Reinier de Graaf Groep - Fusie en reorganisatie

Report
Regiobijeenkomst - Utrecht
'In Dialoog over de VMSD’
Agenda
Deel I:
Verankering van de VMSD in de AMS
Deel II:
De Vereniging Medisch Specialisten in
Dienstverband
Deel III: Ervaring uit de praktijk met Léon Winkel,
Kinderarts Kennemer Gasthuis
Deel I
Verankering van de VMSD in de AMS
Jan Willem (J.W.) Le Febre
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
Veranderingen in het zorglandschap
•
•
•
•
•
•
Steeds meer samenwerkingsverbanden.
Concentratie complexe zorg
Toenemende invloed zorgverzekeraars
Introductie integrale tarieven
Einde garantie fiscaal ondernemerschap
Verdere verlaging groei integraal macrokader
Wat betekent dit voor u?
• De toenemende invloed van de zorgverzekeraar op de
zorg betekent invloed op (de toekomst van) uw werk.
• Spreiding en concentratie van zorg leidt vaak ook tot
reorganisaties
• De productie wordt steeds belangrijker
• Introductie integrale tarieven leidt tot nieuwe
organisatiemodellen en mogelijk tot nieuwe
verhoudingen binnen het ziekenhuis.
Inzetbepaling AMS
Rondgang ziekenhuizen
Rol klankbordgroep
Kaap Doorn Manifest
Hoe speelt de AMS hierop in?
Belangrijke uitgangspunten in de AMS:
• Meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de
medisch specialist in dienstverband middels de VMSD.
• Medisch specialist en ziekenhuis zijn gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor de medisch specialistische zorg.
• De gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om
betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid.
• Inzicht in de omzet-en kostenontwikkeling van het
ziekenhuis is noodzakelijk voor de vervulling van de eigen
verantwoordelijkheid
• De medisch specialisten worden betrokken bij de
onderhandelingen met zorgverzekeraars
Deel II
De Vereniging Medisch
Specialisten in Dienstverband
(VMSD)
mr.drs. C.M. (Carolien) Over-Meijer
Adviseur Beroepsbelangen
De VMSD: Doel
De VMSD heeft tot doel de belangen te behartigen van
haar leden in relatie tot onder meer raad van bestuur
van het, raad van toezicht, en de medische staf van
het ziekenhuis.
De VMSD: Subdoelen
• Betere positionering van de medisch specialist in
dienstverband binnen het ziekenhuis.
• Invloed op en inspraak in het (strategisch)
ziekenhuisbeleid en de afspraken met
zorgverzekeraars
• Door grotere betrokkenheid bij het strategisch
ziekenhuisbeleid kan beter invulling worden gegeven
aan de eigen verantwoordelijkheid
De VMSD: Taken
•
•
•
•
•
Behartigen belangen van medisch specialist in dienstverband
Vertegenwoordigen medisch specialist in dienstverband
Gevraagd en ongevraagd advies aan RvB, Medische Staf etc..
Informeren achterban
Samenbrengen van de achterban (vergroten van de inspraak)
De VMSD: Bevoegdheden I
Advies aan en overleg met de RvB over:
1. Functionerings- en beoordingsmethodiek
2. Uitvoering functiereglement
3. Toeslagen en budgetten
4. Veilig en gezond werken
5. Strategisch ziekenhuisbeleid, voor zover dit in overwegende
mate betrekking heeft op medisch specialist in dienstverband
6. Onderhandeling met zorgverzekeraars
De VMSD: Bevoegdheden II
Over sommige onderwerpen kan op ziekenhuisniveau gekozen
worden tussen overleg met de Medische Staf of VMSD:
1. Continuïteit van zorg en waarneming
2. Financieel kader en procedure vaststelling van
afdelingsbudgetten
3. Registratie en informatie
De VMSD: Faciliteiten
1. Informatie over en inzicht in omzet en productiecijfers
2. Faciliteiten in tijd en secretariële ondersteuning
3. Evt. vergoeding van oprichtings- en contributiekosten
De VMSD: Relaties
•
•
•
•
•
•
Medische Staf
Raad van Bestuur
Medisch specialistisch bedrijf
Ondernemingsraad
Raad van Toezicht
Zorgverzekeraars
De VMSD: Samenstelling
•
•
•
•
•
•
VMSD is een vereniging
Hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering:
Dat zijn alle leden van de VMSD
Bestuur voor de dagelijkse leiding binnen de VMSD
Bestuur benoemd door de ALV
Eventueel kan gekozen worden voor een Raad van Toezicht
De VMSD: Statuten
Regelen:
- Doel
- Taken en bevoegdheden bestuur, ALV en evt. RvT
- Samenstelling Bestuur en evt. RvT
- Besluitvorming (procedure)
Ondersteuning OMS en LAD
• Brochure VMSD
• Model Statuten VMSD
• OMS en LAD helpt bij het opzetten VMSD
Vragen?
• Via infodesk van OMS:
[email protected], 030-2823666
• Via bureau LAD:
[email protected], 030-6702702
Deel III
Ervaring uit de praktijk
Léon Winkel
Kinderarts Kennemer Gasthuis

similar documents