. Teşhis için ne yaparsınız ?
ji. Başlıca ayırıcı teşhisiniz nedir ?

similar documents